Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 11

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  domena
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The article aims to analyze the entities in the domain name registration system in Poland in the light of the provisions of the NIS-2 Directive. The European Union NIS-2 Directive replaces the original network and information systems (NIS Directive) from 2016, to account for the changing character of the digital society and the increased need for improved cybersecurity. Quoting the directive: „The NIS Directive is not sufciently clear when it comes to the scope for operators of essential services and its provisions do not provide sufcient clarity regarding national competence over digital service providers”. The legislation also imposes specific obligations on providers of DNS services in the EU, including registries and registrars, to maintain complete and accurate registration data and share this data in a timely manner to „legitimate access seekers”1. The article attempts to determine the entities involved in the domain name registration system and the mutual correlations.
PL
Celem artykułu jest analiza kluczowych podmiotów biorących w systemie rejestracji domen w Polsce w świetle przepisów dyrektywy NIS-2. Dyrektywa Unii Europejskiej NIS-2 zastępuje pierwotne systemy sieciowe i informatyczne (dyrektywa w sprawie bezpieczeństwa sieci i informacji) z 2016 roku, żeby uwzględnić zmieniający się charakter społeczeństwa cyfrowego i zwiększoną potrzebę poprawy cyberbezpieczeństwa. Cytując dyrektywę, dyrektywa w sprawie bezpieczeństwa sieci i informacji nie jest wystarczająco jasna, jeżeli chodzi o zakres dla operatorów usług kluczowych, a jej przepisy nie zapewniają wystarczającej jasności w odniesieniu do kompetencji krajowych w zakresie dostawców usług cyfrowych. Przepisy dyrektywy NIS-2 nakładają również szczególne obowiązki na dostawców usług DNS w UE, w tym na rejestry i rejestratorów, w celu zachowania kompletnych i dokładnych danych rejestracyjnych oraz udostępniania tych danych w odpowiednim czasie „uprawnionym osobom ubiegającym się o dostęp”. W artykule podjęto próbę określenia podmiotów biorących udział w systemie rejestracji nazwy domeny oraz występujących wzajemnych korelacji.
PL
Celem artykułu była analiza oceny gotowości budynków do obsługi inteligentnych sieci (SR). Przedstawiono isniejący stan wiedzy, wyniki badań czynników klimatycznych (temperatury, wiatru itp.), analizę dyrektyw i raportów Komisji Europejskiej (w tym domen i usług). Mając to na uwadze oraz obecne zainteresowanie urządzeniami typu smart home, stwierdzono, że ich rozwój stanowi podstawę bieżących potrzeb oraz podstawę budownictwa przyszłości.
EN
The aim of the article was to analyze the building smart readiness (SR). The article presents the current state of knowledge in this field, the results of research on climatic factors (temperature, wind, etc.), the analysis of directives and reports of the European Commission (including domains and services). With this in mind and the current interest in smart home devices, it was found that the development in this area is the basis for the current needs and the basis for the future construction.
PL
W artykule autor przedstawia możliwość zdefiniowania na podstawie wskazanych, prowadzonych aktualnie badań profilu oceny ryzyka nawigatora morskiego. Daje on możliwość przypisania do konkretnego poziomu bezpieczeństwa i dalszej kwalifikacji zawodowej. Profil oceny dobierany byłby głównie na podstawie wielkości deklarowanych oraz utrzymywanych przez nawigatorów stref bezpieczeństwa statku. W badaniach uwzględniany jest wpływ szerokiej gamy czynników wpływających na ich kształt i wielkość. Przedstawiono zakres prowadzonych badań i częściowe wyniki aktualnych prac nad strefami bezpieczeństwa statku. Wskazano specyficzne umiejętności i zdolności wymagane i potrzebne w transporcie morskim i zwiększające bezpieczeństwo żeglugi. Przedstawiono wstępne założenia do zdefiniowania sylwetki lub profilu bezpieczeństwa nawigatora morskiego. Zaproponowano przedziały bezpieczeństwa. Przedstawiono wnioski.
EN
In this paper the Author presents the possibility to define the navigator’s safety profile on the basis of presented, currently conducted research works. It provides the ability to assign a specific level of safety for further crew qualification assessment and manning decisions. Such safety profile should be based primarily on the declared and maintained by sea navigators safety zones of their ships. The research works evaluate the influence of wide range of factors influencing the shape and size of ship safety zones. The scope of the research and the partial results of the current research works on the ship safety zones are presented. The specific skills and abilities required and needed in the maritime transport to improve safety of navigation are identified. Preliminary assumptions to define the safety profile of the marine navigator are formulated. Limits of safety levels are proposed, conclusions are drawn.
4
Content available remote Model laboratoryjny do badań federacyjnych systemów cyberbezpieczeństwa
PL
W opracowaniu naszkicowano możliwości budowy najprostszego systemu obrony federacyjnej przed atakami DDoS. Przedstawiono również wybrane rozwiązania techniczne dla takiego systemu i zaprezentowano tani model laboratoryjny do badań jego właściwości oraz zachowania się. Adekwatność modelu osiągana jest dzięki wykorzystywaniu w badaniach, jako tła, ruchu sieciowego zarejestrowanego w reprezentatywnych lub docelowych sieciach. Wskazano możliwości badań z wykorzystaniem tego modelu i uzyskania odpowiedzi na pytania potencjalnych uczestników federacji.
EN
The paper outlines the possibility of building the simplest federal defense system against DDoS attacks. It also presents some technical solutions of such a system and presents a not expensive laboratory model for testing its properties and behavior. The adequacy of the model is achieved by using in research a network traffic which has been registered in representative (or target) networks. Some possibilities of tests and to get answers to questions of potential federation participants were indicated.
5
Content available remote Podstawy poznawcze obrony powietrznej
PL
W artykule zawarto opis podstaw aksjologicznych, ontologicznych i epistemologicznych zjawiska obrony powietrznej (OP). Scharakteryzowano system wartości OP, wyjaśniono, jak OP istnieje w sferze realnej i konceptualnej rzeczywistości. Zdefiniowano OP w szerokim rozumieniu, jako część bezpieczeństwa powietrznego państwa, i wąskim – jako część walki zbrojnej. Określono sposób rozumienia całości, kompleksu i systemu OP, a także misji, domeny i celu OP. Wyjaśniono istotę OP ze względu na jej podmiot, przedmiot, rodzaj działań i charakter środków napadu powietrznego.
EN
The article includes a description of the axiological, ontological and epistemological basis of the phenomena of air defence (AD). It characterises the value system of AD, and explains how AD exists in the physical and conceptual reality. AD is defined in a broad sense as part of the air security of the state and in a narrow sense as part of the armed struggle. It specifies the mode of understanding of the whole complex system of AD, as well as the mission, domain and goal of AD. The essence of AD is explained with regard to its subject, object, the type of actions and the nature of an air attack.
6
Content available Data types in the EXPRESS language
EN
Defined data types are provided as part of the language. Every attribute, local variable or formal parameter has an associated data type. The core information modelling language consists of data types that determine its modelling capabilities. Based on the data types of traditional programming languages, language EXPRESS absorbing mechanisms used in object-oriented technologies, such as inheritance mechanism which is used to describe the production data, using a wide range of data types. This article dealt with the data types of EXPRESS language, and describe their basic options.
PL
Zdefiniowane typy danych są dostarczane jako część języka programowania. Każdy atrybut, zmienna lokalna lub parametr formalny ma skojarzony typ danych. Kod źródłowy języka programowania zawiera typy danych, które określają jego możliwości programowania. W oparciu o typy danych z tradycyjnych języków programowania, język EXPRESS wykorzystuje mechanizmy stosowane w technologiach programowania obiektowego, takie jak mechanizm dziedziczenia, który jest używany do opisu procesu produkcyjnego, przy użyciu szerokiego zakresu typów danych.
7
Content available Domena i krajowe środowisko inżynierii rolniczej
PL
Praca przedstawia koncepcję zmian w klasyfikacji nauk i na przykładzie inżynierii rolniczej uzasadnienie tej propozycji. Druga część prezentuje zakres działalności badawczej inżynierii a trzecia krajowe środowisko inżynierii rolniczej.
EN
The paper shows the concept of changes in science classification and justification of this suggestion on the example of agricultural engineering. Second part of the paper presents the scope of engineering research activity, and the last part presents Polish of agricultural engineering environment.
PL
W artykule rozpatrzono wybrane czynniki determinujące wymogi dla wiedzy systemów ekspertowych, służących celom nauczania i treningu kadry profesjonalnej, które należy uwzględniać w procesie akwizycji wiedzy. Wśród tych czynników w pierwszej kolejności omówiono wpływ struktury SE i specyfiki dziedziny problemowej na określenie wymogów dla wiedzy. Pokazane modele formalne dziedziny problemowej. Podkreślono ważność uwzględnienia przy sformułowaniu wymogów dla wiedzy takiej charakterystyki systemu nauczania jak otwartość. Wyodrębniono otwarte systemy nauczania interpretowane jako edukacyjna struktura organizacyjna oraz jako technologia komputerowa. W artykule zwrócono uwagę na rolę czynników psychologicznych przy akwizycji wiedzy dla systemów podobnych do systemu HMDEC-T.
EN
The factors determining the requirements for knowledge of expert systems are considered in the article. The role of the problem domain description is underlined at revealing such factors. Formal models of problem and subject domain are thown. Distinctions between open training systems of different classes are shown. Importance of the taking into account of psychological factors is underlined at a formulation of requirements for knowledge in expert systems.
EN
PMN-xPT is relaxor ferroelectrics with great potential in the application of novel devices. At the morphotropic phase boundary with x ∼28%-36% of PT, PMN-xPT exhibits complex crystal structure and phase transformation, which are not fully understood yet. The ferroelectric domain evolution study may reveal the mechanism of phase transformations induced by temperature or electrical field. In this work, we report the study of domain evolution of pmn-30% PT single crystal by means of temperature-dependent piezoresponse force microscopy (PFM) and electrical measurement. Observation of poled (211)-cut sample under reveal that lamellar domains are developed after poling. During temperature increase, the lamellar domains become smaller, and the phase transformation from rhombohedral-orthorhombic/monoclinic-tetragonal phase is progressing according to polarization rotation. When temperature is higher than Tm, the domain contrast becomes very weak and finally disappears. After heating and cooling cycle, the polar nonosized regions and speckle-shaped microdomains with random arrangement can be observed in the PFM image.
PL
PMN-xPT jest ferroelektrykiem posiadającym duże potencjalne możliwości zastosowań w nowoczesnych urządzeniach. Na morfotropowej granicy fazowej zawierającej z ∼28%-36% PT, MPT-xPT wykazuje złożoną strukturę krystaliczną i przemianę fazowa, która nie była dotychczas wyjaśniona. Badanie zmian zachodzących w domenach ferroelektrycznych może wyjaśnić mechanizm przemian fazowych wywołanych temperaturą lub polem elektrycznym. W pracy przedstawiamy badania zmian domen monokryształu PMN-30% PT przy użyciu mikroskopii sił z czujnikiem piezoelektrycznym przy zmiennej temperaturze (PFM) oraz pomiarów elektrycznych. Obserwacje ukierunkowanej próbki o przekroju (211) wykazały, że płytkowe domeny powstają z niestabilnej struktury pojedynczych domen na skutek biegunowości. PFM w zmiennej temperaturze dla próbki biegunowej ujawnił zmiany domen. Wraz ze wzrostem temperatury płytkowe domeny rosną i następuje przemiana fazowa z fazy romboedrycznej-ortorombowej lub jednoskosnej-tetragonalnej zgodnie z rotacją polaryzacji. Gdy temperatura jest wyższa niż Tm kontrast domenowy staje się bardzo słaby i ostatecznie zanika. Po cyklu wygrzewania i chłodzenia obserwowano na Obrazach PFM PNRs i chaotycznie rozłożone mikrodomeny o kształcie cętek.
10
Content available remote Modelowanie środowiska nawigacyjnego w sytuacji unikania kolizji na morzu
PL
Minimalny obszar wokół poruszającego się statku zawarty w pewnych granicach nazywa się domeną. Stanowi on strefę bezpieczeństwa dla poruszającego się statku, w której nie powinien się znaleźć żaden inny obiekt nawigacyjny ze względu na ryzyko kolizji, jakie ze sobą niesie. Obszary przedstawiające złe warunki pogodowe nie są całkowicie zabronione i dlatego też opisywane są rozmytymi funkcjami przynależności. W pracy przedstawiono zależności pozwalające na wyznaczanie granic obiektów spotykanych przez statek własny. Zależności te zostały wykorzystane w systemie sterowania statkiem w sytuacjach niebezpiecznych.
EN
Domain is the minimal area of water region surrounding the ship. This area makes the safety zone for the moving ship, which cannot be entered by any other navigational object, otherwise it would create a collision threat. The paper presents relations that define the shape and dimensions of the domains representing the approaching navigational objects. Areas of bad weather conditions are not forbidden entirely so the fuzzy functions of membership are described. The paper presents relations that define the shape and dimensions of the domains representing the approaching navigational objects. These relations were used in system of ship steering in a collision situation.
PL
Z wykorzystaniem domeny statku na skrzyżowaniu przedstawiono sposób szacowania prawdopodobieństwa bezkolizyjnego minięcia się statków na skrzyżowaniu wąskich torów wodnych. Wyznaczono optymalną prędkość, przy której jednostka podporządkowana może bezpiecznie przejść skrzyżowanie za jednostką uprzywilejowaną, dokonując jak najmniejszej korekty parametrów ruchu.
EN
This paper presents an idea of probability estimation of navigational safety on the intersection of narrow fairways. It is based on the concepts of the vessel's domain at the intersection. The optimal speed of the subordinate ship, which guarantees safe crossing through the intersection, has been determined.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.