Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 134

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  optoelectronics
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
PL
Sympozjum WILGA zapisało się trwale w krajobrazie młodej nauki w Polsce. Organizowane przez ostatnie ćwierć wieku Sympozjum WILGA obejmowało tematycznie fotonikę, optoelektronikę, nowoczesne systemy elektroniczne w aspektach projektowych, sprzętowych, technologicznych, konstrukcyjnych, programistycznych i eksploatacyjnych. Tematyką przewodnią była optoelektronika, fotonika, inżynieria optyczna i ich integracja w większe systemy i środowiska funkcjonalne z elektroniką, telekomunikacją, mechatroniką. Uczestnikami Sympozjum WILGA są głównie doktoranci a także magistranci z politechnik z wydziałów elektroniki, mechatroniki, fizyki technicznej, inżynierii materiałowej. W okresie przed pandemią, rocznie w Sympozjum WILGA brało udział ponad 400 osób. Sympozjum WILGA jest organizowane w dwóch edycjach rocznie zimowej w styczniu i wiosennej na przełomie maja i czerwca. W ostatnich latach była organizowana także sesja jesienna we wrześniu. Materiały Sympozjum WILGA były publikowane od roku 2002 w konferencyjnej serii wydawniczej Proceedings of SPIE. W Sympozjum WILGA wzięło udział łącznie kilka tysięcy doktorantów i magistrantów z całej Polski, często przybyłych w towarzystwie swoich opiekunów naukowych. Dorobek publikacyjny Sympozjum WILGA zawiera ponad 2000 artykułów naukowych i technicznych opublikowanych w indeksowanych bazach bibliometrycznych jak Scopus i Web of Science, a także w miesięczniku Elektronika i kwartalniku PAN IJET. Jubileuszowa 50 edycja Sympozjum WILGA jest planowana na wrzesień 2022.
EN
The WILGA Symposium has become a permanent important scientific event in the landscape of young science in Poland. Organized over the last quarter of a century, the WILGA Symposium covered thematically photonics, optoelectronics, modern electronic systems in terms of design, hardware, technology, construction, programming and operation. The main topics were optoelectronics, photonics, optical engineering and their integration into larger systems and functional environments with electronics, telecommunications and mechatronics. The participants of the WILGA Symposium are mainly doctoral students and graduate students from polytechnic universities from the faculties of electronics, mechatronics, technical physics, and materials engineering. In the pre-pandemic period, over 400 people attended the WILGA Symposium each year. The WILGA Symposium is organized in two editions per year, winter in January and spring at the turn of May and June. In recent years, an autumn session has also been organized in September. The materials of the WILGA Symposium have been published since 2002 in the conference series Proceedings of SPIE. The WILGA Symposium was attended by several thousand doctoral and graduate students from all over Poland, often accompanied by their tutors. The publication output of the WILGA Symposium includes over 2,000 scientific and technical articles published in indexed bibliometric databases such as Scopus and Web of Science, as well as in the Elektronika monthly and the PAN IJET quarterly. The jubilee edition of WILGA Symposium is planned in September 2022.
PL
Tlenki szeroko-przerwowe są masowo stosowane w wielu dziedzinach, zaczynając od budownictwa, przemysłu spożywczego, w kosmetykach, w różnego rodzaju zasypkach, w medycynie. W artykule, na podstawie własnych prac, przedstawione są przykłady zastosowań tych tlenków w elektronice, fotowoltaice, w optoelektronice. Następnie omówione zostaną najnowsze zastosowania wybranych tlenków w medycynie.
EN
Wide-gap oxides are massively used in many fields, starting from construction industry, food industry, in cosmetics, in various kinds of powders, in medicine. The paper presents examples, based on own results, of oxides applications in electronics, photovoltaics, and optoelectronics. Next, the latest applications of selected oxides in medicine will be discussed.
PL
Technika laserowa obejmuje badania, konstrukcję i zastosowania laserów, urządzeń i systemów laserowych. Obecne zastosowania laserów są bardzo szerokie i obejmują np. badania podstawowe i techniczne, technikę satelitarną, astronomię, telekomunikację, technikę komputerową, biologię i medycynę, ochronę środowiska, obróbkę materiałów, przemysł, technikę wojskową i wiele innych obszarów. Wraz z rozwojem badań i konstrukcji, generacje funkcjonalnych laserów zmieniają się np. pod względem efektywności, kosztów, wygody zastosowania, itp. Na przykład klasyczne generacje laserów stosowane w technikach spawalniczych są zastępowane elastycznymi rozwiązaniami wykorzystującymi lasery światłowodowe. Dalszy znaczny postęp obserwuje się w obszarze teorii i budowy laserów dla fotoniki zintegrowanej i nanofotoniki. Nanofotonika kwantowa jest potencjalnie jedną z podstaw nowej kwantowej generacji technik informacyjnych, komputingu kwantowego w wersji fotonicznej, fotonicznej metrologii kwantowej, fotonicznych czujników kwantowych, kwantowych metod obrazowania, znacznie dokładniejszych metod pomiaru czasu i częstotliwości, itp. W dniach 19-23 września br. w Karpaczu odbyło się 13 Krajowe Sympozjum Techniki Laserowej zorganizowane przez uczonych fotonicznych i laserowych z Politechniki Wrocławskiej. Sympozjum zgromadziło ponad 150 osób z całego kraju i podsumowało znakomite krajowe osiągnięcia techniki laserowej w okresie ostatnich czterech lat od spotkania.
EN
Laser technology includes research, construction and application of lasers, laser devices and systems. Current laser applications are very broad and include, for example, basic and technical research, satellite technology, astronomy, telecommunications, computer technology, biology and medicine, environmental protection, material processing, industry, military technology and many other areas. With the development of research and construction, the generations of functional lasers change, for example in terms of efficiency, cost, convenience of use, etc. For example, classic generations of lasers used in welding techniques are being replaced by flexible solutions using fiber lasers. Further significant progress is observed in the area of the theory and construction of lasers for integrated photonics and nanophotonics. Quantum nanophotonics is potentially one of the foundations of a new generation of quantum information techniques, photonic quantum computing, photonic quantum metrology, photonic quantum sensors, quantum imaging methods, much more accurate time and frequency measurement methods, etc. The 13th National Symposium on Laser Technology was organized in Karpacz on 19-23 September 2022, by photonic and laser scientists from the Wrocław University of Technology. The symposium gathered over 100 people from all over the country and summarized the outstanding national achievements of laser technology in the last four years from the previous meeting.
PL
Ustanowienie przez Organizację Narodów Zjednoczonych Międzynarodowego Roku Szkła 2022 zwraca uwagę nie tylko na ten wspaniały i różnorodny materiał, ale także na jego uwarunkowania i role kulturowe, historyczne, cywilizacyjne, a dla nas czytelników Elektroniki naukowo-techniczne i przemysłowe. MR Szkła, jak przyznają jego organizatorzy, jest w pewnym sensie kontynuacją bardzo udanego Międzynarodowego Roku Światła 2015. Bez sukcesu MRŚ2015 prawdopodobnie nie byłby możliwy MRS2022? Szkło jest podstawą inżynierii optycznej, optyki objętościowej, a także w dużej mierze optyki scalonej i zintegrowanej. Szkło krzemionkowe syntetyzowane z fazy gazowej stanowi fundament telekomunikacji światłowodowej. Znaczne postępy w badaniach i zastosowaniach szkieł dla technologii ICT umożliwiły takie narzędzia jak lasery femtosekundowe i nanometrowa obróbka materiałów. Szklane nanometrowe struktury periodyczne, a w przyszłości periodyczne modulowane, otwarły możliwości kształtowania struktury falowej pojedynczego fotonu. Napotykając na takie bezstratne struktury szklane o wymiarach atomowych funkcja falowa fotonu oddziałuje z ich falą materialną De Broglie. W rezultacie oddziaływania funkcja falowa fotonu zawiera składniki pochodzące od fali materialnej. Foton ubieramy w stacjonarnie materialny płaszcz. Szkło ma niezwykłą przyszłość w optycznych fotonowych liniowych realizacjach procesorów i urządzeń funkcjonalnych kwantowych technik informacyjnych.
EN
The establishment by the United Nations of the International Year of Glass 2022 draws attention not only to this wonderful and diverse material, but also to its cultural, historical, civilization aspects and roles, and for us, the readers of the Journal Elektronika also the roles in science, technology and industry. The International Year of Glass IYoG 2022, as its organizers admit, is in a sense a continuation of the very successful International Year of Light 2015 (IYoL). Without the success of the IYoL2015, the IYoG2022 probably would not be possible at all? Glass is the basis of optical engineering, volume optics, and also largely hybrid and integrated optics. Gas-phase synthesized silica glass is the foundation of fiber optic telecommunications. Tools such as femtosecond lasers and nanometer material processing technologies have enabled significant advances in research and application of glasses for the ICT. Glass nanometer periodic structures, and in the future periodic modulated ones, opened up the possibility of shaping the wave structure of a single photon. When encountering such atomic-sized lossless glass structures, the photon’s wave function interacts with their De Broglie material wave. As a result of the interaction, the photon’s wave function contains components derived from the material wave. We dress the photon in a stationary material mantle. Glass has a remarkable future in optical photon, linear realizations of processors and functional circuits of quantum information techniques.
PL
Zakres tematyczny Sympozjum WILGA dotyczy zaawansowanych zastosowań układów elektronicznych i fotonicznych. Najczęściej są to układy i systemy hybrydowe, coraz częściej współprojektowane łącznie na poziomie elektronicznym i fotonicznym, gdyż elektronika i fotonika przenika się w nich w nierozłączny, lub trudno zadaniowo rozłączalny, system funkcjonalny. Taki proces współprojektowania dotyczy zarówno warstwy sprzętowej jak i programistycznej. Proces może dotyczyć także warstwy niższej, komponentowej, gdzie dyskretne elementy składowe układów funkcjonalnych są już projektowane uwzględniając jednoczesne istnienie w nich warstwy fotonicznej i elektronicznej. Sympozjum WILGA było jednym z pierwszych miejsc, gdzie już ponad 20 lat temu otwarto ten nurt tematyczny określany w literaturze nazwą electronic-photonic hardware-software co-design. Sympozjum WILGA 2022, w swojej jubileuszowej pięćdziesiątej edycji, organizowane w okresie post-pandemicznym, odbudowuje pracowicie swoje znaczenie w środowisku młodych uczonych pracujących w obszarze zastosowań systemów elektronicznych i fotonicznych, w budowie małych i dużych infrastruktur badawczych, biomedycynie, inżynierii kosmicznej, telekomunikacji, inżynierii bezpieczeństwa, komputingu kwantowym, i wielu innych.
EN
The topical scope of the WILGA Symposium concerns advanced applications of electronic and photonic systems. Most often they are hybrid circuits and systems, more and more often co-designed jointly at the electronic and photonic level, as electronics and photonics intertwine in them into an inseparable or difficult to task-disconnect functional system. This co-design process applies to both the hardware and software-firmware development layers. The process may also apply to the lower, component layer, where discrete components of functional systems are already designed taking into account the simultaneous existence of the photonic and electronic layers in them. The WILGA Symposium was one of the first places where this topic, referred to in the literature as electronic-photonic hardware-software co-design, was opened already over 20 years ago. The WILGA 2022 symposium, during its jubilee 50th edition, organized in the post-pandemic period, is diligently rebuilding its importance in the community of young scientists working in the field of electronic and photonic systems applications, in the construction of small and large research infrastructures, biomedicine, space engineering, tele- communications, security engineering, quantum computing, and many others.
PL
Powstały w 1985 roku PKOpto SEP integrował wówczas wiele nieco rozproszonych działań krajowego środowiska naukowo-technicznego optoelektroniki. W szczególności porządkował i formalizował nasze kontakty ze SPIE – The International Society for Optical Engineering, które zaczęły się już kilka lat wcześniej. Impulsem do nawiązania takich formalnych kontaktów było rozpoczęcie organizacji w kraju Sympozjów Światłowody i Ich Zastosowania, z których dwa pierwsze odbyły się w lutym w roku 1976 i 1979. W czasie tych spotkań organizowanych pod patronatem PAN, ale przy współpracy z SEP-em, były zorganizowane niewielkie wystawy publikacji SPIE z obszaru optyki, inżynierii optycznej i optoelektroniki. Dostępne w Internecie dokumenty archiwalne pokazują determinację krajowego środowiska naukowo-technicznego optoelektroniki z jaką prowadzono działania nad formalizacją takiej współpracy międzynarodowej ze Stowarzyszeniem SPIE [1]. Pewnym wzorem w tym względzie było utworzenie wcześniej bo w roku 1975 Polskiej Sekcji IEEE. To właśnie z inicjatywy PKOpto SEP powstała Polska Sekcja SPIE, przekształcona wiele lat później w Polskie Stowarzyszenie Fotoniczne.
EN
Established in 1985, PKOpto SEP integrated then many slightly dispersed activities of the national scientific and technical optoelectronics community. In particular, the Committee organized and formalized our contacts with SPIE - The International Society for Optical Engineering, which had already started a few years earlier. The impulse to establish such formal contacts was the initiation of the organization of the Symposia on Fiber Optics and Their Applications in Poland, the first two of which were held in February 1976 and 1979. During these meetings, organized under the patronage of the Polish Academy of Sciences, but in cooperation with the Association of Polish Electrical Engineers, small exhibitions of SPIE publications in the field of optics, optical engineering and optoelectronics were organized. Archival documents available on the Internet show the determination of the Polish scientific and technical community of optoelectronics, with which the activities on the formalization of such international cooperation with the SPIE Association were carried out. A model in this regard was the establishment of the Polish Section of the IEEE earlier, in 1975. It was on the initiative of PKOpto SEP that the Polish Section of SPIE was established, transformed many years later into the Polish Photonics Association.
PL
W artykule przedstawiono kompetencje Laboratorium Badań Systemów Optoelektronicznych Wojskowego Instytutu Technicznego w procesie pozyskiwania i eksploatacji systemów optoelektronicznych. Wyspecyfikowano asortyment użytkowanego w Siłach Zbrojnych RP sprzętu optoelektronicznego z wyszczególnieniem istotnych charakterystyk technicznych. Zaprezentowano kompetencje techniczne, w tym posiadane wyposażenie badawcze do weryfikacji i oceny parametrów systemów nokto i termowizyjnych.
EN
The paper presents competences of the Military Institute of Armament Technology Laboratory for Testing Optoelectronic Systems used to acquisition and handling the optoelectronic systems. The selection of optoelectronic equipment and its performance used by the Polish Armed Forces is specified. Technological competences including the testing equipment used to verify and evaluate the characteristics of night-vision and thermo-vision systems are presented, as well.
PL
WILGA 2021 - Letnie Sympozjum na temat Zastosowań Fotoniki i Inżynierii Internetu (WILGA Symposium on Photonics Applications and Web Engineering) było 48 edycją cyklu spotkań badawczo-technicznych młodych uczonych [1, 2]. Tradycyjnie w dniach 26 maja-02 czerwca 2021 roku w podwarszawskim ośrodku WILGA, należącym do Politechniki Warszawskiej, zaplanowano całotygodniowy cykl konferencji technicznych i sesji tematycznych. Ze względów epidemicznych spotkania musiały być przesunięte na przełom sierpnia i września. Prawie 150 uczestników planowało wziąć udział we wszystkich wydarzeniach Sympozjum WILGA 2021, w większości młodych badaczy aktywnych we wszystkich aspektach fotoniki, elektroniki oraz nauk i technologii ICT. Sympozjum WILGA obejmuje technologie sprzętowe i programowe związane z fotoniką, takie jak optyka, inżynieria optyczna, optoelektronika, elektronika i elektrotechnika, mechatronika, inżynieria chemiczna i materiałowa, fizyka stosowana, rozwiązania i zastosowania przemysłowe. Podczas Sympozjum WILGA 2021 wygłoszono około 100 referatów ustnych i posterowych. Z tej liczby niektóre artykuły wybrane przez autorów, i dotyczące głównie fotoniki, zostały opublikowane w tomie Proc. SPIE. Główna zmiana wobec poprzednich spotkań naukowych, WILGA 2019 i wcześniejszych, polegała na tym, że podczas Sympozjów WILGA 2020 i 2021, w czasie ich letnich edycji, nie było możliwości zorganizowania w ogóle tradycyjnych dużych sesji młodych badaczy.
EN
WILGA 2021 - Summer Symposium on Photonics Applications and Web Engineering was the 48th edition of the research and technical meetings series [1, 2]. Traditionally, the whole week lasting annual series of technical conferences and topical sessions was initially scheduled to be held on 26 May-02 June 2021 in WILGA resort near Warsaw, owned by the Warsaw University of Technology. Due to the epidemic conditions the meeting were shifted to August/September. Nearly 150 participants took part in all of the WILGA 2021 events, most of them being young researchers active in all aspects of photonics, electronics and ICT science and technology. WILGA Symposium embraces hardware and software technologies associated with photonics like optics, optical engineering, optoelectronics, electronics and electrical engineering, mechatronics, chemical and material engineering, applied physics, industrial solutions and applications. Around 100 papers were presented during WILGA 2021, oral and poster. Out of this number, some papers chosen by authors are published in the volume of Proc. SPIE mostly related to photonics. The major change was that during WILGA 2020 and 2021 Symposia, during their summer editions, no traditional large young researcher sessions at large were possible to be organized.
EN
The perovskites XBiO3 (X = Al, Ga, In) have been studied in terms of mechanical, optical and thermoelectric behavior for energy harvesting application. Density functional theory is applied to study electronic, optical and thermoelectric properties of the studied materials. Structural, mechanical and thermodynamic stabilities are confirmed from the tolerance factor, Born mechanical stability and formation energy/specific heat capacity. Poisson and Plough ratios show the studied materials are ductile and have ability to withstand pressure. Band structure analysis shows the indirect band gap 3.0/2.1/1.0 eV for ABO/GBO/IBO. A complete set of optical spectra is reported by dielectric constants, refractive index, optical conduction, absorption of light and optical loss energy. Shifting of maximum absorption band to visible region increases the potential of perovskites XBiO3. Transport characteristics are also investigated by electrical conductivity, Seebeck coefficient and figure of merit.
EN
Poly(p-phenylenediamine) is a potential precursor for designing of new materials for optoelectronic application. Synthesis and characterization of poly(p-phenylenediamine) – TiO2 nanocomposites has been demonstrated. Structural change observed due to the formation of nanocomposites was correlated with concomitant change in conducting behavior of the parent polymer. Polymer nanocomposite was synthesized through an in-situ oxidative polymerization technique with simultaneous dispersion of TiO2 nanoparticles. TiO2 nanoparticles were synthesized via sol-gel process. Structural characterization was accomplished by using conventional spectroscopic and imaging techniques. I-V measurement of the nanocomposites revealed that the nearly nonconducting poly(p-phenylenediamine) after structural modification exhibits conductivity of 10-6 S/cm leading to formation of wide band gap semiconducting materials.
EN
This paper presents some construction analysis and test results of a Free Space Optics system operating at the wavelength of 9.35 μm. In the system, a quantum cascade laser and a photoreceiver with mercury cadmium telluride photodetectors were used. The main parameters of these elements were discussed taking into account a data link operation. It also provides to determine a data range for various weather conditions related to scattering and scintillation. The results of numerical analyses defined the properties of currently available FSO technologies working in the near infrared or in the short infrared range of spectrum versus the performances of the developed system. The operation of this system was verified in three different test environments. The obtained results may also contain important issues related to the practical application of any FSO system.
EN
Quantum cascade laser is one of the most sophisticated semiconductor devices. Its technology requires extremely high precision and layers quality. Device performance is limited by thermal extraction form laser core. One of solutions is to apply highly resistivity epitaxial material acting as insulating layer on top of the QCL. Present work describes consequent steps of elaboration of MOVPE technology of Fe-compensated InP layers for further applications in quantum cascade lasers.
EN
New optimized 2x2 slotted array antenna is designed using HFSS to operate at 28.1 GHz, using RT6010 substrate with height of 1.6 mm, tangent loss of 0.0023 and dielectric constant of 10.2 and overall dimension of 12x12 mm2, for 5G mobile applications. The 2x2 slotted linear array antenna achieved a high gain of 18.3 dB at 28.1 GHz with 10 dB bandwidth of 1.39 GHz, and with 83.21% of size reduction.
PL
Artykuł jest przeglądem prac zaprezentowanych w czasie XII Krajowego Sympozjum Techniki Laserowej STL2018 [1]. Sympozjum Techniki Laserowej jest organizowane od roku 1984 co trzy lata [2-11], obecnie co dwa lata. Sympozja STL2016 i STL2018 były zorganizowane przez Instytut Optoelektroniki Wojskowej Akademii Technicznej, we współpracy z Politechniką Warszawską, Uniwersytetem Warszawskim i Politechniką Wrocławską w Jastarni. STL2018 było zorganizowane dniach 25-27 września 2018 roku. Sympozjum stanowi reprezentatywny portret prac prowadzonych w obszarze techniki laserowej w Polsce. Prace Sympozjum STL są tradycyjnie publikowane w serii wydawniczej Proceedings SPIE [12-23]. Spotkanie naukowo-techniczne zgromadziło ok. 120 uczestników którzy zaprezentowali ponad 100 artykułów badawczych i naukowo-technicznych. Krajowe Sympozjum Techniki Laserowej, organizowane obecnie co 2 lata, jest bardzo dobrym portretem rozwoju techniki laserowej i jej zastosowań w Polsce w laboratoriach uniwersyteckich, instytutach resortowych i rządowych, laboratoriach badawczych firm innowacyjnych itp. Sympozjum STL pokazuje także bieżące projekty techniczne, które są realizowane przez krajowe zespoły badawcze, rozwojowe i przemysłowe. Obszar tematyczny Sympozjum STL jest tradycyjnie podzielony na dwa duże pola – postępy techniki laserowej oraz zastosowania techniki laserowej. Nurty tematyczne Sympozjum obejmują: źródła laserowe dla bliskiej i średniej podczerwieni, lasery pikosekundowe i femtosekundowe, lasery i wzmacniacze światłowodowe, lasery półprzewodnikowe, lasery dużej mocy i ich zastosowania, nowe materiały i komponenty dla techniki laserowej, zastosowania techniki laserowej w inżynierii biomedycznej, przemyśle, inżynierii materiałowej, nano- i mikrotechnologiach oraz metrologii.
EN
The paper is a concise digest of works presented during the XIIth National Symposium on Laser Technology (SLT2018) [1]. The Symposium is organized since 1984 every three years [2-11], now every two years. SLT2016 and STL2018 were organized by The Institute of Optoelectronics, Military University of Technology, Warsaw, with cooperation of Warsaw University of Technology, Warsaw University, and Wrocław University of Technology in Jastarnia, STL2018 was organized on 25-27 September 2018. Symposium is a representative portrait of the laser technology research in Poland. Symposium Proceedings are traditionally published by SPIE [12-21]. The meeting has gathered around 120 participants who presented around 100 research and technical papers. The Symposium, organized now every 2 years is a good portrait of laser technology and laser applications development in Poland at university laboratories, governmental institutes, company R&D laboratories, etc. The SLT also presents the current technical projects under realization by the national research, development and industrial teams. Topical tracks of the Symposium, traditionally divided to two large areas – sources and applications, were: laser sources in near and medium infrared, picosecond and femtosecond lasers, optical fibre lasers and amplifiers, semiconductor lasers, high power and high energy lasers and their applications, new materials and components for laser technology, applications of laser technology in measurements, metrology and science, military applications of laser technology, laser applications in environment protection and remote detection of trace substances, laser applications in medicine and biomedical engineering, laser applications in industry, technologies and material engineering.
15
Content available Advanced Photonic and Electronic Systems WILGA 2018
EN
WILGA annual symposium on advanced photonic and electronic systems has been organized by young scientist for young scientists since two decades. It traditionally gathers around 400 young researchers and their tutors. Ph.D students and graduates present their recent achievements during well attended oral sessions. Wilga is a very good digest of Ph.D. works carried out at technical universities in electronics and photonics, as well as information sciences throughout Poland and some neighboring countries. Publishing patronage over Wilga keep Elektronika technical journal by SEP, IJET and Proceedings of SPIE. The latter world editorial series publishes annually more than 200 papers from Wilga. Wilga 2018 was the XLII edition of this meeting. The following topical tracks were distinguished: photonics, electronics, information technologies and system research. The article is a digest of some chosen works presented during Wilga 2018 symposium. WILGA 2017 works were published in Proc. SPIE Vol.10445. WILGA 2018 works were published in Proc. SPIE vol.10808.
PL
Przedstawiono powody rosnącego w ostatnich latach zainteresowania długofalową częścią zakresu optycznego NIR i pasmem MidIR. Opisano wybrane zastosowania cywilne i w sektorze militarnym, ze wskazaniem na korzyści z przesunięcia w kierunku długofalowym w stosunku do rozwiązań dotychczasowych. Przedstawiono opracowania ITME dla optoelektroniki w tym zakresie widma: dotyczące technologii kryształów (aktywnych i nieliniowych), szkieł aktywnych, włókien światłowodowych aktywnych i pasywnych, w szczególności włókien fotonicznych, przyrządów półprzewodnikowych (pomp optycznych) i impulsowych (nanosekundowych) laserów pompowanych optycznie.
EN
The reasons for increasing in recent years interest in the long -wavelength part of optical NIR and in MidIR ranges have been presented. Selected applications, civilian and in the military sect have been described with an indication on the benefits of the shift towards the long-term compared to the current solutions. The works developed in IEMT in the field of optoelectronics of this spectral range, concerning technology of optical crystals (active and nonlinear), optically active glasses, optical (active and passive) fibers, especially photonic fibers, semiconductor devices for optical pumping and pulsed (nanoseconds) solid-state microlasers are presented.
EN
Purpose: The article deals with one of the completely new groups of composite inorganic nanostructured materials used in the form of surface layers, characterised by unique properties, such as transparency over 84.4% in the field of visible light waves, anti-reflective and electrical properties comparable to semiconductors. Design/methodology/approach: A technology for producing such layers containing not less than 5% of silver nanowires by mixing a colloid containing silver nanowires from fragmented agglomerates by ultrasound homogeniser with the polymer dissolved in chloroform with good bonding to the polymer matrix and of good quality was developed. Findings: It was shown that increasing the content of silver nanowires to 30% in composite layers causes an increase in the refractive coefficient from 1.9 to 2.2 and a decrease in light transmission from 88.1 to 81.9% and a decrease in the value of light reflection from 11.1% up to 6.7%. With an increased content of silver nanowires, these layers show better electrical properties, and the width of the energy gap is reduced from 3.93 eV to 1.60 eV. Composite layers with a mass fraction greater than 5% of silver nanowires show properties analogous to semiconductors despite the metallic nature of their conductivity. Research limitations/implications: The use of silver nanowires as a reinforcement of transparent nanocomposite layers with a poly(methyl methacrylate) PMMA matrix improves selected optical and electrical properties as a result of the uniform distribution of the reinforcing phase in the matrix material. Originality/value: The influence of the content of silver nanowires, layering conditions, applied methods of dispersing silver nanowires in the matrix material on the structure and properties of newly developed nanocomposite layers was determined.
EN
In this research study on liquid crystalline materials mixed with other compounds, specifically with monomers, is presented. Research covers measurements of the refractive indices and the attenuation constant of the polymer stabilized liquid crystals (PSLCs). The latter are specific type of mixture, containing liquid crystal together with less than 10% weight concentration of the monomer and UV-sensitive activator. In this sense, the variety of available liquid crystals and monomers, gives a huge number of different mixtures that can be potentially obtained [1]. Each combination of particular compounds and their weight ratios, results in different physical properties of the mixture, so knowledge about, how each of these factors influences the final product, is fundamental. PSLCs, thanks to their tunable properties, provide wide range of potential applications in integrated optics as e.g. varifocal lenses, sensors, waveguiding layers, etc., but first their optical parameters have to be examined in detail [2, 3].
PL
W niniejszym artykule przedstawiono badania nad ciekłymi kryształami połączonymi z innymi materiałami, w szczególności z monomerami. Badania obejmują pomiary współczynników załamania oraz współczynnika tłumienia w ciekłych kryształach stabilizowanych polimerem (ang. PSLC). PSLC to rodzaj mieszaniny, w której skład, oprócz ciekłego kryształu, wchodzi mniej niż 10% wagowego stężenia monomeru oraz śladowe ilości aktywatora optycznego. Biorąc pod uwagę różnorodność związków ciekłokrystalicznych i monomerów, można uzyskać ogromną liczbę mieszanin o różnych właściwościach fizycznych [1]. Znajomość tychże właściwości jest kluczowa w kontekście praktycznego zastosowania mieszanin PSLC. Mieszaniny tego typu, dzięki możliwości uzyskania związku o konkretnych właściwościach fizycznych i chemicznych, można zastosować w optyce zintegrowanej, np. do zmiennoogniskowych soczewek, czujników, jako warstwy falowodowe itp., jednak zanim to nastąpi, należy szczegółowo zbadać i wyznaczyć ich parametry optyczne [2, 3].
EN
Lead sulphide (PbS) and zinc- doped lead sulphide (Zn–PbS) thin films were prepared by chemical spray pyrolysis on soda lime glass substrates at a temperature of 250 °C. Precursors were prepared from chemical reagents including zinc acetate, lead acetate and thiourea. The deposited films thicknesses and elemental composition were studied by Rutherford backscattering spectroscopy (RBS); the percentages of Pb and S were estimated as 40.58 % and 59.42 %, respectively, while for the Zn-doped sample, the percentages of Zn, Pb and S were respectively 4.84 %, 44.57 % and 50.59 %. Morphological studies revealed that the films were continuous and the particles were uniformly distributed across the substrate surface. AFM probe revealed nanostructured films with particles densely distributed across the substrates surfaces with incorporation of Zn2+. Statistical distribution of the grains over a specific projected area indicated average growth height of about 47 nm. Optical studies indicated that the transmission in visible light region of Zn-PbS thin film was superior to that of the undoped sample. Interband transition of both PbS and Zn-PbS films is directly allowed and their energy band gaps were found to be 0.43 eV and 1.45 eV, respectively. Electrical characterization showed that both films are of p-type conductivity with surface resistivity values of the order of 104Ω·cm.
PL
Artykuł przedstawia w znacznym skrócie działalność Polskiego Komitetu Optoelektroniki Stowarzyszenia Elektryków Polskich (PKOpto SEP) od momentu jego powstania w roku 1985. Celem artykułu jest zebranie i przypomnienie wybranych danych historycznych dotyczących krajowej optoelektroniki przeżywającej burzliwy rozwój technologiczny w tym okresie. Autorzy artykułu byli obserwatorami, aktywnymi uczestnikami i inicjatorami wielu z tych procesów rozwojowych. PKOpto SEP, jako bardzo ważne i aktywne, opiniotwórcze i inicjatywne ciało społeczne, odegrał istotną rolę w życiu i rozwoju krajowego środowiska naukowo- technicznego optoelektroniki w Polsce, kształceniu ustawicznym kadr zawodowych, integracji lokalnej i otwarciu tego środowiska na współpracę międzynarodową. Wyraźne ślady tej wczesnej, niezwykle aktywnej i pożytecznej działalności Polskiego Komitetu Optoelektroniki obserwowane są w polskim środowisku naukowo- technicznym do dzisiaj. Z ówczesnej działalności Komitetu narodziło się wiele inicjatyw, przedsięwzięć, projektów które trwają do dnia dzisiejszego w postaci ustabilizowanych serii konferencji, zrealizowanych projektów badawczych na rzecz nauki i przemysłu, a także aktywnych społecznych organizacji naukowotechnicznych. We wstępie artykułu zasygnalizowano obszar działalności Komitetu. W dalszej kolejności przedstawiono osoby zaangażowane w jego powstanie. Zespoły robocze Komitetu, w których działało łącznie ponad 200 osób, obejmowały cały obszar optoelektroniki. Komitet podejmował inicjatywy krajowe i międzynarodowe na rzecz środowiska naukowo – technicznego optoelektroniki, angażował się w organizację Krajowych Szkół Optoelektroniki, sympozjów i konferencji, wspierał wydawnictwa zawodowe w obszarze techniki laserowej, zastosowań optoelektroniki w medycynie, telekomunikacji, przemyśle i badaniach naukowych. Artykuł podsumowano krótką refleksją dotyczącą całości dorobku historycznego oraz działalności Komitetu w dniu dzisiejszym i perspektywom w najbliższej przyszłości.
EN
The paper presents, in a concise manner, activities of the Polish Optoelectronics Committee of the Association of Polish Electrical Engineers (PKOpto SEP) since its establishment in 1985. Aim of the paper is to gather and remind chosen historical data concerning Polish optoelectronics experiencing tempestuous technological development during this time period. The authors were insightful observers, active participants and initiators of many of these developments, and among others were founder members of the Committee. PKOpto SEP was then very important and active, centrally located, opinion-forming and action-initiating community body. It played an important role in the life and development of the Polish optoelectronics technical and research communities, recurrent professional education and lifelong learning of experts in optoelectronics, local integration and opening of Polish research community to wide international cooperation. Traces of this early, exceptionally operative Committee activities may be observed in Polish optoelectronics research and technical community till today. These early activities of the Committee gave birth to numerable initiatives, undertakings, projects and programs, out of which some last till today in the form of recognized series of conferences, realized, implemented, and practically applied research projects for science, industry, safety, defense and medicine, but also for active research and technical community and social organizations. Introduction to the paper marks the area of PKOpto activities. Persons involved in Committee establishing are reminded. Working groups of the Committee embraced more than 200 persons and covered the whole area of optoelectronics. PKOpto SEP was undertaking continuously various domestic and international initiatives. It initiated and was engaged in organization of National Optoelectronics Schools, conferences, symposia, supported professional publishing in the area of laser technology, optoelectronics applications in medicine, telecommunications, industry and research. The paper is ended with a short reflection concerning PKOpto activities today and perspectives in the nearest future.
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.