Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 32

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  modern technology
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Na początku pierwszej dekady XXI wieku rozpoczęła się czwarta rewolucja przemysłowa, która opiera się na pracy na dotychczas niespotykanej ilości danych, co w rezultacie umożliwia cyfryzację oraz integrację systemów i procesów. Przywołane zmiany są wdrażane również w branży budowlanej, co przekłada się bezpośrednio na opracowywanie nowych innowacyjnych rozwiązań, których celem jest poprawa wybranych parametrów procesu inwestycyjno-budowlanego. W niniejszym artykule przedstawiono możliwości wdrożenia w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy na budowie następujących technologii: BIM, czyli modelowanie informacji o obiekcie budowlanym, usługi w chmurze i technologie mobilne, sztuczna inteligencja, ze szczególnym uwzględnieniem analityki prognostycznej, Internet rzeczy, Rzeczywistość rozszerzona, robotyzacja, bezzałogowe statki powietrzne i egzoszkielety, Druk 3D, Big Data, Cyfrowe bliźniaki (digital twins). Przeprowadzona analiza umożliwiła wskazanie pól, które już są gotowe do szerokiej implementacji, a które obszary stanowią potencjalne obszary, które mogą być wdrożone w celu poprawy warunków BHP w realizacji kontraktów budowlanych.
EN
At the beginning of the first decade of the 21st century, the fourth industrial revolution began, which is based on working with previously unprecedented amounts of data, which ultimately enables the digitization and integration of systems and processes. The above-mentioned changes are also implemented in the construction industry, which translates directly into the development of new innovative solutions aimed at improving selected parameters of the investment and construction process. This article presents the possibilities of implementing the following technologies in the area of occupational health and safety on construction sites: BIM, i.e. building information modeling, cloud services and mobile technologies, artificial intelligence, with particular emphasis on predictive analytics, Internet of Things, Augmented Reality, robotization, unmanned aerial vehicles and exoskeletons, 3D printing, Big Data, Digital twins. The analysis carried out made it possible to identify the fields that are already ready for wide implementation, and which areas are potential areas that can be implemented in order to improve health and safety conditions in the implementation of construction contracts.
EN
Purpose: The purpose of this article is to present healthcare professionals’ opinions on their sense of health security in relation to their jobs in the pandemic situation and to assess effectiveness of the work environment management. Design/methodology/approach: Management of Polish healthcare institutions, due to a strategic role of this sector and its connection with public finance, has been a source of numerous problems for many years. All weaknesses of the healthcare system in terms of human resources and organisation have been clearly exposed in the time of COVID-19 pandemic. Being faced with it, healthcare institutions and their employees struggle with problems of a greater work-related burden, arduous working conditions and continued concerns about their health and life. The research was conducted in December 2020 on a representative sample of healthcare professionals with the aim to identify their opinions on functioning in the workplace during the COVID-19 pandemic. For the research purposes, the CATI technique was applied with a Likert scale-based questionnaire. Findings: The research findings outline the work environments of healthcare professionals during the second wave of COVID-19 pandemic and their effects on the sense of security. Research limitations/implications: Due to the period of the research conduct, its results have a unique quality and enable depicting the current situation and problems of the medical community as a result of the COVID-19 pandemic. However, as the worldwide scale of the COVID-19 pandemic is an unprecedented situation considering its spread, the use of resources as well as organisational and political solutions, problem research literature on the subject was unavailable in the process of preparing the study. Practical implication: The conclusions of the research draw attention to the need of using modern technologies in strategic management of internal communication systems, especially during crises such as a pandemic. Originality/value: The results of the research give a unique picture of healthcare professionals’ opinions referring to sense of health security and the state of the health system during the pandemic.
PL
W artykule przedstawiono nowoczesne narzędzia wspomagające proces projektowania i zarządzania inwestycją budowlaną. Wykorzystując technologię BIM, nowoczesne metody skanowania laserowego oraz wspomaganie sztuczną inteligencją, omówiono przykłady zastosowań dla konkretnych inwestycji. Wybrane przykłady dotyczą zarówno inwestycji kubaturowych, jak i infrastrukturalnych.
EN
The article presents modern tools supporting the process of designing and managing a construction investment. Using BIM technology, modern methods of laser scanning and artificial intelligence, examples of applications for specific investments were discussed. Selected examples concern both cubature and infrastructure investments.
EN
The following paper presents the use of various technologies in the manufacture and repair of mining machinery carried out by the ZRP “Bieruń” plant, all of which complement each other in order to provide the customer with a product of the highest quality. The systematic expansion of the machine park and the necessary technical facilities over many years has focused on numerically controlled machines, welding robots and, in product preparation, CAD/CAM computer programs. The issue is presented using the example of the production of the ZRP-15/35-POz powered roof support section.
PL
Przedstawiono wykorzystanie różnych technologii w produkcji i remontach maszyn górniczych prowadzonych przez zakład ZRP „Bieruń”. Wieloletnia systematyczna rozbudowa parku maszynowego oraz niezbędnego zaplecza technicznego została ukierunkowana na maszyny sterowane numerycznie, roboty spawalnicze, a w przygotowaniu produktu programów komputerowych typu CAD/CAM. Problematykę przedstawiono na przykładzie produkcji sekcji zmechanizowanej obudowy ścianowej ZRP-15/35-POz.
PL
Przedstawiono wykorzystanie różnych technologii w produkcji i remontach maszyn górniczych prowadzonych przez zakład ZRP „Bieruń”. Wieloletnia systematyczna rozbudowa parku maszynowego oraz niezbędnego zaplecza technicznego została ukierunkowana na maszyny sterowane numerycznie, roboty spawalnicze, a w przygotowaniu produktu programów komputerowych typu CAD/CAM. Problematykę przedstawiono na przykładzie produkcji sekcji zmechanizowanej obudowy ścianowej ZRP-15/35-POz.
EN
The following paper presents the use of various technologies in the manufacture and repair of mining machinery carried out by the ZRP “Bieruń” plant, all of which complement each other in order to provide the customer with a product of the highest quality. The systematic expansion of the machine park and the necessary technical facilities over many years has focused on numerically controlled machines, welding robots and, in product preparation, CAD/CAM computer programs. The issue is presented using the example of the production of the ZRP-15/35-POz powered roof support section.
6
Content available remote Rozwój konstrukcji murowych w Polsce
PL
Konstrukcje murowe w Polsce przez ostatnie dwadzieścia pięć lat mocno się rozwinęły. Wprowadzono nowe elementy murowe i zaprawy, dzięki czemu mury wznosi się obecnie szybciej i dokładniej. Zwiększono wymagania dotyczące parametrów mechanicznych, cieplnych i akustycznych ścian murowanych. Opracowano zaprawy do cienkich spoin oraz kleje do łączenia elementów murowych. W artykule przedstawiono stan obecny i perspektywy rozwoju konstrukcji murowych.
EN
Masonry structures in Poland have developed significantly over the last twenty-five years. New masonry elements and mortars were introduced, thanks to which the walls are now erected faster and more accurately. The mechanical, thermal, and acoustic parameters of masonry walls were increased. Mortars for thin joints and adhesives for joining masonry elements have been developed. The article presents state and development prospects of masonry structures.
PL
W wyniku badań opisywana koncepcja 3F4 została uzupełniona o system geolokalizacji i monitoring dostępny w trybie rzeczywistym. Jednocześnie należy pamiętać, iż bieżące nakłady kosztów ulegają ciągłym zmianom i są na bieżąco aktualizowane w systemie 3F4. Dzięki wprowadzeniu metodologii Lean i/lub Agile uzyskujemy pewność, że budowa działa w sposób zapewniający stabilizację procesów budowlanych oraz możliwość dostosowania do zmian. Chociaż te dwie koncepcje wymagają podjęcia innych kroków w kierunku osiągnięcia różnych celów, jednak właściwe ich połączenie z uwzględnieniem metod klasycznych i idei Przemysłu 4.0 pozwala w efekcie osiągnąć efekt synergii - usprawnienie analizowanego procesu.
EN
As a result of studies, the concept 3F4 has been supplemented by a new geolocation system and real-time monitoring. At the same time, it should be remembered that the current cost outlays are constantly changing and are constantly updated in the 3F4 system. Thanks to the introduction of Lean and/or Agile methodologies, we can be sure that the construction works in a way that ensures the stabilization of construction processes and the possibility of adapting to the following changes. Although these two concepts require taking other steps towards achieving different goals, the proper combination of them, taking into account classic methods and the idea of Industry 4.0, allows, as a result, to achieve a synergy effect - improvement the analyzed process.
EN
Modern technologies have been revolutionizing industries for years, providing competitive advantages to companies. As a technology based on decentralization, Blockchain becomes a tool to support and secure processes and transactions in industries such as mining and power engineering. It also supports supply chain processes, which are particularly important in today's mining business. The use of advanced cryptography methods results in increased cyber security in entities that implement such solutions. The use of Blockchain technology carries a strong message, both to competitors and customers, about intensifying work on authentication and process traceability. This publication focuses on defining the trust gap problem in the mining industry and on examples of the use of technology in data traceability processes. The mining industry is beginning to use technologies which had been previously available only in the theoretical realm. The ongoing development towards a smart industry entails a number of studies and expert assessments, aimed to integrate knowledge from the mining and IT areas. The combination of these research areas leads to an increase in the value of both the companies implementing modern technologies and traditional companies that implement such applications in their value chain. Based on the analyzed articles, two main areas of consideration in the context of the extractive industry were distinguished: systems that track and secure the flow of data in specific mining processes and systems that monitor and secure information on processes which support the raw materials supply chain.
PL
Nowoczesne technologie od lat rewolucjonizują przemysł i stanowią o przewadze konkurencyjnej przedsiębiorstw. Blockchain jako technologia oparta na decentralizacji staje się narzędziem wspomagającym oraz zabezpieczającym procesy i transakcje w takich gałęziach przemysłu jak górnictwo oraz energetyka. Wspomaga również procesy związane z łańcuchami dostaw, szczególnie ważnymi w dzisiejszym biznesie wydobywczym. Wykorzystanie metod zaawansowanej kryptografii skutkuje zwiększeniem cyberbezpieczeństwa podmiotów, które takie rozwiązania wdrażają. Zastosowanie technologii Blockchain wiąże się z mocnym przekazem, zarówno dla konkurencji jak i klientów, dotyczącym intensyfikacji prac nad autentykacją oraz identyfikowalnością procesów. W niniejszej publikacji skupiono się na zdefiniowaniu problemu luki zaufania w przemyśle górniczym oraz przykładach wykorzystania technologii w procesach śledzenia pochodzenia danych. Branża wydobywcza zaczyna wykorzystywać technologie dostępne do tej pory tylko w obszarze teoretycznym. Bieżący rozwój w kierunku przemysłu inteligentnego niesie za sobą szereg badań i ekspertyz, które mają na celu integrację wiedzy z obszarów górnictwa oraz informatyzacji. Połączenie wspomnianych obszarów badawczych prowadzi do wzrostu wartości przedsiębiorstw zarówno wdrażających nowoczesne technologie jak i firm tradycyjnych, które takie zastosowania implementują do swojego łańcucha wartości. Bazując na analizowanych artykułach wyróżniono dwa główne obszary rozważań w kontekście branży wydobywczej: systemy śledzące oraz zabezpieczające przepływ danych w określonych procesach górniczych oraz systemy monitorujące oraz zabezpieczające informacje dotyczące procesów wspierających łańcuch dostaw.
EN
Contemporary dynamic development in the field of modern technologies affects the development of unmanned aerial vehicles. The potential application area of this type of technology is constantly growing. The equipment is available to almost everyone and its use is becoming ever easier. The aim of the article is to present the possibility of using unmanned aerial vehicles in construction projects, for economic and time reasons, as well as to perform work in places that are inaccessible or too dangerous for humans. The article is the result of literature research, expert opinions and author’s own analyses. The article draws attention to the fact that unmanned aerial vehicles may have a number of applications and unlimited possibilities. The use of modern technologies enables flights at different heights and within many kilometers. Due to the fact that they are equipped with various types of cameras, they constitute a useful observation tool in various projects. The authors of the article conduct research on the wide application of unmanned aerial vehicles in construction projects.
PL
Współczesny dynamiczny rozwój w dziedzinie nowoczesnych technologii wpływa na rozwój latających platform bezzałogowych. Obszar potencjalnego zastosowania tego typu technologii stale rośnie. Sprzęt dostępny jest niemalże dla każdego, a jego obsługa staje się coraz prostsza. Celem artykułu jest przedstawienie możliwości zastosowania, bezzałogowych statków powietrznych w przedsięwzięciach budowlanych ze względów ekonomicznych, czasowych oraz wykonywania prac w miejscach niedostępnych lub zbyt niebezpiecznych dla człowieka. Artykuł jest wynikiem badań literatury, opinii ekspertów oraz analiz autorskich. W artykule zwrócono uwagę na fakt, iż bezzałogowe platformy mogą mieć wiele zastosowań, a także nieograniczone możliwości. Wykorzystanie nowoczesnych technologii umożliwia wykonanie lotu na różnych wysokościach i w promieniu wielu kilometrów. Dzięki wyposażeniu w kamery różnego typu stanowią one przydatne narzędzie obserwacyjne w różnego rodzaju przedsięwzięciach. Autorzy artykułu prowadzą badania nad szerokim zastosowaniem bezzałogowych platform latających w przedsięwzięciach budowlanych.
EN
The rapid development of CAD 3D systems has led to the development of solutions enabling the physical achievement of the designed object, already at the design stage. Such a solution is the rapid prototyping method, intended for fast, precise and repeatable production thanks to additive technology. The first basic step of this method is a 3D scan. It is a technique that analyzes a real object in order to collect data about its basic (geometric) and additional (e.g. color) features. The collected data is used to generate three-dimensional, virtual models. Scanning can be performed in various ways using different devices. The aim of the article is to review the available technologies for digitizing 3D objects and to compare them in the context of individual application areas. It presents selected tools and software that will economically and efficiently increase the range of applications of digitization methods in the production process and offering various services on the market.
11
Content available remote Innowacyjne zastosowanie betonu w budownictwie mieszkaniowym
EN
The transformation of South Korea from one of the poorest countries in the world in the 1950s to an industrial power and a member of OECD was exceptionally fast. The policy promoting the import of raw materials and the latest technologies enabled Korea to join the group of the most rapidly growing economies in the world in 2004. Such an imposing growth rate was the result of booming industrial production, trade expansion to Asian, American and European markets and a liberal economic policy. The Korean economy is the most foreign-trade dependent country of all OECD members, with sea transport playing a predominant role. This article analyses basic Korean macroeconomic indicators within 2002-2018, with particular emphasis on the GDP. It discusses sea transport figures, including the cargo handling capacity of Korean ports, as well as port and logistics operations and the throughput of Busan, the largest South Korean and one of the largest seaport in the world. Additionally, this article shows innovation and ecology focus in the port of Busan, and primary directions of the state policy in the field of environmentally friendly growth.
PL
Zmiany wizerunkowe dotyczące między innymi wyglądu zewnętrznego istniejących budynków najczęściej określone zostają mianem „rewitalizacja”. Dzięki wprowadzonym zmianom kolorystycznym albo materiałowym można uzyskać poprawę estetyki, np. elewacji budynku, wnętrza pomieszczeń, otoczenia obiektów. Oprócz tych wymienionych bezpośrednich zmian wprowadza się również zmianę „ducha miejsca”, nastroju użytkowników, a także co jest najważniejsze – tym zmianom towarzyszy inna – lepsza atmosfera wśród mieszkańców.
EN
The image transition concerning including a rig of existing buildings is often called as revitalisation. By changing the colour or the material it is possible to achieve better aesthetics of the building or of the room for example and the environment of objects as well. Except for that direct changes that are presented the phenomenon of changing the spirit of a place and mood of users is also popular and what is the most important thing by this transition the atmosphere among residents.
15
Content available remote Wyeliminowanie rysunków z projektu rozbudowy drogi ekspresowej w Norwegii
PL
W Norwegii, przy udziale polskiego biura projektowego, powstaje droga ekspresowa zaprojektowana oraz realizowana na podstawie modelu cyfrowego. W projekcie zrezygnowano z tradycyjnej dokumentacji papierowej i zredukowano liczbę rysunków do kilku sztuk zapisanych w chmurze internetowej. Zastosowano modelowanie parametryczne pozwalające uzyskać skomplikowaną geometrię obiektu. Usprawniono komunikację i koordynację wielobranżową dzięki autorskiej platformie wymiany danych. Wdrożono technologię BIM na budowie, rezygnując z list materiałowych oraz rysunków zbrojeniowych. W artykule opisano cykl projektowy jednej z czterdziestu konstrukcji mostowych na drodze ekspresowej E6, prezentując po kolei wszystkie jego etapy.
EN
In Norway, with the participation of the Polish design office, an expressway is designed and built based exclusively on digital models. Revolutionary approach was applied, bypassing traditional paper documentation and limiting the number of drawings and documents to only a few files stored in the cloud. Parametric modeling was used to obtain complicated geometry. Communication and coordination were improved thanks to the proprietary data exchange platform. BIM technology was implemented at the construction site, eliminating material lists and reinforcement drawings. This article describes the design cycle of one of the forty bridge constructions on the E6 expressway, presenting all stages step by step.
16
Content available remote Kierunki rozwoju prefabrykacji
PL
W artykule przedstawiono ocenę wybranych parametrów jakości energetycznej budynków wykonanych w nowoczesnej technologii szkieletu drewnianego. Uzyskane wyniki pozwoliły zweryfikować rzeczywisty standard ochrony cieplnej analizowanych budynków oraz odnieść się do obiegowych opinii o systemie drewnianego budownictwa szkieletowego.
EN
The article presents rating of chosen parametres of thermal quality of buildings constructed with the modern wooden frame technology. The obtained results led to the verification of the actual standard of thermal protection of the analyzed buidings, as well as to the reference to the popular opinions about the system of wooden frame construction.
PL
Omówiono cechy współczesnej prefabrykacji elementów budynku oraz jej wpływ na optymalizację całego procesu budowlanego i osiągnięcie pożądanego efektu wizualnego, funkcjonalnego, czasowego i ekonomicznego. Podkreślono, że wykorzystanie najnowszych materiałów oraz zaawansowanych technologii, jak również wdrożenie systemu zarządzania jakością może przyczynić się do redukcji potencjalnych błędów, usprawniając proces budowlany.
EN
The article discusses features of modern precast elements and its impact on the optimization of the entire building process and achieve the intended goal in visual, functional, time and economic sense. It was emphasized that the use of the newest materials and advanced technologies, as well as quality managment systems might reduce possible mistakes and improve building process.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.