Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 140

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  emisja gazów cieplarnianych
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
PL
Zgodnie z szacunkami Komisji Europejskiej, do 2050 r. zapotrzebowanie na transport pasażerski wzrośnie o ponad 50%, a na transport towarowy o 80% w stosunku do 2013 r. Trend ten został chwilowo zahamowany przez pandemię, ale faktem jest, że dynamiczny rozwój transportu istotnie oddziałuje na życie ludzi. W związku z tym ważne jest wdrażanie zachęt oraz regulacji prawnych, które inicjowałyby rozwój niskoemisyjnych technologii z zastosowaniem OZE.
PL
W artykule przedstawiono oszacowanie oddziaływań i aspektów środowiskowych złożonych zestawów izolacji cieplnej ETICS z warstwą izolacyjną wykonaną z płyt ekspandowanego polistyrenu (EPS) lub wełny mineralnej (MW), pokrytych zaprawą do wykonywania warstwy zbrojonej oraz tynkiem silikonowo-silikatowym. Wskaźniki oddziaływania środowiskowego obliczono, wykorzystując metodę oceny cyklu życia (LCA). Analiza obejmowała moduły od A1 do A3, tj. od wydobycia surowców aż do gotowego wyrobu dostarczonego do bramy fabryki. Porównanie wartości wskaźników charakterystyk środowiskowych dotyczących wyprodukowania ETICS z płytami EPS lub MW wskazuje, że układy z wełną mineralną stanowią większe obciążenie dla środowiska.
EN
The paper shows the results of the estimation of environmental impacts and aspects of external thermal insulation composite system (ETICS) with expanded polystyrene (EPS) or mineral wool (MW) boards covered with an adhesive for a base coat and silicone-silicate render as the top layer. The environmental impact indicators of the considered systems were calculated using the Life Cycle Assessment (LCA) method. Analysis has covered modules from A1 to A3, i.e., from raw material extraction to the finished product delivered to the factory gate. Comparing the values of the environmental characteristics indicators for the production of ETICS with EPS or MW boards shows that systems with mineral wool constitute a more significant burden on the environment.
EN
The article in the theoretical part draws attention to the phenomenon of climate change and two-way relations between these changes and agriculture. Agriculture as an economic sector is extremely sensitive to any climatic disturbances. However, as a greenhouse gas (GHG) emitter, it contributes to this process. In the era of significant reductions in GHG emissions, it is becoming increasingly important to obtain the highest economic effects with the smallest external effects (e.g. GHG). The purpose of the article is therefore to determine the level of GHG emissions in agriculture and the economic and climate efficiency of agriculture in EU countries and comparison to other sectors of the economy. The DEA method was used in the study. Calculations were made based on Eurostat data. It was found that the share of GHG emissions of agriculture in the EU represents 10-11% of all emissions in the European Union. Agriculture is the least economically and climatically effective sector of the EU economy. Comparing the agriculture of individual countries, the highest efficiency was achieved by Italy, Cyprus, the Netherlands, Slovakia and Finland, the lowest – Lithuania, Poland and Latvia.
PL
W artykule w części teoretycznej zwrócono uwagę na zjawisko zmian klimatycznych oraz dwukierunkowych relacji pomiędzy tymi zmianami a rolnictwem. Rolnictwo jako sektor gospodarki jest niezwykle wrażliwy na wszelkie zaburzenia klimatyczne. Z drugiej strony jako emitent gazów cieplarnianych (GHG) m swój udział w tym procesie. W dobie znaczących redukcji emisji GHG coraz istotniejszą kwestią jest otrzymywanie jak najwyższych efektów ekonomicznych przy jak najmniejszych efektach zewnętrznych (np. GHG). Celem artykułu jest zatem określenie poziomu emisji GC w rolnictwie oraz efektywności ekonomiczno-klimatycznej rolnictwa w krajach UE oraz w porównaniu do innych działów gospodarki. W opracowaniu wykorzystano metodę DEA. Obliczeń dokonano na podstawie danych Eurostatu. Stwierdzono, że udział emisji GC rolnictwa w UE stanowi 10-11% wszystkich emisji we Wspólnocie. Rolnictwo jest najmniej ekonomiczno-klimatycznie efektywnym sektorem gospodarki UE. Porównując natomiast rolnictwo poszczególnych krajów, najwyższą efektywność osiągnęły Włochy, Cypr, Holandia, Słowacja i Finlandia, najniższą Litwa Polska i Łotwa.
PL
Analizowano wpływ dwóch sposobów mieszania stosowanych w fermentatorze monosubstratowej biogazowni rolniczej na emisję gazów cieplarnianych. Na podstawie zebranych danych oceniono potencjał tworzenia efektu cieplarnianego przez monosubstratową biogazownię rolniczą z innowacyjnym systemem mieszania masy fermentacyjnej za pomocą pompy hybrydowej oraz instalacji biogazowej z systemem mieszania wykorzystującym pompę hydrauliczną. Wyniki analizy wykazały mniejsze negatywne oddziaływanie spowodowane emisją CO2 pochodzącą z instalacji biogazowej wyposażonej w system mieszania za pomocą pompy hybrydowej w porównaniu z instalacją z pompą hydrauliczną.
EN
Two fermentation mass mixing systems by using a hybrid pump and a std. hydraulic pump were tested. The environmental impact assessment of processes related to the prodn. and use of biogas as an energy carrier was carried out by using the life cycle assessment technique. The lower neg. impact on the greenhouse effect of the biogas plant equipped with the hybrid pump than with the hydraulic pump was showed.
5
PL
Dokonano analizy cyklu WtW paliw metanowych. Taka analiza pozwala na ocenę wpływu paliwa na środowisko w całym cyklu jego życia, począwszy od pozyskania surowców, poprzez wytwarzanie, magazynowanie, transport i dystrybucję, aż do zużycia w silniku pojazdu. Daje to rzetelną podstawę do porównania paliw metanowych z paliwami konwencjonalnymi. Przedstawiono i porównano podstawowe aspekty metodyki WtW i LCA. Wykazano, że w przypadku oceny wpływu na środowisko paliw silnikowych korzystniejsze jest zastosowanie podejścia WtW, które z zasady odnosi się do nośników energii w transporcie, w odróżnieniu od analizy LCA mającej charakter uniwersalny. Dokonano też przeglądu dotychczasowych publikacji traktujących o analizie WtW paliw metanowych i przedstawiono wybrane wyniki badań. Na tej podstawie jednoznacznie stwierdzono, że w porównaniu z benzyną i olejem napędowym zastosowanie paliw metanowych w pojazdach umożliwia ograniczenie emisji gazów cieplarnianych (GHG) w perspektywie całego cyklu życia paliwa. Jest to wyraźnie widoczne zwłaszcza w przypadku biogazu wytwarzanego z surowców odpadowych pochodzenia organicznego. Jednocześnie można zaobserwować pewne różnice, niekiedy znaczne, w wartościach emisji GHG wyznaczonej dla tych samych paliw przez różnych autorów. Z jednej strony nie ma to wpływu na pozytywną ocenę skutków zastosowania paliw metanowych w pojazdach, jednak z drugiej strony wskazuje na silną wrażliwość wyników badań prowadzonych metodą WtW na przyjęte założenia.
EN
The biofuels of various origin were compared for hazards of greenhouse gas emission according to the well-to-wheel and life cycle assessment methods with conventional natural gas, gasoline and gas oil of mineral origin. The biogas from methane fermentation of waste biomass was found the most advantageous in this respect.
6
EN
Road transport is one of the primary sources of environmental impact. The article presents the ecological assessment of electric vehicle battery charging in the Visegrad Group countries (Czechia, Poland, Slovakia, and Hungary), considering the structure of electricity generation in each country in 2015-2050. The analyses concerned greenhouse gas emissions in the Visegrad Group countries, considering the charging of the vehicle's battery from the power grid. Poland now has the highest greenhouse gas emission indicators for charging electric cars among the Visegrad Group countries, and it is also expected in the future, while Slovakia the lowest. Greenhouse gas emissions are the lowest when electricity used to charge electric vehicle batteries comes from renewable sources. The analyzes provided new knowledge regarding the development of electromobility in the Visegrad Group countries and related to its potential impact on the environment.
PL
Transport drogowy stanowi jedno z głównych źródeł oddziaływania na środowisko. W artykule przedstawiono ocenę środowiskową ładowania akumulatora pojazdu elektrycznego w państwach Grupy Wyszehradzkiej (Czechy, Polska, Słowacja i Węgry) uwzględniając strukturę wytwarzania energii elektrycznej w poszczególnych krajach w latach 2015-2050. Analizy dotyczyły emisji gazów cieplarnianych w krajach Grupy Wyszehradzkiej uwzględniając ładowanie akumulatora pojazdu z sieci elektroenergetycznej. Największą wartość wskaźnika emisji gazów cieplarnianych, która jest związana z ładowaniem pojazdów elektrycznych w państwach Grupy Wyszehradzkiej obecnie, jak i w przyszłości, uzyskano dla Polski, natomiast najmniejszą dla Słowacji. Wykazano, że w przypadku wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych do ładowania akumulatorów pojazdów elektrycznych, emisje gazów cieplarnianych są najniższe. Przeprowadzone analizy dostarczyły nowej wiedzy odnośnie rozwoju elektromobilności w Grupie Wyszehradzkiej i związanego z nim potencjalnego wpływu.
EN
In the paper, the effect of the recommendations of the international communities, connected with the promotion of the idea of the necessity to protect climate and counteracting the global warming on Polish environment-friendly solutions, as implemented by the Polish Government and the related legislation have been presented. Also, the project of developing the assurance of the energy security of Poland in aspect of international agreements, aiming at the reduction of GHG (greenhouse gases) emissions and counteracting the unfavourable climate changes has been discussed.
PL
W pracy przedstawiono wpływ zaleceń społeczności międzynarodowej związanych z propagowaniem idei konieczności ochrony klimatu oraz przeciwdziałaniu globalnemu ociepleniu na polskie rozwiązania proekologiczne realizowane przez rząd polski i związane z nim ustawodawstwo. Omówiono również projekt rozwoju zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego polski w aspekcie porozumień międzynarodowych mających na celu zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych i przeciwdziałaniu niekorzystnych zmian klimatycznych.
PL
Jednym ze współczesnych problemów społeczeństw rozwiniętych jest generowanie coraz większej ilości odpadów. Odpady te pochodzącą zarówno z gospodarstw domowych, jak też z rolnictwa oraz z różnych gałęzi przemysłu. Znaczną część spośród ogółu odpadów stanowią odpady pochodzenia biologicznego, nadające się do powtórnego wykorzystania. Jednym ze sposobów na zagospodarowanie odpadów o takim statusie może być ich wykorzystanie w procesach fermentacji metanowej, w wyniku której powstaje gaz o wysokiej zawartości metanu. W rezultacie oczyszczenia biogazu otrzymuje się biometan, który może mieć zastosowanie jako surowiec do produkcji energii elektrycznej, ciepła, ale także może być wykorzystany jako paliwo transportowe. W przypadku zastosowania w transporcie i ze względu na biologiczne pochodzenie surowca otwiera to możliwość zaliczenia metanu z biogazu na poczet realizacji Narodowych Celów Wskaźnikowych. Konieczne jest w tym celu spełnienie szeregu wymagań. Poza wymaganiami jakościowymi, które dotyczą finalnego produktu, należy spełnić wymagania w zakresie zrównoważonej produkcji biopaliw. Te z kolei mają związek ze wszystkimi etapami cyklu życia biopaliwa. Szereg tych wymagań dotyczy pochodzenia surowców, z których otrzymano biopaliwo, oraz wymogów w zakresie minimalnego progu ograniczenia emisji gazów cieplarnianych liczonej w cyklu życia. W ramach niniejszej pracy przeanalizowano proces produkcji biometanu pod kątem emisji gazów cieplarnianych (GHG), uwzględniając wszystkie etapy, począwszy od uprawy / zbiórki surowców aż po wytworzenie gotowego produktu (biopaliwa CNG). Dla porównania przyjęto dwa modele, tj. wykorzystanie w biogazowni surowca odpadowego (obornik) i zastosowanie surowca pełnowartościowego (kukurydza). Stosując się do metodyki obliczeń podanej w dyrektywie 2009/28/WE, obliczono poziomy ograniczenia emisji gazów cieplarnianych dla obu surowców. Dodatkowo dla każdego z surowców przeprowadzono dwuwariantową kalkulację zakładającą różne sposoby postępowania z pofermentem. Na podstawie uzyskanych wyników zidentyfikowano kluczowe czynniki mające wpływ na poziom emisyjności procesu produkcji biometanu.
EN
One of the contemporary problems of developed societies is the generation of more and more waste. This waste comes from households but also from agriculture and from various industries. A significant part of the total waste is biological waste, which can be reused. One way to manage waste with this status can be to use it in methane fermentation processes that produces high methane gas. As a result of biogas purification, biomethane is obtained, which can be used as a raw material for the production of electricity and heat, but it also can be used as transport fuel. In the case of use in transport and due to the biological origin of the raw material, this opens the possibility of including methane from biogas in the implementation of National Indicative Targets. To this end, it is necessary to meet a number of requirements. In addition to the quality requirements that apply to the final product, the requirements for sustainable biofuel production should be met. These, in turn, apply to all stages of the biofuel life cycle. a large proportion of these requirements relates to the origin of the raw materials from which the biofuel was obtained and the life cycle requirements for the minimum threshold for reducing greenhouse gas emissions. As part of this study, the biomethane production process was analyzed for GHG emissions, taking into account all stages, from growing/collecting raw materials to producing the finished product (CNG biofuels). For comparison, two models were adopted, i.e. the use of waste raw material (slurry) in a biogas plant or the use of wholesome raw material (maize). By applying the calculation methodology given in Directive 2009/28/EC, the levels of greenhouse gas emission savings for both raw materials were calculated. In addition, a bi-variant calculation was carried out for each raw material, assuming different digestate storage methods. Based on the results obtained, key factors affecting the level of emissivity of the biomethane production process were identified.
PL
Transport odpowiada za około jedną trzecią łącznego zapotrzebowania na energię w Unii Europejskiej. Dotychczas zapotrzebowanie to jest niemal całkowicie zaspokajane ropą naftową, czyli paliwem kopalnym, i jej pochodnymi. Ta sytuacja stopniowo ulega zmianie dzięki regulacjom prawnym i ambitnym celom Unii Europejskiej w tym zakresie, jak również zachęcania do rozwoju innowacyjnych technologii.
PL
Celem artykułu jest ocena emisji gazów cieplarnianych elektrycznych autobusów miejskich w państwach członkowskich Unii Europejskiej. W pracy przedstawiono wyniki oceny emisji gazów cieplarnianych w następstwie ładowania akumulatorów autobusów miejskich z wykorzystaniem sieci elektroenergetycznej w poszczególnych krajach. Analizy obejmowały ramy czasowe od 2015 do 2050 r. Wykonano również analizę porównawczą emisji gazów cieplarnianych autobusu elektrycznego oraz autobusu z silnikiem spalinowym.
EN
The purpose of the paper is to assess the greenhouse gas emissions of electric city buses in the Member States of the European Union. The paper presents the results of the greenhouse gas emission assessment for charging city bus batteries using the power grid in each EU country. The analysis covered the time frame from 2015–2050. A comparative analysis of greenhouse gas emissions of an electric bus and a bus with an internal combustion engine was also carried out.
PL
Pierwsze działania nowej ekipy Komisji Europejskiej pod przewodnictwem Ursuli von der Leyen dotyczą reakcji na coraz bardziej widoczne oznaki ocieplenia klimatu. 11 grudnia 2020 roku Komisja ogłosiła ideę nowego Europejskiego Zielonego Ładu. Dokument ten zakłada osiągnięcie przez Unię neutralności klimatycznej do 2050 roku. Oznacza to zerowy poziom emisji gazów cieplarnianych netto, a emisje, których nie uda się wyeliminować, będą w całości usuwane za pomocą naturalnych pochłaniaczy CO2 (takich jak lasy), lub technologii pochłaniania dwutlenku węgla.
EN
The aim of this paper is to present a one-year performance analysis of four grid-connected PV systems installed at Ghardaia city in Algeria’s Sahara. The grid-connected PV systems are based on four different PV module technologies which are: monocrystalline silicon (m-Si), multi-crystalline silicon (mc-Si), cadmium telluride (Cd-Te) and amorphous (a-Si) PV module technologies. The PV systems based on the thin film technologies have their performance ratio better throughout the year when the performance ratio of the mc-Si technology is better in the winter season. The a-Si PV system has its performance ratio about 6.13 % more better than mc-Si and 8.90 % better than m-Si. The AC energy produced with the a-Si PV system is 13.32 % more than what the mc-Si system produces. It was found that the a-Si PV system performs better than the other technologies under the Saharan climate conditions of Ghardaia city. The energy payback time (EPBT) and greenhouse gases (GHG) emissions of the different PV systems were analyzed. The EPBT and GHG emissions per year, vary from a minimum value of 2.8 years to a maximum value of 5.73 years and from 13.24 tons to 32.03 tons of CO2/kWh for CdTe and m-Si respectively. The CdTe PV system performs better in terms of EPBT and GHG emissions compared to the other technologies (m-Si, mc-Si and a-Si) due to its low life cycle energy requirement.
EN
The built environment is considered responsible for at least 20-40% of greenhouse gases emission. The way we design may exert an impact on this percentage. A new paradigm, namely artificial intelligence, is arriving. More and more tasks are becoming automated via algorithms. How could this power be applied in order to strengthen our knowledge about the ways we design buildings? The author of the following paper presents a study in which carbon footprint yielded by a multifamily building is analysed. ML has been used to generate an extensive overview of the possible design solutions. This, in turn, made it possible to observe correlations between various parameters that resulted in a reduced carbon footprint.
PL
Środowisko zabudowane odpowiada za co najmniej 20 do 40% emisji gazów cieplarnianych, a sposób, w jaki projektujemy, może wpłynąć na tę wartość. Coraz więcej zadań zostaje zautomatyzowanych za pomocą algorytmów. Jak możemy wykorzystać to narzędzie, aby wspomóc naszą wiedzę na temat sposobów projektowania budynków? Autor przedstawia badanie analizujące ślad węglowy budynku wielorodzinnego. Algorytm uczenia maszynowego został wykorzystany do wygenerowania obszernego przeglądu możliwych rozwiązań projektowych. Umożliwiło to zaobserwowanie korelacji między różnymi parametrami, co pozwoliło na wybór kombinacji parametrów o najniższym śladzie węglowym.
14
Content available remote Współspalanie biomasy : droga do spełnienia unijnych wymagań
PL
Współspalanie biomasy z węglem jest być może w Polsce jedyną drogą do spełnienia stawianych przez Unię Europejską wymagań w zakresie ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Pomimo problemów eksploatacyjnych i koniecznych nakładów inwestycyjnych związanych z różnicami w składzie chemicznym obu paliw, współspalanie jest procesem, który przynosi znaczące korzyści środowiskowe w postaci obniżenia emisji gazów cieplarnianych oraz smogotwórczych.
EN
A review, with 45 refs., of legal regulations and tech. limitations in prodn. of energy from renewable biomass.
PL
Przedstawiono wyniki badań strukturalnych (XRD) oraz teksturalnych (BET i SEM) serii katalizatorów nośnikowych NiOx/CeO2-ZrO2 otrzymanych metodą syntezy ciągłej w warunkach nadkrytycznych. Badane próbki o zawartości nominalnej 10% mas. NiO i zmiennym składzie nośnika binarnego testowano w reakcji suchego reformingu metanu (DMR). Reakcja DMR, w trakcie której następuje konwersja CO2 i CH4 do gazu syntezowego (mieszanina CO i H2), jest w ostatnich latach intensywnie badana jako przykład efektywnej waloryzacji CO2. W toku przeprowadzonych badań potwierdzono dużą aktywność i stabilność próbek NiOx/CeO2-ZrO2 w reakcji DMR i sformułowano kilka praktycznych wskazówek co do możliwych ścieżek optymalizacji właściwości układu NiOx/CeO2-ZrO2.
EN
Three CeO2-ZrO2-supported NiOx catalysts were prepd. under supercrit. conditions and studied by structural (X-ray diffraction) and textural (surface area anal. BET and scanning electron microscopy SEM) methods. The catalyst containing 10% by mass of NiO and binary CeO2-ZrO2 supports of variable compn. were tested in dry MeH reforming. High activity and stability of the catalysts were confirmed. All catalysts gave about 80% and 70% conversion of CO2 and MeH, resp., at 800°C.
PL
Przedstawiono wyniki analiz emisji niektórych gazów cieplarnianych (GHG) powstających w wyniku aplikacji nawozów mineralnych i naturalnych w wybranych technologiach uprawy kukurydzy na kiszonkę, o areale 0,67-11,3 ha. Na podstawie ilości zastosowanych nawozów oszacowano ilość emisji CO₂ i N₂O. Wyniki badań odniesiono do powierzchni uprawy oraz plonu świeżej i suchej masy. W celu umożliwienia porównywania technologii pod względem ilości zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery wartości emisji GHG wyrażono w jednostce ekwiwalentnej uwzględniającej potencjał cieplarniany analizowanych gazów. Na wyprodukowanie plonu zielonki z 1 ha wyemitowane zostały średnio 1742 kg CO₂eq wynikające ze stosowania nawozów.
EN
Emissions of N₂O and CO₂ from 27 cultivation technol. of maize covering an area of 0.67-11.3 ha were evaluated. On the basis of an amt. of fertilizers used, the N₂O and CO₂ emissions were estd. and referred to the area of cultivation, the fresh and dry matter yield. The emissions value expressed in an equiv. unit taking into account the greenhouse potential of the analyzed gases was 1700 kg of CO₂ equiv. per yield from 1 ha.
EN
Based on Central Statistical Office (GUS) data and emissive indicators according to the National Center for Balancing and Managing Emissions (KOBiZE), emission of carbon dioxide, caused by direct energy consumption in Polish agriculture in 2015, has been estimated. The value of this emission totaled 12 535,0 Tg (thous. metric tons). It was 86,9 Gg per 100 ha of utilized agricultural area (UAA) and 877,2 Gg per 100 farms. Solid fuels had the largest share (46%) in CO2 emission, including steam coal - 27,7%, and wood and peat – 16.7%. The share of liquid fuels amounted to 41%, including diesel oil 39% in CO2 emission. The share of other energy carriers amounted to a total 13% in CO2 emission. Electricity caused 10% of the total CO2 emission resulting from consumption of energy carriers in agriculture, gaseous fuels - in total 2% (of that liquid petroleum gas 1,3%), and heat - 1%. Emission of CO2 resulting from the diesel oil consumption in agriculture amounted to 4 906,6 Tg (34,1 Gg·100 ha-1 UAA and 343,4 Gg per 100 farms). The consumption of the diesel oil in agriculture of particular voivodeships in 2015 has been estimated as proportional to the share of these voivodeships in national resources of selected categories of the agricultural land. This consumption amounted from 39 thou metric tons in Silesian Voivodeship to 205 thou metric tons in Mazovia voivodeship in 2015. Based on diesel oil consumption regional distribution, the CO2 emission resulting from its use has been calculated for particular voivodeships. Yearly CO2 emission per unit of UAA amounted from 30,9 Gg·100 ha-1 UAA in Warmia-and Mazury Voivodeship to 35,2 Gg·100 ha-1 UAA in Silesian voivodeship, with the country average 34,1 Gg·100 ha-1 UAA. Yearly CO2 emission per 100 farms amounted from 124,1 Gg per 100 farm in Małopolskie Voivodeship to 958,5 Gg per 100 farm in West Pomeranian Voivodeship, with the country average 343,4 Gg per 100 farm.
PL
Na podstawie danych GUS i wskaźników emisyjnych według Narodowego Centrum Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE) oszacowano emisję dwutlenku węgla spowodowaną bezpośrednim zużyciem energii w polskim rolnictwie w 2015 r. Wartość tej emisji wyniosła 12 535,0 Tg (tys. Ton metrycznych). Było to 86,9 Gg na 100 ha użytków rolnych (UAA) i 877,2 Gg na 100 gospodarstw. Paliwa stałe miały największy udział (46%) w emisji CO2 , w tym węgiel energetyczny - 27,7%, a drewno i torf - 16,7%. Udział paliw ciekłych wyniósł 41%, w tym olej napędowy 39% w emisji CO2. Udział innych nośników energii wyniósł łącznie 13% w emisji CO2 . Energia elektryczna spowodowała 10% całkowitej emisji CO2 wynikającej ze zużycia nośników energii w rolnictwie, paliw gazowych - ogółem 2% (z tego ciekłego gazu naftowego 1,3%), a ciepła - 1%. Emisja CO2 wynikająca ze zużycia oleju napędowego w rolnictwie wyniosła 4 906,6 Tg (34,1 Gg 100 ha-1 UAA i 343,4 Gg na 100 gospodarstw). Zużycie oleju napędowego w rolnictwie poszczególnych województw w 2015 r. Oszacowano jako proporcjonalne do udziału tych województw w zasobach krajowych wybranych kategorii gruntów rolnych. Zużycie to wyniosło od 39 tys. Ton w województwie śląskim do 205 tys. Ton w województwie mazowieckim w 2015 r. Na podstawie regionalnego rozkładu zużycia oleju napędowego wyliczono emisję CO2 wynikającą z jego zużycia dla poszczególnych województw. Roczna emisja CO2 na jednostkę UAA wyniosła od 30,9 Gg 100 ha-1 UAA w województwie warmińsko-mazurskim do 35,2 Gg 100 ha-1 UAA w województwie śląskim, przy średniej krajowej 34,1 Gg 100 ha-1 UAA. Roczna emisja CO2 na 100 gospodarstw wyniosła od 124,1 Gg na 100 gospodarstw w województwie małopolskim do 958,5 Gg na 100 gospodarstw w województwie zachodniopomorskim, przy średniej krajowej 343,4 Gg na 100 gospodarstw.
EN
The carbon footprint of a product (CFP) approach is one of the most important tools which gives a possibility to estimate the total amount of greenhouse gas (GHG) emissions in the whole life cycle of consumer goods. A lot of attempts have been undertaken to elaborate methodology for CFP calculation. Because GHG emissions may occur at each stage of the life cycle, the calculation procedures are characterised by a high level of complexity. This is due to the use of a broad range of different materials in the case of the whole footwear manufacturing process. Owing to this fact, a lot of wastes, sewages and toxic gases may be generated at every step of the production process. For each kind of material used, a lot of determinants should be laid down, such as the source of the material as well as distances and means of transportation between manufacturers and consignees. It causes that estimation of total carbon footprint values is not possible, especially in the case of a long and multi-stage supply chain. With the use of the SimaPro LCA software package, the authors calculated the carbon footprint for seven types of outdoor footwear. The CFP was calculated for each step of the life cycle. Based on the calculations, the correlation dependences were revealed and stages with huge emissivity indicated. Then, with the use of a multivariate regression model, the regression function, which determines the total emissivity at each stage, was estimated. This approach gives qualitative indicators which can be taken into account in making decisions about corrective actions.
PL
Koncepcja śladu węglowego stanowi jedno z najważniejszych narzędzi, za pomocą, którego możliwe jest oszacowanie ilości emitowanych gazów cieplarnianych w trakcie całego cyklu życia dóbr konsumenckich. Próby obliczania śladu węglowego dla obuwia były i są prowadzone, jednak wieloetapowa specyfika jego cyklu produkcyjnego powoduje, że procedura obliczeniowa charakteryzuje się wysokim stopniem skomplikowania, gdyż na każdym z poszczególnych etapów istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia emisji gazów cieplarnianych. Dodatkowo stosowanie szerokiej gamy różnorodnych materiałów, zarówno sztucznych, jak i naturalnych do wytwarzania półproduktów obuwniczych powoduje, że w cyklu życia mogą pojawiać się duże ilości odpadów stałych, ścieków oraz gazów, mogących negatywnie oddziaływać na środowisko. Dla każdego z materiałów należy określić źródło jego pochodzenia oraz oszacować odległości i środki transportu, co utrudnia lub wręcz uniemożliwia dokładne oszacowanie śladu węglowego zwłaszcza w przypadku, skomplikowanego łańcucha dostaw.W niniejszej pracy na podstawie dostępnej metodyki obliczono ślad węglowy dla siedmiu modeli obuwia wyjściowego z uwzględnieniem podziału na składowe, opisujące cykl ich życia. Na tej podstawie wyznaczono zależności korelacyjne wyznaczając tym samym obszary największej emisyjności. Z wykorzystaniem modelu regresji wielorakiej sformułowano liniową zależność funkcyjną, opisującą ogólną relację między całkowitą ilością wyemitowanego dwutlenku węgla a emisyjnością na poszczególnych etapach oraz zaproponowano możliwe działania korygujące.
PL
Celem pracy była analiza emisji gazów cieplarnianych w wyniku działalności rolniczej krajów Unii Europejskiej w latach 2006–2015. W okresie objętym analizą najwyższy poziom emisji gazów cieplarnianych w 28 krajach członkowskich Unii Europejskiej rozpatrywanych łącznie (439 129 tys. t CO2 e) odnotowano w 2007 r., a najniższy (423 757 tys. t CO2 e) – w 2012 r. W 2015 r. z rolnictwa poszczególnych krajów Unii pochodziło od 2,5 do 30,8% krajowej emisji gazów cieplarnianych – średnio 9,81%. Wartości te nie obejmują emisji spowodowanej zużyciem energii w rolnictwie. W piętnastu krajach członkowskich Unii Europejskiej odnotowano w 2015 r. zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych w wyniku działalności rolniczej w porównaniu ze stanem z 2006 r. o 0,3–14,1%, natomiast w trzynastu stwierdzono wzrost o 1,0–22,5%. Emisja gazów cieplarnianych w wyniku działalności rolniczej w Polsce była w 2015 r. o 1,9% mniejsza niż w 2006 r. Spośród sześciu krajów o największym udziale w emisji gazów cieplarnianych w wyniku działalności rolniczej Unii mniejszą (w porównaniu ze stanem z 2006 r.) emisję tych gazów miały też: Francja – o 0,3%, Hiszpania – o 1,9%, Zjednoczone Królestwo – o 1,5% i Włochy – o 7,4%. W Niemczech odnotowano zwiększenie emisji gazów cieplarnianych z tego sektora gospodarki o 5,3%.
EN
The purpose of this work was greenhouse gas emission analysis as a result of agricultural activity of European Union countries during the years 2006–2015. Within the analyzed period the highest GHG emission level in 28 European Union member countries as a whole (439 129 thous. t CO2 e) was noted in 2007 and the lowest one (423 757 thous. t CO2 e) – in 2012. In 2015 agriculture of particular European Union countries participated in 2.5 to 30.8% of the nations’ greenhouse gas emission – 9.81% as an average. Above values do not include emissions caused by energy consumption in agriculture. In 2015 in fifteen member countries decrease by 0.3 to 14.1% of greenhouse gases emission as compared with 2006 situation was observed. Instead, in thirteen ones an increase by 1.0 to 22.5% was noted. Greenhouse gases emission as a result of agricultural activity in Poland was in 2015 by 1.9% lower than in 2006. Among six countries with the highest level of greenhouse gas emissions as a result of agricultural activity in European Union lower emission levels of these gases had also: France – by 0.3%, Spain – by 1.9%, United Kingdom – by 1.5% and Italy – by 7.4%. In Germany the emission increase by 5.3% was noted at that time.
PL
Przeprowadzono analizę zmian w latach 2000–2015 wyposażenia polskiego rolnictwa w ciągniki rolnicze, zainstalowanej w ich silnikach mocy i emisji gazów cieplarnianych (GHG) na skutek zużycia nośników energii ze szczególnym uwzględnieniem oleju napędowego. W latach między kolejnymi powszechnymi spisami rolnymi liczbę ciągników szacowano, stosując metodę interpolacji. Emisję GHG w przeliczeniu na ekwiwalent dwutlenku węgla obliczono, mnożąc zużycie poszczególnych nośników energii przez odpowiednie wskaźniki emisyjności i wartości współczynników ocieplenia globalnego. Podjęto też próbę określenia współzależności między tymi czynnikami, stosując metodę analizy trendów. W okresie objętym analizą liczba ciągników rolniczych w Polsce zwiększyła się o 10,8%, a łączna moc w nich zainstalowana – o 35,2%. Emisja gazów cieplarnianych w wyniku zużycia ogółu nośników energii w rolnictwie polskim była w 2015 r o 13,9% mniejsza niż w 2000 r., natomiast na skutek zużycia oleju napędowego – o 7,6% większa. Nie stwierdzono zależności między liczbą i mocą ciągników użytkowanych w rolnictwie a emisją gazów cieplarnianych w wyniku zużycia ogółu nośników energii w rolnictwie. Istnieje natomiast wpływ liczby i mocy ciągników użytkowanych w rolnictwie na emisję gazów cieplarnianych na skutek zużycia oleju napędowego. Wartości współczynnika dopasowania R2 dla funkcji wielomianowych opisujących te zależności wynoszą odpowiednio 0,81 i 0,76.
EN
An analysis of equipment with tractors and their power changes during the years 2000–2015 and emission of greenhouse gases caused by energy consumption in Polish agriculture with a special regard to Diesel oil as well as an attempt to determine correlations between these factors has been carried out. Number of tractors increased by 10.8% and the power in tractors’ engines – by 35.2% within the analyzed period. Greenhouse gases emission caused by all energy carriers’ consumption in Polish agriculture was in 2015 by 13.9% lower, and the one caused by Diesel oil consumption – by 7.6% higher. Correlations between the number and power of tractors and the greenhouse gases emission caused by all energy carriers’ consumption have not been stated. Instead, there are correlations between number and power of tractors and the greenhouse gases emission caused by Diesel oil consumption. Values of polynomial functions coefficient of determination R2 amount to 0.81 and 0.76 relatively.
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.