Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 20

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  etykietowanie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono analizę symulacyjną układu CMOS pojedynczego oscylatora i sieci synchronizowanych oscylatorów do segmentacji obrazów binarnych za pomocą programu LTspice XVII z wykorzystaniem modelu tranzystora MOS Bsim3v3.2 dla aktualnie oferowanej przez Europractice technologii ON Semi 0.35µm C035U 5M. Przedstawiono zmodyfikowany model matematyczny oscylatora, jego implementację CMOS i sieć synchronizowanych oscylatorów. Wykonano symulacje tych układów dla modeli tranzystora MOS „typical”, „slow” i „fast” dla dwóch temperatur.
EN
This article presents analyses by simulation of oscillator CMOS circuit and synchronized oscillators network for binary image segmentation using LTspice XVII software and Bsim3v3.2 MOS transistor model for actual ON Semi 0.35µm C035U 5M technology offered by Europractice. A modified mathematical oscillator model, its CMOS implementation and synchronized oscillators network have been described. These CMOS circuits simulations using „typical”, „slow” and „fast” MOS transistor models for two temperatures have been performed.
2
EN
Young consumers (children and adolescents) play an increasingly important role in the functioning of the modern consumer market. Accordingly, it is becoming more important to promote sustainable, ecological consumption patterns among this group. The authors of the article analysed the results of a survey conducted on a group of 1326 children aged 9 to 15. The purpose was to diagnose the awareness and functioning patterns of consumption among the studied group of young consumers from the Polish market and to formulate a set of recommendations for the process of their ecological, economic and social education aimed at building sustainable consumption patterns. During the research process, an attempt was made to diagnose the ability to identify eleven selected, popular, pro-ecological graphic symbols placed on consumer products, aimed at assessing the skills of young consumers to identify products with better environmental parameters. The collected empirical data was analysed with the R-project program using the following methods: descriptive statistics, nonparametric Kruskal-Wallis test and Pearson Chi-square test of independence. As a result of the use of the comparative analysis method, the results of research in individual age groups of young consumers were compared and interpreted. After the research, the authors concluded that the education system lacks actions to consolidate the acquired knowledge in the field of ecolabeling, which results in large disproportions in the recognition of eco-labels both in individual age groups and in relation to selected symbols. It is disturbing that only 12.2% of the interviewed learners indicated the eco-label as a decisive factor in purchasing a food product. The authors of the article believe that among the group of young consumers, actions should be taken to raise awareness of sustainable consumption, and this requires consistent and differentiated steps at all levels of their education.
PL
Unia Europejska, wprowadzając nowe oznaczenia, chce zmotywować producentów do tworzenia jeszcze bardziej energooszczędnych urządzeń oraz do zwiększania możliwości ich naprawy i recyklingu. Stanowi to podstawę programów międzynarodowych dotyczących gospodarki o obiegu zamkniętym i długoterminowych celów klimatycznych. W artykule omówiono aktualne prawo dotyczące etykietowania i projektowania urządzeń chłodniczych.
EN
Bio-based products can make the economy more sustainable and lower its dependence on fossil fuels. For this reason, the EU has declared the bio-based products sector to be a priority area with high potential for future growth, reindustrialization, and addressing societal challenges. An assessment made by the European Commission has indicated that bio-based products and biofuels represent approximately EUR 57 billion in annual revenue and involve 300,000 jobs. According to forecasts, the bio-based share of all chemical sales will rise to 22% by 2020, with a compounded annual growth rate of close to 20%. Taking into account that bio-based products represent an important part of the circular and bio-economy as a major source of the economic growth and employment in Europe of 21st Century some basic information on bio-based products is presented in this paper. In this paper particular attention has been paid to standardization process of bio-based products and to their labelling in order to promote the uptake of these products by consumers and to implement “green procurement policies”.
PL
Wprowadzenie systemu etykietowania i wymogów ekoprojektu urządzeń grzewczych centralnego ogrzewania miało w zamierzeniach uporządkować sposób przekazywania informacji. I można powiedzieć, że w dużym stopniu tak się stało. Są jednak pewne niuanse, które, moim zdaniem, wymagałyby dopracowania i zmian.
PL
Od 13 grudnia 2016 r. podawanie informacji o wartości odżywczej w etykietowaniu żywności będzie obowiązkowe. Zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, określenie wartości odżywczej środków spożywczych można wykonać opierając się na analizie żywności, obliczeniu na podstawie znanych lub rzeczywistych wartości średnich użytych składników lub obliczeniu na podstawie ogólnodostępnych i zaakceptowanych danych. Wybór metody zależy od rodzaju produktu spożywczego, jego składu oraz warunków procesu technologicznego.
EN
From 13 December 2016, the presentation of nutritive value in food labeling will be mandatory. In accordance with the Regulation (EU) No 1169/2011 of the European Parliament and of the Council on the provision of food information to consumers, determination of the nutritive value of products, can be performed on the basis of the analysis of food products, of the calculation based on the known or actual average values of the ingredients used, or of the calculation based upon generally established and approved data. The choice of method depends on the type of food product, its composition and the conditions of technological process.
PL
Od 1 stycznia 2016 r. systemy wentylacyjne, zgodnie z rozporządzeniem komisji UE 1253/2014 [1], muszą spełniać szereg ważnych wymogów, które w roku 2018 zostaną dodatkowo rozszerzone. Ma to na celu zwiększenie wydajności systemów wentylacyjnych, przy równoczesnym zmniejszeniu zużycia energii elektrycznej i cieplnej. Dodatkowo rozporządzenie 1254/2014 wprowadza obowiązek etykietowania systemów wentylacyjnych.
EN
The objective of this study was to obtain a double and triple labeled hu man cystatin C (h CC ). Another objective was to record sets of 2D and 3D NMR spectra of the h CC dimer (in a solution) using a 700MHz spectrometer. The data obtained durin g attempts to determine the NMR structure should provide useful information about chemical shifts of amino acid residues. They will certainly accelerate solving the human cys tatin C NMR structure. In this paper the main focus is put on triple isotopic labeling, protein overproduction and NMR analysis of h CC . The first two processes lead to obtaining h CC labeled with stable isotopes of carbon ( 13 C), nitrogen ( 15 N) and hydrogen ( 2 H) (double labeled h CC was obtained with a similar method). The obtained protein was later used for the purp ose of NMR spectra.
EN
This paper presents a method for improving the labelling process and a robust monitoring model for the labelling machine with the purpose of reducing waste of labels and bottles.The proposed monitoring method is based on a combination of Matlab®-designed and hardware-in-the-loop (HIL) simulationas well as Arena Simulation. The method solves problems with the application of labels during the labelling stage and provides a robust monitoring algorithm that recognizes defective labels before they are stuck onto bottles.The Grafcet optimal algorithm for recognizing defective labels is executed. The Matlab®Stateflow model for monitoring and recognizing defective labels is applied. The proposed algorithms are complete, and optimized solutions are ready for implementation in the existing PLC supervisory control system. Based on HIL simulations, the proposed method ensures an increase of the total production quantity. Statistical data was collected directly from the field, classified using Statfit software, and used in Arena Simulation software to present the difference and benefits before and after using the PLC-based robust monitoring model for the labelling machine automation process.
PL
W pracy przedstawiono metodę poprawy procesu etykietowania oraz model odporny monitorowania uszkodzeń etykiet w celu zmniejszenia ilości odpadów etykiet i butelek. Opracowanie proponowanej metody monitorowania i wykrywania wad etykiet opiera się na wykorzystaniu kombinacji funkcji środowiska Matlab® oraz symulacji sprzętowej (ang. hardware-in-the-loop, HIL). Nowa metoda rozwiązuje problemy związane z wykrywaniem uszkodzeń przyklejanych etykiet do butelek w przemysłowej linii produkcyjnej oraz zawiera model odporny detekcji wad etykiet. Algorytm systemu monitorowania w procesie etykietowania został przedstawiony za pomocą sieci Grafcet, a następnie zrealizowany w środowisku Matlab Stateflow®. Proponowane algorytmy monitorowania/detekcji zostały zoptymalizowane pod kątem ich realizacji w istniejącym systemie sterowania opartym o programowalne sterowniki logiczne (ang. programmable logic controllers, PLCs). Przeprowadzone symulacje sprzętowe HIL pomyślnie weryfikują opracowane rozwiązania podnoszące efektywność produkcji. Zaproponowany odporny model detekcji uszkodzeń etykiet został zaimplementowany w układzie sterowania linii produkcyjnej i zweryfikowany eksperymentalnie. Zebrane dane statystyczne bezpośrednio z obiektu sterowania zostały opracowane w programie Statfit. Oprogramowanie Arena Simulation zostało wykorzystane do porównania wyników pracy linii produkcyjnej przed i po wprowadzeniu modelu wykrywania uszkodzeń etykiet.
PL
Od dawna sygnalizujemy i szczegółowo informujemy Czytelników o technicznych możliwościach nadania opakowaniom papierowym pewnych znamion inteligencji (1–6), stwarzającej wiele różnych nowych możliwości ich producentom, handlowcom i konsumentom. Sygnalizowaliśmy zarazem wielkie, wręcz rewolucyjne zmiany, jakie nadchodzą w tym zakresie, a – jak przypomniał John L. Harris, dyr. ds. marketingu w Superior Creative z Wlk. Brytanii na 31. Konferencji PRIMA (Paper Related Industries Marketing Association) w Berlinie w 2000 r. – Jedyną pewną rzeczą odnośnie przyszłości są ZMIANY! A zmiany mogą być jeszcze głębsze, niż w mijającym, wyjątkowo nowatorskim XX w., bowiem zastosowania obecnych technologii i technik praktycznie ograniczone są tylko wyobraźnią ludzką!.
PL
Współczesne klimatyzatory osiągają wysoką efektywność energetyczną, która znacznie przekracza poziomy ustanowione kilka lat temu dyrektywą 2002/31/WE. Konieczne stało się więc wprowadzenie nowych systemów ich etykietowania. Publikacja przedstawia aktualne rozwiązania znakowania klimatyzatorów wynikające z dyrektyw unijnych. Wyjaśniono w niej znaczenie symboli i zapisów obecnych na takich etykietach.
PL
Artykuł przedstawia metodę automatycznego wyodrębniania punktów modelujących płaszczyzny w chmurach punktów pochodzących z mobilnego bądź statycznego skaningu laserowego. Zaproponowany algorytm bazuje na odpornym estymatorze RANSAC umożliwiającym iteracyjną detekcję płaszczyzn w zbiorze cechującym się znacznym poziomem szumu pomiarowego i ilością punktów odstających. Aby zoptymalizować jego działanie, dla każdej wykrytej płaszczyzny uwzględniono relacje sąsiedztwa pomiędzy punktami przynależnymi. W tym celu zastosowano podejście oparte na teorii grafów, gdzie chmura punktów traktowana jest jako graf nieskierowany, dla którego poszukiwane są spójne składowe. Wprowadzona modyfikacja obejmuje dwa dodatkowe etapy: ustalenie najbliższych sąsiadów dla każdego punktu wykrytej płaszczyzny wraz z konstrukcją listy sąsiedztwa oraz etykietowanie spójnych komponentów. Rezultaty uzyskane pokazują iż algorytm poprawnie wykrywa płaszczyzny modelujące, przy czym niezbędny jest odpowiedni dobór parametrów początkowych. Czas przetwarzania uzależniony jest przede wszystkim od liczby punktów w chmurze. Nadal jednak aktualny pozostaje problem wrażliwości algorytmu RANSAC na niską gęstość chmury oraz nierównomierne rozmieszczenie punktów.
EN
Laser scanning techniques play very important role in acquiring of spatial data. Once the point cloud is available, the data processing must be performed to achieve the final products. The segmentation is an inseparable step in point cloud analysis in order to separate the fragments of the same semantic meaning. Existing methods of 3D segmentation are divided into two categories. The first family contains algorithms functioning on principle of fusion, such as surface growing approach or split-merge algorithm. The second group consists of techniques making possible the extraction of features defined by geometric primitives i.e.: sphere, cone or cylinder. Hough transform and RANSAC algorithm (RANdom SAmple Consensus) are classified to the last of aforementioned groups. This paper studies techniques of point cloud segmentation such as fully automatic plane detection. Proposed method is based on RANSAC algorithm providing an iterative plane modelling in point cloud affected by considerable noise. The algorithm is implemented sequentially, therefore each successive plane represented by the largest number of points is separated. Despite all advantages of RANSAC, it sometimes gives erroneous results. The algorithm looks for the best plane without taking into account the particularity of the object. Consequently, RANSAC may combine points belonging to different objects into one single plane. Hence, RANSAC algorithm is optimized by analysing the adjacency relationships of neighbouring points for each plane. The approach based on graph theory is thus proposed, where the point cloud is treated as undirected graph for which connected components are extracted. Introduced method consists of three main steps: identification of k-nearest neighbours for each point of detected plane, construction of adjacency list and finally connected component labelling. Described algorithm was tested with raw point clouds, unprocessed in sense of filtration. All the numerical tests have been performed on real data, characterized by different resolutions and derived from both mobile and static laser scanning techniques. Obtained results show that proposed algorithm properly separates points for particular planes, whereas processing time is strictly dependent on number of points within the point cloud. Nevertheless, susceptibility of RANSAC algorithm to low point cloud density as well as irregular points distribution is still animportant problem. This paper contains literature review in subject of existing methods for plane detection in data set. Moreover, the description for proposed algorithm based on RANSAC, its principle, as well as the results is also presented.
PL
Szkoła powszechnie kojarzy się z miejscem wszechstronnego rozwoju wychowanka, gdzie zachodzące procesy dydaktyczno-wychowawcze mają na celu wychowanie jednostki samodzielnej, kreatywnej, twórczo podchodzącej do problemów. Takie zapisy istnieją w urzędowych programach dydaktycznych i wychowawczych. Jednak obok oficjalnego procesu wychowania ogromną rolę w kształtowaniu jednostki odgrywa tak zwany ukryty program wychowania, którego nieodłącznym elementem jest przemoc symboliczna. Autorka w artykule charakteryzuje elementy przemocy symbolicznej występujące w polskim systemie edukacji i ich wpływ na wychowanie jednostki.
EN
School is generally associated with a place of all-rounded development of a learner, where didactic and upbringing processes are aimed at raising an independent, creative, able to solve problems individual. Such provisions are included in didactic and upbringing programs. However, apart from the official process of upbringing, an enormous role in forming a person is played by the so called hidden program of upbringing whose inseparable element is symbolic violence. The paper characterizes elements of symbolic violence occurring in the Polish educational system and their influence on upbringing of an individual.
14
Content available remote Zapewnienie współpracy międzydomenowej z wykorzystaniem metod etykietowania
PL
Przedstawione zostały implementacje dwóch sposobów etykietowania: gdy etykieta dokumentu zawarta jest w oddzielnym pliku oraz gdy etykieta zawarta jest w ramach dokumentu. Pierwsza z implementacji umożliwia tworzenie etykiety bezpieczeństwa dla plików dowolnego typu. Druga daje możliwość tworzenia wiadomości zgodnej ze standardem NFFI (ang. NATO Friendly Force Information).
EN
Presented are implementations of two ways of labelling: when the documenfs label is included into a separate file and when the label is included into the document. The first of the implementations enables creation of a security label for any message, the second one gives a possibility to create a message in accordance with the NFFI (NATO Friendly Force Information) standard.
PL
W artykule omówiono strukturę rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 (CLP) z dn. 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniającego i uchylającego dyrektywy 67/548/EWG (DSD) i 1999/45/WE (DPD) oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1907/2006. Następnie omówiono cele i korzyści wprowadzenia wyżej wymienionego rozporządzenia, zakres jego stosowania z uwzględnieniem wyłączeń. Omówiono w tym zakresie obowiązki producentów, importerów, dalszych użytkowników i dystrybutorów. Przedyskutowano harmonogram wejścia w życie rozporządzenia, a następnie opisano jego ważniejsze elementy oraz podano zdaniem autorów najważniejsze zalecenia "na dziś" z uwzględnieniem konieczności dokonania niezbędnych zmian w kartach charakterystyki.
EN
In the article a structure of the regulation (EC) No 1272/2008 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2008 on classification, labelling and packaging of substances and mixtures, amending and repealing Directives 67/548/EEC and 1999/45/EC, and amending Regulation (EC) No 1907/2006 has been described. Then the purpose and advantages of the mentioned above regulation and its scope of application including exemptions have been discussed. In this range the obligations of producers, importers, downstream users and distributors have been shown. The time schedule of this regulation entering into force has been discussed and then the most essential elements have been described. In the authors' opinion the most important nowadays recommendations have been communicated including the need of necessary changes in the safety data sheets.
PL
Energochłonność PKB Polski jest ponad dwa razy wyższa od średniej krajów Unii Europejskiej. Jeżeli porównać ją z energochłonnością krajów piętnastki to wartość ta wzrasta jeszcze bardziej. Zdaniem Krajowej Agencji Poszanowania Energii najprostsze sposoby zwiększania efektywności energetycznej zostały już wyczerpane. W dobie kryzysu podmiot rynkowy szuka możliwości obniżenia kosztów funkcjonowania. Celem tego działania jest tania energia wysokiej jakości. Przedstawione w artykule miary efektywności energetycznej dowodzą, że proces rozwoju gospodarczego nie musi być zawsze utożsamiany ze wzrostem konsumpcji surowców energetycznych. Jednakże w każdym kraju ze względu na zróżnicowany poziom rozwoju gospodarczego i osiągnięte efekty w dziedzinie poprawy energochłonności gospodarki są stosowane zróżnicowane priorytety.
EN
Energy efficiency measures provide an important potential for reducing the dependence on fossil fuels and mitigating climate change. GDP Energy consumption in Poland is over twice higher then in other European countries. Polish National Energy Conservation Agency remarks the lack of simple energy efficiency instruments. High energy efficiency standards must be considered as an important element of a sustainable future energy system. The article covers the impact of selected energy efficiency policy measures around the world. The author tries to explain what is the importance of energy efficiency measures and what are the priorities. The paper draws the trends, the innovative measures and the measures that are being favoured.
PL
Przedstawiono skrótowo mechanizm tworzenia grafów IE reprezentujących kształt i strukturę podpisów odręcznych oraz zaproponowano metodę automatycznego nadawania etykiet węzłom tych grafów na podstawie przynależności poszczególnych elementów podpisu do odpowiednich klas kształtów. Zostały również zaprezentowane przykładowe wyniki działania proponowanej metody na rzeczywistych obrazach oraz zalety tego podejścia w kontekście dążenia do pełnej automatyzacji procesu tworzenia gramatyk opisujących tego rodzaju obrazy. Podsumowanie pracy zawiera wskazówki co do kierunków dalszych badań w tym zakresie.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.