Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 119

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  budownictwo energooszczędne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
1
Content available remote Using BIM to select the most energy-efficient insulation materials
EN
This paper presents the application of BIM in energy modeling (BEM) processes. Examples from the literature demonstrating the validity of using BIM in energy simulation and analysis are presented, pointing out the benefits of these applications, which include energy efficiency, facilitating innovative design solutions, sustainability-oriented design and environmental protection, as well as the creation of comprehensive construction documentation. In order to investigate the usefulness of BIM and BEM technologies in the selection of energy-efficient, environmentally friendly building materials, energy analyses were performed in Archicad software with the built-in Energy Evaluation tool. The results, obtained in the form of reports, allow, among other things, the estimation of the annual energy demand necessary for heating the studied building and the cost of this energy. The purpose of the analyses was to select the most energy-efficient insulation material, hence a review of the insulation materials available on the market and their parameters was carried out.
PL
W artykule przedstawiono zastosowanie BIM w procesach modelowania energetycznego budynków (BEM). Zaprezentowano w nim przykłady z literatury pokazujące zasadność stosowania BIM w symulacjach i analizach energetycznych, wskazując korzyści płynące z tych zastosowań, do których zalicza się efektywność energetyczną, wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań projektowych, projektowanie zorientowane na zrównoważony rozwój i ochronę środowiska, a także tworzenie kompleksowej dokumentacji budowlanej. W celu zbadania przydatności technologii BIM i BEM w doborze energooszczędnych, przyjaznych środowisku materiałów budowlanych wykonano analizy energetyczne w programie Archicad z wbudowanym narzędziem Energy Evaluation. Wyniki uzyskane w formie raportów pozwalają m.in. oszacować roczne zapotrzebowanie na energię niezbędną do ogrzania badanego budynku oraz koszt tej energii. Celem analiz był wybór najbardziej energooszczędnego materiału izolacyjnego, dlatego też dokonano przeglądu dostępnych na rynku materiałów izolacyjnych i ich parametrów.
PL
Według danych Komisji Europejskiej, sektor budowlany odpowiada za około 40% całkowitego zużycia energii i 36% emisji gazów cieplarnianych na terytorium UE. Jednocześnie budynki, w tym publiczne, charakteryzują się znacznym potencjałem oszczędności energii, związanym z możliwymi inwestycjami (30-50% oszczędności), zmianami organizacyjnymi (10% oszczędności) i zmianami zachowań (5% oszczędności).
3
Content available remote Energooszczędne i pasywne rozwiązania w budownictwie z wykorzystaniem silikatów
PL
Współczesne budownictwo to budownictwo dążące do minimalizacji zapotrzebowania na energię i zmniejszania swojego negatywnego wpływu na środowisko, elementy silikatowe wpisują się w te założenia. A jeśli ich parametry materiałowe zostaną wykorzystane w świadomy sposób, silikaty pozwalają na stworzenie ścian obiektów, których zapotrzebowanie na energię będzie zmniejszone do minimum. W artykule omówiono parametry silikatów w kontekście konieczności budowania budynków energooszczędnych.
EN
Modern construction is aimed at minimizing the demand for energy and reducing its negative impact on the environment, and silicate elements are part of these assumptions. If their material parameters are used in a conscious way, silicates allow you to create walls of buildings whose energy demand will be reduced to a minimum. The article discusses the parameters of silicates in the context of the need to build energy-saving buildings.
PL
Transformacja energetyczna Europy, której obecnie jesteśmy świadkami, podyktowana jest kilkoma przyczynami. Jedną z nich jest oczywiście trudna sytuacja geopolityczna, ale nie należy zapominać, że u podstawy tego procesu leży konieczność odciążenia środowiska naturalnego i zapobieganie zmianom klimatycznym. Prowadzone i planowane działania w znacznej mierze dotyczą sektora budowlanego, który odpowiada za ponad 1/3 światowego zapotrzebowania na energię i produkcję CO2, a dotyczą między innymi zwiększenia wykorzystania naturalnych i odnawialnych źródeł energii w instalacjach technicznych budynków. Artykuł przedstawia mo2liwo6 wykorzystania energii powietrza zewnętrznego - free coolingu w typowych, powszechnie stosowanych rozwiązaniach pośrednich instalacji chłodniczych, pracujących na potrzeby systemów wentylacyjno - klimatyzacyjnych. Wskazuje na czynniki wpływające na jego potencjał i zawiera wskazówki do projektowania instalacji, w kt6rych chłodzenie swobodne ma szansą być najbardziej efektywne.
EN
The energy transformation of Europe, which we are currently witnessing, is dictated by several reasons. One of them is, of course, the difficult geopolitical situation, but it should not be forgotten that this process is based on the need to relieve the natural environment and prevent climate change. The ongoing and planned changes largely concern the construction sector, which is responsible for over 1/3 of the global demand for energy and CO2 production, and lead, among others, to the increase in the use of natural and renewable energy sources in technical installations of buildings. The article presents the possibility of using the energy of the outside air - free cooling, in typical, commonly used solutions of indirect cooling installations, working for the needs of ventilation and air conditioning systems. It indicates the factors affecting its potential and provides tips for designing installations where free cooling has a chance to be most effective.
5
Content available remote Badania in situ mikrosferowych materiałów powłokowych
PL
W ostatnich latach coraz większego znaczenia nabiera oszczędność energii, szczególnie w budownictwie. Trwają poszukiwania materiałów, które posiadałyby jeszcze lepsze właściwości izolacyjne niż te, które są stosowane do tej pory. Należą do nich m.in. mikrosferowe powłokowe materiały termoizolacyjne. Powłoki z nich wykonane mają grubość do kilku milimetrów, ale współczynnik przewodzenia ciepła deklarowany przez producentów wynosi 0,001 W/(mK) [1, 2]. Takie wartości, niespotykane w przypadku dotychczas stosowanych materiałów izolacyjnych, skłoniły do podjęcia badań w celu określenia ich właściwości cieplnych oraz weryfikacji wpływu na efektywność energetyczną budynku. Badania in situ wykonano na Poligonie Energooszczędności przy Zespole Szkół Budowlanych w Tarnowie.
EN
Energy saving has become more and more important in recent years, particular in construction. There is an ongoing search for materials that would have even better insulating properties than those used so far. Thermal insulation coatings can be such a material. These coatings are up to a few millimeters thick, but the thermal conductivity coefficient declared by the manufacturers is 0,001 W/(mK) [1, 2]. Such values, unprecedented in the insulation materials used so far, prompted us to undertake research in order to determine their thermal properties and to verify the influence on energy efficiency of the building. In situ tests were carried out at the Energy Efficiency Test Range at the Construction School Complex in Tarnów.
PL
Nowe, zaostrzone wymagania odnośnie do wartości wskaźnika energii pierwotnej EP, które weszły w życie w Polsce 1 stycznia 2021 r., trudno spełnić, stosując dotychczasowe tradycyjne podejście projektowe oraz standardowe rozwiązania systemów ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji budynków. Zastosowanie grubszej warstwy izolacji cieplnej oraz drzwi i okien o niskich współczynnikach przenikania ciepła już nie wystarczy. Istotne znaczenie dla energochłonności budynku mają systemy wentylacji, których odpowiednie zaprojektowanie oraz eksploatacja pozwala uzyskać oszczędności energii i kosztów oraz poprawia wyniki obliczeniowej charakterystyki energetycznej budynku. W artykule przedstawiono przegląd zagadnień związanych z projektowaniem systemów wentylacji w budynkach energooszczędnych, zwracając uwagę z jednej strony na ich wpływ na finansowe i energetyczne koszty eksploatacji obiektu, a z drugiej strony na wartość obliczeniowego zapotrzebowania na energię użytkową budynku. Na przykładzie obliczeniowym przedstawiono wpływ szczelności powietrznej na wartość wskaźnika EP dla przykładowego budynku mieszkalnego, wykazując, że ma ona szczególnie istotne znaczenie w przypadku współczesnych, dobrze zaizolowanych budynków, o małych wartościach współczynników przenikania ciepła przegród zewnętrznych. Samo obniżenie zapotrzebowania na energię użytkową może jednak nie wystarczyć do spełnienia wymagań dotyczących wskaźnika EP. Konieczne może być równoczesne zastosowanie odnawialnych źródeł energii, które charakteryzują się niskimi współczynnikami nakładu energii pierwotnej. Niemniej jednak dobrze zaprojektowane i poprawnie eksploatowane systemy wentylacji będą sprzyjać osiągnięciu niskich wartości wskaźnika EP oraz bardziej efektywnemu ekonomicznie wykorzystaniu OZE ze względu na fakt, że ich szczytowe moce będą mniejsze.
EN
New, stricter requirements regarding the PE index, which entered into force in Poland on January 1, 2021, it is difficult to meet using traditional design approach and standard solutions for heating, ventilation and air conditioning systems in buildings. The use of a thicker layer of thermal insulation and better-quality doors and windows is not enough anymore. Ventilation systems have great impact on the energy performance of buildings. Their proper design and operation can result in significant energy and money savings and can improve the computational energy performance of the building. This article presents an overview of issues related to the design of ventilation systems in energy-efficient buildings, paying attention on the one hand to their impact on the financial and energy costs of building operation, and on the other hand to the value of the computational useful energy demand of the building. The calculation example shows the influence of the air tightness of the building on the value of the PE index for an example residential building, showing that it is of particular importance in the case of modern, well-insulated buildings, characterized by low values of heat transfer coefficients of external partitions. It is true that the reduction of the utility energy demand alone may not be sufficient to meet the PE requirements. It may be necessary to use renewable energy sources at the same time, which have been assigned low primary energy conversion factors. Nevertheless, well-designed and properly operated ventilation systems will contribute to the achievement of low PE values and a more economically effective use of renewable energy sources, thanks to the fact that their peak powers will be lower.
PL
Elewacje wentylowane stają się coraz popularniejszym rozwiązaniem technicznym elewacji szczególnie tam, gdzie są stawiane duże wymagania dotyczące efektywności energetycznej budynku i dużego komfortu użytkowania. Elewacje takie spełniają oczekiwania najbardziej wymagających inwestorów i niewątpliwie, szczególnie w okresie letnim, ograniczają przewodzenie ciepła przez ciała stałe. Ponadto rozwój budownictwa efektywnego energetycznie i problematyka mostków termicznych spowodowały, że producenci podkonstrukcji systemów elewacji wentylowanych poszukują rozwiązań „pasywnych” konsol. W artykule zestawiono podział konstrukcji z uwagi na obowiązujący europejski dokument oceny EAD 090062-00-0404 [1] oraz rodzaj materiałów, z jakich są wykonane. Przedstawiono też rozwiązania konsol dla inwestorów wymagających maksymalnego ograniczenia strat energii spowodowanych przez mostki termiczne.
EN
Ventilated facades are becoming increasingly popular technical solution facades, especially where there are high demands on energy efficiency building and high thermal comfort of use. Ventilated facades meet the expectations of the most demanding investors, especially in summer when conduction is restricted. In addition, the development of energy-efficient construction and the problems of thermal bridges caused that manufacturers of substructures of ventilated facade systems are looking for „passive” substructures solutions. The article presents the structure division due to the applicable EAD 090062-00-0404 [1] and the type of materials from which they are made. A solution was also presented consoles for investors who require maximum reducing energy losses caused by thermal bridges.
PL
Budownictwo energooszczędne staje się powszechne w budynkach usługowych - szczególnie w odniesieniu do kompleksów biurowych. Wraz z wyższymi wymogami wobec obiektów kubaturowych, pojawia się także tendencja do przywiązywania większej wagi do terenów zieleni.
PL
Promocja energooszczędnego budownictwa w krajach Unii Europejskiej rozpoczęła się już w roku 2002. Powstały wtedy nowe zasady i wytyczne projektowania i modernizowania budynków w celu ograniczania zużycia energii do celów centralnego ogrzewania, ciepłej wody i wentylacji. W kolejnych latach definiowane były nowe standardy dla budownictwa energooszczędnego oraz przepisy i rozporządzenia dotyczące poprawy efektywności energetycznej produkcji i dystrybucji ciepła do odbiorców końcowych. W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia dotyczące możliwości spełnienia wymagań określonych w Warunkach Technicznych na rok 2021. Spełnienie tych standardów energetycznych jest bardzo uzależnione od zastosowanego rodzaju źródła ciepła dla budynku. Zależność tą przedstawiono na przykładzie budynku, w którym przyjęto kilka wariantów źródła ciepła. Dodatkowo przedstawiono kierunki modernizacji sieci ciepłowniczych w celu redukcji strat ciepła, co także wpływa na poprawę efektywności energetycznej dystrybucji ciepła siecią ciepłowniczą.
EN
The promotion of energy-efficient construction in the European Union countries started as early as in 2002, when new rules and guidelines for designing and modernizing buildings were introduced to reduce energy consumption for central heating, hot water and ventilation purposes. In the following years, new standards for energy-efficient construction were defined as well as rules and regulations for improving the energy efficiency of heat production and distribution to end users. The article presents selected issues concerning the possibility of meeting the requirements specified in the Technical Conditions for 2021. Providing these energy standards is strongly dependent on the type of heat source used for the building. This dependence is presented on the example of the building in which several variants of the heat source were adopted. Additionally, the directions of modernization of heating networks were presented in order to reduce heat losses, which also improves energy efficiency of heat distribution through the heating network.
PL
Wzrost świadomości społeczeństwa skłonił przedsiębiorców do poszukiwania materiałów zmniejszających zapotrzebowanie budynków na ciepło. Jednym z przykładów takich materiałów są zaprawy ciepłochronne, w których stosowane są składniki polepszające termiczną izolacyjność zapraw. Materiały termoizolacyjne mają coraz większe znaczenie w zakresie oszczędzania energii w budynkach. Ze względu na rozwój budownictwa energooszczędnego wzrasta zainteresowanie badaniami zapraw ciepłochronnych z kruszywami lekkimi, takimi jak perlit czy granulat styropianowy. W artykule przedstawiono wyniki badań i analiz dotyczących oceny wpływu zastosowania drobnoziarnistych kruszyw lekkich – perlitu oraz granulatu styropianowego – na właściwości zapraw budowlanych. Zbadano wpływ zastosowania kruszyw lekkich na wytrzymałość, a także przewodność cieplną zapraw. Wykorzystane w badaniach kruszywa cieszą się coraz większą popularnością w przemyśle budowlanym ze względu na swoje specyficzne właściwości. W Polsce dopiero od niedawana została zapoczątkowana "era" wyrobów na bazie tych wypełniaczy, w przeciwieństwie do rynku zagranicznego.
EN
The increase in public awareness prompted entrepreneurs to look for materials to reduce the heat demand of buildings. One example of such materials are heat-protective mortars, in which components improving the thermal insulation of mortars are used. Thermal insulation materials are increasingly important in terms of energy saving in buildings. Due to the development of energy-efficient construction, there is a growing interest in research on heat-protective mortars with lightweight aggregates such as perlite or polystyrene granulate. This article presents the results of research and analysis concerning the assessment of the influence of the application of fine lightweight aggregates of perlite and polystyrene granulate on the properties of building mortars. The influence of the application of lightweight aggregates on the strength and thermal conductivity of mortars was examined. Aggregates used in the research are more and more popular in the construction industry due to their specific properties. In Poland, only recently, an era of products based on these fillers has begun, as opposed to the foreign market.
11
Content available Concept of Near-Autonomous Passive House
EN
The global energy crisis has created the need for implementing energy-efficient solutions in the case of spatial planning and architecture. Raised energy prices encourage energy saving and implementation of new technologies (eco-friendly technologies). These aspirations are met by introducing appropriate technological solutions, to ensure the highest self-sufficiency of buildings, and by using renewable energy sources to cover the remaining energy needs. The concept of passive housing has become the answer to all these needs – it features thermal comfort with minimum energy requirements. Additional implementation with the use of renewable energy sources was proposed in this article, in order to achieve partial independence from traditional technical infrastructure.
PL
Światowy kryzys energetyczny zrodził potrzebę wprowadzania energooszczędnych rozwiązań również w przypadku planowania przestrzennego i architektury. Rosnące ceny energii zmuszają nas do oszczędzania oraz wdrażania nowych technologii (technologii przyjaznych środowisku). Dążenia te spełniane są poprzez wprowadzanie odpowiednich rozwiązań technologicznych, służących zapewnieniu jak największej samowystarczalności energetycznej budynków oraz poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii do pokrywania pozostałego zapotrzebowania energetycznego. Odpowiedzią na te potrzeby stała się koncepcja budownictwa pasywnego – charakteryzującego się komfortem cieplnym przy minimalnym zapotrzebowaniu na energię. W artykule zaproponowano dodatkowe uzupełnienie o użycie odnawialnych źródeł energii, w celu osiągnięcia częściowej niezależności od tradycyjnych sieci infrastruktury technicznej.
PL
W artykule przedstawiłem wyniki badań kilkuset wykonanych świadectw charakterystyki energetycznej oraz projektowanych charakterystyk energetycznych dla budynków mieszkalnych. Celem przeprowadzonych badań była próba określenia wpływu zmian w Prawie budowlanym polegających na stopniowym zaostrzaniu wymagań dotyczących energooszczędności projektowanych budynków, a także wprowadzenia Ustawy o charakterystyce energetycznej budynków, której celem było wykonanie prawa Unii Europejskiej, w tym m.in. uporządkowanie wymagań dotyczących zakresu, metod oraz kontroli certyfikacji energetycznej w Polsce. Przeprowadzone przeze mnie badania poddają analizie szereg parametrów projektowanych oraz wznoszonych budynków na przestrzeni ostatnich pięciu lat. Ich wyniki wskazują, że wprowadzone przepisy mogą wywierać niekorzystny wpływ na proces dążenia do standardu nZEB w Polsce.
EN
The article presents the results of research on several hundred energy performance certificates prepared by the author and designed energy characteristics for residential buildings. The purpose of the conducted research was an attempt to determine the impact of changes in the Building law, consisting in gradual tightening of the energy efficiency requirements of the proposed buildings and the introduction of the Act on the energy performance of buildings, the purpose of which was to implement European Union law, including ordering the requirements regarding the scope, methods and control of energy certification in Poland. The research conducted by the author analyzes a number of the parameters of the designed and erected buildings during the last 5 years. Their results indicate that the introduced regulations may have an adverse effect on the process of striving for the nZEB standard in Poland.
PL
Od 2017 roku Frapol realizuje projekt badawczo-rozwojowy Frapol nZEB, w ramach którego powstaje zintegrowany system umożliwiający precyzyjną kontrolę mikroklimatu w dużych obiektach użytkowych. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W część naukową projektu zaangażowane jest środowisko naukowe Politechniki Warszawskiej, Akademii Górniczo Hutniczej, Politechniki Łódzkiej, Politechniki Krakowskiej oraz Politechniki Lubelskiej.
PL
W miejscowości Stare Babice, około 5 kilometrów od granicy Warszawy, w sąsiedztwie Kampinowskiego Parku Narodowego powstaje osiedle energooszczędnych domów - Ostoja Kampinos. W pierwszym etapie inwestycji zbudowanych zostanie m.in. 8 segmentów w zabudowie szeregowej wykonanych według koncepcji domu ceramicznego e4 firmy Wienerberger. Dzięki wykorzystaniu ekologicznych produktów i rozwiązań projekt połączy minimalistyczne bryły z energooszczędną technologią.
15
Content available remote Prawne i ekonomiczne stymulatory rozwoju budownictwa niskoenergetycznego
PL
W artykule dokonano szczegółowego przeglądu najważniejszych regulacji prawnych stymulujących rozwój sektora budownictwa niskoenergetycznego w Unii Europejskiej i stanu ich wdrożenia w prawie polskim. Wskazano kluczowe konsekwencje wprowadzonych przepisów prawa dla inwestorów, projektantów i firm związanych z sektorem budowlanym. Przedstawiono również instrumenty ekonomiczne wspierające budownictwo energooszczędne w Polsce.
EN
The article presents a detailed review of the most important legal regulations stimulating the development of the energy-efficient building sector in the European Union and the state of their implementation in Polish law. The paper indicates the key consequences of introduced regulations for investors, designers and companies related to the construction sector. Economic instruments supporting energy-efficient construction in Poland are also presented.
PL
W artykule przedstawiono podstawy metody pomiarowej Particle Image Velocimetry (PIV), stosunkowo nieinwazyjnej techniki wyznaczania pól prędkości płynów. Podjęto próbę nakreślenia stanu badań oraz ich implementacji w Polsce. Opisano możliwości zastosowania metody PIV w różnych dziedzinach nauki i przemysłu, m.in. do badania przepływów powietrza w pomieszczeniach. Zwrócono uwagę na ich wpływ na parametry klimatu wewnętrznego i komfort pomieszczeń. Stwierdzono związek pomiędzy poprawnością i użytkowalnością instalacji wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i grzewczych a efektywnością energetyczną budynków. Zawarty w artykule przegląd literatury światowej potwierdza duży potencjał metod PIV w mechanice płynów i związanych z nią gałęziach przemysłu.
EN
The article presents the basics of measuring method Particle Image Velocimetry (PIV), a relatively non-intrusive technique for determining fluid velocity fields. An attempt was made to outline the state of research and implementation of these research in Poland. The possibilities of applying the method in the fields of science and industry are described in examples for the study of indoor airflows were characterized. It was pointed out on their impact on the indoor climate parameters and indoor comfort. A relationship was found between the correctness and usability of ventilation, air conditioning and heating systems and the energy efficiency of buildings. Contained in the article the review of world literature seems to confirm the great potential of PIV methods in fluid mechanics and connected with it branches of industry.
EN
Passive house, equipped with a heating system powered by heat pump which uses renewable energy sources, can be the perfect solution for achieving economic benefits, reducing emissions and becoming independent from conventional energy sources, which are depleting gradually. The purpose of this article is to analyze the operating costs of the heat pump in a passive building. Aim of this comparison is also to show the difference in operating costs of a brine to water heat pump with vertical ground exchanger and air to water heat pump. For this purpose, two types of heat generators were selected, and then the annual operating costs were estimated using the Audytor OZC and the Audytor EKO programs. In addition, investment costs in the heat generators were calculated, and the investment variants were compared using the NPV method.
PL
Dom pasywny wyposażony w system grzewczy zasilany pompą ciepła, która wykorzystuje odnawialne źródła energii, może okazać się idealnym rozwiązaniem, które pozwoli na osiągnięcie korzyści ekonomicznych, redukcję emisji spalin oraz uniezależnienie się od konwencjonalnych źródeł energii. Celem artykułu jest analiza kosztów eksploatacji pompy ciepła w budynku pasywnym, jak również określenie różnicy kosztów eksploatacji pompy ciepła solanka-woda z gruntowym wymiennikiem oraz pompy ciepła powietrze-woda eksploatowanej w trybie biwalentnym z niskotemperaturowym kotłem kondensacyjnym. W tym celu dobrano dwa warianty źródeł ciepła, a następnie za pomocą programów Audytor OZC oraz Audytor EKO oszacowano roczne koszty eksploatacyjne. Dodatkowo obliczono koszty inwestycyjne źródeła ciepła, a za pomocą metody NPV porównano oba warianty inwestycyjne.
PL
Artykuł omawia wybrane zagadnienia planistyczne, w kontekście problemu projektowania energooszczędnego, na terenach gmin wiejskich, będących w strefie wpływu miasta centralnego. Transformacja funkcji obszarów wiejskich wywarła znaczący wpływ na ich zagospodarowane, w kontekście ekologicznym, ekonomicznym i społecznym. Zakres tych zmian spowodował metamorfozę gmin wiejskich stykowych do miasta centralnego. Jednak opracowania planistyczne nie tworzą sprzyjających podstaw dla rozwoju energooszczędnego budownictwa mieszkaniowego i aktywizacji gospodarczej na terenach wiejskich. Rozszerzanie się miasta centralnego na tereny wiejskie zostało zintensyfikowane po reformach zapoczątkowanych w Polsce w 1989 roku. Struktura funkcjonalna obszarów mieszkaniowych gmin wiejskich charakteryzuje się przewagą terenów zabudowy jednorodzinnej, w różnej typologii. Natomiast budynki wielorodzinne, na terenach gmin intensywnie zurbanizowanych, stykowych do miasta centralnego są lokalizowane na terenach dobrze powiązanych komunikacyjnie z miastem centralnym. Transformacja tych obszarów w bezpośredni sposób oddziałuje na historycznie ukształtowane struktury przestrzenne i środowisko przyrodnicze, którego bogactwo i biologiczna różnorodność zachęca potencjalnych mieszkańców do osiedlania się na tych terenach. Opracowania planistyczne na poziomie gmin, takie jak studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, a szczególnie miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, nie tworzą planistycznych, ani formalno-prawnych warunków obligatoryjnie preferujących budownictwo energooszczędne. Brak odpowiednich zapisów planistycznych nie tworzy podstaw dla zrównoważonego rozwoju terenów gmin wiejskich, będących w strefie wpływu dużego miasta centralnego.
EN
The article presents selected spatial planning issues in terms of the energy efficient design in rural communes with in the impact zone of the central city. Transformation of functions in rural areas has exerted a considerable influence on their spatial management in ecological,, economic and social aspect. The range of the changes started a metamorphosis of rural communes adjacent to the central city, However, spatial planning documents do not provide a favourable base for economic activation and development of energy efficient housing in rural areas. Expansion of the central city onto rural areas was intensified after reforms commenced in Poland in 1989. Functional structure of housing areas in rural communes is characterized by prevalent single family housing of different typologies.. In contrast,, multi-family buildings in highly urbanized communes adjacent to the central city are located in areas well connected to the central city by public transport. Transformation of the areas directly affects both historically shaped spatial structures and the environment, whose abundance and biological diversity encourages potential inhabitants to move in. Spatial planning documents at the commune level, such as a study of conditions and directions of spatial management, and a local spatial management plan in particular, do not constitute spatial planning or technical legal conditions obligatorily favouring energy efficient buildings. Lack of proper spatial planning and management provisions does not create a base for sustainable development of rural communes with in the impact zone of the central city.
20
Content available remote Indywidualne kierunki oszczędzania energii
PL
Ważną funkcją budynku jest zapewnienie mieszkańcom komfortu termicznego – w lecie chłodu, a w zimie ciepła. Dobre wyniki w projektowaniu takiego domu daje inspiracja formami zabudowy tradycyjnej dla danego regionu, która jest wynikiem wielowiekowej ewolucji i kumulowania doświadczeń życia w danym klimacie.
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.