Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 667

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 34 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  budynek
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 34 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono powszechnie występujące problemy związane z obliczaniem dwóch podstawowych wskaźników powierzchniowych budynków, tj. powierzchni zabudowy i powierzchni użytkowej, w kontekście przepisów prawnych obowiązujących w budownictwie.
EN
The article presents common problems related to the calculation of two basic indicators of the area of buildings, i.e. covered area and usable area, in the context of legal regulations applicable in construction.
PL
Zwiększenie komfortu użytkowania obiektu, obniżenie kosztów jego utrzymania oraz podniesienie wartości nieruchomości to podstawowe czynniki, które wpływają na decyzję o przeprowadzeniu prac termomodernizacyjnych w istniejących budynkach. Za tymi czynnikami, kryją się także konkretne wskaźniki energetyczne, które muszą być spełnione, aby otrzymać dofinansowanie do kosztów inwestycji, czy nawet bezzwrotną dotację. W artykule przedstawiono możliwe do zastosowania przedsięwzięcia termomodernizacyjne w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych wybudowanych z wielkiej płyty, mające na celu obniżenie wskaźników energetycznych budynku takich jak: wskaźnik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną (EP), czy wskaźnik określający zapotrzebowanie na energię końcową (EK). Analizie poddano cztery takie same istniejące budynki mieszkalne wielorodzinne zlokalizowane w Łodzi na osiedlu Widzew. Cechą wspólną tych budynków jest to, że oprócz takiej samej konstrukcji, liczby mieszkań, i takiej samej powierzchni użytkowej, wszystkie są podłączone do miejskiej sieci ciepłowniczej oraz wszystkie zostały kilkanaście lat temu docieplone.
EN
Increasing the comfort of using the facility, reducing its maintenance costs and increasing the value of the property are the fundamental factors that influence the decision whether to carry out thermal modernization in existing buildings or not. Besides these factors, we can also mention specific energy indicators that must be met in order to receive cofinancing for investment costs or even a non-repayable subsidy. This article indicates possible thermal modernization projects in multi-family residential buildings built of large concrete slabs, aimed at reducing the building’s energy indicators, such as: indicator of annual demand for nonrenewable primary energy (EP), or indicator determining the demand for final energy (EK). Four identical existing multi-family residential buildings located in Lodz in the Widzew housing estate were analysed. The common feature of these buildings is that, apart from the same construction, number of apartments, and the same usable area, they are all connected to the district heating and all of them were insulated several years ago.
PL
Globalne działania na rzecz powstrzymania ocieplenia klimatu dążą do ograniczenia zużycia energii, której produkcja wiąże się z emisją gazów cieplarnianych do atmosfery. Jak istotne jest ograniczenie zużycia energii ze względu na niepewność dostaw i cen paliw pokazały także ostatnie wydarzenia na Ukrainie. Z perspektywy indywidualnych odbiorców, nie mniej istotne jest ograniczenie ponoszonych przez nich kosztów energii.
PL
Sporządzanie przez geodetów uprawnionych informacji dotyczącej zgodności usytuowania wybudowanego obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu lub odstępstwach od tego projektu nie jest zadaniem nowym. Obowiązek dołączenia takiej dokumentacji do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie obowiązuje od przeszło 7 lat. Powyższy obowiązek nakłada art. 57 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane. Od samego początku do dziś temat sporządzania informacji o zgodności usytuowania wybudowanego obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu lub odstępstwach od tego projektu wzbudza szereg kontrowersji, a zagadnienie to w kwestiach technicznych nie zostało uregulowane w przepisach prawnych. W artykule autor przeprowadził analizę zapisów ustawowych związanych ze sporządzaniem ww. „informacji o zgodności”, uregulowań dotyczących wykonywania pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych obowiązujących na przestrzeni ostatnich lat, literatury oraz poddał analizie wybrane przypadki „problematyczne” z praktyki geodezyjnej związane ze sporządzeniem takich opinii. We wnioskach zawarto wskazania na obszary i zagadnienia, które powinny w przyszłości być doprecyzowane w uregulowaniach prawnych.
EN
The preparation by licensed surveyors of information on the compliance of the location of the constructed building object with the parcel or land development plan or deviations from this project is not a new task. The obligation to attach such documentation to the notice of completion of construction works or the application for an occupancy permit has been in force for over 7 years. The above obligation is imposed by Art. 57 sec. 1 point 5 of the Act of July 7, 1994. Construction law. From the very beginning to the present day, the subject of compiling information on the compliance of the location of the constructed building object with the parcel or land development plan or deviations from this project raises a number of controversies, and the issue in technical matters has not been regulated in legal regulations. In the article, the author analyzed the statutory provisions related to the preparation of the above-mentioned "Information on compliance", regulations concerning the performance of geodetic surveys in force in recent years, literature, and analyzed selected "problematic" cases from surveying practice related to the preparation of such opinions. The conclusions indicate the areas and issues that should be further specified in legal regulations in the future.
PL
Sporządzanie przez geodetów uprawnionych informacji dotyczącej zgodności usytuowania wybudowanego obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu lub odstępstwach od tego projektu nie jest zadaniem nowym. Obowiązek dołączenia takiej dokumentacji do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie obowiązuje od przeszło 7 lat. Powyższy obowiązek nakłada art. 57 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane. Od samego początku do dziś temat sporządzania informacji o zgodności usytuowania wybudowanego obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu lub odstępstwach od tego projektu wzbudza szereg kontrowersji, a zagadnienie to w kwestiach technicznych nie zostało uregulowane w przepisach prawnych. W artykule autor przeprowadził analizę zapisów ustawowych związanych ze sporządzaniem ww. „informacji o zgodności”, uregulowań dotyczących wykonywania pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych obowiązujących na przestrzeni ostatnich lat, literatury oraz poddał analizie wybrane przypadki „problematyczne” z praktyki geodezyjnej związane ze sporządzeniem takich opinii. We wnioskach zawarto wskazania na obszary i zagadnienia, które powinny w przyszłości być doprecyzowane w uregulowaniach prawnych.
EN
The preparation by licensed surveyors of information on the compliance of the location of the constructed building object with the parcel or land development plan or deviations from this project is not a new task. The obligation to attach such documentation to the notice of completion of construction works or the application for an occupancy permit has been in force for over 7 years. The above obligation is imposed by Art. 57 sec. 1 point 5 of the Act of July 7, 1994. Construction law. From the very beginning to the present day, the subject of compiling information on the compliance of the location of the constructed building object with the parcel or land development plan or deviations from this project raises a number of controversies, and the issue in technical matters has not been regulated in legal regulations. In the article, the author analyzed the statutory provisions related to the preparation of the above-mentioned "Information on compliance", regulations concerning the performance of geodetic surveys in force in recent years, literature, and analyzed selected "problematic" cases from surveying practice related to the preparation of such opinions. The conclusions indicate the areas and issues that should be further specified in legal regulations in the future.
PL
Analizy rzeczywistego zużycia energii w budynkach wykazały, że są one niższe od wartości podanych w normach. Badania przeprowadzono w 3 budynkach - jednorodzinnym i dwóch wielorodzinnych, ogrzewanych węglem, gazem i ciepłem miejskim. Rejestrowano wartości zużycia energii cieplnej na ogrzewanie na podstawie układów pomiarowych. Ilość ciepła niezbędnego do ogrzania budynku została obliczona na podstawie norm. Wyniki były zróżnicowane, ale we wszystkich przypadkach pokazały, że ilość energii rzeczywistej do ogrzewania jest niższa niż wartość wynikająca ze standardowych obliczeń, nawet przy wyższych temperaturach wewnątrz budynku. Wartości zużywanej energii były ściśle uzależnione od czynników atmosferycznych, których podstawowe parametry były rejestrowane. Wyniki wskazują, że należy rozważyć aktualizację algorytmu normowego w celu lepszego ich dostosowania do rzeczywistych warunków. Pozwoli to na bardziej realne zużycie energii cieplnej w budynkach w Polsce.
EN
The analyzes of the actual energy consumption in buildings have shown that they are lower than the values given in the standards. Research was carried out in 3 buildings - single-family and two Multi-family buildings, heated with coal, gas and district heat. The values of the consumption of thermal energy for heating on the basis of measurement systems were recorded. The amount of heat necessary to heat the building was calculated based on the standards. The results are showed that the amount of real energy for heating is lower than the value resulting from the standard calculations, even at higher temperatures inside the building. The values of the energy consumed were strictly dependent on the atmospheric factors, the basic parameters of which were recorded. The results indicate that the updating of the standard standards should be considered in order to better adapt them to the actual conditions. The presented research results may contribute to the development of a new approach in calculating energy demand for buildings.
PL
W artykule udowodniono tezę, że w przypadku kołowego rozkładu prędkości drgań przy urabianiu skał materiałem wybuchowym [MW] występuje kierunkowość składowej poziomej radialnej i stycznej prędkości drgań, czyli że wielkość składowych prędkości drgań w tej samej odległości od źródła drgań zależy od kąta kierunkowego między linią otworów strzałowych i linią łączącą środek powierzchni urabianego MW bloku skalnego a miejscem pomiaru. W przypadku rozkładu kołowego prędkości drgań przeprowadzono analizę teoretyczną zmiany wielkości radialnej Vx prędkości drgań w zależności od zmiany kąta kierunkowego. Przedstawiono pomierzone podczas urabiania skał MW wykresy prędkości drgań w przypadku rozkładu kołowego zgodne z przewidywaniami teoretycznymi, a także zależności uwzględniające kąt kierunkowy przy obliczaniu maksymalnych wartości prędkości drgań, potrzebnych do określania bezpieczeństwa technicznego budynku.
EN
In the article proved the thesis that for the circular distribution of vibration velocity during mining with [BM], there is a directionality of the horizontal radial component and the tangential component of the vibration velocity.The magnitude of the components of the vibration velocity at the same distance from the source of vibration depends on the directional angle between the line of blast holes and the line connecting the centre of the surface of the mined rock block and the place of measurement. For the circular distribution of the vibration velocity, a theoretical analysis of the change in the radial value Vx of the vibration velocity depending on the change in the directional angle was conducted. Graphs of vibration velocity for circular distribution, measured during mining of BM rocks and complying with theoretical predictions were presented. The relationships taking into account the directional angle for calculating the maximum values of vibration velocity needed for determining the technical safety of a building are given.
PL
W artykule przeanalizowano wpływ agresywnego działania wód gruntowych na wybrane właściwości warstw hydroizolacyjnych wykonywanych z grubowarstwowych powłok polimerowo-asfaltowych, ze szczególnym uwzględnieniem nasiąkliwości tych powłok. Oceniono również, jak zmienia się odczyn pH wody w kontakcie z grubowarstwowymi powłokami asfaltowo-polimerowymi. Analizy te uzupełniono wnioskami, publikowanymi wcześniej w literaturze technicznej, dotyczącymi wpływu podwyższonej nasiąkliwości tych powłok na zachowanie funkcji wodoszczelności oraz podatności powłok na zawilgocenie w efekcie działania wody o różnym pH. W badaniach wykorzystano m.in. metodę badawczą ujętą w normach PN-EN oraz metody własne.
EN
The manuscript analyzes the impact of the aggressive action of groundwater on selected properties of waterproofing layers made of polymer modified bituminous thick coatings, with particular emphasis on the water absorption of these coatings. It was also assessed how the pH of water changes in contact with polymer modified bituminous thick coatings. The analyzes were supplemented with conclusions previously published in the technical literature, regarding the impact of increased water absorption of the above-mentioned coatings to maintain the water-tightness function and the susceptibility of such coatings to moisture as a result of the action of water with different pH. The research used, inter alia, research methodology included in PN-EN standards, supplemented with tests performed using own methods.
11
PL
System świadectw charakterystyki energetycznej (ŚChE) istnieje już od prawie dwudziestu lat. Kolejne wersje dyrektywy o charakterystyce energetycznej budynków wprowadzały nowe wymagania lub poprawiały funkcjonowanie implementowanych przepisów. Sektor budownictwa ma istotny wpływ na redukcję zapotrzebowania na energię i emisję zanieczyszczeń, a tym samym spełnienie celów klimatycznych. Świadectwa charakterystyki energetycznej są doskonałym narzędziem, które może być wykorzystane w tym celu. W artykule przedstawiono realizowane obecnie międzynarodowe projekty obejmujące swoim zakresem system świadectw charakterystyki energetycznej. Pokazano, że w większości z nich chodzi o wzmocnienie wagi świadectw charakterystyki energetycznej oraz uzupełnienie ich funkcjonalności. Opisano także dziesięć tworzonych w ramach projektu X-tendo, innowacyjnych funkcjonalności nowej generacji ŚChE. Wprowadzenie ich do krajowych systemów zwiększy zaufanie do oceny i certyfikacji charakterystyki energetycznej i poprawi ich akceptację oraz przyspieszy modernizację budynków.
EN
The system of energy performance certificates has been in place for almost twenty years. Successive versions of the recast directives on the energy performance of buildings introduced new requirements or improved the functioning of the implemented regulations. The building sector is important in reducing energy demand and pollutant emissions and thus meeting climate goals. Energy performance certificates are an excellent tool that can be used for this purpose. The article presents the currently on-going international projects on the system of energy performance certificates. It has been shown that most of them are about strengthening the importance of energy performance certificates and supplementing their functionality. It also describes the ten innovative functionalities of the next generation of EPC developed by the X-tendo project. Introducing them into national systems will increase confidence in the assessment and certification of energy performance, which will improve their acceptance and speed up refurbishment of buildings.
12
Content available remote MWK i szczelność powietrzna budynków
PL
Budownictwo charakteryzuje się dużą wypadkowością podczas prowadzenia wszelkiego rodzaju prac, co w dużej mierze wynika z indywidualnego charakteru każdego przedsięwzięcia. Ryzyko zaistnienia wypadku będzie większe podczas oceny stanu technicznego, a następnie prac remontowych i/lub rozbiórkowych w obiektach, w których nie prowadzono przez wiele lat prawidłowej polityki utrzymaniowej. Niezbędne jest szukanie rozwiązań, które zminimalizują zagrożenie życia i zdrowia osób przebywających w takich obiektach. Proponujemy zwiększenie bezpieczeństwa podczas wykonywania oceny stanu technicznego, a także późniejszego prowadzenia prac w obiekcie przez zastosowanie nowoczesnych metod, takich jak inwentaryzacja obiektu statkami bezzałogowymi oraz jego skaning, utworzenie modelu obiektu, a następnie możliwość wykonania symulacji przeprowadzenia prac rozbiórkowych.
EN
The civil engineering is characterised by a high accident rate dring the execution of all types of work, which is largely due to the individual nature of each project. The risk of an accident will be greater during technical condition assessments and in particular, during renovation and/or demolition work on buildings where there has not been a proper maintenance policy for many years. It is necessary to seek solution that minimise the risk to life and health of the occupants of such facilities. We propose to increase safety during the assessment of the technical condition of a facility and the subsequent conduct of works in the facility by using modern method such as an inventory of the facility with unmanned vehicles and its scanning, creating a model of the facility and then the possibility to simulate the conduct of demolition works.
14
Content available remote Podstawowe zagadnienia fizyki cieplnej budowli w aspekcie wymagań prawnych
PL
Artykuł jest wprowadzeniem do cyklu pt. „Fizyka cieplna budowli w projektowaniu, wznoszeniu i eksploatacji budynków”, w którym zostaną zaprezentowane zagadnienia praktyczne współczesnego budownictwa. Scharakteryzowano w nim wskaźniki jakości energetycznej budynku, tj. EU, EK i EP. Wymieniono maksymalne wartości współczynnika przenikania ciepła różnych przegród budynków.
EN
The article is an introduction to the series entitled “Thermal physics of buildings in the design, construction and operation of buildings”, in which practical issues of modern construction will be presented. It characterizes the building’s energy quality indicators, i.e. EU, EK and EP. The maximum values of the heat transfer coefficient of various building partitions were listed.
15
PL
Gospodarowanie wodą deszczową w mieście wymaga wielu działań – trzeba zarówno zabezpieczać budynki i ich otoczenie przed negatywnymi skutkami deszczu, jak i retencjonować i wykorzystywać bezcenne zasoby wody deszczowej. Obok produktów i systemów inżynierii sanitarnej i ekologicznej odpowiadających jednostkowo na te problemy w branży trwa rozwój rozwiązań pozwalających podejść do całego zagadnienia wód opadowych kompleksowo.
16
Content available remote Analiza dokumentacji technicznej prac renowacyjnych. Cz. 1, Podstawowe zasady
PL
Artykuł porusza kwestie kompleksowego podejścia do tematu prac renowacyjnych. Autorzy przedstawiają ogólny algorytm postępowania podczas renowacji budynków. Podkreślają również konieczność dokładnej analizy dokumentacji przed rozpoczęciem prac. Na zdjęciach pokazują przykłady niestosowania się do podstawowych zasad sztuki budowlanej.
EN
The article discusses the issues of a comprehensive approach to the topic of renovation work. The authors present a general algorithm of conduct during the renovation of buildings. They also emphasize the need for a thorough analysis of the documentation before starting work. The photos show examples of non-compliance with the basic principles of good building practice.
EN
The professional life of an engineer on a construction site generates many confessions. The ability to communicate is helpful in solving everyday problems. The ability of effective and efficient interpersonal communication in construction management engineering is a guarantee of a successful investment process. Each participant in the construction process should know how to talk, how to solve problems related to the construction implementation and how to discuss when these opinions are divided. The article presents the basics of interpersonal communication and the areas of its application in construction management engineering.
PL
Problem niskiej jakości powietrza w placówkach szkolnych i mieszkaniach znany jest od kilkunastu lat. Oznacza to, że uczniowie oraz mieszkańcy przebywają w najgorszej klasie jakości powietrza, co przekłada się na spadek koncentracji i efektywności nauczania. Ponadto kilkanaście ostatnich miesięcy związanych z pandemią COVID-19, spowodowało zamknięcie placówek szkolnych z uwagi na szybką propagację wirusa SARS-CoV-2. Dodatkowo w sezonie zimowym środowisko wewnętrzne jest narażone na zwiększoną koncentrację cząstek pyłów PM2.5 i PM10 przez brak jakiejkolwiek filtracji powietrza wprowadzanego do pomieszczenia. Celem przedsięwzięcia „Wentylacja dla szkół i domów”, realizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ze wsparciem środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Inteligentny Rozwój, jest opracowanie rozproszonych systemów wentylacji przeznaczonych do istniejących sal lekcyjnych oraz mieszkań, a umożliwiających rozwiązanie problemu niskiej jakości powietrza w szkołach i w budynkach wielorodzinnych przy jednoczesnym zmniejszeniu zapotrzebowania na energię niezbędną do ich ogrzewania. Uczestnicy, którzy zgłosili się do projektu, mają czas do końca 2023 roku na opracowanie innowacyjnej technologii, na którą prze- widziano budżet w wysokości 8,7 mln zł. Postępowanie odbywa się w trybie zamówień przedkomercyjnych (PCP). Formuła ta, polegająca na zamawianiu prac badawczo-rozwojowych, została dostosowana do pozyskiwania rozwiązań niedostępnych na rynku. Opracowane przez uczestników postępowania systemy wentylacji do istniejących budynków wraz z rozbudowanym systemem automatyki przyczynią się do rozpropagowania systemów wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w szkołach i budynkach wielorodzinnych.
EN
The problem of poor air quality in schools and flats has been known for several years. This means that students and residents are living in the worst class of air quality, which translates into a decrease in the concentration and effectiveness of teaching. In addition, the last several months related to the COVID-19 pandemic, resulted in the closure of schools due to the rapid propagation of the SARS-CoV-2 virus. Additionally, in the winter season, the internal environment is exposed to an increased concentration of PM2.5 and PM10 dust particles due to the lack of any filtration of the air provided into the room. The aim of the project “Ventilation systems for schools and houses”, performed by the National Centre for Research and Development with the financial support of European Funds under the Intelligent Development Programme, is to develop distributed ventilation systems dedicated to existing classrooms and apartments, making it possible to solve the problem of poor air quality in schools and multi-family buildings, while reducing the demand for energy necessary for their heating. Participants who applied for the project have time until the end of 2023 to develop an innovative technology for which a budget of PLN 8.7 million has been allocated. The procedure takes place in the pre-commercial procurement (PCP) mode. This formula, consisting in ordering research and development works, has been adapted to the acquisition of solutions unavailable on the market. Ventilation systems for existing buildings, developed by the participants, equipped with an extensive automation system, will contribute to the promotion of mechanical ventilation systems with heat recovery in schools and multi-family buildings.
first rewind previous Strona / 34 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.