Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 13

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The paper presents the results of research on the microstructure and mechanical properties of 12HMF steel after longterm service. The investigated material was taken from a pipeline with circumferential welded joint after 419 988 hours of service at the temperature of 490°C, steam pressure 8 MPa. Performed research has shown that the 12HMF steel after service was characterized by a typical microstructure for this grade of steel, that is a ferritic-bainitic microstructure without any visible advanced processes of its degradation. The investigation of mechanical properties has shown that the examined steel after service was characterized by a very low impact energy KV, and yield strength lower than the required minimum. Whilst tensile strength and yield strength determined at elevated temperature was higher and similar to the standard requirements, respectively. It has been proved that the main cause of an increase in brittleness and a decrease in yield strength of the examined steel should be seen in the segregation of phosphorus to grain boundaries and the formation of precipitate free zones near the boundaries.
PL
Utleniano stop na osnowie fazy międzymetalicznej Ni3Al w atmosferze powietrza i atmosferze powietrza z dodatkiem 1% SO2. Wytop stopu poddano obróbce plastycznej i wygrzewaniu rekrystalizującemu w 1000°C w atmosferze argonu. Proces utleniania prowadzono w temperaturze 900 i 1100oC przez 24 h. Stwierdzono, że na powierzchni próbek tworzy się dwuwarstwowa zgorzelina, zbudowana z NiO, Al2O3 oraz spinelu NiAl2O4. Wielkość przyrostu masy próbek zależy od składu atmosfery oraz temperatury. Dominującym procesem jest tworzenie się NiO. Stwierdzono, że niewielka ilość SO2 obniża szybkość korozji badanego stopu, co jest związane z reakcjami zachodzącymi na powierzchni zgorzeliny.
EN
An alloy based on the Ni3Al intermetallic phase matrix was oxidized in an atmosphere of air and in air containing 1% SO2. The alloy melt was subjected to plastic working and recrystallizing annealing at 1000°C under an atmosphere of argon. The oxidation process was carried out at 900 and 1100oC for 24 hours. It was found that two-layer scale composed of NiO, Al2O3 and NiAl2O4 spinel was formed on the sample surface. The rate of the sample weight increment depended on the composition of the atmosphere and temperature. The dominant process was the formation of NiO. Small amounts of SO2 were observed to reduce the corrosion rate in the investigated alloy, which was associated with reactions occurring on the surface of scale.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań mikrostruktury i właściwości mechanicznych złącza spawanego stali 12HMF. Badany materiał pobrany został z rurociągu z obwodowym złączem spawanym po długotrwałej eksploatacji w temperaturze 490oC, ciśnieniu pary 8 MPa i czasie pracy 419 988 godzin. Przeprowadzone badania wykazały, że materiał rodzimy (stal 12HMF) charakteryzuje się po eksploatacji typową dla tego gatunku stali mikrostrukturą ferrytycznobainityczną z dominującym udziałem ferrytu quasipoligonalnego. W spoinie obserwowano mikrostrukturę bainityczną z pojedynczymi ziarnami ferrytu, natomiast mikrostruktura strefy wpływu ciepła była zróżnicowana: od bainitycznej w pobliżu linii wtopienia do drobnoziarnistej ferrytyczno–banitycznej. Badania właściwości mechanicznych wykazały, że materiał rodzimy i spoina charakteryzowały się bardzo niską udarnością KV. Materiał rodzimy charakteryzował się również niższą od wymaganego minimum granicą plastyczności. Przeprowadzone badania wskazują, że główną przyczyną degradacji mikrostruktury badanego złącza były: wydzielanie i koagulacja węglików M2C, powstawanie stref przygranicznych zubożonych w wydzielenia oraz segregacja fosforu do granic ziaren.
EN
The paper presents the results of research on the microstructure and mechanical properties of a welded joint after long-term service. The investigated material was taken from a pipeline with circumferential welded joint after 419 988 h of service at the temperature of 490oC and steam pressure of 8 MPa. Performed research has shown that the native material (12HMF steel) after service is characterized by a typical microstructure for this grade of steel, i.e. ferritic-bainitic microstructure with dominant amount of quasipolygonal ferrite. In the weld, however, a bainitic microstructure with single grains of ferrite was observed. Whilst the microstructure of the heat-affected zone was diverse: from the bainitic one near the line of fusion, to the fine-grained ferritic-bainitic one. The investigation of the properties has proved that the native material and the weld are characterized by very low impact strength KV. The native material was also characterized by the yield strength lower that the required minimum. Performed tests also show that the main causes of degradation of the microstructure of the examined joint were: precipitation and coagulation of M2C carbides, formation of precipitate depleted zones near the boundaries and segregation of phosphorus to grain boundaries.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań odporności korozyjnej powłok cynkowych uzyskanych z wykorzystaniem chromu trójwartościowego. W celu określenia odporności na korozję wykonano test w mgle solnej według norm obowiązujących w przemyśle motoryzacyjnym. Analiza powierzchni powłok po upływie 50 h ekspozycji w komorze solnej wskazuje na brak widocznych pęknięć oraz przebić do podłoża. Stwierdzono, że wykonanie powłoki ochronnej na badanym spiekanym elemencie jest niezbędne z punktu odporności korozyjnej.
EN
The paper presents corrosion resistance results of zinc coatings passivated by using of trivalent chromium. In order to determine the corrosion resistance, was performed the salt spray test according to the standards of automotive industry. Analysis of coating’s surface after 50 h salt spray exposure does not show any visible cracks and break through to the surface. It was found that the performance of the protective coating on tested sintered element is essential from the point of corrosion resistance.
EN
The results of a microstructure examination and mechanical properties of 15HM (13CrMo4-5) steel are presented in the article. The examined elements are the samples taken from the live steam pipeline serviced for about 420 000 hours at the temperature of about 510°C, and pressure of 11 MPa. It has been shown that after long-term operation the examined steel has a ferritic-pearlitic microstructure with a dominant content of quasipolygonal ferrite. The processes of fragmentation of lamellar precipitates and their spheroidization were observed in pearlite. On the grain boundaries, single lamellar precipitations were observed. Moreover, numerous precipitations at the interface of three grain boundaries were revealed. The examined steel, despite its long-term service time, was characterized by the strength properties (YS, TS) slightly lower than the required minimum, the impact energy value KV equal to 20 J, and the transition temperature shifted to a temperature above zero. Relatively low level of degradation of the microstructure and mechanical properties of the investigated steel can result from high stability of the ferritic-pearlitic microstructure.
EN
After long time in service in contact in a superheated steam mechanical properties of materials decrease. Experiments revealed that the XRD analysis of electrochemically separated carbide phase is a rapid and informative method of evaluation the service condition of steel. Mechanical properties of ferritic and bainitic low-alloy steels are caused by many factors like: chemical composition, quantity and the kind of microstructural constituent, the precipitation hardening, substructure of matrix and index of matrix lattice defects. In this paper the results of investigations 13CrMo4-5 steel was shown. The material for research was taken from thermal power plant elements. Material A was after 150.000 hours of work as the pressure chamber in which was the temperature 530-580oC and the pressure was 12 MPa. Material B was after 250.000 hours of work as the pipeline of superheated steam. The temperature in this case was 530oC but the pressure was 12 MPa as well. The mechanical properties after long time service and changes in fine structure were tested. Parameters of carbide phase electrochemical separation in electrolytes solutions are presented in this work. The most relevant electrolyte and the far better conditions of extraction process were chosen taking into consideration the time needed to get considerable amount of carbide phase constituents. The identification of carbide phases was the special goal of this work. Identification of electrochemically separated carbide phases by means of the XRD analysis was used.
PL
W niniejszym artykule przedstawiono przemiany strukturalne zachodzące w strukturze stali energetycznych eksploatowanych w podwyższonych temperaturach. Przemiany te prowadzą do spadku własności użytkowych, które warunkują okres bezawaryjnej pracy. Zamieszczono obserwowane struktury oraz wyniki badań własności użytkowych stali chromowo-molibdenowych z gatunku 13CrMo4-5.
EN
The structure of Cr-Mo steels and phase transformations during exploitation were strongly influenced on the save their life time. Results of structure investigations more over tests on functional properties the chromium-molybdenum steel (13CrMo4-5 type) are shown.
PL
Głównym celem badań przeprowadzonych w ramach niniejszej pracy było poszukiwanie szybkiej metody izolowania węglików wydzielonych w trakcie eksploatacji stali 15HM w elementach urządzeń stosowanych w energetyce. Pozwala to bowiem ocenić stopień zużycia materiału i określić jego przydatność do dalszej pracy. Ze względu na zbyt mały udział objętościowy faz węglikowych nie mogą być one identyfikowane metodą dyfrakcyjną w próbkach litych. Zachodzi konieczność rozpuszczenia osnowy metalicznej i uzyskanie izolatu węglikowego. Proces izolacji jest bardzo czasochłonny. Aby otrzymać wystarczające dla rentgenowskiej analizy dyfrakcyjnej ilości wyizolowanych węglików konieczny jest czas rzędu kilkudziesięciu godzin. Dlatego zbadano wpływ zwiększenia stężenia, wybranego na podstawie analizy dostępnej literatury technicznej, elektrolitu oraz zmian warunków prądowych prowadzenia procesu elektrolizy na ilość i jakość otrzymywanych izolatów węglikowych.
EN
Parameters of carbide phase electrochemical separation in electrolytes solutions of 15HM heat resistant steel, used in thermal power plants facilities are presented in this work. The most relevant electrolyte was chosen after investigations using technical literature. The main task of the research work was to get far better conditions of extraction process, taking into consideration the time needed to get considerable amount of carbide phase constituents. It was under investigation how the mass concentration of the electrolyte and electrochemical parameters in the electrolyte can make the electrochemical separation faster. Identyfication of electrochemically separated carbide phases by means of the XRD analysis was used to check that the carbide phases are not damaged.
9
Content available remote Powłoki cynkowe nakładane ogniowo na blachy ze stali niskowęglowych
PL
W pracy przedstawiono metody cynkowania ogniowego blach stosowanych na pokrycia dachowe. Omówiono czynniki wpływające na proces powstawania warstwy cynkowej i występujących w niej faz. Przedstawiono wpływ składu kąpieli cynkowych na własności technologiczne otrzymanych powłok. Przedstawiono również wpływ składu chemicznego cynkowanej blachy na rodzaj tworzącej się powłoki cynkowej. Podano przykłady warstw cynkowych uzyskanych na blachach ze stali niskowęglowych różnymi metodami. Określono strukturę tych warstw oraz oceniono ich trwałość eksploatacyjną.
EN
The paper presents methods of hot galvanizing of sheets used for roofing. It also describes factors affecting the process of creating a zinc layer and its phases. Moreover, influence of the galvanizing bath composition on obtained coatings' technological properties and influence of chemical constitution of the galvanized sheet on the kind of created zinc coating have been presented. The examples of zinc layers obtained on low-carbon steel sheets with the use of different methods have also been given in the paper. These coatings' structure has been determined and their service life has been evaluated.
PL
Przemiany zachodzące w strukturze materiałów urządzeń pracujących w podwyższonych temperaturach, warunkują okres bezawaryjnej eksploatacji. Przemiany te prowadzą do zmian własności użytkowych materiału, polegających miedzy innymi na wzroście kruchości i spadku odporności na pękanie. W pracy przedstawiono obserwowane struktury i przełomy oraz wyniki badań własności użytkowych eksploatowanych stali chromowo-molibdenowych z gatunku 13CrMo4-5. Na stalach po różnych czasach eksploatacji przeprowadzono badania własności mechanicznych: statyczną próbę rozciągania, udarność, odporność na pękanie KIC, oraz badania wyekstrahowanych węglików na zawartość chromu i molibdenu. Pomiary współczynnika intensywności tłumienia fali ultradźwiękowej przeprowadzono metodą WIT. Otrzymane wyniki badań własności użytkowych porównano z wynikami pomiaru współczynnika tłumienia fali ultradźwiękowej.
EN
Phase transformation of the structure investigated material Cr-Mo steels during working strongly influced on the save time of their exploitation. This investigations compared with isolated carbide phases from matrix above steels. These transformations condition the period of failure-free operation of the device and lead to changes in functional properties of the material e.g. an increase in brittleness and a drop in resistance to cracking. The paper presents results of structure and fractography investigations more over tests on functional properties of used chromium-molybdenum steel of 13 CrMo4-5 grade. Investigated material included steels after different time of working carried out some tests of mechanical properties as: strain, impact resistant, fracture toughness. The obtained results of tests on functional properties have been compared to the results of measurement carried out by means of ultrasonic wave suppression intensity factor.
11
Content available remote Dobór żeliwa na wkłady bezpiecznikowe do pras mimośrodowych
PL
W pracy przedstawiono problemy związane z doborem żeliwa na wkłady bezpiecznikowe stosowane w prasach mimośrodowych. Na przykładzie prasy LEK -160 omówiono zasady postępowania przy doborze żeliwa szarego gwarantującego spełnienie wymagań zapewniających poprawną jakość wkładek bezpiecznikowych.
EN
The paper presents issues related to selection of cast iron for fuse-links used in eccentric presses. Principles concerning selection of grey cast iron which guarantees meeting requirements ensuring correct quality of fuse-links have been described basing on the example of LEK-160 press.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań, których celem było określenie wpływu cykli cieplnych spawania na właściwości mechaniczne i mikrostrukturę strefy wpływu ciepła stopowej stali konstrukcyjnej należącej do kategorii HSLA-130.
EN
The present paper offers a brief presentation of the results of research into micro-structure and mechanical properties of the simulated heat-affected zone of HSLA-130 copper treated steel.
PL
W pracy przedstawiono wyniki pomiaru tłumienia fali ultradźwiękowej me-todą WIT w eksploatowanych stalach chromowo-molibdenowych z gatunku 15HM. Uzyskane wartości WIT porównano ze zmianami jakie zaszły w strukturze i właściwościach użytkowych badanych stali. Oceniono intensywność zmian tłu-mienia fali ultradźwiękowej wywołanych zmianami właściwości i struktury stali spowodowanych procesem eksploatacji.
EN
The article presents the results of supersonic wave suppression measurement with the WIT method in chrome and molybdenum 15HM steels being exploited. The WIT values obtained were compared with the changes observed in the structure and proper-ties of the steels examined. There was also defined the intensity of changes in the super-sonic wave suppression caused by the changes in steel properties and structure due to exploitation.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.