Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 93

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  silnik ZS
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
PL
Przedstawiono wyniki badań obrazujące wpływ zawartości n-heksanu w mieszaninie z olejem rzepakowym na zwłokę samozapłonu tego paliwa w silniku o zapłonie samoczynnym. Zamieszczono wybrane właściwości fizykochemiczne oleju napędowego (ON) oraz testowanych mieszanin zawierających 10 oraz 15% obj. n-heksanu. Paliwa te wykorzystano do zasilania silnika badawczego zamontowanego w samochodzie marki Fiat Qubo. Przeprowadzone badania były kontynuacją badań wstępnych wykonanych na hamowni silnikowej, w których obiektem badań był silnik AD3.152 zasilany olejem rzepakowym z dodatkiem n-heksanu. Uzyskane wyniki potwierdziły, że obie testowane mieszaniny oleju rzepakowego z n-heksanem charakteryzowały się gorszą skłonnością do samozapłonu w stosunku do ON, co było związane bezpośrednio z ich odmiennymi właściwościami fizykochemicznymi.
EN
Mixts. of rapeseed oil with n-C6H14 (10 and 15% by vol.) were tested in diesel engine for applicability as motor fuels. The results were compared with data for gas oil. Self-ignition delay angle was higher than for gas oil and increased with increasing n-C6H14 content in the mixt. The kinetic combustion phase disappeared when the mixt. was used as the fuel.
PL
W artykule omówiony został wpływ dodatku biowęglowodorów na wybrane parametry spalania silnika o zapłonie samoczynnym. Badania wykazały, że syntetyczny olej napędowy może być wykorzystywany jako dodatek do mineralnego oleju napędowego. Proces spalania takich mieszanin zależy od ich składu. Użycie SYNON prowadzi do zwiększenia prędkości narastania ciśnienia w komorze spalania.
EN
The paper presents test results carried out with using of CI engine fuelled with diesel oil and synthetic fuels. Research results show that SYNON be used in diesel fuel. Combustion proces of such fuel blends depend on mixture composition. Using of SYNON in mixture with diesel oil follows to increase a value of maximium pressure rise in cumbustion chamber.
EN
The article presents the problem of the wear of the components of injection apparatus of a self-ignition engine during the addition of water. The observer was subject to an injector from the KIPOR KDE3500E generator set engine. The tests carried out consisted in observing the atomizer after 120 minutes of running the engine powered with diesel oil and after working at the same time but with the addition of water to the intake manifold.
PL
W artykule przedstawiono problematykę zużywania się elementów aparatury wtryskowej silnika o zapłonie samoczynnym podczas dozowania wody. Obserwacji podlegał wtryskiwacz z silnika agregatu prądotwórczego KIPOR KDE3500E. Przeprowadzone badania polegały na obserwacji stanu rozpylacza po 120 minutach pracy silnika zasilanego olejem napędowego oraz po pracy w takich samych warunkach, lecz z dodatkiem wody do kolektora ssącego.
EN
The problem of the diagnostics of mechanical defects of combustion engines, especially of exhaust valves damages, occurs in several papers. Authors of these papers apply various inference techniques and limit investigations to the one selected object under specific work conditions. The results of the active diagnostics experiment, in which it was shown that completely different signal processing algorithms allow obtaining reproducible diagnostics symptoms in SI (spark-ignition) and CI (compression-ignition) engines, when the threshold values are properly chosen, are presented in the paper.
PL
W wielu publikacjach pojawia się problem diagnozowania uszkodzeń mechanicznych silników spalinowych, a w szczególności problem diagnozowania uszkodzeń zaworów wylotowych. Autorzy tych prac stosują różne techniki wnioskowania i ograniczają badania wyłącznie do jednego wybranego obiektu w specyficznych warunkach pracy. W artykule opisano rezultaty czynnego eksperymentu diagnostycznego, w którym wykazano, że zupełnie różne algorytmy przetwarzania sygnałów pozwalają na uzyskanie powtarzalnych symptomów diagnostycznych zarówno w przypadku silników ZS, jak i ZI, pod warunkiem właściwego doboru wartości progowych.
EN
Article describes high pressure fuel pump CP1H Common Rail system which worked on fuel with hydrogen containing admixtures. It was presented how can high pressure injection pump diagnose. Research object was dismantled on spare parts and checked under microscope. Paper discusses construction and mechanism of action researched fuel pump. During the researches has been presented crucial elements of pump. It has been described the areas where are produced metal fillings in pressure pump and discussed the methods of prevents them.
PL
W artykule przedstawiono pompę wtryskową układu Common Rail typu CP1H, która pracowała na zanieczyszczonym dodatkami zawierającymi wodór paliwie. Pokazano, w jaki sposób można zdiagnozować pompę wtryskową, rozmontowaną na części składowe oraz poddano badaniom mikroskopowym. W referacie została omówiona budowa badanej pompy oraz zasada działania. Podczas badań zostały przedstawione najbardziej newralgiczne elementy pompy. Przedstawiono również miejsca pompy, w których tworzą się niebezpieczne metaliczne opiłki oraz omówiono metody im zapobiegania.
PL
W artykule omówiony został komputerowy model układu sterowania silnikiem o zapłonie samoczynnym opracowany i wykorzystywany jako stanowisko dydaktyczne. Odzwierciedla on algorytmy pracy silnika ZS i daje możliwość obserwacji, a także wyznaczenia podstawowych parametrów i zależności występujących w elektronicznym układzie sterowania EDC. Ponadto przejrzysta struktura modelu pozwala na łatwe wprowadzanie zmian parametrów sterowania oraz modyfikację poszczególnych map. Model został opracowany z wykorzystaniem środowiska graficznego LabView.
EN
The article presented a computer model of the control unit of compression ignition engine developed and used as a didactic stand. It reflects the operating algorithms of the CI engine and gives the possibility of observation as well as determining the basic parameters and relationships occurring in the electronic control system EDC. In addition, the transparent structure of the model allows for easy introduction of changes in control parameters and modification of individual maps. The model was developed using the LabView graphic environment.
7
EN
New method on determination of air-excess factor inside the cylinder of diesel engine fueled by water fuel emulsion are presented in the paper. Distinctive feature of the computational research is that each cycle of operation of diesel is processed. Obtained values are in good agreement with corresponding integral indexes that gives evidence of high accuracy of proposed methods. The dependence of width for air excess factor values as function of engine's operation point is offered and reasons of such fluctuations are also discussed. The main factor that determines mentioned dependence is detected. The conclusion about the degree of influence of particular type of fuel on air-excess factor distribution is made.
PL
Przedstawiono metodykę wyznaczania oraz otrzymane wartości współczynnika nadmiaru powietrza w cylindrze silnika ZS, uzyskane podczas pracy na emulsji paliwowo-wodnej. Charakterystyczną cechą badania teoretycznego jest przeprowadzenie obliczeń wartości współczynnika dla pojedynczego obiegu pracy silnika ZS. Uzyskane wartości są w dobrej zgodności z odpowiednimi wskaźnikami integralnymi, co wskazuje na wysoką dokładność proponowanych metod. Zaprezentowano również dane dotyczące szerokości zakresu, w którym znajdują się wartości współczynnika nadmiaru powietrza w różnych trybach pracy silnika ZS, oraz rozkład wartości w tym zakresie. Przedstawiona została szerokość zakresu zmiany współczynnika nadmiaru powietrza w zależności od trybów pracy silnika, przeanalizowane możliwe przyczyny tego zjawiska. Zbadano wpływ rodzaju paliwa (olej napędowy albo emulsja paliwowo-wodna) na stopień zmiany współczynnika nadmiaru powietrza.
PL
Współczesne tłokowe silniki spalinowe o zapłonie samoczynnym, spełniające rygorystyczne wymagania w zakresie emisji toksycznych składników spalin, w większości wyposażone są w zaawansowane technologicznie układy zasilania Common Rail. W artykule przedstawiono wpływ estrów metylowych oleju rzepakowego FAME na podstawowe wskaźniki pracy silnika Fiat 1.3 Multijet wyposażonego w w/w układ zasilania Common Rail. Badania przeprowadzono na hamowni silnikowej. Podczas badań silnik pracował według zewnętrznej charakterystyki prędkościowej oraz charakterystyk obciążeniowych. Wykazano wpływ zastosowania czystych estrów metylowych oleju rzepakowego FAME na podstawowe wskaźniki pracy badanego silnika.
EN
Modern compression ignition internal combustion piston engines, which meet stringent requirements on the emission of the exhaust gas toxic components, are mostly equipped with technologically advanced Common Rail fuel systems. The paper presents the impact of rapeseed oil methyl esters (FAME) on the basic performance indicators of the Fiat 1.3 Multijet engine fitted with the Common Rail fuel system. The investigations were carried out on the test bench. In the tests, the engine operated under full load conditions and partial load conditions. The impact of the engine fuelling with neat rapeseed oil methyl esters FAME on the basic performance parameters was shown.
PL
W artykule opisano wyniki badań wykonanych dla oceny wpływu fizycznych właściwości oleju napędowego na przebieg dawkowania paliwa przez wysokociśnieniowe wtryskiwacze. Pomiary zostały wykonane na stanowisku badawczym na wtryskiwaczach elektromagnetycznych i zasobnikowym układzie wtryskowym. Przeprowadzono analizę dawkowania paliwa w różnych warunkach pracy układu, wysterowania ciśnienia zasilania i czasu trwania wtrysku dla różniących się właściwościami fizycznymi paliw. Wprowadzane są coraz bardziej rygorystyczne normy związane z emisja zanieczyszczeń przez silniki spalinowe, w tym związane z emisją cząstek stałych. Najszersze możliwości ograniczenia szkodliwych emisji i spełnienia nakładanych norm dają zasobnikowe systemy wtrysku. Jest to możliwe dzięki dużemu zakresowi sterownia czasem wtrysku i momentem początku wtrysku oraz wykorzystaniu wysokich ciśnień przy rozpylaniu paliwa. Bardzo precyzyjne dawkowanie paliwa decydujące o przebiegu spalania uzależnione jest od szybkości i poprawności działania wtryskiwaczy. Na charakterystykę ich pracy wpływają również właściwości fizyczne zastosowanego paliwa.
EN
In this paper, the result of experiments carried out to investigate influence of fuel physical properties on dosage in Diesel engines injection systems is presented. The measurements were carried out in a test stand for solenoid controlled common-rail fuel injection systems. Comparative analysis of the changes in the injection fuel dose as a result of different fuel properties was carried out. The analysis of the test results has been performed in relation to the pressure of fuel outflow from the injector nozzle, and injection duration. The emissions standards for diesel engines are getting more and more stringent. It concerns especially particulates, which mainly consist of soot emissions. Common-rail fuel injection systems have a highest potential for the reduction of soot to meet future emission legislation due to possibility of flexible and exact choice of injection begin and injection duration due to electronic control. An improvement of the fuel dosage for combustion process is crucial to reduce raw emissions. The single injection processes are significantly influenced by the capability of the injection system. It is crucial factor at short energizing duration injection, where the needle does not open completely. Additionally fuel physical properties such as density and viscosity have influence on injection characteristic.
EN
The main purpose of the paper is to analyze the energy conversion and concentration of selected harmful gases of a diesel engine fueled with blends of diesel oil and synthetic diesel fuel. In this research the diesel oil and its blends with the synthetic fuel were tested. The synthetic fuel was added to diesel oil in ratio of 5, 10, 15 and 20 % by volume. The test was carried out for the 3-cylinder diesel engine Perkins AD 3.152 at different engine speeds and load in steady state condition. Obtained results show that blend of diesel oil with 5% addition of synthetic fuel is favorable in the aspect of the engine energy efficiency. It was also observed that, HC and NOx concentration in exhaust gases decrease with increasing the percentage of the synthetic fuel in the blend.
PL
Głównym celem artykułu jest ocena konwersji energii i stężenia wybranych, szkodliwych składników spalin w silniku wysokoprężnym zasilanym mieszaninami oleju napędowego z syntetycznym olejem napędowym. W badaniach wykorzystano olej napędowy i jego mieszaniny z paliwem syntetycznym dodawanym w objętości 5, 10, 15 i 20%. Badania zostały przeprowadzone na 3-cylindrowym silniku o zapłonie samoczynnym AD 3.152 dla jego wybranych prędkości i obciążeń w warunkach ustalonych. Uzyskane wyniki wskazują, że stosowanie mieszanin oleju napędowego z dodatkiem 5% v/v paliwa syntetycznego jest korzystne w aspekcie efektywności energetycznej silnika. Zauważono również, że stężenie HC i NOx w spalinach zmniejsza się wraz ze wzrostem procentowej zawartości paliwa syntetycznego w mieszaninie z olejem napędowym.
PL
Reducing emissions of particulate matter in the exhaust gas of modern vehicles has been one of the priorities in the fight against environmental pollution from automotive sources for many years. As a result of technological development and implementation of high pressure fuel injection into the combustion chamber, particles present in the exhaust gas of internal combustion engines are of smaller and smaller size, able to penetrate not only the respiratory tract but also the circulatory systems of humans and animals. Such particles are especially dangerous because of the difficulty (or even impossibility) of their removal from living organisms, and the attendant carcinogenic impact. For this reason, it is extremely important to accurately measure particulate emissions in exhaust gas. The current regulations limit the emission of particulate matter specified in terms of mass and number. However, for practical reasons, it is necessary to continuously improve other methods for more accurate measurements of particulate emissions. These methods may include numerical measurement of the size distribution of the particles, as well as various continuous measurements of particle concentration. All of these measurements permit a clear understanding of the work areas of the engine - where the highest emissions are encountered and thus enable the development of a suitable calibration for the engine and exhaust aftertreatment system to minimize particulate emissions. This paper describes current methods of measurement of particulate emissions, both standardized and used only for research and development purposes.
EN
Ograniczenie emisji cząstek stałych w spalinach nowoczesnych samochodów już od wielu lat jest jednym z priorytetów w walce z zanieczyszczeniami środowiska ze źródeł motoryzacyjnych. W wyniku rozwoju technologicznego i wprowadzania wysokociśnieniowego wtrysku paliwa do komory spalania, w spalinach silników spalania wewnętrznego znajdują się cząstki stałe o coraz mniejszych wymiarach, zdolne do przenikania nie tylko do układu oddechowego, ale także do układu krwionośnego ludzi i zwierząt. Jest to szczególnie niebezpieczne z uwagi na trudność (czy wręcz niemożność) usuwania takich cząstek z organizmów żywych, a co za tym idzie kancerogenne oddziaływanie. Z tego powodu niezwykle ważne jest dokładne mierzenie emisji cząstek stałych w spalinach. Obecnie obowiązujące przepisy limitują emisję cząstek stałych określoną masowo i liczbowo. Jednakże ze względów praktycznych konieczne jest ciągłe doskonalenie innych metod pozwalających na dokładniejsze pomiary emisji cząstek stałych. Do metod tych można zaliczyć pomiar liczbowy cząstek stałych z rozkładem wielkości tychże cząstek, jak również wszelkie pomiary ciągłe stężenia cząstek. Wszystkie te pomiary pozwalają na dokładne poznanie obszarów pracy silnika, w których emisja ta jest najwyższa i dzięki temu umożliwiają opracowanie takich kalibracji silnika i układów oczyszczania spalin, aby emisję tą minimalizować. W niniejszym artykule opisano stosowane obecnie metody pomiarów emisji cząstek stałych, zarówno te znormalizowane, jak i wykorzystywane tylko do celów badań badawczo-rozwojowych.
PL
W artykule zaprezentowano wyniki badań drogowych samochodu dostawczego w warunkach jazdy pozamiejskiej. Celem badań było zweryfikowanie tezy traktującej o znacznym wzroście emisji związków toksycznych spalin wraz ze wzrostem prędkości obrotowej silnika spalinowego. W efekcie podjętej analizy uzyskano wyniki dotyczące obciążeń środowiskowych dla różnej prędkości jazdy samochodem, przy zastosowaniu różnego biegu. Stosowanie maksymalnie wysokiego biegu przez kierujących pojazdami, możliwego do zastosowania w danych warunkach eksploatacji pojazdu, jest szczególnie podkreślane przez propagatorów ekologicznego stylu jazdy, określanego mianem eco-drivingu. W artykule rozpatruje się zagadnienie emisji związków gazowych w spalinach, takich jak: tlenek węgla, węglowodory oraz tlenki azotu, w odniesieniu do pojazdu użytkowego typu LDV, napędzanego silnikiem o zapłonie samoczynnym. W wykonanych pomiarach wykorzystano mobilną aparaturę do badań toksyczności spalin typu PEMS. Badania przeprowadzono w rzeczywistych warunkach ruchu samochodu – przejazdy drogą ekspresową w rejonach metropolii poznańskiej. Na podstawie pozyskanych danych eksperymentalnych dokonano oceny użytkowania pojazdu uwzględniając minimalną emisję toksycznych zanieczyszczeń w spalinach.
EN
The article presents road tests results of a delivery van in extra-urban driving conditions. The aim of this study was to verify the thesis of the significant increase in the emission of toxic gases with increasing engine speed. As a result of the undertaken analysis the results on different environmental pressures for speed driving were taken, using different gear. The use of a high gear, possible for use in given vehicle operating conditions, it is particularly emphasized by proponents of ecological driving style, which is called the eco-driving. The article examines the issue of emissions in the exhaust gases, such as carbon monoxide, hydrocarbons and nitrogen oxides in relation to the utility vehicle of LDV type, driven by compression ignition engine. The measurements were made using mobile equipment PEMS type for testing the toxicity of exhaust gases. The study was conducted in real traffic conditions of the car – the expressway drives in Poznan metropolitan areas. On the basis of obtained experimental data the vehicle using, having a minimum emission of toxic pollutants in the exhaust, was evaluated.
PL
W artykule przedstawiono optymalizację metody pozwalającej na testowanie wtryskiwaczy common rail. Standardowe testy wtryskiwacza obejmują kilka punktów pracy. Pomiary te są czasami niewystarczające, ponieważ wtryskiwacze szczególnie po naprawie w pewnych obszarach pracy mogą pracować w nieprawidłowy sposób. Z kolei dokładne testowanie wtryskiwaczy wymaga przeprowadzenia pomiarów dawek paliwa w wielu punktach pracy wtryskiwacza i prowadzi do znacznego wydłużenia czasu testu. Optymalizacja procesu testowania pozwala przy nieznacznym zwiększeniu ilości pomiarów w odniesieniu do standardowych testów i uwzględnieniu zakładanej przez producenta odchyłki od wartości wzorcowej oraz tendencji zmian tej odchyłki na dokładniejszą weryfikację poprawności działania wtryskiwaczy. Pomiary zostały przeprowadzone na Stanowisku Testowania Pomp i Wtryskiwaczy firmy CSM “Autoelektronika Kędzia”.
EN
This paper presents a method to optimize the testing common rail injectors. Standard tests injector includes several operating points. These measurements are sometimes insufficient, since the injectors particularly after repair work in certain areas can be operated in an incorrect manner. The precise adjustment of injectors requires a dose measurements at multiple points fuel injector working and leads to a significant prolongation of the test. Optimize the testing process allows with a slight increase in the number of measurements in relation to the standard tests and taking into account the assumed by the manufacturer of the deviation from the reference value and the deviation trends for accurate verification of the correct operation of the injectors. The measurements were made on the testing bench of pumps and injectors CSM "Autoelektronika Kędzia".
PL
W artykule przedstawiono wyniki symulacyjnych badań wytrzymałościowych innowacyjnej konstrukcji wtryskiwacza CNG do bezpośredniego zasilania silnika Diesla. Wtryskiwacz został opracowany do zastosowania w silniku Andoria ADCR. Badania te wykonano w oparciu o Metodę Elementów Skończonych z wykorzystaniem oprogramowania Abaqus. Opracowany model geometryczny odzwierciedlał rzeczywistą budowę wtryskiwacza. Przeprowadzone badania symulacyjne miały na celu określenie miejsc podatnych na wystąpienie spiętrzeń naprężeń elementów wtryskiwacza pracujących w warunkach odpowiadających warunkom pracy w komorze spalania silnika Diesla. Celem odzwierciedlenie tych warunków w modelu uwzględniono wpływ siły pochodzącej od sprężyny wtryskiwacza oraz siły gazowej pochodzącej od ciśnienia gazów w cylindrze. Wpływ siły pochodzącej od ciśnienia w komorze spalania został wprowadzony do modelu na podstawie przebiegu wartości ciśnienia gazów w funkcji kąta obrotu wału korbowego z uprzednio prowadzonych obliczeń modelowych silnika w oprogramowaniu AVL Boost. Badania modelowe przeprowadzono dla warunków pełnego obciążenia silnika, dla jednego cyklu roboczego. Czas symulacji odpowiadał dwóm pełnym obrotom wału korbowego silnika, co w przeliczaniu dla prędkości obrotowej silnika 3500 obr/min odpowiadało czasowi symulacji równemu 0,03428 s. Na podstawie przeprowadzonych badań opracowano zoptymalizowaną konstrukcję wtryskiwacza, który wykorzystany został do przeprowadzenia badań stanowiskowych i hamowanianych systemu bezpośredniego wtrysku sprężonego gazu ziemnego do silnika Diesla.
EN
The article presents the results of strength simulation studies of innovative design of CNG injector for direct supply of the Diesel engine. The injector has been developed for use in Andoria ADCR engine. These studies were performed based on the Finite Element Method using Abaqus software. The geometric model reflects the actual structure of the injector. The conducted simulation studies aimed at determining the locations prone to the occurrence of stress concentrations in injector elements working in conditions equivalent to those in the combustion chamber of the Diesel engine. The objectives of these conditions are reflected in the model, that takes into account the influence of the spring force from the injector and the gas force from gas pressure in the cylinder. The influence of the gas force from the pressure in the combustion chamber was introduced into the model on the basis of the course of the gas pressure as a function of crank angle degree with a predetermined engine model calculations carried out in AVL Boost software. Simulation studies were carried out for engine full load conditions, for one combustion cycle. Simulation time corresponded to two full revolutions of the engine crankshaft, which in the conversion of the engine speed of 3500 rpm corresponds to the simulation time equal to 0.03428 s. On the basis of the simulation studies an optimized design of the injector, which was used for real bench tests of direct injection system supply of compressed natural gas into Diesel engine.
PL
W artykule zwrócono uwagę na niebezpieczeństwo zaburzenia zaplanowanego procesu logistycznego na skutek procesu zużycia zachodzącego w eksploatowanym silniku o zapłonie samoczynnym. Badania eksploatacyjne potwierdzają pogorszenie efektywności pracy silnika, czego objawem jest m.in. wzrost zadymienia spalin. Parametr ten podlega kontroli w ramach okresowych badań technicznych pojazdów. Przekroczenie dopuszczalnej wartości zadymienia spalin skutkuje natychmiastowym wycofaniem pojazdu z eksploatacji. Jak wskazują zaprezentowane w artykule wyniki badań eksploatacyjnych silnika 359, graniczna dopuszczalna wartość zadymienia spalin jest statystycznie przekraczana po osiągnięciu przebiegu 275 000 km. Jednocześnie nie obserwuje się znaczącego pogorszenia parametrów trakcyjnych pojazdu, wynikającego z nadmiernego zużycia elementów układu tłok-pierścienie tłokowe-cylinder. Zatem pojazd, który nie osiągnął jeszcze stanu granicznego według kryterium technicznego musi być wycofany z eksploatacji ze względu na przekroczenie wartości dopuszczalnej parametru według kryterium norm prawnych.
EN
The article draws attention to the danger of disturbance planned the logistics process as a result of the wear process occurring in the operated diesel engine. Operational tests confirm the deterioration of the efficiency of the motor, which is manifested, among others, increase opacity. This parameter is controlled under the periodic technical inspection of vehicles. Exceeding the maximum smoke values result in immediate withdrawal of a vehicle. As indicated in the article presented the results of operating the engine 359, the limit allowable opacity value is statistically crossed after reaching the course of 275 000 km. At the same time is not observed a significant deterioration of traction parameters of the vehicle, resulting from the excessive wear of the piston and the piston rings and cylinder. Thus, a vehicle that has not yet reached the limit state according to technical criteria must be taken out of service due to exceeding the limit value of the parameter according to the criterion of legal norms.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań zmodyfikowanego silnika o ZS do zasilania LPG z zastosowaniem zapłonu iskrowego. W ramach badań przeanalizowano wpływ stopnia sprężania na osiąganą sprawność ogólną silnika oraz jego moment maksymalny. Przeanalizowano także wpływ regulacji kąta wyprzedzenia zapłonu na podstawowe parametry procesu spalania.
EN
In the paper the investigation results of modified compression ignitron engine to LPG fuelling with spark ignitron are shown. During the investigation the influence of compression ratio on overall efficiency and maximum torque has been analyzed. The influence of advance angle regulation on basic combustion process parameters has been analyzed also.
PL
Unifikacja systemów sterowania oraz zasilania silników spalinowych obecnie powoduje, że zbliżenie konstrukcyjne tych jednostek jest nieuniknione. Prowadzi to również do upodobnienia systemów wtrysku i spalania silników o zapłonie iskrowym i samoczynnym. Jednym z unifikowanych układów jest system recyrkulacji spalin. W artykule przedstawiono obecne rozwiązania systemów recyrkulacji gazów wylotowych wraz z przedstawieniem podobieństw i różnic w silnikach o zapłonie iskrowym i samoczynnym. Przedstawiono genezę systemu i jego wpływ na proces spalania paliwa, podano ograniczenia stosowania w silnikach ZI i ZS, a także najnowsze rozwiązania w postaci systemów nisko- i wysokociśnieniowych. Wskazano na kierunki rozwoju tych układów w aspekcie możliwości spełnienia przyszłych limitów emisji spalin.
XX
The unification of control systems and supply systems in combustion engines is currently causing the inevitability of structural assimilation of these units what is inevitable. This also leads to similarities of the injection system and combustion in diesel and spark-ignition engines. One of the unified system is the exhaust gas recirculation system. The article presents the current solutions of exhaust gas recirculation systems, together with the similarities and differences in diesel and spark-ignition engines. The genesis of the system and its impact on the combustion process is presented, the restrictions of the use of gasoline and diesel engines are given, as well as the latest innovations in the form of low and high pressure systems. The evolution directions of these systems in the aspect of ability to meet future exhaust emission limits are indicated.
PL
Paliwem konwencjonalnym do zasilania silników spalinowych o zapłonie samoczynnym jest olej napędowy. W ostatnim czasie wzrosło zainteresowanie zastosowaniem do zasilania silników o zapłonie samoczynnym paliw roślinnych, a w szczególności estrów kwasów tłuszczowych olejów roślinnych FAME. Polityka ekologiczna Unii Europejskiej wymusza stosowanie paliw odnawialnych w tym również ich dodatków do paliw konwencjonalnych. Należy oczekiwać, że w najbliższym czasie może wzrosnąć udział estrów olejów roślinnych w olejach napędowych. W artykule przedstawiono wyniki pomiarów zawartości cząstek stałych PM w spalinach nowoczesnego silnika o zapłonie samoczynnym wyposażonego w układ zasilania Common Rail, zasilanego olejem napędowym i jego mieszaninami z estrami metylowymi oleju rzepakowego FAME o objętościowej zawartości 20% i 30% estrów w mieszaninach. Celem badań było określenie wpływu dodatku estrów metylowych oleju rzepakowego FAME do oleju napędowego na emisję cząstek stałych. Cząstki stałe należą do najbardziej toksycznych i szkodliwych składników spalin silników o zapłonie samoczynnym. Badania przeprowadzono z wykorzystaniem analizatora cząstek stałych MEXA-1230PM firmy Horiba. Analizator ten umożliwia pomiar stężeń masowych całkowitej zawartości cząstek stałych PM w spalinach oraz oddzielny pomiar masy sadzy Soot i masy rozpuszczalnych związków organicznych SOF. Badania wykazały wpływ dodatku estrów oleju rzepakowego FAME do oleju napędowego na masowe stężenie cząstek stałych w spalinach badanego silnika.
EN
Diesel oil is a conventional fuel for compression ignition internal combustion engines. In recent years, interest in plant-derived fuels, especially fatty acid methyl esters (FAMEs) as fuel for CI engines has grown. Environmental policy of the EU enforces the use of renewable fuels, also in blends with conventional fuels. Biofuel volume percentage in blends is expected to rise in the near future. The paper presents the results of measurements of particulate matter PM content in the exhaust gas from a modern CI engine with the Common Rail fuel system. The engine ran on blends of diesel oil and rapeseed oil FAMEs, with ester volume percentage 20% (B20) and 30% (B30). The aim of the tests was to determine the effect of the rapeseed oil FAME blending with diesel oil on the particulate matter PM emissions. Solid particles are the most toxic and harmful constituents of the exhaust gas from CI engines. The tests were conducted using Horiba MEXA-1230 PM analyser. The instrument makes it possible to take measurements of total PM mass concentrations in the exhaust gas, also of soot mass (Soot) and of soluble organic fraction (SOF). The tests demonstrate the impact of FAME addition to diesel oil on PM mass concentrations in the exhaust gas.
PL
Rozwój tłokowych silników spalinowych związany jest między innymi z koniecznością ograniczania ich szkodliwego oddziaływania na środowisko w którym żyje człowiek. Dąży się do zminimalizowania emisji związków toksycznych oraz dwutlenku węgla będącego produktem zupełnego spalania paliw węglowodo-rowych. Jedną ze skutecznych metod ograniczania szkodliwego oddziaływania silników spalinowych na środowisko jest doskonalenie przebiegu procesów zachodzących w cylindrze silnika. Jest to możliwe dzięki rozwojowi elektronicznych układów sterowania oraz opracowywania nowych konstrukcji czujników do-starczających informacji o przebiegu ciśnienia w cylindrze silnika oraz o właściwościach powietrza i pa-liwa. Fizykochemiczne właściwości paliwa mają istotny wpływ na przebieg procesów tworzenia mieszanki paliwowo-powietrznej oraz proces jej spalania. W artykule przedstawiono wpływ dodatku estrów metylo-wych oleju rzepakowego FAME na przebieg zmiany ciśnienia czynnika roboczego w cylindrze silnika, a tym samym na wybrane parametry procesu spalania. Badania przeprowadzono na nowoczesnym silniku o zapłonie samoczynnym wyposażonym w zasobnikowy układ zasilania Common Rail z wtryskiwaczami elektromagnetycznymi sterowanymi elektronicznie. Silnik zasilano mieszaninami oleju napędowego z es-trami FAME o ich objętościowej zawartości w mieszaninach 20% i 30% oraz dla celów porównawczych czystym olejem napędowym. Estry FAME w czystej postaci nie zastąpią całkowicie oleju napędowego, ale ich ilości w oleju napędowym mogą stopniowo wzrastać. Wykazano wpływ dodatku estrów metylowych oleju rzepakowego FAME do oleju napędowego na postać wykresu indykatorowego silnika.
EN
The development of internal combustion engines is related, among others, to the necessity of reducing their impact on human environment. It is necessary to minimize the emissions of toxic compounds and carbon dioxide which is the product of the complete combustion of hydrocarbon fuels. One of the effective means of decreasing the negative environmental impact of combustion engines involves improving the pat-tern of processes that occur in the engine cylinder. That is possible due to the development of electronic control systems and new designs of sensors that provide information on in-cylinder processes and on air and fuel properties. Fuel physico-chemical properties significantly affect the air-fuel mixture formation and its combustion. The paper presents the effect produced by the addition of rapeseed oil methyl esters FAME on the profile of the working medium pressure changes in the engine cylinder, and thus on the selected parameters of the combustion process. The tests were conducted on a modern-design compression ignition engine equipped with the Common Rail fuel system with electronically controlled electromagnetic injectors. The engine was fuelled with diesel oil/ester blends with 20% and 30% FAME volume fraction, and for the sake of comparison, with neat diesel oil. Neat esters will not replace diesel oil, but their share may gradually increase. The paper shows the effect of the addition of rapeseed oil methyl esters FAME to diesel oil on the form of the engine indicator diagram.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań katalitycznego ograniczenia emisji tlenku węgla i weglowodorów podczas rozruchu silnika o ZS. Badania przeprowadzono na stanowisku w komorze klimatycznej w obniżonych temperaturach otoczenia: –7 ,-15 i –20oC. W badaniach zastosowano podgrzewany trójfunkcyjny reaktor katalityczny platynowo-palladowy z monolitem metalowym. Metodyka prowadzonych badań polegała na pomiarze stężenia toksycznych składników spalin przed i za z reaktorem katalitycznym przy jednoczesnym pomiarze parametrów rozruchu i pomiarze temperatur w wybranych miejscach silnika oraz reaktora katalitycznego. Stężenia tlenku węgla i węglowodorów w okresie rozruchu ograniczono poprzez wstępne podgrzanie reaktora katalitycznego przed rozruchem za pomocą grzejnika elektrycznego. Przy podgrzaniu powierzchni reaktora do ok. 400oC uzyskuje się w temperaturze otoczenia –7oC średnie obniżenie stężenia CO o 80...90%, natomiast węglowodorów o ok. 70%.
EN
This article presents the results of the tests of catalytic reduction of carbon oxide and hydrocarbon emission during the self-ignition engine start-up. The tests were performed at the station in the climate chamber at lowered ambient temperatures: –7 ,-15 and –20oC. A heated three-function platinum-palladium catalytic reactor with a metal monolith was used in the tests. The test methodology included a measurement of toxic fume concentraction upstream and downstream the catalytic reactor at simultaneous measurement of the start-up parameters and measurement of temperatures in selected engine and catalytic reactor locations. Carbon oxide and hydrocarbon emission during the start-up period can be reduced by initial heating up the catalytic reactor before the start-up by means of an electric heater. When heating up the reactor surface up to 400oC at ambient temperature of –7oC, CO concentration can be reduced by 80...90% and the hydrocarbon concentration can be reduced by app. 70% on the average.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.