Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 23

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  CNC machine
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
This paper presents general characteristics of methods for measuring kinematics and geometry of CNC machines. Implementation of the selected control methods at numerical centres is shown. The mentioned centres are a part of flexible production lines used for the production of parts in the aviation industry used to assembly power transmissions that require highprecision components. Adapted control methods allow automatic planned mode or forced mode to test the machine's suitability for the machining process. The assessment applies to geometry and kinematics of the CNC machine.
PL
W pracy przedstawiono ogólną charakterystykę metod pomiaru kinematyki i geometrii maszyn CNC. Pokazano implementację wybranych metod na centrach numerycznych. Wspomniane centra są częścią elastycznych linii produkcyjnych wykorzystywanych do produkcji podzespołów w przemyśle lotniczym, używanych do montażu przekładni mocy wymagających precyzyjnych komponentów. Dostosowane metody kontroli pozwalają - w trybie automatycznym lub wymuszonym - przetestować zdolność maszyny do procesu obróbki. Ocena dotyczy geometrii i kinematyki maszyny CNC.
EN
The paper describes the main technological approaches for manufacturing medical implants from titanium alloy using Computer Numerical Control (CNC) machines and microplasma spraying of hydroxyapatite (HA) coatings. New approaches to the formation of coatings with the desired structure and properties and the challenges of developing the technologies for producing modified implants are discussed.
PL
W artykule opisano główne podejścia technologiczne do wytwarzania implantów medycznych ze stopu tytanu przy użyciu maszyn CNC do sterowania numerycznego i mikroplazmowego natryskiwania powłok hydroksyapatytowych (HA). Omówiono nowe podejścia do tworzenia powłok o pożądanej strukturze i właściwościach oraz wyzwania związane z opracowaniem technologii wytwarzania zmodyfikowanych implantów.
EN
This article deals with the adjustment of a 3D printer for laser engraving and material cutting. The print head can be fitted with a solid laser diode module, which achieves a compact size while retaining its useful power. Two paths lead to the use of such a concept. It is possible to equip the existing print head with a module, which also brings a number of disadvantages such as, for example, the reduction of the printing space or the need for a suitable mounting design. A more elegant solution is to consider this in the design of a 3D printer and design a system to exchange the print heads for 3D printing and laser engraving. Such a solution allows full utilization of the workspace and simple installation of the effector for the required type of work. According to the installed power of the laser diode, it is possible not only to engrave but also cut material such as thin wood, veneer or acrylic glass. The use of such a machine is not only for graphic elements but for the creation of various stencils, boxes or simple models, which can be made up of plastic-burning pieces. The laser module is controlled by a driver, which is designed for the device. This is connected to a 3D printer control board. It is, therefore, necessary for the control board to have at least two pins, which can be controlled after adjusting the control firmware. Most laser modules are normally equipped with an adjustable lens, which is used to concentrate the focus of a laser for the given distance against the worktop. Thus, the modified 3D printer can perform its function as a multi-purpose CNC machine, while a basic platform similar for both devices is used.
EN
The article presents research on the development of a system based on a PLC controller used to perform a shape mapping from a photo. The first part of the article shows the system scheme and the operating principle of the developed system. In the second part of the article, the author describes his own research on the comparison of the quality of mapping and drawing time. The author has developed a dedicated algorithm that allows for mapping quality improvement while maintaining a similar drawing time. The article concludes with presentation of the results of practical measurements.
PL
W artykule porównano technologie wykonania wałka wielostopniowego z wykorzystaniem obrabiarek konwencjonalnych oraz maszyn CNC. Do symulacji pracy maszyn CNC wykorzystany został system MTS. Właściwa część artykułu przedstawia obróbkę wału maszynowego w systemie MTS w trzech zamocowaniach. Zestawiając opisane technologie wykonania badanego wałka wielostopniowego, stwierdzić można, że mniej czasochłonny, a tym samym korzystniejszy jest proces wytworzenia wałka na maszynach CNC.
EN
The article compares the technologies of the multistage shaft creating with the usage of conventional machine tools and CNC machines. To simulate the work of CNC machines the MTS system was used. The relevant part of the article presents the treatment of the machine shaft in the MTS system in three anchorages. Comparing described technologies of the creating of multi-stage shaft, it can be stated that less time consuming and easier is to produce the shaft on CNC machines.
PL
W pracy przedstawiono wpływ strategii obróbki na dokładność wykonania czopa okrągłego. Przed obróbką przedmiotu obrabiarka została poddana badaniom diagnostycznym celem wyznaczenia dokładności geometrycznych i dokładności ruchu osi obrotowej. Czop został wykonany z wykorzystaniem trzech strategii. Pierwsza obejmowała interpolację kołową z wykorzystaniem osi X i Y, a druga – ruchu obrotowego osi C oraz utrzymywaniem stałej pozycji narzędzia. Ostatnia strategia zawierała w sobie zestawienie pracy trzech osi: X, Y oraz C.
EN
The article is to present the impact of machining strategies on the accuracy of the round pin. Before machining the workpiece has been tested to define the diagnostic accuracy and geometric accuracy of motion of the rotary axis. The round pin was made using three strategies. The first consisted of a circular interpolation using the X and Y axes. Second by the rotation C axis and keeping a stable position of the tool. The last strategy was to combine of movements X, Y and C axes.
8
Content available Serial control of CNC machines
EN
In this paper a new method of the serial control of CNC machines is proposed. Actuators are controlled locally and the role of the central computer is limited to sending commands to the controller instead of sending it directly to actuators. It has been achieved with the use of the serial protocol with the use of the USB port. The taken approach leads to more reliable operation because commands are buffered and no synchronization between command stream and actuators operation is needed.
EN
The modern CNC machines and applied advanced manufacturing technologies allow to enable fast accurate and elastic production, supporting the operator. At the same time the so called machine vision systems become more and more significant. Particular group of such devices, called 3D scanners, can achieve the accuracy of modern CNC machines and allow to control the quality of manufactured objects within less than one minute. In this research work a prototype of the vision scanning system for measuring the hole geometry is presented. The proposed optical device will be integrated with the IMCM machine, produced by Promotech company for large-scale objects welding. Reconstruction of the distorted edge will allow to correct the tool path for welding and edge beveling. A number of advanced procedures for image acquisition and processing, structured lights techniques, as well as 3D reconstruction have been developed and tested. Moreover, the calibration procedures for cameras with the help of coded markers have been proposed and simple interface for the operator has been created. Estimation of environmental factors, markers recognition and illuminating conditions for the final quality of reconstructed geometry required a series of complex experiments.
PL
Nowoczesne rozwiązania mechatroniczne, stosowane do maszyn wytwórczych, w coraz większym stopniu wspomagają operatora i umożliwiają przyspieszenie produkcji. Jednocześnie coraz większe znaczenie odgrywają układy tzw. wizji maszynowej i różne rodzaje optycznych urządzeń pomiarowych. Skanery 3D osiągnęły dokładność umożliwiającą np. kontrolę jakości na maszynach CNC – czas pomiaru ich geometrii < 1 min. W pracy przedstawiono analizę wyników badań i prototypowe urządzenie optyczne do pomiaru geometrii otworów wycinanych w wielkogabarytowych konstrukcjach stalowych. Zaproponowany skaner 3D, zainstalowany na portalowej spawarce IMCM firmy Promotech, umożliwi szybkie skanowanie zniekształconych krawędzi i przekształcenie jej w trajektorię ruchu narzędzia spawającego. Zaprogramowano zaawansowane procedury przetwarzania obrazów, technik oświetlenia strukturalnego i rekonstrukcji 3D. Zaproponowano procedury kalibracji z użyciem markerów kodowanych oraz interfejs operatora z wizualizacją procesu pomiarowego. Wykonano eksperymenty mające na celu ocenę wpływu otoczenia, rodzaju oświetlenia i rozmiarów przestrzeni pomiarowej na dokładność odwzorowania geometrii.
PL
Celem pracy było przygotowanie konstrukcji specjalnego oprzyrządowania technologicznego zapewniającego ustalenie i zamocowanie cienkościennych przedmiotów obrabianych skrawaniem. W artkule Opisano Sposób konstruowania uchwytów obróbkowych wchodzących w skład tzw. przyrządów obróbkowych, korzystających z rozwiązań wydłużających łańcuchy kinematyczne obrabiarek. Wskazano jeden z kierunków określania dokładności ustalenia i zamocowania oraz przedstawiono metodę praktycznej weryfikacji uzyskiwanej dokładności pozycjonowania przyrządów obróbkowych. Omówiono główne źródła błędów obróbki oraz możliwy sposób ich identyfikacji i usuwania.
EN
The article describes how to construct handles machining included in the so-called fixtures using the solutions to prolong the machine kinematic chains. One of the directions for determining the accuracy of the findings attachment method and the practical verification of product accuracy positioning are indicated. The main sources of error treatment method of identification and removal are also discussed.
PL
Celem badań jest przeprowadzenie regeneracji formy wtryskowej na obrabiarce CNC w procesie obróbki spełniającej określone wymagania dotyczące błędów kształtu i położenia. W publikacji przedstawiono wyniki badań diagnostycznych pionowego centrum frezarskiego CNC. Zidentyfikowano istotne błędy wpływające na dokładność wymiarowo-kształtową z użyciem kinematycznego pręta teleskopowo-kulkowego typu ballbar. Omówiono przyczyny powstawania błędów i dokonano ich korekcji poprzez dokładne poziomowanie obrabiarki.
EN
The purpose of the research is to regenerate injection mold on the CNC machine , ensuring that machining meets certain requirements concerning the shape and position errors . This publication presents the results of diagnostic tests CNC vertical milling center . Significant shape and dimensional accuracy error have been identified by the telescoping Ballbar systems. The sources of errors have been discussed, and correction has been made through accurate leveling of the machine.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badania stanu powierzchni modeli drewnianych wykonywanych przy użyciu frezarek CNC. Badaniami objęto drewno sosnowe i olchowe, które stanowią podstawowe gatunki wykorzystywane w modelarstwie odlewniczym. Powierzchnia uzyskiwana po obróbce charakteryzuje się stosunkowo dużą chropowatością, którą związana jest z szybkością posuwu, średnicą freza, kierunkiem ruchu narzędzia w stosunku do kierunku ułożenia słojów. Cechą powierzchni po obróbce jest jej falisty i powtarzalny profil przekroju. W badaniach wykazano, iż kolejne zabiegi technologiczne w obróbce modeli, szpachlowanie, szlifowanie i malowanie podwyższają gładkość powierzchni. Wykazano również, iż relacja: kierunek ruchu freza/kierunek ułożenia słojów odgrywa istotną rolę w kształtowaniu końcowej jakości powierzchni modeli. Ta tendencja jest wyraźniejsza w przypadku stosowania drewna sosnowego o silniej anizotropowej budowie.
EN
The work shows the results of a study of patterns surface roughness made of wood using CNC. The studies covered pine wood and alder wood, which constitute the principal species used in Foundry. The surface obtained after treatment is characterized by relatively large, some roughness which is linked to the rate of feed which is linked to the rate of feed. A feature of the surface after treatment is its sinuous and repeatable profile section. In studies it has been shown that the next technological treatments adapted in treatment patterns as filling, sanding and painting enhance the smoothness of the surface. It has been shown that the direction of movement relationship milling grain direction plays an important role in shaping the final surface quality patterns. This trend is more pronounced in the case of pine wood with stronger anisotropic grades.
13
Content available remote Mikrohydrauliczne narzędzie do nagniatania złożonych powierzchni przestrzennych
PL
Opisano rozwiązanie nowego narzędzia do nagniatania powierzchni przestrzennych złożonych na centrach obróbkowych. Opracowana konstrukcja zasilana jest cieczą chłodząco-smarującą z wrzeciona obrabiarki. Za utrzymanie stałych warunków pracy odpowiedzialny jest wewnętrzny, mikrohydrauliczny układ sterowania. Podano zalety opracowanego narzędzia.
EN
Described is a new concept of the complex 3D ball burnishing tool designed for use on CNC machines. The tool operating system is supplied with coolant drawn from the macjine spindle. Responsible for consistent control of the required operating conditions is the intrinsic hydraulixc microsystem. A list of advantages of the new tool is offered.
EN
The article introduces two variants of making spur gears by using universal CNC machine tools with universal shank cutter. The measurement of the chosen parameters of geometric structures of gear tooth surface were carried out as well as their comparison was made.
EN
This paper contains the description of conventional roll modification mechanism used for spiral bevel gears generation and presents several possible solutions for the implementation of this mechanism using mathematical equations. Accuracy of each method has been compared with respect to nominal values, and mathematical derivation has been discussed. Possible practical application in numerical machine control units and geometric simulation environments has been outlined.
PL
W pracy przedstawiono ideę mechanizmu modyfikacji odtaczania dla kół stożkowych o kołowo-łukowej linii zęba. Przedstawiono również kilka możliwości realizacji tego mechanizmu za pomocą równań matematycznych. Prowadzono analizę dokładności każdej metody z uwzględnieniem wartości nominalnych oraz omówiono sposoby ich matematycznego wyprowadzenia. Podano możliwości ich praktycznego zastosowania w sterownikach numerycznych urządzeń używanych do obróbki kół stożkowych, także w geometrycznych środowiskach symulacyjnych.
PL
Artykuł prezentuje badania symulacyjne łożysk skośnych pod kątem oceny wpływu napięcia wstępnego i prędkości obrotowej na wzrost i rozkład temperatury podczas pracy na biegu jałowym. Badania przeprowadzono oparciu o model stanowiska eksperymentalnego zaproponowanego i skonstruowanego w Katedrze Budowy Maszyn. W artykule przedstawiono przyjęte do analiz założenia, w postaci modelu matematycznego oraz sposób przeprowadzenia analiz MES i ich wyniki. Zaprezentowane wyniki uzyskano wykorzystując system Ansys.
EN
The paper presents simulation studies of angular contact ball bearings, The study was performed to evaluate the effect of preload and rotational speed on the growth and distribution of temperature during idling. The study was conducted based on the model of experimental measuring set and proposed in the Department of Machine Technology. The paper presents the assumptions for the analysis, in the form of a mathematical model and their results. The presented results obtained using Ansys system.
17
Content available remote System laserowego mikronapawania proszków metali
PL
W artykule przedstawiono technologię laserowego napawania proszków metali oraz opracowaną dla niej obrabiarkę do laserowego mikronapawania proszków. Zaprojektowane i wykonane stanowisko bazuje na trzyosiowej obrabiarce CNC, którą wyposażono w odpowiednie układy bezpieczeństwa laserowego i pyłowego. Jako żródło energii laserowej wykorzystano laser dyskowy sprzężony światłowodem z optyką obróbkową. Szczotkowy podajnik proszków wraz z dyszą kształtującą strumień proszku zapewnia jego podawanie współosiowo z wiązką lasera. Układ został zintegrowany z kartą PC-motion, która pełni rolę sterownika CNC. Przedstawiono również uzyskane wyniki napawania laserowego, charakteryzując je w kryteriach: szerokości i wysokości ściegu, głębokości wtopienia, kąta zwilżania oraz parametrów mikrostrukturalnych. Jako parametry niezależne przyjęto gęstość mocy wiązki lasera, prędkość i gęstość podawania proszku oraz względny posuw głowica-przedmiot.
EN
The paper presents the technology of laser cladding of metallic powders with a machine for laser microcladding, developed in-house. The designed and constructed set-up is based on a three-axis CNC machine, equipped with appropriate laser safety and a dust extraction system. A disk laser is used as a source of energy, connected with processing optics by a fibre cable. A rotating brush powder feeder transfers the powder to a cladding nozzle, which provides the powder coaxially with the laser beam. The integration of system components is based on a PC-motion card that acts as a CNC controller. Additionally, first results of experiments carried-out on the machine are presented, with characterisation in terms of the cladding height, width and depth, the wetting angle and microstructural features. As independent processing variables the laser power density, the powder feeding rate and the processing speed were used.
PL
W artykule omówiono analityczną metodę obliczania bezrdzeniowych silników liniowych z magnesami trwałymi oraz pokazano jej weryfikację na podstawie metody elementów skończonych. Przedstawiono również projekt prototypowego napędu bezpośredniego, przeznaczonego do napędu jednej osi obrabiarki numerycznej służącej do szybkiego prototypowania obwodów drukowanych poprzez frezowanie miedzianych ścieżek z powierzchni laminatu.
EN
Article describes methods of calculating and designing coreless linear permanent magnet motors and shows a verification based on finiteelement method. Besides there is presented an example of direct drive CNC milling machine which could be useful for rapid prototyping Printed Circuit Boards by milling the copper surface instead of traditional etching.
PL
Przeprowadzono analizę układu odczytu pozycji w osiach X, Y i Z pionowego centrum obróbkowego. W pomiarach wykorzystano płytki wzorcowe, jako wzorzec długości oraz układ rejestrujący składający się ze sterownika obrabiarki oraz sondy pomiarowej stanowiącej wyposażenie dodatkowe. Obliczenia przeprowadzono zgodnie z PN -ISO 230-2. Stwierdzono, że w przypadku pomiarów dokładności i powtarzalności pozycjonowania testowana obrabiarka spełnia parametry deklarowane przez producenta a nawet znacznie je przewyższa. Bardzo dobre wyniki osiągnięto podczas badania powtarzalności pozycjonowania. Tak wysoki poziom powtarzalności (zaobserwowany 0,0016mm, deklarowany 0,005mm) autorzy tłumaczą tym, że testowana obrabiarka jest maszyną praktycznie nową. Badania przeprowadzono po 6 miesiącach używania obrabiarki w warunkach laboratoryjnych. Zastosowana metoda badawcza może być wykorzystywana do przeprowadzania okresowych kontroli stanu obrabiarek CNC pod kątem dokładności i powtarzalności pozycjonowania.
EN
The paper analyzes the accuracy of a readout system measuring the positions of a vertical milling centre along the X-, Y- and Z- axes. The tests were conducted using gauge blocks as length standards and a measuring system including a machine tool controller and an optional touch probe. The calculations were performed in accordance with the PN -ISO 230-2 standard. With regard to the accuracy and repeatability of positioning, the vertical milling centre meets or even exceeds the parameters set by the producer. Very good results were achieved particularly during the repeatability tests. The high level of repeatability of up to 0.0016mm, which is much more than the declared value 0.005, is probably due to the fact that the milling centre is new. The tests were conducted after six months of use under laboratory conditions. The method applied during the tests is suitable for periodic inspection of CNC machine tools when checking the accuracy and repeatability of positioning.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań diagnostycznych obrabiarki CNC. Dokonano analizy wybranych błędów obrabiarki CNC identyfikowanych za pomocą pręta teleskopowo kulowego. Ocenie jakościowej poddano typowe odchyłki geometryczne, takie jak: odchyłkę okrągłości, odchyłkę prostopadłości osi, odchyłkę okresową. W trakcie pomiarów wyznaczono ponadto błąd nawrotu i luz zwrotny w badanej osi. Wskazano na zalety oraz wady szybkiego testu QC10. Omówiono przyczyny powstawania badanych błędów oraz wskazano podstawowe sposoby ich minimalizacji. Uzyskane wyniki badań przedstawiono w postaci wykresów i tabel.
EN
This paper presents results of CNC machine tool testing. Analyses of error were performed with ballbar method. This method allowed to investigate geometric errors as circularity, squarness, straightness as well as reversal spikes and backlash. Evaluated errors were discussed and compensation procedures were proposed. Obtained results were described in tables and figures.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.