Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 111

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
1
Content available A critical analysis of IMO S-Mode Guidelines
EN
Circular on “Guidelines for the Standardization of User Interface Design for Navigation Equipment”, commonly known as “S-Mode Guidelines”, has lately been approved by International Maritime Organisation. Its potential impact on default and common user settings of radar equipment, electronic chart display & information system, and integrated navigation system has been discussed in the article. Several issues that should be considered during technical implementation of the circular provisions and follow-up familiarization of navigators with the affected equipment have been identified.
EN
The paper presents the dynamic positioning system (DP), particularly its thruster allocation model, designed for ORP ‘Kormoran’, a Polish mine destroyer built for the Polish Navy in Remontowa Shipbuilding S.A. in Gdańsk. The ORP ‘Kormoran’ ship is the newest and best equipped minehunter ship in Europe. The main task of the new Polish mine destroyer is to search for, classify, identify and combat marine mines and improvised underwater explosives, recognize waterways, transport mines, deploy mines and provide remote control of self-propelled anti-mine platforms. The dynamic positioning control system of the ship presented in the article was constructed by Autocomp Management Ltd. from Szczecin, the only in Poland and one of the few producers of dynamic ship positioning systems in the world.
PL
W artykule zaprezentowano system dynamicznego pozycjonowania statku (DP) zaprojektowany dla ORP „Kormoran”, polskiego niszczyciela min zbudowanego dla Marynarki Wojennej RP w Gdańskiej Stoczni Remontowej Shipbuilding S.A. Okręt ORP „Kormoran” to najnowszy i najlepiej obecnie wyposażony okręt przeciwminowy w Europie. Głównym zadaniem nowego polskiego niszczyciela min jest poszukiwanie, klasyfikacja, identyfikacja i zwalczanie min morskich oraz improwizowanych podwodnych ładunków wybuchowych, rozpoznanie torów wodnych, przeprowadzanie jednostek przez akweny zagrożenia minowego, stawianie min oraz zdalne sterowanie samobieżnymi platformami przeciwminowymi. Przedstawiony w artykule system dynamicznego pozycjonowania statku został wykonany przez Autocomp Management Sp. z o.o. ze Szczecina, jedynego w Polsce i jednego z nielicznych na świecie producentów systemów dynamicznego pozycjonowania statku.
PL
Zaprezentowano koncepcję projektu niskobudżetowego systemu wynoszenia satelitów z wykorzystaniem jednoczłonowych rakiet przeciwlotniczych oraz samolotu klasy MiG-29. Przeanalizowano możliwości umieszczania sztucznych satelitów Ziemi z wykorzystaniem dostępnych w Polsce technologii oraz posiadanych rakiet przeciwlotniczych, planowanych do wycofania w najbliższej przyszłości. Przedstawiono wyniki wstępnych symulacji i wnioski dotyczące wykonalności projektu.
EN
The article presents the concept of a low cost satellite launch system using single-shell anti-aircraft missiles and MiG-29 class aircraft. The authors have analyzed the possibilities of placing artificial Earth satellites available in the Republic of Poland with technologies and using currently available and planned in the near future to withdraw anti-aircraft missiles. The article presents the results of preliminary simulations and conclusions on the feasibility of the project.
EN
GNSS measurements can be supplemented by the information available in EGNOS system even if one has only GNSS receiver that is not processing Satellite-Based Augmentation Systems data. The article describes how to obtain the variances of ranges to the satellites used for positioning when the final antenna position and satellites’ elevation and azimuths values are recorded. To verify how the resultant estimates of position error correspond to real errors the research based on GPS receiver was conducted.
PL
Pomiary GNSS mogą być wspomagane informacją dostępną w systemie EGNOS nawet, gdy wykorzystuje się odbiornik GNSS, który nie jest zdolny do przetwarzania danych z system SBAS. W artykule opisano, w jaki sposób można uzyskać informację o wariancji pomierzonych odległości do satelitów, jeśli znane są pozycja anteny oraz azymuty i wysokości satelitów ponad horyzontem. Dla zweryfikowania, w jakim stosunku pozostają estymowane błędy pozycji względem rzeczywistych błędów przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych z użyciem odbiornika GPS.
EN
Vessels conducting dynamic positioning (DP) operations are usually equipped with thruster configurations that enable the generation of force and torque. Some thrusters in these configurations are deliberately redundant to minimize consequences of thruster failures, enable overactuated control and increase the safety in operation. On such vessels, a thrust allocation system must be used to distribute the control actions determined by the DP controller among the thrusters. The optimal allocation of the thrusters’ settings in DP systems is a problem that can be solved by convex optimization methods depending on the criteria and constraints used. This paper presents a quadratic programming (QP) method, adopted in a DP control model, which is being developed in Maritime University of Szczecin for ship simulation purposes.
PL
Wstęp Wśród doświadczonych nurków obserwuje się adaptację na nurkowanie w formie zmodyfikowanego wzoru zmian fizjologicznych na podejmowanie tej czynności. Przejawia się to między innymi w zmianie odpowiedzi czynności układu sercowo-naczyniowego, dlatego warto ocenić rolę autonomicznego układu nerwowego w modulacji reakcji układu sercowo-naczyniowego po ekspozycji na hiperbarię. Materiał i metody W badaniu udział wzięło dziesięciu doświadczonych w nurkowaniu mężczyzn. Zmierzono efekty ekspozycji na hiperbarię na 30 i 60 metrów oraz interakcji głębokość x czas. Zmiany wartości HR, RRI, CI, LF i HF HRV zostały wzięte pod uwagę. Wyniki Ekspozycja na hiperbarię na 30 metrów znacząco wpłynęła na podwyższenie się wartości HFnu-RRI i obniżenie się wartości LFnu-RRI (F = 42.92, p < 0.00001), bez znaczącego wpływu na wartości HR, RRI i CI. Ekspozycja na hiperbarię na 60 metrów wpłynęła wzrost HR i CI (odpowiednio (F = 7,64, p = 0.01 oraz (F = 4.89, p = 0.04) oraz obniżenie się wartości RRI (F = 7.69, p = 0.01), bez istotnego wpływu na pozostałe zmienne. Wpływ interakcji czynników głębokość x czas był istotny we wszystkich mierzonych zmiennych. Wnioski Wyniki wskazują, że ekspozycja na hiperbarię na 60 metrów wpłynęła na zmianę takich parametrów jak HR, RRI, CI, na które ekspozycja na hiperbarię na 30 metrów nie miała istotnego wpływu. Natomiast, ekspozycja na 30 metrów wykazała istotny wpływ na LF i HF HRV, na które ekspozycja na 60 metrów nie miała istotnego wpływu. Uzyskano istotny efekt interakcji czasu i głębokości w każdej z analizowanych zmiennych.
EN
Introduction Among experienced divers, dive adaptation is seen as a modified pattern of physiological changes. This is reflected, inter alia, in the change in cardiovascular responses, therefore there is need to examine the role of the autonomic nervous system in cardiovascular response modulation after hyperbaric exposure. Material and methods Ten experienced divers took part in the study. The effects of hyperbaric exposure at 30 and 60 meters and interaction (depth x time) were measured. Changes in HR, RRI, CI and HRV values have been taken into analysis. Results Hyperbaric exposure at 30 meters significantly affected HFnu-RRI elevation and decrease of LFnu-RRI (F = 42.92, p <0.00001), without significant affecting the HR, RRI and CI. Exposure to hyperbaric 60 m increased HR and CI (F = 7.64, p = 0.01 and F = 4.89, p = 0.04 respectively) and RRI (F = 7.69, p = 0.01), without significant impact on other variables. The influence of interaction (depth x time) was significant in all measured variables. Conclusions The results indicate that hyperbaric exposure at 60 meters affected HR, RRI, CI parameters, that were not significantly affected by hyperbaric exposure at 30 meters. On the other hand, the exposure at 30 meters showed a significant effect on the LFnu and HFnu HRV, which were not significantly affected by the exposure at 60 meters. Significant effect of time and depth interaction in each of the analyzed variables was observed.
PL
Reakcja na nurkowanie może objawić się zmianą wartości temperatury głębokiej, spowodowaną wieloukładową odpowiedzią ze strony organizmu na zmianę środowiska zewnętrznego. W odpowiedzi na wielokrotnie powtarzane może dojść do chronicznej, fizjologicznej adaptacji reagowania układów organizmu na niniejszą zmianę. Obserwuje się to między innymi w funkcjach organizmu doświadczonych nurków podczas nurkowania. Celem niniejszego badania jest określenie wpływu ekspozycji hiperbarycznej na natychmiastową i odroczoną zmianę wartości temperatury głębokiej jak i jej okołodobowych zmian w grupie trzech doświadczonych nurków. Podczas kompresji na 30 oraz na 60 metrów wartości temperatury głębokiej ciała wykazywały tendencję do wzrostu. Następnie, wartości temperatury głębokiej ciała u nurków poddawanych dekompresji wykazywały tendencję do obniżania się. Wszystkie różnice w wartości temperatury głębokiej uzyskanej przez grupę nurków w poszczególnych punktach czasowych w niniejszym badaniu były nieistotne statystycznie.
EN
Changes observed in the core body temperature of divers are the result of a multifaceted response from the body to the change of the external environment. In response to repeated activities, there may be a chronic, physiological adaptation of the body’s response system. This is observed in the physiology of experienced divers while diving. The purpose of this study is to determine the immediate and delayed effects of hyperbaric exposure on core temperature, as well as its circadian changes in a group of three experienced divers. During compression at 30 and 60 meters, deep body temperature values tended to increase. Subsequently, deep body temperature values showed a tendency to decrease during decompression. All differences in core temperature values obtained by the group of divers at individual time points in this study were not statistically significant.
PL
Temat dbania o właściwy stan techniczny eksploatowanej sieci - w tym ograniczanie niekontrolowanych wycieków do gruntu, kanalizacji, na powierzchnię oraz innej podziemnej infrastruktury - wciąż jest bardzo aktualny. Chcielibyśmy się więc podzielić ostrowskimi doświadczeniami oraz udzielić kilku istotnych wskazówek.
EN
We propose a Marine Vessel Protection Area (MVPA) model as the means of satellite-based augmentation system (SBAS) integrity data presentation in an electronic chart system (ECS) display. The model takes into account several factors that influence the shape and dimensions of the MVPA. These factors include GNSS signal aspects, where measurement errors depend on the geometry of visible satellites and the signal propagation, the ship’s size, the ship’s heading and its estimated accuracy, position of the GNSS/SBAS antenna relative to the ship’s hull, and SBAS integrity data. The resultant safety contour or domain can be displayed within the ECS or ECDIS as a graphical representation of the marine ship position and the protection level of the electronic position/course fixing equipment, equivalent to the horizontal protection level (HPL) used in aviation.
EN
The paper presents the development of a new simulation method to optimize bends in marine waterways. This method, using results of empirical research and simulation methods, would allow accurate determination of safe manoeuvring areas. The method was used at the stage of detailed design of parameters of the, which is undergoing modernization, to determine the optimum parameters of horizontal curves of the fairway. The study was conducted on the type of manoeuvring simulator called Polaris Kongsberg and attended by pilots from the Szczecin–Swinoujscie Pilot Station. Based on the studies carried out, the maximum safe ship length was determined for the redesigned waterway and the conditions for their safe operation. The maximum lengths of these ships are as follows: cruise Lc = 260 m, container Lc = 240 m and a bulk carrier Lc = 220 m.
EN
Vessels conducting dynamic positioning (DP) operations are usually equipped with thruster configurations that enable the generation of resultant force and moment in any direction. These configurations are deliberately redundant in order to reduce the consequences of thruster failures and increase the safety. On such vessels a thrust allocation system must be used to distribute the control actions determined by the DP controller among the thrusters. The optimal allocation of thrusters’ settings in DP systems is a problem that can be solved by several convex optimization methods depending on criteria and constraints used. The paper presents linear programming (LP) and quadratic programming (QP) methods adopted in the DP control model which is being developed at the Maritime University of Szczecin for ship simulation purposes.
EN
The paper presents the framework of usability testing of ECDIS equipment based on the IMO’s Guidelines on Software Quality Assurance and Human-centred Design for e-Navigation. By incorporating the eye tracking techniques into the procedure it was possible to measure the visual attention distribution and the cognitive work-load. The presented method could be used to evaluate usability of every e-navigation system, which is necessary to ensure that the seafarers are able to successfully perform primary operations of systems upgraded with e-navigation functions, regardless of the type and specifications of the system and users’ knowledge and experience with the system. The initial results are presented and discussed as the study is still ongoing.
EN
The paper presents the processing of EGNOS integrity data received either directly from the satellite network or the Sisnet internet relay. Relationship between the individual frames in EGNOS messages has been described. Usefulness of these data was indicated by the three examples. In the first example data form EGNOS was used to compare integrity parameters and the calculated position error. In further examples the simulated position with error and calculated integrity parameters were implemented together. The results were presented in two ways: with use of dedicated program which presents only ship contours (the one not covering GNSS uncertainty and the one covering this uncertainty called Marine Vessel Protection Area) and as a layer in existing ECDIS.
14
Content available remote SBAS integrity data in e-navigation systems
EN
The paper presents the usable form of SBAS integrity data presentation in e-navigation systems. The usability testing of ECDIS display augmented with innovative SBAS integrity data tool was based on the IMO’s Guidelines on Software Quality Assurance and Human-centred Design for e-Navigation. By incorporating the eye tracking techniques into the procedure it was possible to measure the visual attention distribution and the cognitive workload. The applied usability evaluation method proved that the seafarers were able to successfully perform primary operations of the systems reasonably upgraded with SBAS integrity tool and raise their situation awareness, regardless of the type and specifications of the system and their knowledge and experience with the system.
PL
W artykule opisano przyjazny dla użytkownika sposób prezentacji danych wiarygodności (integralności) GNSS pozyskiwanych z SBAS w systemach e-Nawigacji. Test użyteczności zobrazowania ECDIS z danymi SBAS został oparty o wytyczne IMO: „Guidelines on Software Quality Assurance and Human-centred Design for e-Navigation”. Poprzez włączenie do procedury testu technik okulograficznych możliwe było zmierzenie koncentracji wzrokowej użytkownika oraz jego obciążenia poznawczego. Zastosowana metoda oceny pozwoliła dowieść, że nawigatorzy byli w stanie wykonać podstawowe operacje na systemach wyposażonych w narzędzie SBAS podobniejak na systemach bez tego narzędzia równocześnie podnosząc swoją świadomość sytuacyjną.
PL
Najlepiej poznane rytmy dobowe człowieka to: rytm sen–czuwanie, okołodobowa zmienność temperatury głębokiej ciała, dobowe zmiany ciśnienia tętniczego krwi oraz częstości skurczów serca, dobowe zmiany wydzielania hormonów: m.in. melatoniny, kortyzolu, hormonu wzrostu, prolaktyny. Temperatura głęboka ciała u ludzi ma swój charakterystyczny, sinusoidalny przebieg, z wartościami maksymalną około godz. 15:00-17:00 i minimalną, około godz. 03:00-05:00 rano. Analiza piśmiennictwa wskazuje, że na uzyskiwane wyniki dotyczące temperatury głębokiej ciała w dużej mierze ma rodzaj zastosowanej metody pomiaru. W literaturze można spotkać różne sposoby pomiaru temperatury głębokiej ciała, stosowane w zależności od protokołu badania. Jedną z nowszych metod pomiaru wewnętrznej i zewnętrznej temperatury ciała jest zastosowanie zdalnych czujników temperatury, transmitujących zmierzone wartości drogą radiową. Zaletami tej metody są: możliwość uzyskania ciągłego pomiaru temperatury głębokiej, obserwacja dynamicznych zmian temperatury głębokiej ciała zachodzących w cyklu okołodobowym oraz dokładność pomiaru, powtarzalność i wiarygodność uzyskanych wyników, co prezentowane jest w wielu doniesieniach naukowych.
EN
The best known daily rhythms in humans include: the sleep-wake rhythm, the circadian core body temperature variability, daily fluctuations in arterial blood pressure and heartbeat frequency, and daily changes in hormone secretion: e.g. melatonin, cortisol, growth hormone, prolactin. The core body temperature in humans has a characteristic sinusoidal course, with the maximum value occurring between 3:00-5:00 pm and the minimum between 3:00-5:00 am. Analysis of literature indicates that the obtained results concerning core body temperature are to a large extent influenced by the type of method applied in the measurement. Depending on test protocols, we may apply various methodologies to measuring core body temperature. One of the newest methods of measuring internal and external body temperature consists in the utilisation of remote temperature sensors transmitting the obtained value via a radio signal. The advantages of this method includes the ability to perform: continuous core temperature measurement, observe dynamic changes in core body temperature occurring in circadian rhythm and the repeatability and credibility of the obtained results, which is presented in numerous scientific reports.
EN
The aim of this study was to analyse dynamic fluctuations in the circadian rhythm of the core body temperature in healthy adults exposed to conditions in a hyperbaric chamber, using fully objective-telemetric measurement methods. The study group consisted of 13 healthy males (age 32±6.4 years, height 1.85±0.1 m, body weight 84.00±6.3 kg; BMI 24.7±1.2 kg/m2). The core body temperature (CBT) was measured with the Vital Sense telemetry system. The volunteers were placed in a hyperbaric chamber, exposed to compression of 400 kPa, with the exposure plateau of approx. 30 minutes, followed by gradual decompression. The mean core temperature was 36.71oC when registered within 10 minutes before the exposure, 37.20oC during the exposure, 37.27oC one hour after the exposure, 37.36oC 2 hours after the exposure, and 37.42oC three hours after the exposure. The conducted observations show that onehour stay in a hyperbaric chamber at a depth of 30 m results in an increase in the body temperature, particularly significant after the exposure ends, and maintained for at least 3 hours after the exposure.
PL
Celem badań była analiza dynamicznych zmian okołodobowej rytmiki temperatury głębokiej ciała u osób zdrowych poddanych ekspozycji w komorze hiperbarycznej, wykorzystując w pełni obiektywne - telemetryczne metody pomiarowe. Grupę badaną stanowiło 13 zdrowych mężczyzn (wiek 32±6,4 lat; wysokość ciała 1,85±0,1 m, masa ciała 84,00±6,3 kg; BMI 24,7±1,2 kg/m2). Pomiaru temperatury głębokiej ciała (CBT – Core Body Temperature) badanych osób dokonywano przy użyciu telemetrycznego systemu pomiarowego Vital Sense. Ochotnicy zostali umieszczeni w komorze hiperbarycznej i sprężeni do ciśnienia 400kPa, plateau ekspozycji wynosiło ok. 30 minut po czym nastąpiła stopniowana dekompresja. Średnia temperatura wewnętrzna zarejestrowana w przedziale czasowym 10 min przed ekspozycją wyniosła Twew.=36,71oC, podczas ekspozycji Twew. = 37,20oC, godzinę po ekspozycji Twew. = 37,27oC, 2 godziny po ekspozycji Twew. = 37,36oC, 3 godziny po ekspozycji Twew. = 37,42oC. Z przeprowadzonych obserwacji wynika, że godzinny pobyt w komorze hiperbarycznej na głębokości 30 m wpływa na wzrost temperatury ciała, szczególnie istotny po zakończeniu i utrzymujący się przynajmniej 3 godziny po ekspozycji.
PL
W artykule przedstawiono proces modelowania matematycznego i symulacji lotu celu powietrznego z wykorzystaniem pakietu MathCAD. W pracy zaprezentowano dwa modele: model oparty na równaniach kinematycznych i model opisany równaniami dynamicznymi. Zamieszczono przykładowe wyniki badań symulacyjnych.
EN
This article presents the process of mathematical modeling and flight simulation of a flight air target with the use of a package MathCad. The paper presents two models: the first based on the kinematic equations, the latter on the dynamic equations. The work is completed with the examples of selected simulation of the aerial target flights.
EN
Vessels conducting dynamic positioning (DP) operations are usually equipped with thruster configurations that enable generation of resultant force and moment in any direction. These configurations are deliberately redundant in order to reduce the consequences of thruster failures and increase the safety. On such vessels a thrust allocation system must be used to distribute the control actions determined by the DP controller among the thrusters. The optimal allocation of thrusters’ settings in DP systems is a problem that can be solved by several convex optimization methods depending on criteria and constraints used. The paper presents linear programming (LP) and quadratic programming (QP) methods adopted in DP control model which is being developed in Maritime University of Szczecin for ship simulation purposes.
PL
Statki pozycjonowane dynamicznie (DP) mają konfiguracje pędników umożliwiające wytwarzanie wypadkowej siły i momentu w dowolnym kierunku. Konfiguracje te są zazwyczaj nadmiarowe w celu zmniejszenia skutków awarii pojedynczych pędników, a tym samym zwiększenia poziomu bezpieczeństwa wykonywanej pracy. Na takich jednostkach musi być stosowany system alokacji wyliczający i przydzielający nastawy do poszczególnych pędników. Optymalna alokacja nastaw pędników w systemach DP jest problemem, który można rozwiązać, w zależności od zadanych kryteriów i ograniczeń, kilkoma metodami optymalizacji wypukłej. W artykule przedstawiono metody programowania liniowego (LP) i kwadratowego (QP) zastosowane w modelu sterowania DP w symulatorach nawigacyjno-manewrowych Akademii Morskiej w Szczecinie.
19
Content available Usability rating methods of e-navigation systems
EN
The framework of usability testing of e-navigation equipment based on ECDIS example has been presented in the paper. By incorporating the eye tracking techniques into the procedure it was possible to measure visual attention distribution and cognitive workload. Such usability rating methods must be developed to ensure that the seafarers are able to successfully perform primary operations of systems upgraded with e-navigation functions, regardless of the type and specifications of the system and users’ knowledge and experience with the system.
PL
W artykule przedstawiono metodologię testów użyteczności sprzętu e-nawigacyjnego na przykładzie systemu ECDIS. Uwzględnienie technik okulograficznych w ramach zalecanych testów umożliwiło pomiar podziału uwagi i obciążenia poznawczego użytkowników ocenianego sprzętu. Tego rodzaju techniki muszą być rozwijane, aby zapewnić wykonywanie przez nawigatorów podstawowych operacji z udziałem systemów e-nawigacji niezależnie od ich doświadczenia z danym typem sprzętu.
PL
W prognozowaniu zmian stanu technicznego nawierzchni drogowych decydującą rolę w zakresie potencjalnych potrzeb remontowych oraz ich kosztów stanowi diagnoza nawierzchni. Jednym z zadań diagnozy jest wykrycie czynników, np. spękań, które mogą w znaczącym stopniu przyspieszyć degradację nawierzchni. O ile identyfikacja spękań widocznych na powierzchni warstw ścieralnych jest możliwa przy inwentaryzacji wizualnej lub fotorejestracji, to wykrywanie spękań warstw asfaltowych położonych poniżej warstwy ścieralnej wymaga zastosowania innych metod. W artykule przedstawiono skuteczność identyfikacji uszkodzonych w kontrolowany sposób warstw asfaltowych nawierzchni odcinka testowego przy użyciu techniki obliczeń odwrotnych. Opierając się na wynikach pomiaru ugięć nawierzchni przy zastosowaniu urządzenia typu FWD i pseudo statycznych wartościach, analiza sztywności warstw w modelu trójwarstwowej nawierzchni pozwoliła wskazać poprawną lokalizację wymuszonych uszkodzeń.
EN
The role of diagnosis in predicting changes in the technical condition of pavement within the scope of potential repair needs and their costs is decisive. One of its aims it to detect certain factors, e.g. cracks which can considerably accelerate the degradation of pavement. Whereas the identification of cracks visible on the surface ofwearing courses is possible at a visual inventory or photo-based pavement condition survey, revealing cracks in bituminouscourseslocated below the wearing course requires the application of different methods. The present article introduces the effectiveness of identifying in a controlled way damaged bituminous courses of the pavement test section by means of the backcalculation technique. Basing on measurement results with the use of FWD (Falling Weight Deflectometer) device and pseudo-static values, the stiffness analysis of courses in the three-course pavement enabled to indicate the correct location of constrained damage.
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.