Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 142

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ochrona przeciwpowodziowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
PL
Na przestrzeni wieków mieszkańcy Żuław Wiślanych zmagali się z licznymi powodziami. Wiele z nich powodowało katastrofalne zniszczenia. Powódź z 1888 roku nie była największą, ale przyśpieszyła realizację odkładanych od 127 lat inwestycji, mających ograniczyć skutki występujących powodzi. W efekcie wykonano w 1895 roku nowe Ujście Wisły do morza, przebudowano obwałowania jej oraz Nogatu. W okolicy Mątowskiego Cypla dokonano kolejnej zmiany podziału rozpływu wód tych rzek.
PL
Warszawa w trakcie swojego rozwoju, zajęła znaczne obszary, pierwotnie stanowiące tereny zalewowe Wisły i jej dopływów. Wraz z urbanizacją tych terenów, budowano również obiekty ochrony przeciwpowodziowej. Obecnie stanowią one całościowy, spójny system, który w nomenklaturze miasta określany jest jako system biernej ochrony przeciwpowodziowej Warszawy (SBOPPW). Podstawą dokonania oceny stanu technicznego składowych SBOPPW, była analiza ustalająca warunki hydrauliczne przepływu wód wielkich na warszawskim odcinku Wisły. Przeprowadzono analizę danych hydrologicznych w tym: danych wodowskazowych IMGW, danych z map zagrożenia i ryzyka powodziowego ISOK, projektów budowlanych, koncepcji i ocen stanu technicznego wałów oraz obliczenia poziomów wód, w oparciu o przekroje dolinowe wykorzystane do opracowania map zagrożenia powodziowego oraz dane o stanach i przepływach IMGW. Przeprowadzone analizy stanowiły podstawę wskazania bezpiecznego wzniesienia korony wałów przeciwpowodziowych, zgodne z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie.
EN
As Warsaw developed, it took over large terrains that originally were inundation areas of the Vistula River and its tributaries. Urbanisation of these lands included also construction of flood protection structures. Currently, they constitute a global, complex system, functioning under the name of the Warsaw passive flood control system. The basis for assessment of system’s elements technical state was the analysis determining hydraulic conditions of high waters flow in the Warsaw section of Vistula. The analysis was based on hydrological data, including water meter data of the Institute of Meteorology and Water Management, data from ISOK (IT system for country protection against extreme hazards) flood hazard and flood risk maps, construction designs, flood embankments concepts and technical state assessments, as well as calculations of water level based on valley cross-sections used in elaboration of flood hazard maps and data on levels and flows supplied by the Institute of Meteorology and Water Management. These analyses were used as the basis for indication of the safe flood embankments crown level, in compliance with the Regulation of the Minister of Environment of 20 April 2007 on technical conditions to be met by hydrotechnical structures and their location.
PL
Budowa Zbiornika Racibórz Dolny to aktualnie największa inwestycja hydrotechniczna w Polsce. W polder ma być docelowo wbudowanych około 12 milionów ton kruszyw, intensywnie eksploatowanych na terenie zbiornika.
EN
This paper presents the results of a study aimed at determining the possibility of water retention in the lakes located in the upper and middle reaches of the Noteć Zachodnia River in central-west Poland. The study was conducted on the basis of the analysis of available hydrological data and contemporary and archival topographic basemaps. The research was supplemented by a field study from the years 2011-2016, during which numerous surveys and hydrometric measurements were made. Their goal was to determine the natural range of water fluctuations in the lakes under consideration and to identify potential flows in the Noteć Zachodnia River. Observations and calculations allowed the determination of damming ordinates that are within the range of natural water fluctuations of the lakes. On the basis of this information and the previously prepared model of terrain, including the test area, the authors designated zones within the lakes at the required water level and calculated the useful and flood capacity of those water reservoirs. Subsequently, the possibilities of reducing the flood wave on the Noteć Zachodnia River were determined. Calculations were made for 2011, i.e. a year for which the highest winter spate for over 30 years has been documented. It has been shown that, by using only the flood capacities of surveyed lakes, it would be possible to reduce the flood wave on the Noteć Zachodnia River by 30% for the profile closing its catchment below Kamienieckie Lake. The results indicated the validity of damming the lakes located in the catchment of the Noteć Zachodnia River. Water retention in these lakes would restore the water resources in the area and allow reduction of the flood wave during heavy rains. This action would positively affect the ecosystems associated with the river system and would assist the flood protection system in central and west Poland.
EN
The situation when groundwater considerably rises above the “normal” level, water intake, lowering of groundwater levels and other relevant practical tasks require the drainage facilities. The most effective techniques of numerical studies of the corresponding boundary problems at present time are methods of dealing with inverse boundary value problems (conformal and quasi-conformal mappings). As basis of this research we used the case of combining the fictitious domain methods with quasi-conformal mappings of the solution of nonlinear boundary value problems for the calculation of filtration regimes in environments with free boundary areas (depression curves) and zones of “mountainous” areas. This paper reviews the stationary issue of flat-vertical stationary non-pressure liquid filtration to horizontal symmetric drainage. In the paper a practical methodology for solving boundary value problems on conformal mappings is suggested for the calculation of the filtration process in the horizontal symmetrical drainage. The idea of block iterative methods was used during the creation of the corresponding algorithm which is based on the alternating “freeze” of the anticipated conformance parameter, the internal and boundary connections of the curvilinear area. The results of the conducted numerical calculations confirmed the effectiveness of the suggested problem formulations and algorithms of their numerical solution and the possibility of their use in the modelling of nonlinear filtration processes occurring in horizontal drainage systems, as well as in the design of drainage facilities and optimizing other hydrosystems. Therefore these results are of great importance.
PL
W przypadku podwyższenia poziomu wody gruntowej znacząco ponad „normalną” wysokość pobór wody, obniżanie jej zwierciadła i inne działania wymagają urządzeń drenarskich. Obecnie najbardziej efektywnymi technikami numerycznych badań odpowiednich problemów brzegowych są metody odwrotnej analizy wartości brzegowych (odwzorowania konforemne i quasi-konforemne). Jako podstawę prowadzonych badań przyjęto przykład połączenia metod fikcyjnej domeny z quasi-konforemnym odwzorowaniem rozwiązania problemu nieliniowych wartości brzegowych do obliczenia reżimu filtracji w środowisku o wolnej powierzchni brzegowej (krzywe depresji) i w strefach „górskich”. W pracy dokonano przeglądu rozwiązań pionowej stacjonarnej filtracji płynów do horyzontalnego symetrycznego drenażu. Zaproponowano praktyczną metodologię rozwiązywania problemów wartości brzegowych w przekształceniu konforemnym do obliczania procesu filtracji w horyzontalnym symetrycznym drenażu. Wykorzystano zasadę metod iteracyjnych podczas tworzenia odpowiednich algorytmów opartą na naprzemiennym „zamrażaniu” przewidywanego parametru odwzorowania z wewnętrznymi i brzegowymi powiązaniami krzywoliniowego obszaru. Wyniki przeprowadzonych numerycznych obliczeń potwierdzają efektywność formułowania sugerowanego problemu i algorytmów ich numerycznego rozwiązania oraz możliwości ich zastosowania w modelowaniu nieliniowych procesów filtracji występujących w horyzontalnym systemie odwadniania, w projektowaniu urządzeń drenarskich i w optymalizacji innych systemów wodnych. Z tego powodu uzyskane wyniki mają ogromne znaczenie.
PL
W artykule przedstawiono funkcje zbiorników zaporowych pod kątem przydatności gospodarczo-społecznej. Jako przykład wybrano zbiorniki trójstopniowej kaskady rzeki Soły (Tresna, Porąbka, Czaniec), która znajduje się w południowej części województwa śląskiego. Kaskada jest zintegrowanym systemem retencyjnym, ale poszczególne zbiorniki pełną różne funkcje. Omówiono rolę zbiorników w ochronie przeciwpowodziowej (Tresna, Porąbka), w zaopatrzeniu w wodę pitną (Czaniec), w produkcji energii elektrycznej (Porąbka), w rekreacji (Porąbka, Tresna), w dostarczaniu kruszywa skalnego (Tresna). Wykazano duże znaczenie kaskady dla rozwoju gospodarczego regionu. W zakończeniu dyskutowano na temat kontrowersji wokół budowy i użytkowania zbiorników zaporowych.
EN
The paper is devoted to the functions of dam reservoirs in terms of their socioeconomic usefulness. Three dam reservoirs of the Soła cascade were chosen (Tresna, Porąbka, Czaniec) as the example that are located in the southern part of Silesian Provence. The cascade is an integrated retention system, but particular reservoirs have different functions. The role of reservoirs in flood protection (Tresna, Porąbka), drinking water supply (Czaniec), electricity production (Porąbka/Porąbka-Żar), recreation (Porąbka, Tresna), supply of rock aggregate (Tresna) was depicted as well. The high importance of the cascade for economic development of the region was demonstrated. Finally, the controversies about the construction and utility of dam reservoirs were discussed.
EN
Existing river valley development methods which have been used for a significant period of time, as well as the use of land for construction of residential developments, have led to negative consequences for the environment. The agricultural use of land and its protection with hydraulic structures has restricted the natural flood area of the river. According to EU law, the risk of catastrophic flooding should be reduced, and its effects minimized. Sustainable water management determines the effectiveness of flood protection in the whole river basin. The paper presents the flood protection on the Odra River in the segment between Nowa Sól and Cigacice, with special emphasis on the possibility of reconstructing the former flood polders in the Middle Odra Region that existed before the year 1945, including the polder in Milsko.
PL
Stosowane od wieków sposoby zagospodarowania dolin rzecznych oraz wykorzystanie obszaru pod budownictwo mieszkalne doprowadziło do negatywnych konsekwencji dla środowiska. Przeznaczenie terenów pod rolnictwo oraz zabezpieczanie ich przed powodzią budowlami hydrotechnicznymi ograniczyło naturalny rozlew rzeki. Według prawa należy zmniejszyć ryzyko wystąpienia katastrofalnej powodzi oraz zminimalizować jej skutki. Spójna gospodarka wodna warunkuje skuteczność ochrony przeciwpowodziowej w całym dorzeczu. Rozwiązaniem tego problemu może być odtworzenie dawnych polderów zalewowych funkcjonujących na Środkowym Nadodrzu przed 1945 r., w tym polderu Milsko.
9
Content available Budowa i renowacja obiektów hydrotechnicznych
PL
Obiekty hydrotechniczne budowano od tysiącleci. Miały zapobiegać powodziom, ujarzmiać wodę jako źródło energii oraz zaopatrywać w wodę pitną, przemysłową czy do nawadniania pól uprawnych. Obiekty hydrotechniczne na rzekach w Polsce, w postaci zapór i ich zbiorników, zaczęły powstawać na początku XX w. Dziś jednym z największych wyzwań, z jakim musi się zmierzyć świat, jest zrewidowanie zasad gospodarki zasobami wody słodkiej.
EN
Hydro-engineering structures have been built for thousands of years. They were supposed to prevent floods, harness water as an energy source, and provide drinking water, as well as water for the industry or agriculture. The first hydro-engineering structures on Polish rivers appeared at the beginning of the 20th Century and included dams and reservoirs. Today, one of the greatest global challenges is the review of management of drinking water.
PL
Przedstawiono analizę wpływu retencji polderu Golina, zlokalizowanego w środkowym biegu Warty, na transformację fali powodziowej z 2010 r. Analiza bazuje na wynikach otrzymanych z jednowymiarowego modelu sieci rzecznej z zabudową polderową, utworzonego z wykorzystaniem systemu modelowania przepływów nieustalonych SPRUNER. Model podlegał procedurze kalibracji i weryfikacji wykonanej dla danych o fali wezbraniowej z 2013 r. Skalibrowany i zweryfikowany model wykorzystano do przeprowadzenia symulacji przejścia fali powodziowej z 2010 r. na odcinku Konin-Oborniki. Uzyskane wyniki z modelu numerycznego porównano z pomiarami wykonanymi przez zespół kierowany przez autora w 2010 r. Wykonana analiza pozwoliła na określenie wiarygodnego, ilościowego wpływu polderu na transformację przepływu w Warcie dla fali powodziowej z 2010 r.
EN
The article presents an analysis of the retention effect of the Golina polder, located in the Warta middle course, on transformation of the 2010 flood wave. The analysis is based on results of one-dimensional model of river network with polder development, created using SPRUNER, the unsteady flows modeling system. The model was subject to a calibration and verification procedure carried out for data on the 2013 flood wave. The calibrated and verified model was used for simulation of the 2010 flood passage through the Konin-Oborniki section. The obtained numeric model results were compared with measurements carried out by a team under the supervision of the author in 2010. The analysis allowed for determining the reliable, quantitative impact of the polder on transformation of the 2010 flood wave on the Warta River.
PL
Przedmiotem artykułu jest analiza i ocena zasadności realizacji inwestycji pod nazwą Kanał Krakowski, stanowiącej czterokilometrowy kanał lateralny Wisły w obrębie Krakowa, o funkcji przeciwpowodziowej, żeglugowej lub żeglugowo-powodziowej. Podstawą tej dyskusji są uwarunkowania historyczne, obecny stan zagospodarowania i zabudowy aglomeracji krakowskiej, zasad zarządzania ryzykiem powodziowym w obszarze Wisły krakowskiej oraz koncepcje żeglugowe. W konkluzji autorzy prezentują pogląd o odstąpieniu od dalszego procedowania Kanału Krakowskiego jako przyszłej inwestycji wodnej.
EN
The article presents an analysis and an assessment of validity of the Cracow Canal investment, being a four-kilometer lateral Vistula canal within the Cracow city limits, with a flood protection, navigation or navigation/flood protection function. The basis for discussion are historical conditions, current state of the Cracow agglomeration development, principles of flood risk management in this section of the Vistula River and navigation concepts. The authors conclude that further processing of the Cracow Canal as a future water investment should be abandoned.
PL
Wrocławski Węzeł Wodny (WWW) stanowi złożony system hydrauliczny, a jednocześnie jeden z najważniejszych podmiotów ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry. W artykule przedstawiono rozwój numerycznych narzędzi do oceny hydraulicznej przepustowości tego systemu, opartych na hydrodynamicznym modelowaniu dwuwymiarowym MIKE 21. Modelowanie to daje nowe możliwości i wyższą dokładność wyznaczenia parametrów przepływu wód powodziowych w systemie i poszczególnych jego elementach w porównaniu z dotychczas stosowanymi modelami jednowymiarowymi. Przedstawiono koncepcję, założenia i realizację modeli oraz ich kalibrację wraz z oceną przejścia fali powodziowej w maju 2010 r.
EN
The Wrocław Water Node (WWN) is a complex hydrological system and one of the most important flood protection entities in the Oder River basin district. The article presents the development of numerical tools for evaluation of hydraulic capacity of this system, based on the MIKE 21 two-dimensional hydrodynamic modelling. This modelling offers new opportunities and higher precision of setting the flood waters flow parameters in the system and its individual elements compared to hitherto used one-dimensional models. The authors present the concept, the assumptions and implementation of the models and their calibration together with an assessment of the flood wave in May 2010.
13
PL
Metodyka oceny stateczności skarp i zboczy budowli hydrotechnicznych podlega, w myśl aktualnych przepisów, dwóm różnym rozporządzeniom. Z jednej strony obowiązują zasady projektowania geotechnicznego, podane w Eurokodzie 7, z drugiej (równolegle) zapisy rozporządzenia ws. warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie. W artykule podjęto próbę udzielenia odpowiedzi na pytanie, w jakim stopniu wybór pomiędzy wymienionymi podejściami wpływa na uzyskiwane wyniki analizy stateczności zapory suchego zbiornika przeciwpowodziowego Roztoki Bystrzyckie.
EN
The methodology of the scarps and slopes stability assessment of the hydrotechnical structures can be considered in relation to two different regulations: Eurocode 7 and Polish geotechnical design regulations. The authors attempt to define what kind of regulations should be followed, concerning the hydrotechnical structures and their localizations. In the article there is presented an answer to the question: how the choice of the regulations affects the stability assessment of the earth fill dam of the storage reservoir Roztoki Bystrzyckie.
PL
Nasze miasta chcą być smart. I to nie tylko w kontekście transportu miejskiego, oszczędności energii, nowych sposobów komunikacji z mieszkańcami, budownictwa, ale także w ramach zrównoważonego gospodarowania wodą, adaptacji do zmian klimatu i skutecznej ochrony przeciwpowodziowej.
PL
W artykule przedstawiono autorskie ujęcie ratownictwa powodziowego w Polsce. Wskazano jego miejsce w aktualnych strukturach ratownictwa, traktując o nich zdecydowanie szerzej niż jedynie przez pryzmat wypadkowej krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz łączącego je systemu powiadamiania ratunkowego. Ratownictwo powodziowe przeanalizowano w sposób całościowy, ukazując jego systemowy charakter. Zidentyfikowano elementy systemu ratownictwa powodziowego w Polsce. Zaprezentowano wykaz zadań właściwych podmiotów, z których wynikają relacje zachodzące między nimi. Opisano także syntetyczny cel wyodrębnienia analizowanego systemu z jego nadrzędnych, krajowych odpowiedników (Polskiego Systemu Ratownictwa, systemu ochrony ludności, systemu bezpieczeństwa powszechnego oraz systemu bezpieczeństwa narodowego RP). Artykuł wzbogacono o informacje na temat umiejscowienia systemu ratownictwa powodziowego w polskich strukturach bezpieczeństwa.
EN
The flood rescue is dealt with, as a branch of the common security and meant as an operational activity at all state security management levels in all states of the state performance. It is directed to protect people, as well as properties and environment in order to meet people’s existence needs. It is conducted in or in the context of circumstances related to direct and immediate response to the flood threat. The analysis results concerning the flood rescue aspects allow us to understand them in the systematic approach. Flood rescue entities constitute the system elements. They are connected by relations which are formalized in relevant normative documents. The relations create a hybrid structure of the flood rescue system. The hybridization relies on connecting hierarchical substructures (dedicated to management entities) with network substructures (dedicated to executory ones). The main system objective is to protect people as well as properties and environment (to extend people’s existence needs in biological and survival-cultural dimensions) in or in the context of circumstances related to direct and immediate response to the flood threat. It is important that such kind of operational activity is executed at all levels of state security management and in all levels of its performance. Owning to close correspondence between the flood rescue and the rescue in synthetic meaning, the flood rescue system is also closely functionally connected with the national and international security systems and structures. The strongest relations are observed in case of state rescue system, people protection system, common security system, national security system as well as such international equivalents as INSARAG, UNDAC, People Protection Mechanism of European Union and NATO Crisis Management System.
PL
Chcąc zminimalizować skutki klęsk żywiołowych, do których niewątpliwie zalicza się powódź należy utrzymywać w gotowości do działania wyspecjalizowane siły i środki które będą w stanie w jak najkrótszym czasie nieść pomoc poszkodowanym obywatelom naszego kraju. By tak się stało, musi być zorganizowany system ochrony przeciwpowodziowej, który oprócz monitorowania sytuacji na rzekach będzie w stanie uprzedzić obywateli przed rażącymi skutkami żywiołu, jak również uruchomić siły i środki które swoim działaniem zminimalizują straty jakie może ponieść nasz kraj. Treścią niniejszego opracowania jest przedstawienie systemu ochrony przeciwpowodziowej, który funkcjonuje w ramach szeroko rozumianego systemu bezpieczeństwa narodowego. Analiza przytoczonych dokumentów normatywnych pozwala na wyciągnięcie wniosku, że podsystem ochrony przeciwpowodziowej w naszym kraju funkcjonuje wspólnie z innymi podsystemami, zapewniając bezpieczeństwo wszystkim obywatelom.
EN
The article presents an author approach for flood protection in Poland. The essence of the Flood Protection System is described and explained. The system exceeds a classical understanding that bases only on technical and non-technical protection as well as rescue and supporting entities. An attempt of holistic object analysis allows to identify elements of the Flood Protection System, with highlighting its particular components. Thus, synthetic, conceptual system entity is created – the entity determined by elements of other particular subsystems of the national security system (e.g. people protection system, fire protection system, the National Firefighting Rescue System). Additionally, many-sided meaning of the system is explained with parallel location it in the Polish area of security.
17
Content available Modernizacja zbiornika Nysa
PL
Zwiększenie stopnia ochrony przeciwpowodziowej doliny Nysy Kłodzkiej, a także wspomaganie ochrony przeciwpowodziowej doliny Odry, w szczególności Wrocławia, były głównymi celami projektu przebudowy zaporowego zbiornika retencyjnego na Nysie Kłodzkiej. Efekty zrealizowanego przez konsorcjum na czele z PORR Polska Infrastructure SA kontraktu odczują przede wszystkim mieszkańcy Nysy, Otmuchowa, Lewina Brzeskiego oraz Wrocławia. Modernizacja zbiornika Nysa była jedną z najbardziej skomplikowanych inwestycji branży hydrotechnicznej w ostatnich latach zarówno pod względem technologicznym, jak i logistycznym.
EN
The main reasons behind the alteration of the impounding storage reservoir on the Nysa Kłodzka River was the improvement of the flood protection of the Nysa Kłodzka River valley and increased flood protection of the Odra River valley, in particular in Wrocław.
PL
W artykule przedstawiono analizę rozdziału wód wezbraniowych i powodziowych w Śremskim Węźle Wodnym po zmianie geometrii wlotu do kanału ulgi. Utworzono model numeryczny odcinka Warty od Nowej Wsi Podgórnej do Poznania, w którym odwzorowano Śremski Węzeł Wodny. Na potrzeby modelu wykonano pomiary batymetryczne w obrębie węzła wodnego oraz pomiary geodezyjne obszaru obejmującego wlot do kanału. Parametry oporu ruchu wyznaczono w procedurze kalibracji modelu, wykorzystując dostępne pomiary przepływów i układu zwierciadła wody. Analiza wyników wykazała, że usunięcie nanosu rzecznego na odcinku wejściowym do kanału ulgi zwiększyło przepływy w początkowej fazie pracy kanału. Wpływ prac odmuleniowych zanika wraz ze wzrostem przepływu i napełnienia kanału. Wyniki porównano z danymi pomiarowymi z 2013 r. oraz wynikami analiz dostępnymi w publikacjach innych autorów.
EN
The analysis of flood flow distribution in the Śrem Waterways System, after changing the geometry of the input section of the by-pass channel is presented in the paper. A numerical model of the section of the Warta river from Nowa Wieś Podgórna to Poznan was created, which mapped the Śrem Waterways System. Bathymetric measurements within the waterways system and surveying measurements of the area comprising the input to the by-pass channel have been carried out. Roughness coefficients were determined in model calibration procedure using the available measurements of flows and the water levels. Analysis of the results showed that the removal of the river silt fence in the input section of the by-pass channel increased flows during the initial phase of operation of the channel. The impact of the removal of the river silt fence disappears with increasing flow and water level. The results were compared with the measured data obtained in the year 2013 and with the results of the analysis available in the publications of other authors.
PL
Celem przebudowy ujścia Wisły w latach 2011-2015 była konieczność zapewnienia swobodnego i kontrolowanego odpływu wód, spływu kry oraz zapobiegania powodzi zatorowej. Prace objęły remont kierownicy (budowle przypominające falochrony - będące przedłużeniem brzegów przekopu Wisły) zachodniej na długości 550 m, wschodniej 600 m i jej wydłużenie o 200 m oraz zakończenie ich głowicami. Ujście Wisły leży w obszarze Natura 2000 i przy rezerwacie Mewia Łacha. Prace prowadzono pod nadzorem środowiskowym i ornitologicznym. Minimalizując oddziaływanie na środowisko, przed rozpoczęciem prac usypano łachę po wschodniej stronie ujścia, jako dodatkowe miejsce lęgowe ptaków. Aby zapobiec dostępowi drapieżników i ludzi w czasie prac przed sezonem lęgowym pomiędzy łachą i kierownicą wykonywano rynnę 2 m głębokości.
EN
The reason behind the Vistula River Mouth reconstruction in the years 2011-2015 was the necessity to ensure free and controlled discharge of water and ice floating, as well as to prevent jam floods. The works included renovation of the western directional levee (constructions resembling breakers - being a prolongation of the Vistula cross-cut) on the length of 550 m and of the eastern directional levee on the length of 600 m, as well as its prolongation by 200 m and construction of heads at the end. The Vistula River Mouth is located within a Natura 2000 site, near the Mewia Łacha nature reserve. The works were carried out under the environmental and ornithological supervision. To minimize the impact on the environment, before the commencements of works a sandbar was built at the eastern side of the mouth as a supplementary place for brooding. In order to prevent the access of predators and people, during the works carried out before the brooding season a 2 m wide channel was dug between the sandbar and the directional levee.
PL
Artykuł przypomina o użyteczności wiedzy z hydrologii dla programów inwestycyjnych o charakterze działań technicznych z zakresu ochrony przed powodzią. Także o tym, jak naprawić błędy popełnione w przeszłości.
EN
A paper reminding of the usefulness of the hydrological knowledge to investment programmes consisting in technical flood protection activities. It also describes how to repair past mistakes.
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.