Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 48

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  control algorithms
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
1
Content available Mechatronic systems developed at the KOMAG
EN
Intelligent control and automation systems, capable for adaptation and learning, are expanding their area of application in industrial practice. Particularly, due to the necessity of continuous improvement of work safety, as well as the need to increase production efficiency and work reliability, the group of users of intelligent systems, which are currently implemented in many important branches of Polish industry, including mining, is constantly growing. The KOMAG Institute of Mining Technology develops modern, intelligent and distributed mechatronic systems which increase work safety and reduce energy consumption of technological processes. Innovative solutions of distributed control and power supply systems, focused on improvement of selected technological processes are presented in this article. Assumptions of IIoT (Industrial Internet of Things) and direct machine communication M2M (Machine to Machine) have a large impact on the structure and functionality of control systems, shaping the ideas of Industry 4.0. All control systems, compatible with IIoT, use communication networks, often of high complexity, combining various components, modules, actuators and sensors. KOMAG researchers have noticed and proposed a solution to the problem of self-organized communication paths in a complex sensor network. In order to create and optimize the communication structure, the SA class algorithm (Swarm Algorithm) was proposed. As an example of a distributed control system, the KOGASTER control system using the CAN communication bus was described. Another innovative solution, presented in the article, is Shield Support Monitoring System (SSMS), which allows monitoring the condition of the powered roof support in real time by monitoring its operating parameters (such as geometry, hydraulic pressure parameters and tip to face distance). SSMS provides data for the Longwall Mining Conditions Prediction System (LMCPS) in order to forecast the risk of a dike and generate information on necessary corrective actions. The projects developed at the KOMAG perfectly fit into the current development trends of mechanization and automation systems for the industry, including the mining industry.
PL
Inteligentne systemy sterowania i automatyki, zdolne do adaptacji i uczenia się, zyskują coraz szersze grono użytkowników i powiększają obszar zastosowań w praktyce przemysłowej. Jest to szczególnie uwarunkowane potrzebami ciągłego polepszania bezpieczeństwa pracy, a także zwiększaniem wydajności produkcji i ciągłości pracy w wielu ważnych gałęziach polskiego przemysłu, w tym w górnictwie. Instytut Techniki Górniczej KOMAG rozwija nowoczesne, inteligentne i rozproszone systemy mechatroniczne, które wychodzą naprzeciw tym oczekiwaniom jednocześnie zmniejszając energochłonność procesów technologicznych. W artykule przedstawiono innowacyjne rozwiązania rozproszonych systemów sterowania i zasilania, ukierunkowane na usprawnienie wybranych procesów technologicznych. Założenia IIoT (Industrial Internet of Things) i bezpośredniej komunikacji maszyn M2M (Machine to Machine) mają duży wpływ na strukturę i funkcjonalność układów sterowania maszyn, kształtując przy tym idee Przemysłu 4.0. Wszystkie systemy sterowania, kompatybilne z IIoT wykorzystują sieci komunikacyjne, często o dużej złożoności, łączące różne komponenty, moduły, siłowniki i czujniki. Specjaliści ITG KOMAG dostrzegli i zaproponowali rozwiązanie problemu samoorganizacji ścieżek komunikacyjnych w złożonej sieci czujników. W celu stworzenia i optymalizacji struktury komunikacyjnej zaproponowano algorytm klasy SA (ang. Swarm Algorithm). Jako przykład rozproszonego systemu sterowania opisano system sterowania KOGASTER wykorzystujący magistralę komunikacyjną CAN. Innym nowatorskim rozwiązaniem, przedstawionym w artykule, jest System Monitorowania Zmechanizowanej Obudowy Ścianowej (SSMS, ang. Shield Support Monitoring System), który pozwala na monitorowanie jej stanu w czasie rzeczywistym poprzez monitorowanie wybranych parametrów (takich jak geometria, ciśnienia hydrauliczne i odległość od czoła ściany). SSMS dostarcza dane do Systemu Predykcji Warunków Wydobycia LMCPS (ang. Longwall Mining Conditions Prediction System), w celu prognozowania ryzyka zawału stropu i generowania informacji o koniecznych działaniach naprawczych. Projekty opracowane w ITG KOMAG doskonale wpisują się w aktualne trendy rozwoju systemów mechanizacji i automatyzacji przemysłu, w tym górnictwa.
EN
The first part of the article contains a basic description of the mushroom production process. The analysis of this process allows to propose algorithms for monitoring the growing conditions and controlling the cultivation process - in the latter case with possible human operator intervention. These algorithms, along with their description, are included in the second part of the article - they can be used in the design and implementation of intelligent mushroom farm management systems.
PL
Pierwsza część artykułu zawiera podstawowy opis procesu produkcji pieczarek. Analiza tego procesu pozwoliła na zaproponowanie algorytmów służących do monitorowania warunków uprawy oraz sterowania procesem uprawy - w tym drugim przypadku z możliwą ingerencją operatora. Algorytmy te, wraz z opisem, zawarte są w drugiej części artykułu - mogą one być wykorzystane przy projektowaniu i implementacji inteligentnych systemów zarządzania pieczarkarnią.
PL
Technika Bluetooth Low Energy (BLE) wspierająca przekaz wieloskokowy (BLE MESH) jest nowym rozwiązaniem sieciowym zyskującym na popularności w systemach Internetu Rzeczy. Ze względu na ograniczone zasoby obliczeniowe węzłów, BLE MESH wykorzystuje losowy dostęp do medium i ruting bazujący na zalewaniu sieci wiadomościami. W artykule zaproponowano algorytm sterowania siecią BLE MESH, który wyznacza minimalną liczbę węzłów pośredniczących zachowując spójność sieci, przez co ogranicza on jej obciążenie, zmniejsza całkowite zużycie energii oraz wydłuża czas życia systemu.
EN
The Bluetooth Low Energy (BLE) supporting multi-hop transmission (BLE MESH) is a new, becoming popular network technology for the Internet of Things. Due to the limited computing resources of the IoT nodes, BLE MESH uses random medium access and flooding technique for message delivery. The article proposes a control algorithm for deriving the minimum number of relaying nodes while still maintaining the network integrity. Our approach reduces the network load and total energy consumption.
EN
The engine control process is usually carried out based on array control algorithms with a fixed mesh size. Modification of control algorithms based on experimental test data requires the use of programs that make it possible to determine the control algorithm parameters. The article presents the methodology of determining the compression-ignition engine control algorithms. A custom computer program was presented, which was used to determine the control algorithm parameters. These control algorithms values were determined based on the results of experimental engine tests, and using the presented program. The parameters were introduced into the laboratory compression-ignition engine controller. The experimental tests performed on the engine, whose operation was managed by the programmed laboratory controller, confirmed the usefulness of the proposed methodology for determining input data of control algorithms.
5
Content available Control algorithms of the operating mobile robot
EN
The article presents the control algorithms for discrete operation carried out by the work transfer robot and the communication system in a flexible automatic transportation system. Algorithms for transmission and reception of the information between the master complex of the control station and the slave controller of the mobile robot are considered.
PL
Artykuł prezentuje algorytmy kontroli dla operacji dyskretnych prowadzonych przez robota przemysłowego oraz dla systemu komunikacji w elastycznym systemie transportu automatycznego.
6
Content available remote Zagadnienie optymalizacji w półaktywnym układzie tłumienia drgań pojazdu
PL
W artykule rozpatrywane są drgania pojazdu wyposażonego w cztery półaktywne tłumiki. Siły tarcia powstające w tych tłumikach mają istotny wpływ na intensywność drgań pojazdu. Do oceny wpływu tłumienia drgań pojazdu wybrano funkcjonał kryterialny, zależący od wartości tych sił. Zagadnienie optymalizacji służy do wyznaczenia czterech wartości sił, dla których funkcjonał kryterialny osiąga minimum w każdej chwili. Na tej podstawie są wyznaczane sygnały do urządzeń sterujących działaniem półaktywnych tłumików. W pracy dokonano analizy przedstawionego zagadnienia w zakresie metody wyznaczania optymalnych wartości sił. Oprócz tego prezentowane są wyniki symulacji drgań pojazdu wyposażonego w półaktywne magnetoreologiczne tłumiki drgań. Zamieszczono także analizę wpływu postaci funkcjonału kryterialnego na efektywności redukcji drgań pojazdu.
EN
The article presents the vibrations of a vehicle equipped with four semi-active dampers. The forces generated in these dampers have a significant impact on the intensity of the vehicle's vibrations. To assess this influence, a criterial function was selected, depending on the value of these forces. The optimisation problem is used to determine the four values of forces for wich the criterial function reaches the minimum at any time. On this basis, signals are appointed to devices controlling the operation of semi-active dampers. In the work, we analyse the presented issues in the field of determining the optimal values of forces. In addition, the results of vibration simulation of a vehicle equipped with semi-active magneto-rheological vibration dampers are presented. There is also an analysis of the impact of the criterion functional form on the vehicle vibration reduction efficiency.
7
EN
In the article the influence of the moment of beginning of shifting gears on the efficiency of acceleration of the vehicle has been evaluated – on the fuel consumption at a given level of dynamism of the car. Different programs of switching gear at different values of the length of the friction trailing have been studied. Arguments are made in favor of the fact that the gearshift processes should not be too fast and that the work of friction trailing is not decisive in view of the need to increase the energy efficiency of the car. It is emphasized that between the laws of gear shifting, which are optimal considering the fuel economy, which, having in mind the dynamism, there are no fundamental differences. On the basis of the information obtained, it is concluded that the real variety of transmissions is unreasonably excessive and even harmful, since optimality is usually monotonous.
8
Content available remote Rozwój automatyki budowlanej. Cz.1
EN
The article presents the evolution of Building Management Systems (BMS) and tasks they perform. The structure of an intelligent sensor and new standards of low power wireless technologies used in intelligent buildings are introduced. The idea of IoT and methods of efficient cloud-based collection of process data from the building automation system are considered. The synthesis of intelligent control algorithms for building systems using fuzzy logic and prediction are discussed. Advantages of using tools for modelling and simulating control algorithms developed by the authors and benefits of using IoT in intelligent buildings are characterized. The necessity of the integrated approach to structural design that would guarantee the construction of modern, comfortable and energy efficient buildings is pointed out.
EN
In the perspective of current trends in engineering education, aiming at meeting industry requirements, especially in the field of power electronics and motion control, the article presents a way of teaching electric drive control in undergraduate engineering programmes using experimental setups with AC motors equipped with industrial frequency converters. The setups consist of two motors: induction and PMSM (each one can act as a motor or a load machine) and a number of other elements necessary in contemporary drive systems: speed sensors, temperature sensors and braking resistors. While using such setups students can learn about various issues related to AC motor control, both in terms of scalar and field-oriented control methods in all three drive operating modes: torque, velocity and position control. The laboratory setups allow students to familiarize themselves with such detailed issues as: vector control without a speed sensor, various ways of voltage control in a DC input circuit of the voltage inverter during motor braking or the influence of the type and value of load torque on drive system operation. Classes can have a classical form or they can be taught in the open-laboratory system.
EN
With the fast development of power electronics techniques, electrification of shipboard power systems (SPS) is an unstoppable trend, and the concepts of electric ships (ESs) and all-electric ships (AESs) emerge. In order to meet the constantly increasing electricity demand in SPS, the medium voltage direct current (MVDC) SPS becomes a promising shipboard electrical network architecture. This paper aims to present a comprehensive review of the design, control, power management, system stability and reliability in ESs. The most recent technologies and academic achievements in these fields are discussed. In the near future, it is possible that the electric propulsion technology will be widely applied to various types of ships.
PL
Artykuł prezentuje model czterokołowego pojazdu elektrycznego o niezależnym napędzie tylnych oraz przednich kół i skrętnej przedniej osi pojazdu. Każde z tylnych oraz przednich kół sterowane jest za pomocą zadawanego momentu. Celem artykułu było zaprezentowanie uproszczonego modelu matematycznego pojazdu oraz przeprowadzenie podstawowych badań symulacyjnych mających na celu rozwój zaawansowanych strategii sterowania pojazdem. Prezentowany w artykule model uwzględnia w swojej strukturze nieliniowe odziaływanie opona – droga, dynamikę masy punktowej pojazdu w kierunku wzdłużnym i poprzecznym oraz dynamikę bryły sztywnej związaną z ruchem obrotowym pojazdu w czasie wykonywania skrętów.
EN
Article presents non-linear model of four wheeled electric car with independent front and rear shaft wheels drive and front steered shaft. The aim of this article was to present simplified mathematical model for vehicle, it’s counterpart in Matlab/Simulink software for test and research study of advanced control algorithms. Depicted model includes non-linear tire – road characteristics, longitudinal and lateral dynamic.
PL
Rozwiązanie sytuacji kolizyjnej na morzu wymaga wyznaczenia bezpiecznej trajektorii z uwzględnieniem własności manewrowych statku, warunków hydrometeorologicznych oraz parametrów akwenu. Uwzględnia się również kryteria ekonomiczne. Problem wyboru drogi jest przykładem zadania optymalizacji. W literaturze proponowane są różne metody optymalizacji do wyznaczenia bezpiecznej trajektorii ruchu obiektu. W artykule przedstawiono wybrane algorytmy optymalizacyjne wyboru drogi w różnych gałęziach transportu. Rozpatrzono możliwość zastosowania metody pól potencjałowych do rozwiązywania sytuacji kolizyjnych na morzu.
EN
Solving the collision situation at sea requires a safe trajectory to be determined, taking into account the ship's maneuverability, hydrometeorological conditions and the reservoir parameters. The economic criteria are also taken into account. The problem of route selection is an example of an optimization task. Various optimization method are proposed in the literature to determine the safe trajectory. The article presents selected algorithms for optimizing the choice of path in different transport sectors. It was considered possible to use potential field method to solve conflicts at sea.
PL
Artykuł prezentuje model czterokołowego pojazdu elektrycznego o niezależnym napędzie tylnych oraz przednich kół i skrętnej przedniej osi pojazdu. Każde z tylnych oraz przednich kół sterowane jest za pomocą zadawanego momentu. Celem artykułu było zaprezentowanie uproszczonego modelu matematycznego pojazdu oraz przeprowadzenie podstawowych badań symulacyjnych mających na celu rozwój zaawansowanych strategii sterowania pojazdem. Prezentowany w artykule model uwzględnia w swojej strukturze nieliniowe oddziaływanie opona-droga, dynamikę masy punktowej pojazdu w kierunku wzdłużnym i poprzecznym oraz dynamikę bryły sztywnej związaną z ruchem obrotowym pojazdu w czasie wykonywania skrętów.
EN
Article presents non-linear model of four wheeled electric car with independent front and rear shaft wheels drive and front steered shaft. The aim of this article was to present simplified mathematical model for vehicle, it’s counterpart in Matlab/Simulink software for test and research study of advanced control algorithms. Depicted model includes non-linear tire-road characteristics, longitudinal and lateral dynamic.
14
Content available remote Porównanie algorytmów sterowania energetycznymi filtrami aktywnymi
PL
Jedna z metod eliminacji wyższych harmonicznych, kompensacji mocy biernej składowej podstawowej lub symetryzacji obciążenia polega na zastosowaniu energetycznych filtrów aktywnych (EFA). EFA dołączone do systemu zasilania w zależności od konfiguracji i sposobu sterowania mogą eliminować wszystkie lub wybrane niekorzystne składowe. Wymagają w tym celu odpowiedniego algorytmu sterowania dostosowanego do typu EFA oraz sieci zasilającej, do której został on podłączony. Podstawowym zadaniem takiego algorytmu jest wyznaczenie wzorcowych prądów kompensujących, które następnie zostaną wprowadzone do sieci zasilającej.
EN
Application of active power filter (APF) is one of the methods for higher harmonic reduction, reactive power compensation or symmetrization in three-phase systems. APF connected to power system, depending on control strategy and configuration, can fulfil all of these functions or only selected ones. Active compensator requires different control algorithms depending on its connection and type of network where it operates. The basic goal of control algorithms is to determine correctly reference compensation currents which are introduced into supply network.
PL
Możliwość wykorzystania robotów mobilnych w przemyśle jest w dużej mierze zależna od zastosowania efektywnych systemów sterowania. Powinny one pozwalać na autonomiczne, bezpieczne i szybkie osiąganie planowanych punktów drogi. Jednym z podstawowych problemów jest wybór odpowiednich algorytmów doboru i optymalizacji ścieżki ruchu. Ich zadaniem jest bieżące wyliczanie przebiegu drogi, omijającej przeszkody, optymalnie prowadzącej robota do postawionego, często zmieniającego się celu. Istotnym problemem w wyznaczaniu ścieżki robota mobilnego jest złożoność optymalizacji. W podejściu globalnym istnieje możliwość optymalizacji całej ścieżki, jednak wymagana jest znajomość wszystkich przeszkód przed przystąpieniem do obliczeń. Uniemożliwia to bieżące reagowanie na ich zmiany. Wadą jest także wymagana duża moc obliczeniowa. Podejście lokalne pozwala na dynamiczne reagowanie na zmieniające się przeszkody i cele. Wyznaczanie drogi można zawęzić do ograniczonego obszaru wokół robota, co znacznie zmniejsza wymagania w zakresie przetwarzania danych. Wadą jednak jest brak możliwości globalnej optymalizacji. W artykule przedstawiono wyniki badań symulacyjnych metody lokalnego planowania ścieżki robota w oparciu o wyliczanie pól potencjałowych. Opracowano uniwersalny algorytm wykorzystujący zmodyfikowaną metodę pól potencjałowych oraz zbudowano aplikację pozwalającą na wykonywanie badań symulacyjnych w oparciu o mapy otoczenia. Przy wykorzystaniu opracowanej aplikacji przeprowadzono badania symulacyjne zachowania się robotów mobilnych sterowanych różnymi algorytmami oraz poruszających się w różnych środowiskach.
EN
The possibility of using mobile robots in industry is largely dependent on the application of the efficient control systems. They should be able to achieve planned road points autonomously, safety and fast. Selection of suitable algorithms for route calculation and optimization is one of the main problems. Their task is current calculation of the road, avoiding obstacles, making the leading robot achieve often changing goal. Complexity of the optimization of a mobile robot path is one of the main problems. There are two main approaches in the mobile robot path calculation: the global and local one. In the global approach it is possible to optimize the entire path. However, it requires knowledge of all the obstacles before starting calculation, so a dynamic response to changes is impossible. The disadvantage is also required significant computing power. The local approach allow for dynamic response to changing obstacles and goals. Searching of the path can be narrowed to a limited area around robot what greatly reduce the requirements with regard to the processing of data. However, disadvantage is the inability of global optimization. The article presents the results of research on new modified potential filed method development. On the base of it a universal control algorithm has been prepared. It was used for simulation based testing of the algorithm operation in various difficult conditions like local minimum.
EN
In the paper, a comparative analysis of control algorithms in the temperature control system for spray booths is presented. Additionally, basic technological limits which may have some influence on the quality of control are described. From technological point of view, a typical spray booth operates in two modes i.e. coating and drying, which are related to different temperature work points. In practice, it is the main reason of changes in plant dynamics, precisely changes in dynamical parameters of the spray booth. The authors analyzed other technological factors which might disturb the temperature inside the booth and finally make a painted covering worse or even useless. The main idea was to find robust control algorithms, mainly for temperature control, which make the process stable in any working point. In the final part of the paper, selected real time experiments are presented to show typical working modes of the spray booth and to proof the robustness of the developed and implemented control algorithm.
EN
The authors present a spray booth dynamic model and a short analysis of technological factors, which may influence the dynamics of the controlled parameters. The main idea is to find robust control algorithms (mainly for temperature control), which make the process stable in any operating point. The paper presents a preliminary concept of the temperature and pressure control system dedicated for spray booths. A selected set of results of the temperature stabilization is given in the paper.
PL
W artykule przedstwiono alnalizę porównawczą algorytmów przełączania biegów automatycznej przekładni hydromechanicznej podczas rozpędzania autobusu miejskiego. W eksperymentalnych badaniach drogowych zostały wyznaczone chwile załączania biegów, zdefiniowane we współrzędnych prędkości ruchu i położenia organu sterowania dawką paliwa. W badaniach analitycznych za pomocą komputerowych symulacji, zostały określone algorytmy załączania poszczególnych biegów, optymalne według kryterium dynamiki rozpędzania autobusu lub zużycia paliwa. Następnie, z wykorzystaniem komputerowego modelu rozpędzania autobusu, zostały wyznaczone podstawowe wskaźniki ruchu przy zastosowaniu w sterowaniu przekładnią określonych uprzednio chwil zmiany biegów. Analiza porównawcza daje podstawy do stwierdzenia, że istnieją możliwości poprawy jakości sterowania układem napędowym autobusu miejskiego.
EN
The article presents a comparative analysis of algorithms for the automatic hydromechanical transmission shifts during the acceleration of a city bus. In experimental studies, there have been designated moments of switching gears defined in the traffic speed coordinates and the position of the control body of the fuel dose. In analytical studies, due to the use of computer simulations, each gear switching algorithms optimized according to the criterion of dynamic acceleration bus or fuel consumption were defined. Then, due to the use of a computer model of the acceleration of a bus, the basic indicators of traffic, after the application of the previously defined control gear shifting moments, were designated. Comparative analysis provides the basis to conclude that there are possibilities to improve the quality of the propulsion system control of a city bus.
19
Content available remote Automatic System for Bathymetrical AUVs’ navigation – basic concept¹
EN
Autonomous Underwater Vehicles (AUVs) operate without any control of human operator. To ensure accurate navigation of such submersibles, not only the data gathered by navigational devices must be highly precise, but also special control algorithms must be applied to process these data. Those will be presented in this paper.
PL
Autonomiczne pojazdy podwodne operują w toni wodnej bez jakiejkolwiek ingerencji operatora. Aby nawigacja takich pojazdów była dokładna, nie tylko dane zebrane przez ich urządzenia nawigacyjne muszą być bardzo precyzyjne – trzeba także zastosować specjalne algorytmy sterowania i obróbki danych. Podstawową koncepcję takich algorytmów zaprezentowano w niniejszym artykule.
20
PL
Właściwe sterowanie pracą kotła opalanego węglem jest zadaniem stosunkowo trudnym, w porównaniu do procesu sterowania kotłami na paliwa płynne. Szczególnie trudne jest sterowanie pracą kotła pracującego na potrzeby ciepłownicze, wymagające częstych i znacznych zmian mocy cieplnej. Autorzy niniejszego artykułu postawili sobie za cel eksperymentalne przebadanie kilku algorytmów sterowania wykorzystujących sygnały pomiarowe z czujnika tlenu w spalinach, temperatury spalin oraz mocy kotła. Wpływ sposobu sterowania na sprawność oraz emisję zanieczyszczeń, badano w przypadku kotłów o mocy 25 kW oraz 1,4 MW.
EN
Controlling combustion process in coal fired boilers is much more difficult than in liquid fueled units. It is even more difficult in boilers connected to central heating systems where heat output changes significantly during the working period. Authors of this paper examined possibility of using excess air ratio, temperature and heat out-put signals to control coal combustion process in 25 kW and 1,4 MW boiler. Influence of control algorithm on efficiency and emission was examined.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.