Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 27

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  power flow
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Metoda HELM (Holomorphic Embedding Load Fload Method) jest całkowicie nową metodą rozwiązywania równań opisujących stany ustalone systemów elektroenergetycznych. Działanie metody oparte jest o wykorzystanie technik analizy zespolonej. Jednak najważniejszą jej cechą jest to, że jeżeli rozwiązanie istnieje, wówczas odpowiada rzeczywistemu stanowi pracy systemu. Natomiast gdy rozwiązanie nie istnieje, wówczas jednoznacznie sygnalizuje że wystąpi lawina napięcia (blackout). Artykuł jest pierwszą prezentacją metody HELM. Pokazuje jej główne założenia i sposób odwzorowania podstawowych elementów modelu systemu elektroenergetycznego. Dokonuje również porównania obliczeń z wykorzystaniem metody HELM z klasycznymi metodami iteracyjnymi.
EN
HELM (Holomorphic Embedding Load Flow Method) is a novel method for calculation the power flow equations of power systems. It based on the techniques of Complex Analysis. HELM is non-iterative and deterministic method, yielding the correct solution when it exists and, conversely, unequivocally signaling voltage collapse when it does not. The article is the first presentation of the HELM method. It shows its main assumptions and the way of creation the basic elements of the power system model. Author compares the calculations using the HELM method with classic iterative methods.
EN
Based on current developments related to the application of technology and the growth of load demand, power system structure (PSS) has grown into a large, intelligent network by integrating many new systems. At present, many classical systems are being modernized and developed towards smart systems to various technical performances while providing continuously energy from the generating sites to serve load centres as end energy users. On the other hand, protection and attention to the environment and renewable energy sources also affect the power system operation which is intended to reduce emissions and include green energy sources. Furthermore, these works explore an assessment of operations on local interconnection system topologies which are installed captive power plants. These studies are used to develop and evaluate the performance, where solar power plants are also installed as sources of energy suppliers. In this study, operating assessments are approached using a power flow study (PFS) to define structural performance expanded through several scenarios. In addition, the procedure for obtaining optimal conditions is also facilitated by using the Takagi Method (TM) and Thunderstorm Algorithm (TA) for PFS hybrid structures considered an integrated renewable energy source (IRES). Based on the technical scenario set, the results show that the applied scenarios have different performances. In addition, this study also provides various implications. IRES has affected system performance. PSS contributes to the part that is committed to covering the burden. TM and TA can be applied to the hybrid PFS structure.
PL
W artykule przedstawiono metodę PFS (power flow study) do optymalizacji struktury lokalnej sieci zasilającej z zainstalowanymi źródłami fotowoltaicznymi. Zastosowano też metodę Takagi i algorytm burzowy do optymalizacji sieci z różnymi scenariuszami.
3
Content available remote Load flow analysis in local microgrid with storage
EN
This paper deals with load flow analysis of local microgrid containing a stochastic renewable energy source and storage. The study is carried out using the Matpower toolbox with all relevant constraints considered regarding storage, power lines and other components. Certain operational scenarios of the microgrid are also discussed.
PL
Niniejszy artykuł dotyczy analizy rozpływu mocy w lokalnej mikrosieci zawierającej stochastyczne odnawialne źródło energii i magazynowan energii. Analizę przeprowadzono przy użyciu zestawu narzędzi Matpower ze wszystkimi istotnymi ograniczeniami w odniesieniu do magazynu energii, linii energetycznych i innych komponentów. Omówiono również niektóre scenariusze operacyjne mikrosieci.
EN
The present article shows the results of an analysis of active power consumed by AC arc furnace at various stages of the melting process, taking harmonics into consideration. The analysis was based on measurement data in the form of computer recorded voltage and current waveforms in the power circuit of the arc furnace. Next the frequency analysis and the evaluation of the content harmonics of recorded waveforms were performed. Computation made using the fast Fourier transform FFT built-in in MATLAB. The active power of the arc furnace was determined on the basis of the classical theory of harmonic power distributions and instantaneous power after Clarke transformation to the orthogonal coordinate system α-β. Harmonic distribution phase currents and voltages were transformed using the FFT procedure, as well as distorted voltage/current waveforms registered as a sequence of samples. The obtained results demonstrate a high level of compatibility between the instantaneous power and active power for the methods under consideration.
PL
W artykule przedstawiono wyniki analizy mocy czynnej pobieranej przez piec łukowy AC w różnych etapach procesu wytopu z uwzględnieniem wyższych harmonicznych. Do analizy wykorzystano dane pomiarowe w postaci zarejestrowanych komputerowo przebiegów napięć i prądów w torze zasilania pieca łukowego. Następnie przeprowadzono analizę częstotliwościową i ocenę zawartości wyższych harmonicznych zarejestrowanych przebiegów. Obliczenia wykonano za pomocą szybkiej transformacji Fouriera FFT w programie MATLAB. Moc czynną pieca łukowego wyznaczono w oparciu o klasyczną teorię mocy dla rozkładów harmonicznych oraz na podstawie mocy chwilowej po transformacji Clarke’a do układu ortogonalnych współrzędnych α-β. Transformacji poddano uzyskane w procedurze FFT rozkłady harmoniczne prądów i napięć fazowych, a także zarejestrowane w postaci ciągu próbek odkształcone przebiegi napięciowo-prądowe. Uzyskane wyniki wykazują dużą zgodność mocy chwilowej i mocy czynnej dla rozpatrywanych metod.
EN
P-V curve and V-Q curve (often term as Q-V curve) are widely used for planning and operation studies. The P-V curve and V-Q curve of an unbalanced three-phase system, unlike the balanced three-phase system, may not have similar loading margin (LM) and reactive power margin (RPM) on each phase. Therefore, DIgSILENT Programming Language (DPL) has been used to study the maximum loading point (MLP), critical point (CP), and also minimum reactive power point (MRPP) on each phase of an unbalanced three-phase system with different static loads. The tracing direction of P-V curve of each phase and the LM and RPM of each phase obtained from the P-V curve and V-Q curve for different static loads are also discussed. On top of that, continuation power flow (CPF) has become a common method to study the MLP. Hence, a simple 2-bus balanced three-phase system is used to validate the result obtained from the DIgSILENT with CPF method.
PL
Krzywe P-V I V-Q w systemie trójfazowym niezrównoważonym mogą nie mieć tego samego marginesu obciążenia LM i marginesu mocy biernej RPM w każdej z faz. Zastosowano język programowania DIgSILENT do określenia maksymalnego punktu obciążenia MLP, punktu krytycznego CP i punktu minimalnej mocy biernej MRPP.
PL
Transformatory z regulacją wzdłużno-poprzeczną pozwalają na kształtowanie zarówno poziomu, jak i kąta napięcia. Daje to możliwość regulacji parametrów stanu układu przesyłowego, a w efekcie wpływa na zmianę rozpływu mocy (w tym mocy czynnej) w sieciach elektroenergetycznych. W artykule przedstawiono ideę regulacji wzdłużno-porzecznej oraz model zespołu transformatorowego. Wykorzystując model sieciowy zespołu transformatorowego przeprowadzono analizy sieciowe skupione na ocenie możliwości sterowania rozpływem mocy. Dla wybranego zespołu transformatorowego przedstawiono wyniki wykonanych obliczeń.
EN
The functioning of the power transmission system is the result of using, among others, devices for the transmission and transformation electricity. Proper operation and control of these devices allows to maintain the correct parameters and continuity of electricity supply to final customers. In the group of devices of electricity transformation it can be distinguished from control transformers that have the ability to shape both the magnitude and the angle of voltage. In this way, it can be adjusted state parameters of power system allow the selection of the size of active and reactive power transmission. This property lets they provide a potential opportunity to influence the power load flow (including active power) in electric power networks. The paper is presented a problem of phase-angle voltage control in power system and model of such a transformer unit. The presented transformer unit model are used for power network calculation, especially to power flows control. It was prepare some power flows cases in high voltage networks. There is presented results of power flow system study with using the voltage angle control of such transformer units.
EN
This paper investigates the use of iterative linear methods applied to the power flow problem (PFP) solution in power systems. Preconditioning techniques are studied and incorporated to the methodology to solve a linear system. As application to the PFP, four iterative linear techniques and a direct method are evaluated and their performances are compared. Numerical experiments demonstrate the effectiveness of the proposed methodology, suggesting the good performance of the Bi-conjugate Gradient Stabilized (BiCGStab) as an adequate iterative linear method for the applicability in the solution of a PFP.
PL
W artykule analizowano metodę iteracyjną zastosowaną do kontroli przepływów mocy. Zbadano cztery liniowe techniki iteracyjne i metodę bezpośrednią Najlepsze właściwości wykazała technika Bi-conjugated Gradient Stabilized BiCGStab.
PL
W artykule zostały przedstawione wybrane zagadnienia dotyczące wyznaczania obciążeń oraz rozpływów mocy w sieci terenowej SN. Omówione zostały dwie użyteczne metody określania obciążeń szczytowych stacji SN/nn (deterministyczna, probabilistyczna) oraz dwie metody obliczania rozpływów mocy w sieci średniego napięcia (szacowania obciążeń, współczynnika jednoczesności). Zaprezentowano przykład obliczeniowy dla wybranego fragmentu sieci terenowej.
EN
The article presents selected issues concerning the determination of loads and power flow in the MV rural distribution network. It discusses two useful methods for determining peak loads of MV/LV stations (deterministic, probabilistic) and two methods for power flow calculation in medium voltage grids (load estimation and simultaneity factor). An example of a calculation for the chosen part of the rural network is shown.
9
Content available remote Impact of Loads on Power Flow in Power Systems Using PowerApps and ETAP
EN
This paper presents a study of the impact of loads on power flow in power system. It deals with the impact of both the voltage nodes and the transmission of active and reactive power in lines, and therefore the loss of active and reactive power in the system. Flexible Alternating Current Transmission System (FACTS) devices are found to be encouraging in improving voltage stability limit in power systems. This paper investigates the application of FACTS devices (Static Var Compensator, SVC) on a 9-bus multimachine power system, it deal with the line losses and improving voltage stability limit. Amount of increased reactive power generation and line losses are taken as indicators of stressed conditions of a power system. The use of SVC is identified by PowerApps and ETAP software packages. Both software are used for IEEE 9 bus test system and the results obtained are presented and interpreted.
PL
Analizowano wpływ napięć w węzłach i przepływ mocy biernej i czynnej na pracę systemu energetycznego. Artykuł przedstawia badania zastosowania urządzeń FACTS w dziewi1)ęcioszynowym, wielomaszynowym systemie. Wykorzystano oprogramowanie ETAP.
10
Content available remote First-Order Sensitivity Applied in Power Distribution System
EN
This paper presents a study of the power distribution system via sensitivity analysis. This study is based on first-order sensitivity analysis applied in the power flow (PF) solution. Unlike the PF algorithm, this technique does not require an iterative process, which results in a faster methodology with high accuracy and greatly reduced computational work. Starting from a known PF solution, considered as the base case, the new operating point is calculated directly after making a perturbation in the loads. The methodology analysis is applied to 34, 70 and 476-bus distribution power systems. Test results demonstrate the efficiency of the approach.
PL
W artykule przedstawiono metodę kontroli dystrybucji mocy za pośrednictwem analizy czułości (analiza czułości pierwszego rzędu). Dzięki tej metodzie uzyskuje się szybsze rezultaty unikając procesu iteracji. Startując ze znanego rozwiązania rozpływu mocy PF nowy punkt pracy jest obliczany po zmianie obciążeń.
PL
W ostatnich latach wpływ systemów sąsiednich na pracę systemu polskiego stał się znaczący. Wynika to głównie z silnego wzrostu nieplanowych międzysystemowych przepływów mocy czynnej, które stają się istotnym problemem dla polskiego operatora systemu przesyłowego, ale także dla operatorów systemów Czech, Słowacji i Węgier. Jednym z możliwych sposobów pozwalających na ograniczenie tego zjawiska jest zastosowanie przesuwników fazowych. Są to transformatory specjalnej konstrukcji, które służą do regulacji kąta obciążenia (fazy napięcia) i tym samym do regulacji przepływu mocy czynnej w sieci przesyłowej. Artykuł przedstawia wybrane wyniki badań dotyczących wpływy przesuwników fazowych instalowanych na granicy Polska – Niemcy i Czechy – Niemcy na transgraniczne przepływy mocy, w tym na możliwości ograniczenia przepływów nieplanowych w rejonie Europy Środkowo-Wschodniej. Analizy zostały przeprowadzone dla różnych stanów pracy systemu połączonego.
EN
An impact of neighbouring electric power systems on operation of Polish electric power system is becoming more and more important in recent years. This fact results mainly from considerable increase of unplanned flows of active power among national power systems, what becomes a real problem for Polish transmission system operator as well as for Czech, Slovakian and Hungarian ones. One of possible ways that enables to limit this phenomenon is the use of phase shifters. Phase shifters are special transformers that enable to control the power angle, that is, to control the flow of active power in transmission grid. This paper presents selected results of research into an impact of phase shifters installed on Polish-German border and on Czech-German border on cross-border electric power flows, including possibilities for limiting unplanned power flow in the Central and Eastern Europe region. Analyses were carried out for different operating states of interconnected system.
EN
Advanced power electronic converters can provide the means to control power flow and ensure proper and secure operation of the future power grid. The small electrical energy sources dispersed in electrical power systems referred to as distributed generation are one of the most significant parts of future grids - Smart Grids. The threephase, direct matrix converter is an alternative solution to the conventional AC-DC-AC converter for interfacing two AC systems in distributed power generation with different voltage and/or frequency parameters. This paper presents a control analysis of a threephase matrix converter employed as a power interface of future electrical grids. The proposed system has been successfully tested for bidirectional power flow operation with different grid operating conditions, such as, frequency and voltage variation.
PL
Przesył mocy biernej w sieci elektroenergetycznej jest niezbędny do funkcjonowania urządzeń zasilanych napięciem przemiennym jednak wpływa on niekorzystne na parametry jej pracy. Jednym ze sposobów ograniczenia tego wpływu jest instalacja urządzeń do kompensacji mocy biernej. Moc tych urządzeń ustalana jest najczęściej na podstawie obciążenia szczytowego sieci, tak aby spełnione zostały wymagania w zakresie dyrektywnego współczynnika mocy tg. Często moc takich źródeł mocy biernej jest stała, z zatem nie jest dostosowywana do zmian obciążenia sieci. W dolinie obciążenia przy braku tzw. kompensacji nadążnej może wystąpić problem przekompensowania co wpływa na poziomy napięć sieci zasilających. W artykule przedstawia się wybrane problemy kompensacji mocy biernej w sieci dystrybucyjnej. Przedstawiono przykłady i wyniki analiz ilustrujące wpływ sposobu kompensacji mocy biernej w sieci rozdzielczej na warunki pracy sieci elektroenergetycznej.
EN
In the paper, the selected problems of reactive power compensation in a distribution network are presented. Reactive power is indispensable for a proper functioning of alternating current devices. The negative influence of the transfer of reactive power on the working of an electric power system makes the electric power operators to reduce its consumption by determining the required value of the directive power factor in the consumer’s network. In order to meet the value of the directive factor, the consumers compensate the reactive power. If they decide to use the reactive power compensator for peak loads, it is likely that overcompensation will take place at low loads. In such cases, the load becomes a receiver of the reactive power. Such a load results in the increased voltage at the connection point even above the admissible levels. In the paper, the influence of the direction of change in the reactive power flow on the levels of voltage in an electric power system is analyzed.
PL
Zamknięta struktura połączonych systemów elektroenergetycznych oraz rozkład generacji w poszczególnych regionach powoduje możliwość wystąpienia tzw. przepływów karuzelowych. Jednym ze sposobów pozwalających na ograniczenie tego zjawiska jest zastosowanie przesuwników fazowych. Artykuł omawia wybrane wyniki badań, których głównym celem było określenie efektywności regulacji przepływów transgranicznych za pomocą przesuwników fazowych instalowanych w liniach wymiany między systemami polskim a niemieckim oraz określenie wymaganych parametrów tych urządzeń.
EN
A closed structure of the interconnected power system as well as geographical distribution of generation make that in some regions loop flows often occur. These unscheduled compensatory power flows can be reduced by using phase shifting transformers. The paper discusses selected results of research whose main objective was to determine the effect of phase angle control of phase shifting transformers installed in feeder bays of Polish 400 kV border stations on the cross-border power flows. The main parameters of phase shifters was also determined.
PL
Artykuł przedstawia wybrane algorytmy wyznaczania optymalnego rozpływu mocy w systemie elektroenergetycznym. Dokonano implementacji tych algorytmów i przeprowadzono eksperymenty numeryczne dla wybranych przypadków testowych stanu systemu elektroenergetycznego. Słowa kluczowe: optymalizacja, rozpływ mocy, system elektroenergetyczny
EN
The paper presents several optimal power flow algorithms. The selected algorithms have been implemented and tested, and a number of numerical experiments were performed for given power system states.
16
Content available remote Use of TCSC for Active Power Flow Control in the Electric Power System
EN
The article deals with possibilities of the thyristor controlled series capacitor (TCSC) to control power flows in interconnected electrical power systems. The main goal is to describe the working principle of TCSC and its possible use in the transmission system (TS) and advantages and disadvantages of using of such equipment in the electric power system.
PL
Artykuł dotyczy możliwości sterowanych tyrystorowo układów kompensacji szeregowej (TCSC) w kontrolowaniu przepływu mocy między połączonymi systemami elektroenergetycznymi. Głównym celem jest opis zasad działania układów TCSC, możliwości ich wykorzystania w systemie przesyłowym (TS), oraz wad i zalet użytkowania takiego sprzętu w systemie elektroenergetycznym.
EN
The main problem of electrical distribution systems is the reactive power flow. It causes reduction of active power transmission, diminishes power losses, and augments the drop voltage. In this research we described an efficiency approach FLC-HSO to solve the optimal power flow (OPF) combinatorial problem. The proposed approach employ tow algorithms, Fuzzy logic controller (FLC) algorithm for nodal detection and harmony search optimization (HSO) algorithm for optimal seizing capacitor of OPF combinatorial problem control variables. HSO method is more proficient in improving combinatory problem. The proposed approach has been examined and tested on the standard IEEE 57-bus test system with different objectives that reflect cost function minimization, voltage profile improvement, and voltage stability enhancement. The proposed approach results have been compared to those that reported in the literature recently. The results are promising and show the effectiveness and robustness of the proposed approach.
PL
W artykule zaproponowano sposób podejścia do wstępnej oceny zdolności przyłączeniowych. Publikacja wyznaczonych zdolności przyłączeniowych może być elementem porządkującym proces występowania o warunki przyłączenia do systemu. Prezentowane treści zilustrowano wynikami przykładowych obliczeń określających zdolności przyłączeniowe w układzie modelowym oraz w krajowym systemie elektroenergetycznym. Przeprowadzono również porównanie z wynikami uzyskanymi przy zastosowaniu optymalizacji rozkładu mocy wytwórczych.
EN
There is a proposition of initial grid access capacity assessment presented in the paper. Publication of the results of computation could be one of elements organizing a process of gaining access to a grid by new users. The examples that assess capacity in the model system and in the national power system illustrates the presented problems. The computation results are compared with others obtained from optimization computation of unit commitment.
PL
W artykule zaproponowano wykorzystanie techniki obliczeniowej opartej na algorytmach ewolucyjnych do optymalizacji rozpływu mocy w liniach wysokich napięć. Celem rozważanej optymalizacji jest wyznaczenie wartości mocy przesyłanej za pomocą poszczególnych linii, tak aby suma mocy strat przesyłowych występujących w rozważanych liniach wysokich napięć była możliwie jak najmniejsza. Na podstawie przeprowadzonych eksperymentów numerycznych wykazano, że algorytm ewolucyjny wykorzystujący kodowanie bezpośrednio oparte na liczbach rzeczywistych jest skutecznym narzędziem optymalizacyjnym, które może znaleźć szerokie zastosowania w obszarze elektroenergetyki.
EN
The paper proposes the use of a computational technique based on evolutionary algorithms to optimize the power flow in high-voltage transmission lines. The purpose of the above mentioned optimization is to minimize the transmission losses in high-voltage lines. Based on the results of the numerical experiments we proved that the evolutionary algorithm with a coding system based directly on real numbers can be an effective optimization tool, which can be broadly implemented in the domain of electro-energetic systems.
20
Content available remote Optymalne planowanie energetyczne w wymiarze lokalnym
PL
W artykule przedstawiono zagadnienie planowania energetycznego na poziomie lokalnym (gminnym). W zagadnieniu tym zaakcentowano możliwość rozważenia tzw. węzłów energetycznych. Wzajemne powiązania węzłów energetycznych realizowane są za pomocą systemów sieciowych, w tym sieci elektroenergetycznych, gazowniczych i cieplnych. Łączne rozpatrywanie połączonych systemów sieciowych prowadzi do możliwości optymalizacji na szczeblu lokalnym przy uwzględnieniu uwarunkowań miejscowych. Działania te mogą być istotne dla samorządów gminnych.
EN
The issue of the energy planning on the local (communal) level was presented in the paper. The possibility of considering so-called energy hubs was stressed in this paper. The mutual connection of energy hubs are realized using network systems, including power system, gas and thermal grids. The total investigation of connected network systems guides to the possibility of the optimization on the local level considering local conditions. These workings can be essential for communal councils.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.