Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 83

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  remote control
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono obecne rozwiązania funkcjonalne stosowane przy wdrażaniu automatyzacji (zdalnego sterowania i monitorowania) sieci kablowych SN w zakresie układów telemechaniki i wykrywania zwarć instalowanych w węzłach sieci SN oraz zaprezentowano prawdopodobne kierunki rozwoju tych układów z uwzględnieniem możliwości monitorowania sieci nn i lokalnej regulacji niskiego napięcia. Artykuł zawiera również praktyczne informacje pomocne w doborze i eksploatacji urządzeń obiektowych, takich jak: sensory napięciowe, sensory prądowe oraz układy zasilania gwarantowanego, a także przedstawia zagadnienia związane z implementacją wymagań bezpieczeństwa teleinformatycznego.
EN
The paper presents the current functional solution applied in automation (remote control and monitoring) implementation in the MV underground cable networks in the field of telemechanic and fault-circuit detection systems installed in MV network nodes and introduce likely direction of development these solutions, including the possibility of monitoring LV networks and local LV regulation. The paper also contains practical information helpful in selection and maintenance of field appliances such as voltage sensors, current sensors and guaranteed power supply systems. The paper also presents issues related to the implementation of cybersecurity requirements.
PL
W artykule zaprezentowano cyfrowy system laboratoryjny oparty na magistrali SPI z mikrokontrolerem w roli urządzenia Master oraz różnymi urządzeniami Slave podłączonymi do magistrali (cyfrowy termometr, potencjometr, pamięć EEPROM, układ programowalny CPLD). Założeniem projektu jest stworzenie bazy sprzętowo-programistycznej dla rozwojowego systemu zdalnie sterowanego oraz programowanego przez Ethernet. Użytkownik przez stronę internetową ma możliwość wysłania żądania tcp/http dla urządzeń na magistrali SPI, a w odpowiedzi http otrzymuje informacje o stanie urządzeń. System jest przystosowany do zdalnego ładowania nowych wersji programu do pamięci mikrokontrolera po Ethernecie.
EN
The article presents a laboratory system based on SPI bus with a microcontroller as the Master device and various Slave devices connected to the Master over the SPI bus. The variety of digital devices with SPI interface enables the growth of the project. In the exemplary system several digital devices were used: a thermometer, an EEPROM memory, a potentiometer and a PLD structure. The PLD structure is chosen as Slave device on the bus to take advantage of its typical functionality: ability to perform fast arithmetical calculations. In order to inform of an alarm state the CPLD structure must use an external interrupt line to the microcontroller because Slave device cannot start a communication session over SPI bus. The microcontroller is chosen as Master device because it possesses various external interfaces especially Ethernet interface. The aim of the project is creating a remotely controlled system programmed over the Ethernet which can expand through connecting additional devices on the SPI bus and writing libraries for them. The Ethernet interface is used to load the microcontroller program over the Ethernet which gives the student the ability to remotely load and test the microcontroller software.
EN
Growth prospects for ocean economy are promising because ocean industries are addressing challenges such as food security, energy security and climate change. However, safety and efficiency are the general challenges of ocean operations. Increased automation is believed to solve these problems. This paper discusses the impact of automation on safety and efficiency. A literature review of ‘Human factors’ mainly from the aviation and maritime industries is presented to untangle the human-machine relationship characteristics when increased automation is introduced to operators. A literature review of Hydrodynamics, Guidance, Navigation and Control (GNC) technologies is presented to introduce the state-of-art and associated limitations. It is concluded that, if the industry’s drive is safety and efficiency, then full-autonomy is, at present, not the way to go. Remote control, instead, could facilitate a feasible future, while focused research and development are in need.
PL
Przedstawiony niżej tekst opisuje koncepcję interfejsu użytkownika wykorzystującego najnowsze dostępne technologie dla potrzeb sterowania platformami autonomicznymi UGV (ang. Unmanned Ground Vehicle) oraz UAV (ang. Unmanned Aerial Vehicle). Celem opracowania jest przedstawienie osiągalnych na rynku oraz zapowiadanych rozwiązań z dziedziny 3D AR (ang. Augmented Reality) oraz VR (ang. Virtual Reality), które mogą znaleźć zastosowanie w zdalnym sterowaniu platform.
EN
The article describes a concept of human-machine interface based on the newest available technologies, which can be used for remote control of the autonomous vehicles like UGV or UAV. The aim is to show and analyze available technologies and techniques which could provide remote control and status monitoring. The newest solutions including 3D AR and VR are considered as well.
PL
W artykule opisano dostępne rozwiązania w zakresie sterowania wózkiem oraz ich wybrane cechy użytkowe. Przedstawiono nową koncepcję zdalnego sterowania elektrycznym wózkiem dla osób niepełnosprawnych, która może być zastosowana zarówno w nowych, jak i używanych wózkach. Przedstawione rozwiązanie nie ingeruje w układy elektroniczne wózka i nie jest do nich podłączone. Może być montowane przez osoby nieposiadające specjalistycznej wiedzy, bez ryzyka uszkodzenia elektroniki wózka.
EN
The article describes available solutions in the field of wheelchair control as well as the advantages and disadvantages of their use. A new concept of remote control of an electric wheelchair for the disabled, which can be used in both new and used wheelchairs is presented. The proposed solution does not interfere with electronic systems and is not connected to them. It can be assembled by people who do not have specialist knowledge, without the risk of damaging the electronics of the wheelchair.
6
Content available remote System bezprzewodowego zdalnego sterowania dla pojazdu autonomicznego
PL
W artykule przedstawiono problem dotyczący technologii sterowania pojazdami autonomicznymi i jego rozwiązanie na przykładzie prototypu pojazdu do prac sadowniczych. Sterowanie lokalne pojazdu realizuje kontroler przemysłowy klasy PLC wraz z osprzętem, a sterowanie zdalne realizowane jest przez opracowaną aplikację komputerową za pośrednictwem sieci bezprzewodowej pracującej w standardzie WiFi. Zainstalowany na pojeździe system wizyjny umożliwia obserwację otoczenia pojazdu.
EN
The paper presents a problem concerning control technology of autonomous vehicles and its solution on the example of a vehicle prototype for orchard work. Local vehicle control is performed by an industrial PLC class controller with accessories, and the remote control is realized by a computer application which communicates via a wireless WiFi network. The vision system installed on the vehicle allows observation of the vehicle surroundings.
7
Content available Sandvik experiences with remote controlled machinery
EN
The article presents historical and current methods of controlling Sandvik machinery operating in underground mining. It indicates the direction of roadheaders development, with a special focus on various stages of introducing technical innovations that can be used in mining. The currently developed machines fit the idea of “Industry 4.0”, and the solutions presented in this article allow underground plants to improve safety and productivity, making the mining branch an industrial trendsetter.
PL
Artykuł przedstawia historyczne i aktualne sposoby sterowania maszynami produkcji firmy Sandvik pracującymi w górnictwie podziemnym. Wskazuje kierunek, w którym następował rozwój kombajnów chodnikowych, wyszczególniając poszczególne etapy wprowadzania możliwych do zastosowania w górnictwie nowinek technicznych. Aktualnie tworzone maszyny wpisują się w ideę „Przemysłu 4.0”, a oferowane i przedstawione w niniejszym artykule rozwiązania wpływają na zwiększenie bezpieczeństwa, produktywności i powodują, że w górnictwie również są wyznaczane trendy dla innych gałęzi przemysłu.
PL
Nowoczesne konstrukcje elektroniczne tworzone w obecnych czasach w swej idei działania wdrażają koncepcje Internetu Rzeczy. Różne gałęzie przemysłu rozwijając się technologicznie wymagają by wykorzystywane przez nie urządzenia korzystały z technologii IoT (Internet of Things). Takie rozwiązania są bezpieczniejsze, wydajniejsze i wygodniejsze od wcześniejszych. Skłania to konstruktorów do opracowywania coraz ciekawszych rozwiązań dedykowanych konkretnym zastosowaniom. W niniejszym artykule przedstawiono projekt odpowiadający na potrzeby rzemiosła browarniczego. Nie jest to system do zastosowań przemysłowych, jednak stanowiący idealne rozwiązanie dla amatorów. A ostatnie trendy wskazują, że amatorskie browarnictwo to ciekawe i intratne zajęcie. W związku z czym autorzy tego projektu odpowiadają na jedno z zapotrzebowań, które zauważyli podczas styczności z tego typu wytwórczością.
EN
Modern electronic constructs developed nowadays in their idea of operation implement conceptions of Internet of Things (IoT). Various industries that develop technically demand that new devices need to use techniques of IoT. Such solutions are safer, more efficient and more comfortable than the old ones. This prompts the constructors to develop more and more interesting solutions dedicated to specific applications. In this article we present a project answering to needs of brewing craftmanship. It’s not a system for industrial applications, however it’s perfect for amateur solutions. And recent trends indicate that amateur brewing is very curious and profitable occupation. Therefore, authors of this project answer to needs of one of demands stated by amateur brewers’ witch they noticed during contact with this type of craftmanship.
PL
W ostatnich latach wysokowydajne pod względem technicznym i efektywne ekonomicznie podziemne kompleksy eksploatacyjne odgrywają coraz większą rolę na świecie. Kompleksowe systemy wydobywcze stanowią najbardziej efektywną metodę eksploatacji, zdolną do produkcji kilku milionów ton rocznie z jednej ściany. Eksploatacja grubych pokładów jest w pełni realizowana przez kombajny ścianowe, które pracują efektywnie nawet w trudnych warunkach geologicznych. Adekwatnie do wydajnie pracujących kombajnów w grubych pokładach strugi zapewniają najwyższą wydajność w pokładach cienkich i średnich. Współczesne kompleksy strugowe są zaprojektowane do eksploatacji pokładów o grubości od poniżej jednego metra do ponad dwóch metrów (czasami nawet do trzech metrów, jak w kopalni Ibbenbüren w Niemczech), zdolnych do urabiania wyłącznie węgla w pokładzie, bez konieczności przycinania skał ze spągu lub stropu. Wszystkie nowoczesne kompleksy strugowe są zdalnie sterowane z chodnika przyścianowego lub bezpośrednio z powierzchni. Ze względu na zasadę działania, zdalne sterowanie, aplikację zaawansowanych systemów napędowych oraz wysoki poziom automatyzacji, kompleksy strugowe pracują w dzisiejszych czasach bardzo wydajnie oraz bezpiecznie. W artykule opisano niektóre ważne aplikacje strugowe o wysokiej wydajności oraz przewidywany przyszły rozwój technologii strugowej.
EN
Nowadays, technically efficient and economically effective underground mining systems play more and more important role worldwide. Longwall mining systems present the most effective extraction method, capable of producing several million tones of output from a single longwall face annually. The extraction of thick seams is fully occupied by shearers, which operate effectively even under difficult geological conditions. In thin seams in contrast plows deliver the highest efficiency. Contemporary plow systems are designed to extract seams with thickness below three feet up to six feet (sometimes up to ten feet – Ibbenbüren Mine in Germany), capable to stay in a seam without cutting the adjoining rock in the roof or floor. Modern plow systems are remotely controlled either from an entry or from the surface. Due to the principle of operation, remote control capability, sophisticated power supply, and unique level of automation the plow systems are capable to operate very efficiently and safely. This paper describes some important high-performance plow applications worldwide and anticipates the future development of the plow technology.
EN
The paper presents a novel approach to a control design of bilateral teleoperation systems with force-feedback, dedicated only for a weight sensing. The problem statement, analysis of papers up to date, and the scope of the study are presented. The new control unit for a master-slave system with force-feedback was based on a NARX model. The model was used to subtract a value of force in the force-feedback communication channel that the system might generate during free-motion. The new approach to a control design was validated on a test-stand of a simple rotating pneumatic manipulator arm. The paper presents the modeling procedure of the experimental setup and the model used in the study. Two experiments are described to demonstrate the control unit of the master-slave system with force-feedback.
PL
W artykule przedstawiono podejście do projektowania sterowania dwustronnych systemów zdalnej operacji ze sprzężeniem zwrotnym, przeznaczonym wyłącznie do wykrywania obciążenia. Opis problemu, analiza dotychczasowych osiągnięć badawczych oraz zakres badania zostały zawarte w pracy. Nowy projekt jednostki sterującej dla systemu Master-Slave z siłowym sprzężeniem zwrotnym oparty został na modelu NARX. Model został użyty do odejmowania wartości siły w kanale komunikacyjnym sprzężenia zwrotnego, który jest generowany przez system podczas ruchu swobodnego. Efektywność działania nowego podejścia została potwierdzone na prostym pneumatycznym stanowisku badawczym obrotowego ramienia manipulatora. W pracy przedstawiono procedurę modelowania i konfiguracji eksperymentalnej, a także model zastosowany w układzie sterowania. Opisane są dwa eksperymenty przeprowadzone na układzie sterowania systemu masterslave z siłowym sprzężeniem zwrotnym.
EN
The paper presents a novel approach to a control design of bilateral teleoperation systems with force-feedback dedicated only for a sensor-less weight sensing. The problem statement, analysis of research achievements to date, and the scope of the study are presented. The new design of a control unit for a master-slave system with force-feedback was based on a dynamics inverse model. The model was used to subtract a value of force in the force-feedback communication channel that the system might generate during free-motion. A substantial part of the paper, is focused on a development of a mathematical model covering phenomena occurring in the investigated control scheme.
PL
W artykule przedstawiono nowe podejście do projektowania sterowania dwustronnych systemów teleoperacji z siłowym sprzężeniem zwrotnym, dedykowanym tylko do wykrywania obciążenia w postaci ładunku. Opis problemu, analiza dotychczasowych osiągnięć badawczych oraz zakres badania został zaprezentowany w pracy. Nowy projekt jednostki sterującej dla systemu Master-Slave z siłowym sprzężeniem zwrotnym oparty został na dynamicznym modelu odwrotnym. Model został użyty do odejmowania wartości siły w kanale komunikacyjnym sprzężenia zwrotnego, który może generować system podczas ruchu swobodnego. Ważna część pracy została poświęcona analizie matematycznej obejmującego zjawiska zachodzące w badanym schemacie kontroli.
PL
Zastosowanie koncepcji teleobecności umożliwia odsunięcie, na dowolną odległość, osoby realizującej pracę od miejsca wykonywania pracy. Pozwala to na realizację pracy w strefie zagrożenia lub strefie niebezpiecznej bez narażenia życia lub zdrowia człowieka w związku z ekspozycją związaną np. z wysokimi stężeniami szkodliwych substancji chemicznych. Ponadto separacja podejmującego decyzję człowieka od wykonującego pracę efektora uniezależnia zakres realizowanych przez robota prac od możliwości fizycznych człowieka, w szczególności udźwig robota nie jest w żaden sposób limitowany przez możliwości fizyczne osoby sterującej pracą robota. Jest to szczególną zaletą w przypadku osób starszych i/lub z niepełnosprawnościami.
EN
The tele-presence enable to separate, at any distance, a worker from workplace. This allows to perform work in a hazardous area without endangering human life or health due to exposure associated with, for example, high concentrations of harmful chemicals. In addition, the separation of the decision-making man from the effector performing the work, makes the scope of the work carried out by the robot independent of the human’s physical capabilities, in particular the lifting capacity is in no way limited by the physical capabilities of the person controlling the robot’s work. This is a special advantage for older people and/or people with disabilities.
PL
W wielu sytuacjach korzystne może być zastąpienie wykonującego pracę człowieka mobilnym robotem. Dotyczy to zwłaszcza przypadków związanych z przebywaniem w strefie zagrożenia i narażeniem na szkodliwe substancje chemiczne lub promieniowanie jonizujące. Niestety rozwój technik sztucznej inteligencji nie pozwala jeszcze na budowanie w pełni autonomicznych robotów. W związku z tym uzasadnione jest wykorzystanie dwuramiennych robotów mobilnych, pełniących rolę awatara sterujących nimi człowieka. Jako interfejs sterowania dla teleoperatora robota można z powodzeniem zastosować aparaturę typową dla interaktywnych środowisk wirtualnych.
EN
In many situations it may be beneficial to replace a worker with mobile robot. Especially in the case of a possible entry into the danger zone, related to, for example, exposure to harmful chemicals or ionizing radiation. Unfortunately, the development of artificial intelligence techniques does not yet allow the construction of fully autonomous robots. Therefore, it may be justifiable to use two-armed mobile robots acting as an avatar of the human being. As a human-machine interface for the tele-operator, the equipment typical of interactive virtual environments can be successfully used.
PL
W artykule został przedstawiony schemat sterowania bezczujnikowego systemu zdalnie sterowanego z siłowym sprzężeniem zwrotnym wykorzystujący model odwrotny, którego sygnał wyjściowy i wejściowy przewidywany jest przez bloki predykcyjne. W ramach prowadzonych prac została także przedstawiona metoda, która pozwala na oszacowanie stałych czasowych bloków predykcyjnych. Metoda predykcji sygnału wejściowego oraz wyjściowego modelu została zaprojektowana, aby poradzić sobie ze zjawiskami opóźnień transportowych i przesunięć fazowych spowodowanych przez obiekty rzeczywiste. Przedstawione rozwiązanie jest alternatywą dla wykorzystania skomplikowanych nieliniowych modeli, których analiza stabilności jest utrudniona, oraz wymagają wykorzystania układów obliczeniowych dużej mocy. Efektywność metody zweryfikowano na hydraulicznym stanowisku badawczym.
EN
In the paper a sensor-less control scheme for a bilateral teleoperation system with a force-feedback based on a prediction of an input and an output of an inverse model by prediction blocks was presented. As a part of the work a method of a time coefficient estimation of the prediction block was also presented. The prediction method of an input and an output of an inverse model was designed to minimize the effect of the transport delay and the phase shift of sensors, actuators and mechanical objects. The solution is an alternative to complex non-linear models, which involve a difficult stability analysis and require control systems with high computing power. The effectiveness of the method has been verified on the hydraulic test stand.
PL
Systemy zdalnie sterowane z siłowym sprzężeniem zwrotnym są jedną z przyszłościowych gałęzi rozwoju robotyki. Pojawienie się kanału siłowego sprzężenia zwrotnego przyniosło jednak wiele nowych problemów. Znane filtry analogowe, dyskretne, adaptacyjne powodują przesunięcie filtrowanego sygnału w czasie. W ramach badań została opracowana metoda filtracji sygnałów w czasie rzeczywistym, która jest dedykowana do dyskretnych układów sterowania. Metoda jest oparta na lokalnej aproksymacji parametrów wielomianu z zastosowaniem metody poszukiwania pseudorozwiązań równań liniowych nadokreślonych - najefektywniejszej według metody najmniejszych kwadratów. Zaproponowany algorytm minimalizuje przesunięcie czasowe sygnału filtrowanego. Sposób działania metody został zweryfikowany podczas dwóch niezależnych eksperymentów na hydraulicznym stanowisku badawczym.
EN
Remotely controlled systems with force-feedback are one of the future development of the robotics. However, the use of a force-feedback communication channel have brought many new problems. Well-known analogue, discreet or adaptive filters are a cause of the delay between measured and filtered signal. During research, a low-delay filtration algorithm was developed which have been dedicated to work in a real-time control units. The algorithm has been based on the method of finding the solutions of overdetermined systems - most effective according to the least squares criterion. The algorithm minimizes the delay between the measured and filtered signal. The proposed method of filtration was validated on the hydraulic test stand during two independent experiments.
EN
This article presents a excitation power supply unit for synchronous motors with a microprocessor control system. The theoretical basics of reactive power regulation with a synchronous motor and influence of load on the permissible operating range are discussed. The possibilities of controlling the motor by a microprocessor system in the developed device during asynchronous start-up and synchronous operation are presented. The ability to monitor and record the status of the drive, which allows us to analyze the sequence of events in case of emergencies, is also presented. Dedicated software for diagnostic and service operation is demonstrated. The selected diagnostic functionality is also discussed.
PL
W artykule przedstawiono blok zasilania wzbudzenia silników synchronicznych z mikroprocesorowym układem sterowania. Omówiono podstawy teoretyczne regulacji mocy biernej za pomocą silnika synchronicznego oraz wpływ obciążenia na dopuszczalny obszar pracy. Przedstawiono możliwości sterowania silnikiem przez system mikroprocesorowy opracowanego urządzenia podczas rozruchu asynchronicznego i pracy synchronicznej. Zaprezentowano możliwości monitorowania i rejestracji stanu pracy napędu pozwalające na analizę sekwencji zdarzeń w przypadku wystąpienia stanów awaryjnych. Przedstawiono dedykowane oprogramowanie diagnostyczno-serwisowe. Omówiono wybrane funkcje diagnostyczne.
EN
The paper presents a novel approach to the control design of bilateral teleoperation systems with force-feedback dedicated only for weight sensing. The problem statement, analysis of related papers up to date, and the scope of the study are presented. The new design of a control unit for a master-slave system with force-feedback was based on an inverse model. The model was applied to subtract a value of force in the force-feedback communication channel that the system might generate during free-motion. A substantial part of the paper is focused on the development of a mathematical model for the investigated control scheme. The paper presents the modelling procedure of the experimental setup and the model used in the study. Two experiments are described to demonstrate the control unit of the master-slave system with force-feedback. The paper contains conclusions regarding to the control and the experimental setup.
PL
W artykule przedstawiono nowe podejście do projektowania sterowania dwustronnych systemów obustronnego działania ze sprzężeniem siłowym zwrotnym, przeznaczonym wyłącznie do wykrywania obciążenia. W artykule został zaprezentowany opis problemu, analiza dotychczasowych osiągnięć badawczych oraz zakres badania. Nowy projekt jednostki sterującej dla systemu Master-Slave ze sprzężeniem siłowym zwrotnym oparty został na modelu odwrotnym. Model został użyty do odejmowania wartości siły w kanale komunikacyjnym sprzężenia zwrotnego, który jest generowany przez system podczas ruchu swobodnego. Znaczna część pracy koncentruje się na opracowaniu modelu matematycznego obejmującego zjawiska występujące w badanym schemacie kontroli. W pracy przedstawiono wnioski dotyczące systemu kontroli oraz omówiono procedurę modelowania konfiguracji eksperymentalnej oraz model zastosowany w układzie sterowania. Opisane są dwa eksperymenty, aby zademonstrować jednostkę sterującą systemu master-slave ze sprzężeniem siłowym zwrotnym. W pracy przedstawiono również wnioski dotyczące wyników eksperymentalnych.
19
Content available remote Zdalne sterowanie redundantnymi urządzeniami okrętowymi
PL
W artykule przedstawiono dwa zagadnienia dotyczące sterowania urządzeniami na statkach. Pierwsze to sterowanie zdalne oraz drugie to sterowanie urządzeniami redundantnymi. Przedstawiono również porównanie między sterowaniem lokalnym a zdalnym oraz opisano strukturę sterowania zdalnego realizowaną na jednostkach pływających. Opisano też kwestię instalowania na statkach urządzeń nadmiarowych oraz przedstawiono koncepcję sterowania, która łącząc sterowanie zdalne i lokalne pozwala efektywnie wykorzystywać urządzenia redundantne, zwiększając jednocześnie niezawodność całego systemu. Całość przetestowano na zbudowanym modelu fizycznym wraz z przykładowym pulpitem sterowniczym oraz panelem operatorskim. Sterowanie zrealizowano z wykorzystaniem sterownika swobodnie programowalnego.
EN
The paper describes two issues appearing on ships: the remote control system and the aspect of redundant devices. The difference between local and remote control is presented and the structure of the vessel’s remote control system is described. Authors present an idea of control that combines remote and local control to provide optimal use of redundant devices with simultaneous increase of system reliability. The whole concept is shown on the physical model with the control and operator panels. The control is implemented using a freely programmable controller.
PL
W dziale e.projekt prezentujemy prosty sposób zapobiegania zamarzaniu wody, a tym samym neutralizacji zagrożenia zniszczenia urządzeń zaopatrujących w wodę w okresie zimowym, kiedy występują niskie temperatury.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.