Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 166

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  obróbka powierzchniowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
EN
The article discusses the most important changes in the construction of permanent mould casting machines, as well as the method of casting engine pistons and their construction on the example of Federal-Mogul (FM) Gorzyce. The system of automatic cooling of the presently used permanent mould casting machines coupled with robots which pour the liquid alloy ensures uniform crystallization of the pistons and optimal efficiency of the casting process. As a result of the necessity to improve the engine efficiency and thus reduce the fuel consumption and harmful substance emission, the construction of the pistons has changed as well. The piston castings, which are produced by gravity casting for metal moulds, have undergone a diametric transformation. Typical piston designs for gasoline and Diesel engines are shown together with the most important parts of the piston, the crown (combustion chamber) and the guide part (skirt). Depending on the type of engine, the present pistons characterize in differently shaped crown, a slimmed internal construction as well as component participation (cooling channels and ring inserts), and the piston skirts undergo surface treatment procedures.
2
Content available remote Effect of the surface treatment on the strength of the single-lap adhesive joints
PL
W artykule przeanalizowano wytrzymałość na ścinanie jednozakładkowych połączeń klejowych wykonanych z ocynkowanej powłoki blachy stalowej. Obróbkę mechaniczną próbek przeprowadzono przy użyciu papierów ściernych P120, P180, P220, P400 i P600. W eksperymencie zastosowano dwa warianty obróbki powierzchni: z odtłuszczaczem i bez odtłuszczacza. Do wykonania połączeń użyto dwuskładnikowego kleju epoksydowego Epidian 53/IDA/100:40. Badania wytrzymałościowe przeprowadzono na maszynie wytrzymałościowej Zwick/Roell Z150, norma PN-EN 1465. W artykule zamieszczono również wyniki pomiaru siły maksymalnej oraz wartości parametrów chropowatości powierzchni (Ra, Rz, Rq) próbek przygotowanych bez odtłuszczacza. Pomiary parametrów chropowatości powierzchni (Ra, Rz, Rq) wykonano przy użyciu profilometru HOMMEL TESTER T1000, zgodnie z normą PN-EN ISO 4287. Maksymalną wartość wytrzymałości na ścinanie (2,70 MPa) uzyskano dla próbek przygotowanych papierem ściernym P220 z użyciem odtłuszczacza, a najmniejszą (1,02 MPa) dla próbek przygotowanych papierem ściernym P180 z użyciem odtłuszczacza.
EN
The paper analyzed the shear strength of the single-lap adhesive joints made of zinc galvanized coat of steel sheet. Mechanical treatment of the samples was carried out using P120, P180, P220, P400 and P600 abrasive papers. In the experiment were used two variants of surface treatment: with a degreaser and without a degreaser.A two-component epoxy adhesive Epidian 53/IDA/100:40 was used to make the joints.The strength tests were carried out on a Zwick/Roell Z150 testing machine, PN-EN 1465 standard. The article contains also the results of the maximum force and the values of the surface roughness parameters (Ra, Rz, Rq) of the samples prepared without a degreaser. The measurements of surface roughness parameters (Ra, Rz, Rq) were made using a HOMMEL TESTER T1000 profilometer, according to PN-EN ISO 4287. The maximum value of the shear strength (2.70 MPa) was obtained for the samples prepared with P220 abrasive paper using a degreaser and the lowest (1.02 MPa) for the samples prepared with P180 abrasive paper using a degreaser.
EN
The aim of the conducted research was to examine the possibility of using chemical and physical methods of surface treatment of elements printed on a 3D printer. Elements were printed from polylactide (PLA) and acrylonitrile-butadiene-styrene (ABS) – materials most commonly used in fused filament fabrication (FFF) technology. Roughness measurements were made to assess the quality of individual methods. The best surface smoothness results were obtained during abrasive paper processing and after applying epoxy resin. The intended effect was also obtained after processing samples from PLA in chloroform fumes, and ABS samples in acetone vapors.
PL
Zbadano możliwości wykorzystania chemicznych i fizycznych metod obróbki powierzchniowej elementów wydrukowanych za pomocą drukarki 3D. Elementy wytworzono z polilaktydu (PLA) i kopolimeru akrylonitrylo-butadieno-styrenowego (ABS) – materiałów najpowszechniej stosowanych w technologii Fused Filament Fabrication (FFF). Jakość wykonania przy użyciu poszczególnych metod oceniano na podstawie chropowatości powierzchni wytworzonych elementów. Najlepszą gładkość powierzchni uzyskano w wyniku obróbki wydrukowanych elementów papierami ściernymi i nałożeniu żywicy epoksydowej. Zamierzony efekt uzyskano też w wyniku obróbki próbek z PLA w oparach chloroformu, a próbek z ABS w oparach acetonu.
EN
The paper presents an example of the application of vibratory machining for castings based on the results of visual testing. The purpose of the work is to popularize non-destructive testing and vibratory machining as finishing process, especially in the case of cast objects. Visual testing is one of the obligatory non-destructive tests used for castings and welded joints. The basic requirements concerning the dimensional accuracy and surface texture of cast components are not met if visible surface flaws are detected. The tested castings, which had characteristic traces of the casting process, were subjected to vibratory machining. The machining with loose abrasive media in vibrating containers is aimed at smoothing the surface and reducing or completely removing flashes. To complement the visual testing were also conducted research on the contact profilometer Taylor Hobson PGI 1200. Particular attention was focused on measuring the height of flashes and changes in the surface of smoothed details based on BNIF No. 359 touch-visual patterns. Based on the work, it can be concluded that vibratory machining allows for removal flashes and smoothing of the surface of aluminum alloy cast objects.
EN
The effects of surface preparation on the corrosion resistance of AISI 316L austenitic stainless steel were studied using the cyclic potentiodynamic polarization method. Grinding, mechanical polishing, and electropolishing were considered as the surface modifier methods. Regarding the surface roughness parameters, besides the conventional height parameter (Ra), the kurtosis (Rku) as the shape parameter was also considered to rationalize the pitting resistance for the first time. Based on the results of the Tafel extrapolation method, it was revealed that the uniform corrosion can be adequately correlated to Ra. However, the pitting resistance was found to mainly relate to the kurtosis, where by decreasing Rku (increased bluntness of topographic features), the pitting resistance enhanced. It was also found that a surface with Rku less than three (platykurtic) is resistant to pitting attack, where this surface can be obtained via electropolishing performed for an optimum time. The effect of electropolishing on the chromium content at the surface and its relation to the corrosion properties were also discussed.
PL
W pracy omówiono wyniki badań możliwości wykorzystania odpadów z polipropylenu (PP), polietylenu (PE) i poliamidu (PA), uzyskanych z zakładu przetwarzania odpadów, jako wzmocnienie zapraw. Jednym z głównych problemów związanych z wykorzystywaniem odpadów z tworzyw sztucznych w kompozytach cementowych jest hydrofobowość powierzchni tworzywa sztucznego, która uniemożliwia adhezję zaczynu cementowego. W badaniach zastosowano rozcieńczony roztwór izopropanolu do obróbki powierzchniowej tworzyw sztucznych. Przy projektowaniu mieszanin uwzględniono trzy zmienne; rodzaj tworzywa sztucznego (PP, PE, PA), ich dodatek oraz ich obróbkę powierzchniową. Przeprowadzono badania wytrzymałości na zginanie i ściskanie. 1,5% dodatek PP i PE zwiększył wytrzymałość na zginanie zaprawy, natomiast obróbka powierzchniowa nie wpłynęła na tę wytrzymałość. Wraz ze zwiększaniem dodatku tworzyw sztucznych zwiększała się energia pękania zapraw z tymi tworzywami. Dla stosunku objętościowego 1,5% zwiększeniu uległa energia pękania w odniesieniu do mieszaniny wzorcowej, przy czym największy wpływ miał odpad PP. W przypadku niepoddanych obróbce powierzchniowej odpadów stwierdzono znaczne zwiększenie energii pękania, przy równoczesnym zmniejszeniu wytrzymałości na ściskanie i energii pękania przy ściskaniu, jednak ten wpływ uległ zwiększeniu po obróbce powierzchniowej odpadów. Odpadowe tworzywa sztuczne mogą być stosowane w zaprawach lub w betonach, w celu poprawy ciągliwości i udarności. Równocześnie wykorzystanie tych odpadów eliminuje zanieczyszczenie środowiska.
EN
This study aims to investigate the feasibility of using industrial waste plastics, polypropylene (PP), polyethylene (PE) and polyamide (PA), obtained from recycling factory, as reinforcement for mortar. As one of the main problems of using waste plastics in cementitious composites is the hydrophobic properties of the surface of the plastics, because it prevents the formation of adequate interfacial adhesion with cement paste. Surface treatment of waste plastics was applied using diluted solution of isopropanol. Three parameters were considered when designing the mortar mixtures; type of waste plastic (PP, PE, PA), their addition ratio and surface treatment. Bending and compression tests were conducted. 1.5% volume addition of PP and PE to mortars the flexural strength was increased, however, surface treatment of waste plastics did not affected this strength. As the waste plastic volume ratio increased, the flexural toughness of mortars reinforced with PP, PE and PA plastics was also increased. For the 1.5% volume ratio, there was the increase of flexural toughness with respect to the reference mortar and the highest influence had the PP. For the untreated waste plastics, there was significant increase in flexural toughness, while reduction in the compressive strength and compressive toughness was found, however, this surface treatment enhanced the compressive strength and compressive toughness with respect to untreated plastics. Waste plastics can be used for mortars and concretes reinforcement to improve the ductility and energy absorption capacity while eliminating pollution and regaining them in the economy as a structural material.
EN
An important part in the process of adhesive bonding is played by the appropriate preparation of surfaces to be subjected to adhesive bonding. The objective of the tests discussed in the article was to identify the effect of various surface preparation methods, including cleaning, grinding, atmospheric plasma treatment and the ATOP method on the strength of adhesive-bonded joints. The tests involved the use of specimens made of aluminium alloy EN AW 5754 as well as specimens made of glass fibre-reinforced epoxy-based plastics. The specimens were subjected to overlap adhesive bonding involving the use of Araldite two-component epoxy adhesive (Huntsman). The article presents results of the static shear test (of the overlap joints) in relation to a given surface preparation method applied before the adhesive bonding process. The highest strength of the adhesive-bonded joints made in the aluminium alloy was obtained in relation to the ATOP method-based treatment. In addition, the above-named method makes it possible to properly prepare a cleaned surface by forming a protective layer ensuring proper surface preparation for several months. In turn, the highest strength of the adhesive-bonded joints made of glass fibre-reinforced plastics was obtained in relation to the surface treatment performed using atmospheric plasma.
PL
W procesie klejenia ważną rolę odgrywa odpowiednie przygotowanie powierzchni klejonych. Celem badań, przedstawionych w artykule, było sprawdzenie wpływu różnych metod przygotowania powierzchni, takich jak: oczyszczanie, szlifowanie, obróbka plazmą atmosferyczną, metoda ATOP na wytrzymałość złączy klejowych. Badania wykonano na próbkach ze stopu aluminium EN AW 5754 oraz próbkach z tworzyw sztucznych wykonanych na osnowie epoksydowej wzmacnianych włóknem szklanym. Próbki klejono na zakładkę klejem epoksydowym dwuskładnikowym - Araldite, firmy Huntsman. Przedstawiono wyniki badań statycznej próby ścinania złączy zakładkowych w zależności od zastosowanej metody przygotowania powierzchni przed klejeniem. Najwyższą wytrzymałości złączy klejowych, dla próbek wykonanych ze stopu aluminium, uzyskano przy obróbce metodą ATOP. Metoda ta pozwala także na odpowiednie zabezpieczenie oczyszczonej powierzchni poprzez wytworzenie warstwy ochronnej, zapewniając prawidłowe przygotowanie powierzchni przez okres kilku miesięcy. Natomiast przy łączeniu tworzyw sztucznych wzmacnianych włóknem szklanym najwyższą wytrzymałość uzyskano przy obróbce powierzchni przed procesem klejenia za pomocą plazmy atmosferycznej.
EN
This article proposes to use abrasive waterjet cutting (AWJ) for deflashing, deburring and similar finishing operations in casting. The basic requirements concerning the dimensional accuracy and surface texture of cast components are not met if visible surface flaws are detected. The experiments focused on the removal of external flash from elements made of EN-GJL-150 cast iron. The method employed for finishing was abrasive waterjet cutting. The tests were carried out using an APW 2010BB waterjet cutting machine. The form profiles before and after flash removal were determined with a Taylor Hobson PGI 1200 contact profiler. A Nikon AZ100 optical microscope was applied to observe and measure the changes in the flash height and width. The casting surface after finishing was smooth, without characteristic sharp, rough edges that occur in the cutting of objects with a considerable thickness. It should be emphasized that this method does not replace precise cutting operations. Yet, it can be successfully used to finish castings for which lower surface quality is required. An undoubted advantage of waterjet cutting is no effect of high temperature as is the case with plasma, laser or conventional cutting. This process is also easy to automate; one tool is needed to perform different finishing operations in order to obtain the desired dimensions, both internal and external.
EN
The article presents the results of research on the finishing of M63 Z4 brass by vibratory machining. Brass alloy was used for the research due to the common use of ammunition elements, cartridge case and good cold forming properties on the construction. Until now, the authors have not met with the results of research to determine the impact of abrasive pastes in container processing. It was found that the additive for container abrasive treatment of abrasive paste causes larger mass losses and faster surface smoothing effects. The treatment was carried out in two stages: in the first stage, the workpieces were deburred and then polished. Considerations were given to the impact of mass of workpieces, machining time and its type on mass loss and changes in the geometric structure of the surface. The surface roughness of machining samples was measured with the Talysurf CCI Lite optical profiler. The suggestions for future research may be to carry out tests using abrasive pastes with a larger granulation of abrasive grains, and to carry out tests for longer processing times and to determine the time after which the parameters of SGP change is unnoticeable.
EN
The thermochemical treatment applied to improve the surface properties of AZ91 consisted in heating the material in contact with AlSi10Mg powder at 445 oC for 30 min. During heat treatment process the powder was held under pressure to facilitate the diffusion of the alloying elements to the substrate and, accordingly, the formation of a modified layer. Two pressures, 1 MPa and 5 MPa, were tested. The resultant layers, containing hard Mg2Si and Mg17Al12 phases, were examined using an optical microscope and a scanning electron microscope equipped with an energy-dispersive X-ray spectrometer (EDS). The experimental data show that the layer microstructure was dependent on the pressure applied. A thicker, three-zone layer (about 200 μm) was obtained at 1 MPa. At the top, there were Mg2Si phase particles distributed over the Mg17Al12 intermetallic phase matrix. The next zone was a eutectic (Mg17Al12 and a solid solution of Al in Mg) with Mg2Si phase particles embedded in it. Finally, the area closest to the AZ91 substrate was a eutectic not including the Mg2Si phase particles. By contrast, the layer produced at a pressure of 5 MPa had lower thickness of approx. 150 μm and a two-zone structure. Mg2Si phase particles were present in both zones. In the upper zone, Mg2Si phase particles were regularly distributed over the Mg17Al12 intermetallic phase matrix. The lower zone, adjacent to the AZ91, was characterized by a higher volume fraction of Mg2Si phase particles distributed over the matrix composed mainly of Mg17Al12. The alloyed layers enriched with Al and Si had much higher hardness than the AZ91 substrate.
11
Content available remote Improvement of the interfacial adhesion between fiber and matrix
EN
In this work, the influence of carbon fiber surface treatment on mechanical properties of unsaturated polyester was investigated. Two approaches have been used in the surface treatment; the first is the desizing of the carbon fiber by the release of the epoxy layer. The second is with the release of epoxy layer and etching the fibers. It was concluded that both methods give good results on adhesion between the matrix and the fibers. It is found that the treatment of carbon fibers is effcient and greatly improves the CFRP handress. The tensile strength of composite materials increases by 30% for etched carbon fibers compared to untreated carbon fibers.SEM images confirm the results obtained.
EN
In this work, a model of phase transformations during multipass weld surfaced steel casts is presented. In the temperature field calculation algorithm, the influence of the heat of overlaying beads and a self-cooling of previously overlayed beads have been taken into account. The fusion area, full and part transformation zones, by solidus, A1 and A3 and A A1 temperatures has been determined, respectively. The temperatures of the beginning and the end of the phase changes during cooling were determined on the basis of the time-temperature-transformation welding diagram. In the phase change kinetic description, the JMAK law and KM formula were used. Theoretical considerations are illustrated by example of volume share calculations of particular structural components during the weld surfaced 230-450 W steel cast. The results of computation in the graphical forms are presented: welding thermal cycle diagrams and structural share change histories at selected points, as well as temperature and the phase share distributions in cross section.
13
Content available remote Single-frequency induction hardening of structural steel
EN
Purpose: Current paper presents investigation of specimens after single frequency induction hardening process. The main aim is to compare microstructure of the material after the process conducted with different voltage on the induction coil. Moreover, two different steel grades are used for comparative reasons. As the final result it is desired to obtain sufficient parameters for the process in aim to obtain proper surface treatment of the material. Design/methodology/approach: The objectives of the research are achieved by using single-frequency induction hardening device with varying voltage. Two different steel grades were treated with change of the induction voltage from 300 to 600 V. Findings: In the outcomes of the study, the main conclusion is that there is an impact of the induction voltage in the hardening process on the microstructure of treated elements, both for 40H41Cr4 and 40HNMA36NiCrMo16 steels. Research limitations/implications: Obtained results will be used for much more complex investigation of the induction hardening process in future to introduce more exact parameters and double-frequency induction hardening process for complex geometries as gears. Originality/value: The originality of the research is based on the specific process and the materials that are being submitted to the comparative analysis. Moreover, executed research will be a basis for more complex induction hardening processes in the future.
EN
The bead blasting process is widespread in both the automotive and aerospace industry and is performed in order to improve the fatigue strength of various components. Bead blasting is a cold plastic forming process during which the surface of the material processed is hit by small, hard particles consisting of steel pellets, bearing balls or glass beads. It increases the hardness of the outer layer and establishes compression stresses inside it, which is why this processing is often used to improve fatigue strength. Contrary to other peening methods, bead blasting does not result in a reduction in the height of the processed surface’s unevenness in most cases. Shot peening changes the residual tensile stresses into residual compression stresses, thanks to which, the lifetime of the parts processed is extended and their carrying capacity is increased. The double shot peening process proposed by the authors consists in a two-stage bead blasting process. The first stage consists in blasting with round cast steel pellets, pellets cut from wire or cast iron pellets. During the second stage the same samples underwent glass bead blasting. The tests conducted on the RSA-501 aluminum alloy indicate that as a result of the processing medium’s impact in the form of glass beads or pellets of different diameter and shape, a permanent plastic deformation of the material surface occurs. On the basis of the obtained results it is possible to infer that the choice of parameters of both conventional shot peening and the double shot peening determine the impact thereof on the material’s mechanical properties. Thanks to the application of the double shot peening process there is a noticeable decrease in value of the Ra parameter, by about 40% on average. When analyzing the compressive stress results it is possible to state that after the first blasting process the value of stress was increasing when moving deeply into the sample from its surface, while after the glass bead blasting the value of compressive stress was significantly higher already near the surface. Double shot peening results in an increase in the value of compressive stresses by 40-50% when compared to conventional blasting.
16
Content available remote Wytrawianie, pasywacja i elektropolerowanie stali nierdzewnych
PL
W pracy przedstawiono podstawowe metody chemicznej obróbki powierzchniowej stali nierdzewnych, w tym: wytrawianie, pasywację oraz elektropolerowanie. Omówiono każdą z metod z podaniem stosowanych związków chemicznych oraz technik obróbki. Opisano również defekty powierzchniowe decydujące o odporności korozyjnej stali nierdzewnych i konieczność ich eliminacji z zastosowaniem chemicznej obróbki powierzchniowej. Przedstawiono również zjawiska zachodzące w warstwie wierzchniej podczas wytrawiania, pasywacji i elektropolerowania stali nierdzewnych. Omówiono czynniki wpływające na proces wytrawiania stali nierdzewnych. Podano wpływ zastosowanych metod obróbki na cechy i aspekt wizualny przetwarzanych powierzchni stali nierdzewnych.
PL
Artykuł zawiera wybrane wyniki projektu naukowego dotyczącego wpływu obróbki powierzchniowo-ściernej na wzrost twardości powierzchniowej cienkich blach stalowych. W obróbce powierzchniowej jako ścierniwa użyto piasku kwarcowego, elektrokorundu zwykłego i mikrokulek szklanych. Wykonano analizę doboru obciążenia zastosowanego do pomiarów twardości na podstawie wielkości ziarna w stali, parametrów topografii powierzchni blach oraz wielkości i głębokości odcisków twardości. Wykonano pomiary stopnia utwardzenia i stwierdzono, że zależnie od zastosowanego ścierniwa powierzchnia blach utwardzała się w różnym stopniu.
EN
The article contains the selected results of the research project concerning the impact of abrasive surface treatment on the increase of the surface hardness of thin steel sheets. Quartz sand, brown fused alumina, and glass beads were used as abrasive material. The selection of the load applied to hardness measurements on the basis of the grain size in the steel, the parameters of the sheet surface topography as well as the size and depth of the hardness imprints were analyzed. The measurements of the hardening degree were carried out. It was found that the steel sheets surface was hardening to a different extent depending on the type of abrasive used for the surface treatment.
18
Content available remote Wpływ obróbki powierzchniowej na lutowność stali 410
PL
W pracy określono wpływ obróbki powierzchniowej stali 410 na lutowność przy zastosowaniu lutu na bazie miedzi. Do przygotowania powierzchni wybrano kilka metod: odtłuszczanie, trawienie, szlifowanie, obróbkę strumieniowo-ścierną, niklowanie oraz NicroBlasting®. Lutowność oceniano na podstawie wyników badań rozpływności lutowia na podłożu stalowym. Dodatkowo zbadano wpływ obróbki powierzchniowej na lutowność odlewów staliwnych 410 miedzianym. Przeprowadzono badania na mikroskopie skaningowych oraz wykonano analizę EDS rozkładu pierwiastków w złączu.
EN
The influence of the surface treatment of steel 410 on brazeability using filler metal based on copper has been determined in this paper. For surface preparation there have been chosen several methods: degreasing, etching, sanding, abrasive blasting, nickel electroplating and NicroBlasting®. Brazeability was evaluated on the basis of the flowability test results on steel surface. In addition, the influence of the surface treatment on the brazeability of steel 410 castings brazed using copper filler metal was investigated. Studies on the scanning electron microscope and EDS analysis of the distribution of elements in the joint were carried out.
EN
Machining processes have the decisive effect on the operational properties of machine parts, because they provide forming of the required surface texture and the conditions of the surface layer. In this paper the influence of emulsion mist parameters on Ra, Rz and RSm surface roughness parameters is described when finish turning of C45 carbon steel. It was found that parameters of cutting have considerably greater influence on roughness parameters in comparison with emulsion mist conditions. When increasing cutting speed from 100 to 300 m/min Ra and Rz values decrease nearly 2 times, but RSm value doesn't depend on speed. When increasing feed rate from 0.1 to 0.2 mm/obr Ra, Rz and RSm values increase more than 2 times. Changes of emulsion mass flow and compressed air flow affect roughness parameters 9–15% maximum. It was shown that Parameter Space Investigation method can be used efficiently for quick analyzing of tested parameters and optimization of their values.
PL
Procesy obróbki powierzchniowej mają decydujący wpływ na właściwości eksploatacyjne części maszyn, ponieważ zapewniają kształtowanie wymaganej struktury geometrycznej roboczych powierzchni oraz stan warstwy wierzchniej elementów współpracujących. W literaturze podaje się, że 70­80% ogólnych zmian odporności powierzchni na zużycie są spowodowane zmianami parametrów chropowatości powierzchni trących.
PL
Tytan i jego stopy są jednymi z najpopularniejszych biomateriałów metalicznych stosowanych w dzisiejszej implantologii. Mimo licznych zalet tych materiałów, wykonane z nich wszczepy często poddaje się dodatkowej obróbce powierzchni, której celem jest polepszenie integracji implantu z otaczającymi go tkankami. Spośród wielu dostępnych technik, jedną z najczęściej wykorzystywanych komercyjnie jest stosunkowo tania i szybka metoda piaskowania, polegająca na wystawianiu danego przedmiotu na kontakt ze strumieniem przyspieszonych cząstek materiału ściernego. Celem tej pracy była analiza wpływu piaskowania ścierniwem o różnej średnicy ziaren na właściwości obrabianej powierzchni elementów na bazie dwóch popularnych stopów tytanu: Ti-6Al-4V i Ti-6Al-7Nb. W celu scharakteryzowania uzyskanych powierzchni przeprowadzono badania ich topografii, składu chemicznego, chropowatości i zwilżalności. Ponadto, aby sprawdzić potencjalną reakcję organizmu na obecność obrobionych w ten sposób elementów dokonano oceny stopnia proliferacji ludzkich komórek kościotwórczych hodowanych w bezpośrednim kontakcie z przygotowanymi powierzchniami. Otrzymane wyniki wykazały wyraźną zależność pomiędzy stopniem chropowatości i składem chemicznym piaskowanych elementów, a zastosowanym do obróbki rodzajem medium ściernego. Badanie zachowania komórek będących w kontakcie z modyfikowanymi próbkami wykazało obniżoną skłonność osteoblastów do przylegania i namnażania na najbardziej chropowatych powierzchniach.
EN
Titanium and its alloys are very popular metallic biomaterials used for medical implants production. Despite numerous advantages of the bulk material, such implants are very often subjected to additional surface treatment in order to improve their integration within the body tissues. Besides many other available techniques, one of the most frequently used in the commercial sector is a fast and economically profitable process of abrasive blasting. It is a method in which a stream of accelerated particles collides with the implant surface what causes changes in the material properties. The following paper presents differences resulting from sandblasting of Ti-6Al-4V and Ti-6Al-7Nb specimens with blasting particles varying in size. In order to characterize the outcome of such the treatment, investigations of surface topography, chemical composition, roughness, and wettability were conducted. Finally, the behaviour of the osteoblast- -like cells adhered to the sandblasted Ti-6Al-4V and Ti-6Al-7Nb surfaces was assessed in order to evaluate potential body response towards the aforementioned materials. The results suggest a strong correlation between surface roughness, its chemistry and the type of blasting medium applied. Evaluation of the cell culture revealed a rapid decrease in cell proliferation rate onto the roughest surfaces.
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.