Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 545

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 28 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  awaria
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 28 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono wnioski z analiz zagrożeń, awarii i katastrof konstrukcji budowlanych, które wystąpiły w latach 1962-2020 oraz rolę rzeczoznawców budowlanych w ich usuwaniu. Skuteczne zapobieganie zagrożeniom, awariom i katastrofom budowlanym jest możliwe wtedy, gdy znane są pełne dane o obiektach, w których one wystąpiły oraz gdy znane są ich przyczyny. W tym celu praktycznie we wszystkich państwach gromadzone są i analizowane informacje o zagrożeniach, awariach i katastrofach budowlanych.
EN
The article presents conclusions from the analysis of hazards, failures and catastrophes of building structures that occurred in the years 1962-2020 and the role of construction experts in their removal. Effective prevention of threats, failures and construction disasters is possible when full data about the facilities where they have occurred and their causes are known. For this purpose, information on hazards, failures and construction disasters is collected and analyzed in practically all countries.
2
Content available remote Kolumny sztywne w gruntach o małej wytrzymałości na ścinanie
PL
Wykonywanie kolumn sztywnych w gruntach o małej wytrzymałości na ścinanie wymaga zachowania wysokich standardów począwszy od badań geologicznych (w tym badań in situ), przez projektowanie i kontrolę wykonawstwa. Kluczowa jest również interpretacja wyników badań, m.in. FVT i CPTU, ponieważ obie metody zakładają korzystanie ze współczynników korelacyjnych szacowanych na podstawie lokalnych doświadczeń. W artykule omówiono poszczególne działania, jakie należy podjąć przy projektowaniu i kontroli wykonywania robót ziemnych, wzmocnienia podłoża oraz późniejszych robót budowlanych.
EN
Execution of rigid inclusions in soils with low shear strength requires keeping high standards, starting from soil investigation (including in-situ testing), design and excecution control. The interpretation of soil investigation i.e. FVT and CPTU tests is also crucial, because both methods consists of using coefficients estimated on the basis of local experience. The article presents the steps that should be taken in proper designing and supervision of earthworks, the execution of rigid inclusions and execution of following construction works.
4
Content available remote Dobór metody obsługi awarii
PL
Kiedy awaria zostanie usunięta, a proces produkcyjny wróci do normy, powinniśmy odpowiedzieć sobie na kilka pytań. Zarówno te pytania, jak i odpowiedzi nie mają na celu szukania winnego. Celem jest ciągłe doskonalenie działania służb utrzymania ruchu, czyli TPM.
PL
Punktem wyjścia do artykułu są pojawiające się awarie zewnętrznych kabli sprężających opisane w piśmiennictwie zagranicznym jak i coraz częściej w polskich realiach oraz problemy z prowadzeniem prac inspekcyjnych i remontowych na sprężonych obiektach mostowych. Artykuł ma na celu przedstawienie podstawowych zasad kształtowania konstrukcji sprężonych umożliwiających łatwą realizację w fazie budowy oraz prostą inspekcję; serwis jak i remont w fazie użytkowania z uwzględnieniem zapisów wytycznych krajowych oraz zagranicznych. Całość zagadnienia jest omówiona na podstawie istniejących konstrukcji mostowych od fazy projektowania przez użytkowanie i remont ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedniego doboru systemu zabezpieczenia antykorozyjnego kabli jak i aspektu inspekcyjnego oraz możliwości wymiany kabli sprężających.
EN
This report’s starting point is about the emerging failures of external prestressing tendons described in foreign literature and more often in the polish infrastructure market. Those failures can be associated with incorrect site implementation works, insufficient and low quality inspections and possible incorrect repairs. The aim of the report is to present the basic assumption of the post tensioned structures with the external post tensioning tendons and optimal strand corrosion protection systems selection to improve the tendons life-time durability, as well as the requirements for the deviators and anchorages including inspection aspects and replacing possibility. The world wide experience and current trends prove that it is necessary to discuss the use of external cables to ensure the designed bridges life span and finally leading to development of national guidelines.
PL
Materiały budowlane absorbują kapilarnie wilgoć, gdy mają z nią bezpośrednią styczność. W artykule przedstawiono analizę statyczną mocowania zabezpieczających barier w uszkodzonych loggiach budynków 5-kondygnacyjnych, wykonanych w technologii uprzemysłowionej z elementami technologii tradycyjnej, zrealizowanych w latach osiemdziesiątych XX w. Źle wyprofilowane zabezpieczenie połączenia elementów stalowych balustrad z konstrukcją murową wielokrotnie jest głównym transporterem wody w strukturę muru, a co za tym idzie powoduje pogorszenie parametrów wytrzymałościowych i statycznych zaprojektowanych połączeń. W analizie wytrzymałościowej przedstawiono wykorzystanie programów MES oraz role poprawnie przeprowadzonych badań in situ.
EN
Building materials absorb moisture by capillary action when in direct contact with it. The article presents a static analysis of fastening of protective barriers in damaged logs of 5-storey buildings, made in industrialized technology with elements of traditional technology, implemented in the 1980s. Badly profiled protection of the connection of steel railings with the masonry structure, many times it is the main transport of water into the wall structure and thus causes deterioration of the strength and static parameters of the designed connections. The use of MES programs and the roles of correctly conducted In situ tests were presented in the strength analysis.
7
Content available remote Rekonstrukcja stalowych iglic budynku zabytkowego po ich awarii
PL
W wyniku działającego silnego wiatru spowodowanego orkanem oraz bardzo złego stanu technicznego doszło do awarii stalowych iglic wieńczących zabytkowe kopuły budynku teatru. Po przeprowadzonej inwentaryzacji oraz analizie statyczno-wytrzymałościowej ponadstuletniej konstrukcji wsporczej, bazującej m.in. na badaniach spektrometrycznych i twardości, określono rzeczywisty stopień wytężenia elementów konstrukcyjnych oraz ich ubytki korozyjne. W artykule przedstawiono zaprojektowane i zastosowane rozwiązanie konstrukcyjne, które pozwoliło odtworzyć konstrukcję iglic, z zachowaniem ich walorów konserwatorskich, a także poprawne przekazanie obciążeń na nośne elementy konstrukcyjne wież budynku za pośrednictwem wewnętrznej konstrukcji wsporczej. Przedstawione rozwiązania konstrukcyjne dopasowane były również do technologicznych możliwości wykonania rekonstrukcji z użyciem technik alpinistycznych, biorąc pod uwagę usytuowanie obiektu oraz ciężar i rozmiary elementów.
EN
As a result of strong winds caused by hurricane and generally poor technical condition of steel spires, crowning the historical domes of the theatre building, caused them to break down. An inventory and the static and strength analysis of the over one hundred-year-old supporting structure, based on e.g. the actual degree of stress of structural elements and their corrosion losses were determined on the basis of spectrometric and hardness tests. This article represents the designed and applied construction solution that allowed to recreate the spire structure, preserving their conservation values, as well as the correct transfer of loads to the load-bearing structural elements of the building towers through the internal supporting structure. The presented design solutions were also adapted to the technological possibilities of performing the reconstruction with the use of mountaineering techniques, taking into account the location of the object as well as the weight and size of the elements.
8
Content available remote Koszty naprawy awarii przewodów wodociągowych
PL
W artykule przedstawiono analizę kosztów naprawy przewodów wodociągowych, której podstawą są dane eksploatacyjne. W analizie uwzględniono koszty bezpośrednie, na które składają się koszty materiałów, sprzętu oraz robocizny. Wykorzystano wieloetapową analizę regresji, rozpatrywano zależność kosztów usuwania awarii od średnicy przewodu, jego rodzaju, materiału oraz czasu trwania naprawy. Badania nie wykazały zależności kosztów od materiału przewodu i jego rodzaju na przyjętym poziomie istotności 0,05.
EN
The paper presents an analysis of the costs of repairing water pipes, which is based on operational data. The analysis took into account direct costs, which include the cost of materials, equipment and labor. A multi-stage regression analysis was used, the dependence of failure removal costs on: the diameter of the pipeline, its type, material and the duration of the repair was considered. The research did not show any dependence of costs on the pipe material and its type at the statistical significance 0.05.
9
Content available remote Dachy walcowe - przegląd typowych rozwiązań konstrukcyjnych
PL
Dachy walcowe po raz pierwszy powstały ponad 100 lat temu jako tymczasowe obiekty do zastosowań wojskowych. Wraz z postępem technicznym udoskonalano konstrukcję, która obecnie jest stosowana w budownictwie cywilnym i nosi nazwę potoczną K-span. W systemie zastosowano samonośne głęboko profilowane blachy stalowe, które są zazwyczaj wytwarzane i montowane w miejscu wbudowania. K-span zyskał popularność dzięki niewielkim kosztom produkcji oraz łatwości i szybkości montażu. Mimo wieloletniej praktyki, nadal występują awarie tego typu konstrukcji. Wynika to głównie z nietypowego ukształtowania profilu nośnego. Problemy projektowe systemu K-span były przedmiotem wielu opracowań naukowych i nadal pozostają aktualne.
EN
Cylindrical roofs were designed more than 100 years ago as temporary structures for military use. Along with technical progress, the structure was improved, which is now used in civil engineering and is commonly known as the K-span. The system uses deep corrugated profiles that are usually manufactured and assembled at the construction site. K-span has gained popularity because of its low production cost and easy installation. Despite many years of practice, failures of this type of structure still occur. This is mainly due to the unusual shape of the profile. The design problems of the K-span system have been the subject of many scientific studies and remain valid today.
10
Content available remote Badania murów zamku w Będzinie z użyciem tomografii ultradźwiękowej
PL
Mury zamku w Będzinie wzniesiono techniką „opus emplectum”. W wyniku oddziaływania zewnętrznych czynników atmosferycznych, a zwłaszcza wody opadowej i gruntowej wnikającej w szczeliny muru przez pęknięcia i spoiny, doszło do wielu awarii murów obronnych i murów samego zamku. Przeprowadzono nieniszczące badania ultradźwiękowe w celu stwierdzenia występowania pustek wewnętrznych w murach.
EN
The walls of the castle in Będzin were erected using the "opus emplectum" technique. As a result of the influence of external atmospheric factors, especially rainwater and groundwater penetrating into the cracks of the wall through cracks and joints, there were many failures of the defensive walls and the walls of the castle itself. Non-destructive ultrasonic tests were carried out to find the presence of internal voids in the walls.
PL
W artykule opisano awarię żelbetowego stropu silosu na śrutę rzepakową. Omówiono przyczyny oraz zakres uszkodzeń. Na podstawie rozwiązań technologii BIM (ang. Building Information Modelling) przedstawiono główne elementy projektu przebudowy konstrukcji silosu obejmujące demontaż uszkodzonej części oraz wykonanie nowej.
EN
The article describes a case study of a failure of reinforced concrete ceiling of a rapeseed meal silo. The causes and extent of damage are discussed. On the basis of BIM technology (Building Information Modelling) the main elements of the project of reconstruction of silo's structure are presented, including disassembly of the damaged part and making a new one.
PL
Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja eksploatują 433 km sieci kanalizacyjnej, na której w minionym roku usunięto 8 dużych awarii. Były to typowe uszkodzenia, jak pęknięcia, zapadnięcia kanałów oraz studni. Na przestrzeni ostatnich 10 lat wystąpiły także awarie, które można zaliczyć do niecodziennych.
PL
W referacie przedstawiono, na podstawie wykonanych przez Autora ekspertyz, pięć różnych przypadków awarii konstrukcji żelbetowych, których podłożem było zarysowanie. Początkiem każdej ekspertyzy była wizja lokalna obiektu w celu określenia okoliczności powstania rys. Po analizach zebranych informacji, obliczeniach i dyskusjach sporządzono ekspertyzy. Referat obejmuje duże skróty tych ekspertyz, w których głównie przedstawiono analizę występujących w tych obiektach rys. Zjawisko zarysowania Autor określił „językiem konstrukcji”, którego znajomość jest konieczna do właściwej oceny jej stanu technicznego.
EN
Based on the author’s expertise, this study presents five different cases of failure of reinforced concrete structures with scratches on the ground. In order to determine the circumstances of the cracks, each expertise commenced with an inspection of the facilities. After appropriate analyses of the collected information, calculations and discussions with the interested parties, expert opinions were prepared. The article contains large abbreviations of these expert opinions, which mainly present an analysis of scratches occurring in these objects. The author defined the phenomenon of scratching as the „language of construction”, the knowledge of which is necessary for the proper assessment of its technical condition.
PL
W artykule przedstawiono przypadek uszkodzenia mostu drogowego z belek prefabrykowanych typu WBS. Opisano rodzaj i przyczyny uszkodzenia belek, a także przedstawiono sposób ich naprawy. Dodatkowo wyznaczono nośność obiektu, posługując się metodą porównawczą zgodnie z instrukcją [GDDKiA].
EN
The article presents a case of damage to a road bridge made of prefabricated WBS beams. The type and causes of damage to the beams are described, as well as the method of their repair. Additionally, the load capacity of the object was determined using the comparative method in accordance with the instruction [GDDKiA].
15
Content available remote Dobór metody obsługi awarii
PL
Kiedy awaria zostanie usunięta, a proces produkcyjny wróci do normy, powinniśmy odpowiedzieć sobie na kilka pytań. Zarówno te pytania jak i odpowiedzi nie mają na celu szukania winnego. Celem jest ciągłe doskonalenie działania służb utrzymania ruchu, czyli TPM.
PL
Nie jest żadną tajemnicą, że z biegiem lat technologie energetyczne odznaczają się coraz bardziej znaczącym zaawansowaniem technicznym, jak również zwiększającym się buforem bezpieczeństwa. Nie zmienia to jednak faktu, iż stale dochodzi do uszkodzeń oraz awarii, które mogą przerodzić się w niebezpieczne katastrofy.
PL
W artykule przedstawiona została analiza podstawowych funkcji charakteryzujących właściwości niezawodnościowe transformatorów energetycznych SN/nn eksploatowanych w dystrybucyjnych stacjach napowietrznych, jakimi są funkcja intensywności awarii, funkcja niezawodności, funkcja zawodności, a także funkcja gęstości prawdopodobieństwa wystąpienia awarii. Na podstawie wieloletnich obserwacji transformatorów SN/nn eksploatowanych na terenie dużej spółki dystrybucyjnej energii elektrycznej w kraju określone zostały przebiegi empiryczne wymienionych funkcji. Podjęta została także próba realizacji modeli teoretycznych otrzymanych funkcji empirycznych.
PL
W artykule przedstawiona została analiza podstawowych funkcji charakteryzujących właściwości niezawodnościowe transformatorów energetycznych SN/nn eksploatowanych w dystrybucyjnych stacjach wnętrzowych oraz napowietrznych, jakimi są funkcja intensywności awarii, funkcja niezawodności, funkcja zawodności, a także funkcja gęstości prawdopodobieństwa wystąpienia awarii. Na podstawie wieloletnich obserwacji transformatorów SN/nn eksploatowanych na terenie dużej spółki dystrybucyjnej energii elektrycznej w kraju określone zostały przebiegi empiryczne wymienionych funkcji. Podjęta została także próba realizacji modeli teoretycznych otrzymanych funkcji empirycznych.
EN
Safety belts are one of the most significant elements of car equipment classified as passive safety. This paper provides a comparative material analysis of critical components of a trusted manufacturer's six-point harness used in motorsports racing with commercially available imitation belts. Despite the FIA certification labels, the imitation belts are characterized by extremely poor quality in the selection of materials for components such as the snap hooks and the locking sleeves in the central fastening mechanism, posing a real hazard to unaware belt users.
EN
Serious damage to the inner rim of the rear twin wheel in one dump truck was noted during the operation of the fleet performing transport tasks. It was a drive wheel, and its damage occurred while driving with a load exceeding the permissible value. The examination of selected fragments of the damaged rim surface was conducted visually as well as using a digital microscope with a portable head. The measurements of the Vickers hardness and microscopic observations of the material structure of the sample cut along the thickness of the rim disk were carried out. The drive torque loading of the twin wheels of the tipper-truck rear axle, under their mating with different kinds of road roughness and under various vertical loads of the wheels was calculated. An analysis of stress distributions in the rim modelled using the Finite Element Method was also conducted for several possible scenarios of wheel loading. The damage to the rim was caused by simultaneous action of several factors, such as overloading the car, poor condition of the tires, loading the drive wheel by a part of the vehicle weight and the driving torque, and hitting a wheel on a cavity in a dirt road, causing a temporary relief of one of the tires on a twin wheel.
first rewind previous Strona / 28 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.