Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 28

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  polioptymalizacja
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
Content available remote Polioptymalizacja procesu wtryskiwania tworzyw termoplastycznych
PL
Dokonano optymalizacji procesu wtryskiwania tworzyw termoplastycznych ze względu na zmniejszenie skurczu przetwórczego oraz zwiększenie wytrzymałości mechanicznej wyprasek. W badaniach zastosowano efektywne plany badań doświadczalnych pozwalające na konstrukcję modeli empirycznych charakterystyk jakości procesu i oszacowanie ich ekstremów lokalnych. Na tej podstawie utworzono wielokryterialną funkcję celu, którą wykorzystano do wyznaczenia warunków prowadzenia procesu wtryskiwania. Położenie sąsiedztwa ekstremum potwierdzono doświadczalnie.
EN
Redn. of shrinkage and increase of tension strength of moulds were used as criteria of polioptimalization of injection moulding. The soln. of the problem relied upon the response surface of methodol. As a result, empirical models of 2 criterials were developed and then applied to construction of an objective function. A neighborhood of extreme and its corresponding value were estd. and confirmed by an addn. exptl. run.
EN
The article presents an integrated (inferential) system of computer assistance in waste management designed in componentbased technology. The system allows for the implementation of individual elements (system components) with native and managed programming languages and performance technologies, ensuring easy integration of those components into one coherent, cooperating whole. One of the key issues involves the placement of the objects, events and conducted spatial (geographical) analyses in the system through the application of GIS technology (ability to use digital (vector or halftone-based) terrain maps), execution of spatial analyses, data visualization on maps, etc., using also commonly available spatial data available as part of the Infrastructure for Spatial Information (established under the Act on Infrastructure for Spatial Information).
EN
This article aims to characterize the authorial SimProLOGIC program, version 2.1, which enables one to conduct a cost analysis of individual links, as well as the entire logistic supply chain (LSC). This article also presents an example of the analysis of the parameters, which characterize the supplier of subsystems in the examined logistic chain, and the results of the initial optimization, which makes it possible to improve the economic balance, as well as the level of customer service for a sample test task.
PL
W artykule przedstawiono analizę wpływu niepewności parametrów modelu matematycznego systemu elektroenergetycznego na polioptymalne parametry stabilizatorów systemowych typu PSS2A. Kryteria optymalizacyjne określono dla zakłóceń występujących w siedmiomaszynowym systemie elektroenergetycznym, biorąc pod uwagę przebiegi przejściowe mocy chwilowych, prędkości kątowych (przebiegi związane z kołysaniami elektromechanicznymi) oraz napięcia zaciskowego generatorów. Do optymalizacji wielokryterialnej wykorzystano zmodyfikowany algorytm genetyczny. Ocenę wpływu niepewności na jakość pracy stabilizatorów systemowych o zoptymalizowanych parametrach przeprowadzono z wykorzystaniem statystycznych wskaźników deformacji.
EN
In the paper there is presented the analysis of the impact of different uncertainty sources of a power system on polyoptimal parameters of PSS2A power system stabilizers. For parameter optimization of power system stabilizers there was used polyoptimization (multi-criteria optimization). The optimization criteria were determined for disturbances occurring in a multi-machine power system. There were taken into account the transient waveforms associated with electromechanical swings (the instantaneous power and angular speed) as well as the waveforms of the terminal voltage of generators. A genetic algorithm with floating point encoding, tournament selection, averaging crossover and non-uniform mutation, modified for research, was used for the optimization. Assessment of the impact of the uncertainty on the quality of operation of the power system stabilizers with optimized parameters was made with the use of deformation factors.
PL
W artykule scharakteryzowano procesy obróbki EDM z użyciem proszków w dielektryku. Wykonano badania z proszkami metali; Sn, Fe, Cu i opracowano modele matematyczne tych procesów. Dokonano polioptymalizacji badanych procesów z uwagi na wydajność obróbki, czas obróbki i parametr chropowatości Ra, Przedstawiono wyniki obliczeń oraz wnioski.
EN
The EDM process described in this paper has been carried out with the electrical conductive powder in dielectric. The powders of Sb, Fe and Cu were used. The mathematical model of this process wear has been developed. The poly-optimization method has been used in view of productivity, time of machining and parameter of surface roughness Ra.
EN
his paper presents an analysis of the influence of uncertainty of power system mathematical model parameters on optimised parameters of PSS2A system stabilizers. Optimisation of power system stabilizer parameters was based on polyoptimisation (multi-criteria optimisation). Optimisation criteria were determined for disturbances occurring in a multi-machine power system, when taking into account transient waveforms associated with electromechanical swings (instantaneous power, angular speed) and terminal voltage waveforms of generators. A genetic algorithm with floating-point encoding, tournament selection, mean crossover and perturbative mutations, modified for the needs of investigations, was used for optimisation. The impact of uncertainties on the quality of operation of power system stabilizers with optimised parameters has been evaluated using various deformation factors.
PL
W artykule przedstawiono analizę wpływu niepewności parametrów modelu matematycznego systemu elektroenergetycznego na zoptymalizowane parametry stabilizatorów systemowych typu PSS2A. Do optymalizacji parametrów stabilizatorów systemo- wych zastosowano polioptymalizację (optymalizację wielokryterialną). Kryteria optymalizacyjne określono dla zakłóceń wystę- pujących w wielomaszynowym systemie elektroenergetycznym, biorąc pod uwagę przebiegi przejściowe związane z kołysaniami elektromechanicznymi (moc chwilowa, prędkość kątowa) i przebiegi napięcia zaciskowego generatorów. Do optymalizacji wykorzystano zmodyfikowany na potrzeby badań algorytm genetyczny z kodowaniem zmiennoprzecinkowym, selekcją turniejową, krzyżowaniem uśredniającym i mutacją perturbacyjną. Ocenę wpływu niepewności na jakość pracy stabilizatorów systemowych o zoptymalizowanych parametrach przeprowadzono z wykorzystaniem różnych wskaźników deformacji.
PL
W artykule przedstawiono główne powody, dla których optymalizacja nie znajduje powszechnego zastosowania w praktyce projektowej. Zaproponowano typowe sposoby formułowania zadania optymalizacji, adekwat¬nego do potrzeb i możliwości konstruktorów: ujęcie rozmyte, optymalizację dialogową przez zmianę ograniczeń i polioptymalizację. Zasugerowano, że te niestandardowe ujęcia, łącznie z nowoczesnymi oprogramowanymi metodami optymalizacji w pakietach komercyjnych mogą poprawić obecną niezadowalającą sytuację pomijania optymalizacji w praktyce konstrukcyjno-projektowej.
EN
Main reasons of limited applications of optimization in practice are enumerated. This unsatisfactory situation may be improved by some non-conventional definitions of optimization problems. The remedia are proposed, these are: the fuzzy definition of criteria and constraints, the "soft" optimization on dynamic constraints (without criteria), the decomposition of a problem, the poly-optimization and the global optimization. They are shortly described. What more, it is suggested that some modern professional computer packages with new mathematical procedures and with friendly pre- and postprocessors may encourage wide real applications.
PL
W pracy opisano procedurę polioptymalizacyjną wspomagającą dobór geometrii i własności materiałowych powłoki gradientowej TiAlN/TiN. W modelu matematycznym powłoka gradientowa jest reprezentowana przez tzw. funkcje przejścia, opisujące zmianę parametrów materiałowych warstwy przejściowej, takich jak moduł Younga, współczynnik Poissona, współczynnik rozszerzalności cieplnej oraz gęstość. Polioptymalizacja była prowadzona przy uprzednio zdefiniowanych ustalonych ciągłych obciążeniach zewnętrznych (tzw. obciążenia herzowskie), a przyjęte kryteria decyzyjne były funkcjami stanów naprężeń i odkształceń w powłoce i podłożu. Wykorzystując opracowaną procedurę polioptymalizacyjną, zostały określone optymalne wartości parametrów krzywizny funkcji przejścia pomiędzy warstwami TiAlN i TiN w powłoce gradientowej oraz zaproponowane zostały dwie metody analizy zbioru rozwiązań.
EN
In the paper polioptimization procedure of geometry and properties of TiA1N/ TiN gradient coatings was created. In the mathematical model gradient coatings were represented by transition functions. These functions are describing the change of layers materials' parameters, ie. Young's modulus, Poisson coefficient, thermal expansion coefficient and density. In the physical model used in polioptimization extemal loads were constant (herzian contact) and decisional criteria used in procedure were functions of the stresses and strains in the coating and substrate. Using created procedure optimal values of transition functions parameters were calculated. In addition two methods of analysis of solutions set were also described.
PL
W artykule przedstawiono metodę wyznaczania zbiorów rozwiązań Pareto optymalnych (zbiorów kompromisów) – wartości parametrów stabilizatorów systemowych PSS3B pracujących w wielomaszynowym systemie elektroenergetycznym - przy optymalizacji różnych wielowymiarowych kryteriów. Te kryteria są określone dla konkretnych zakłóceń biorąc pod uwagę przebiegi nieustalone mocy chwilowej, prędkości kątowej i napięcia zaciskowego generatorów w jednym wybranym zespole wytwórczym lub we wszystkich zespołach analizowanego systemu.
EN
The paper presents a method for determining sets of Pareto optimal solutions (compromise sets) - parameter values of PSS3B system stabilizers working in a multi-machine power system - when optimising different multidimensional criteria. These criteria are determined for concrete disturbances when taking into account transient waveforms of the instantaneous power, angular speed and terminal voltage of generators in one, chosen generating unit or in all units of the system analysed.
10
PL
W pracy przedstawiono optymalizację oraz polioptymalizację operacji nagniatania naporowego tocznego. Wykorzystano w tym celu model matematyczny uwzględniający wpływ parametrów toczenia na parametr chropowatości Ra powierzchni po nagniataniu. Optymalizację wykonano, szukając takich parametrów toczenia, aby uzyskać minimalną wartości parametru chropowatości Ra po nagniataniu. W przypadku polioptymalizacji celem było znalezienie minimalnej wartości chropowatości powierzchni po obróbce przy uzyskaniu maksymalnej wydajności operacji.
EN
The latest researches show that the state of a product after previous treatment influences the technological quality of the burnished product [4÷8]. There is a correlation between the state of an object after the previous treatment and the product quality after the operation of burnishing. In the paper the operation of surface preparation in the previous treatment with burnishing rolling operation is considered. The paper presents the optimisation and polioptimisation of the burnishing rolling operation. For this purpose a mathematical model taking into account the influence of turning parameters on the surface roughness parameter Ra after burnishing was used. The optimisation consisted in searching such turning parameters which allowed obtaining the minimum value of the parameter Ra after burnishing. The aim of polioptimisation was to find the minimum value of the surface roughness after treatment when obtaining the maximum efficiency of the burnishing rolling. In order to determine the optimum state of the examined object - function Fmincon from Matlab program was used. The obtained results are presented in the form of graphs. The constant value dependence of changes of the surface roughness parameter Ra obtained on a basis of function (9) is shown in Fig. 1. Fig. 2 presents the set of polioptimal solutions for the operation of smooth burnishing. The set of polioptimal solutions for the operation of smooth burnishing for the values of the operation efficiency between 268,2 ÷ 268,6 [mm/rot.] is shown in Fig. 3.
11
Content available Polioptymalizacja rozmyta w MATLAB'ie
PL
Skutecznym sposobem wdrożenia optymalizacji do praktyki może być wykorzystanie logiki rozmytej do tworzenia modeli matematycznych zadania optymalizacji, jeśli jest dostępna wiedza ekspercka dotycząca obiektu optymalizacji. Dzięki temu: a) unika się żmudnego procesu budowania modelu analitycznego i b) umożliwia się uwzględnienie w modelu rozmytych kryteriów i ograniczeń. W pracy pokazano procedurę wspomagania optymalizacji za pomocą pakietu MATLAB na przykładzie z dwoma i z trzema kryteriami optymalizacji, w ujęciu polioptymalizacyjnym. Wyciągnięto wnioski metodologiczne.
EN
As for now, optimization techniques are not very popular in real engineering, though they are taught at universities and are recognized as very useful in design and management. Probably the main reason is that mathematical models of objects are difficult to device and, what more criteria may not be precisely defined. A way to enhance an effective implementation of optimisation and MADM techniques to a real practice is a fuzzy logic approach to modelling an optimisation problem, if only the expert knowledge is at hand. It yields: a) avoiding the laborious and often not possible process of building an analytical model, b) makes it possible to use fuzzy and imprecise notions and aspects. In the paper there is proposed a procedure how to device and handle such models in the MATLAB environment to get a Pareto set solutions, in poly-optimisation. The methodology is illustrated on an example of a chemical reactor. The poly-optimal control is to be found. First, having stated criteria, as fuzzy and/or non-fuzzy notions (product quality and effectiveness, in the example), an expert arbitrarily defines decision variables (process temperature, time and mixing velocity), and their membership functions, then a mathematical model is established as a set of rules if - then (Fig. 1). This model may be intuitively verified and corrected by graphical presentations, as in Fig. 2. Then, a poly-optimisation is completed: either by survey of all possible solutions (Fig. 3) and reducing the set to the Pareto solutions (Figs. 4 - 6), or by mathematical optimization algorithms. In the example a first approach is adopted. The example is extended: a third non-fuzzy criterion is introduced (cost). (Figs. 7 - 9).Methodological conclusions are formulated, too.
PL
W pracy opisana została procedura polioptymalizacyjna wspomagająca proces prototypowania powłok przeciwzużyciowych, opartych na związkach tytanu TiN i TiAlN, nakładanych na narzędzia do obróbki drewna metodą PVD. Celem pracy jest określenie optymalnych grubości nakładanych powłok ze względu na stan naprężeń termicznych. Model fizyczny obiektu (warstwy + podłoże) opisujący stan naprężeń i odkształceń termicznych występujących w warstwach po procesie nakładania, został stworzony z wykorzystaniem MES. Zaproponowana została również metoda analizy zbioru rozwiązań otrzymanych na podstawie przyjętych kryteriów, bazująca na wielowymiarowych metrykach euklidesowych.
EN
In this paper polioptimization procedure assisting the architecture design process of antiwear coatings based on TiN and TiAlN, deposited by PVD techniques on tools for wood machining, is described. The goal of this paper is to determine the optimal layer thickness of deposited coatings in respect of thermal strain and stresses. For physical modelling purposes Cr, TiN and TiAlN layers were treated as a continuous medium, so the physical phenomena occurring in the coating are modelled basing on the classical theory of stiffness. There was proposed occurrence of the intermediate layer between TiAlN and TiN strips which produced continuous change of physical-chemical properties through the coating thickness. The change of material parameters in the transition layer between TiAlN and TiN was modelled using a sigmoidal transition function. A computer model of the object (coating + substrate) describing strains and thermal stresses in layers after the deposition process was created using FEM. A set of dominated and non-dominated solutions for the considered multicriteria optimization problem is shown in Fig. 6. Also a method for analysis of the set of optimal solutions basing on the multidimensional, Euclidean metric was proposed. The functional dependence of the distance values between the points from the criteria space which are the acceptable solutions and the beginning of the coordinate system as a function of decision variables (layer thickness) is shown in Fig. 7. In Tab. 2 four examples of sets of optimal solutions with the values of the tested criteria are given.
PL
Przyjmuje się, że jest racjonalna jednoczesna (w jednym zadaniu) optymalizacja maszyny oraz optymalizacja parametrów procesu jej eksploatacji. Sformułowano zadanie optymalizacji statycznej i zadanie optymalizacji dynamicznej oraz zadanie polioptymalizacji. Na podstawie krótkiego przeglądu metod rozwiązywania zadań optymalizacji dynamicznej wykazano dogodność dyskretyzacji zmiennych niezależnych, która umożliwia przekształcanie zadania optymalizacji dynamicznej na zadanie optymalizacji statycznej z wieloma zmiennymi decyzyjnymi, oraz w naturalny sposób umożliwia optymalizację parametrów procesu i maszyny w jednym zadaniu.
EN
A premise of this work is that, in design, it is reasonable to optimise parameters of a machine and control functions (or exploitation parameters) in one common optimisation task. Static and dynamic optimisation tasks are defined in the paper, and poly-optimisation task, as well. The last is a Multi-Attribute Decision Making (MADM) problem. On the basis of a concise survey of the dynamic optimization methods, it is argued that a discretisation of the decision space (i.e. the independent variables space) is an efficient way to transform a dynamic problem to a static optimisation problem, which is easier to resolve, even with many decision variables.
PL
Przedstawiono zbiór metod optymalizacji parametrycznej sprężyn. Omówiono znane modele geometryczne sprężyn i ich obciążenia. Przeanalizowano kilka modeli matematycznych konstrukcji sprężyny i porównano z badaną. Zbudowano model optymalizacji konstrukcji rozciętej sprężyny talerzowej. Optymalizację rozwiązywano metodami: hierarchiczną i polioptymalizacji. Zbadano wpływ zmiany parametrów na optymalne rozwiązanie.
EN
The thesis presents the overall description of optimization model of conical disc springs. CRS+Nelder method as well as hierarchical optimization method have been used in order to resolve optimization task. Advantages and disadvantages of particular optimization methods have been considered, as well as generalized analytical description of conical disc spring has been proposed based on P. Niepage's model including half-joint rising phenomena. Window shape optimization for conical disc spring has been conducted and geometrical features have been stated in the form of bound values, which served for lowering maximal tensions.
PL
W pracy sformułowano zagadnienie dyskretnej wielokryterialnej optymalizacji niezawodnościowej przekryć strukturalnych. Przedstawiono podstawy teorii niezawodności oraz metody analizy probabilistycznej w odniesieniu do przestrzennych konstrukcji kratowych. Podjęto próbę oceny awaryjności przekryć prętowych w ujęciu lokalnym i globalnym. W tym celu określono parametry projektowe oraz obciążenia, których losowa zmienność wpływa znacząco na ich niezawodność. Zdefiniowano kryteria awarii konstrukcji jako funkcje opisanych zmiennych losowych. Kryteria te ujęto w wektorze funkcji celu zadania optymalizacji oraz w wektorze ograniczeń nierównościowych. Przedstawiono metodę oceny stanu bezpieczeństwa konstrukcji za pomocą analizy ścieżek zniszczenia. Rozpatrzono dwa modele materiału - sprężysty i kruchy. Przedstawione rozważania zilustrowano przykładem liczbowym dotyczącym realnej konstrukcji inżynierskiej.
EN
In the paper the problem of discrete multicriteria reliability-based optimisation of spatial trusses is formulated. The bases of the reliability theory and methods of probabilistic analysis applied to space truss structures are presented. Local and global approach to probability of structure failure is taken into account. For that purpose design parameters and loads of high variation are determined. There are defined the criteria of failure as objective functions as well as inequality constrains in optimization problem formulation. The assumed criteria are of two types - the local ones concerning single elements of the analysed truss, and the global ones applied to the whole structure. The method of the reliability analysis by failure mode approach is introduced. Two models of materials are considered for that purpose - with ductile and brittle characteristic. As a practical application of the algorithm considered there is presented the reliability analysis of a real engineering structure.
PL
Praca przedstawia koncepcję systemu polioptymalizacji wykorzystania potencjału energetycznego gospodarstw rolniczych. Gospodarstwo rolnicze może być rozpatrywane jako konsument i producent energii. System polioptymalizacji wykorzystania energii pozwoli na dobór technologii wytwarzania energii z zasobów dostępnych w rozpatrywanym gospodarstwie.
EN
The paper presents conception of the polyoptimization system for the usage of the energetic potential of the rural farm. The farm can be treated as an energy consumer and producer. Described system allows selection of technology of fabricating energy from available resources in treated farm.
PL
W pracy opisano nową metodę postępowania przy wyborze rozwiązania konstrukcyjnego ze zbioru jego rozwiązań polioptymalnych. Metoda bierze pod uwagę wrażliwość rozwiązań polioptymalnych na odchylenia zmiennych konstrukcyjnych od wartości optymalnych. Do oceny wrażliwości zaproponowano wiele narzędzi matematycznych i przedstawienia graficzne, co znacznie ułatwia konstruktorowi interpretację wyników i podejmowanie właściwych decyzji. Zastosowanie metody pokazano na przykładzie optymalizacji reduktora.
EN
A new method of evaluation and selection of engineering designs from among of polioptimal sets is presented in this paper. The method allows for the sensitivity of polioptimal solutions to deviations of the design variables from their optimal values. To this end a number of mathematical tools have been proposed that are combined with appropriate graphical representations which make much easier interpretation of results for the designer and, consequently, helps him to arrive at right decisions. The method application is shown on the task of a gear transmission optimization.
PL
W pracy przedstawiono algorytm dwupoziomowej polioptymalizacji przekryć strukturalnych. Na górnym poziomie optymalizacji poszukiwany jest wektor zmiennych decyzyjnych opisujących optymalny układ stref sztywności w konstrukcji. W celu rozwiązania zadania górnego poziomu zastosowano algorytm genetyczny z dziesiętnym kodowaniem zmiennych. Na dolnym poziomie analizy, dla każdego rozwiązania analizowanego na poziomie górnym, przeprowadzane jest wymiarowanie przekrojów prętów. Ponieważ rozwiązania otrzymywane przy zastosowaniu prezentowanego algorytmu spełniają wszystkie wymagania zawarte w odpowiednich normach projektowych, może on znaleźć zastosowanie przy analizie rzeczywistych zagadnień projektowych.
EN
In the paper an algorithm of discrete bilevel polyoptimization of spatial trusses is presented. On the upper level of optimization a vector of optimal decision variables describing stiffness zones-layout in the structure is searched for. In order to solve the upper level problem a decimal-coded genetic algorithm is used. On the lower level of analysis, for each solution analyzed on the upper level, sizing of cross-sections of truss members is performed. Since all requirements contained in adequate design codes are satisfied by solutions obtained by the use of the algorithm, it may find a practical application in solving real design problems.
PL
W pracy opisano zmiany dokonane w związku z przystosowaniem optymalizacyjnej metody ewolucji ekstrapolacyjnej - dokładniej przedstawionej we wcześniej opublikowanych pracach autora - do wykonywania polioptymalizacji. Jej celem jest dążenie do wyznaczenia możliwie licznego zbioru paretooptymalnych rozwiązań problemów z wieloma funkcjami kryterialnymi i ograniczeniami. Przykłady zastosowań do zadań testowych, z których wybrane dwa zamieszczono w pracy świadczą o tym, że algorytm pozwala na bardzo efektywne rozwiązywanie problemów testowych i praktycznych oraz uzyskiwać wyniki lepsze od otrzymywanych znanymi już metodami.
EN
The article describes changes introduced for adjustment of optimisation method of extrapolation evolution - presented in details by the author in previously published papers - to realize polyoptimization. Its aim is to determine possibly numerous set of Pareto optimal solutions with multi-criteria functions and constrains. Implementation examples to test tasks, two of them included in the paper, prove that the algorithm enables very effective solving of test and practical problems and achieving better results than obtained by already known methods.
PL
Artykuł ukazuje sposoby poprawy sytuacji komunikacji zbiorowej w Krakowie w nawiązaniu do celów i zadań projektu badawczego CARAVEL - "Ku nowym sposobom podróżowania". Projekt ten jest wykonywany w ramach Szóstego Programu Ramowego Program CIVITAS "Czystszy i lepszy transport w miastach". Koordynatorem całego projektu jest miasto Genua. W Krakowie w projekcie CARAVEL udział biorą: Urząd Miasta Krakowa, Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne SA oraz Politechnika Krakowska - Katedra Systemów Komunikacyjnych, będąca bezpośrednim realizatorem zadań badawczych. W Ramach projektu jest do zrealizowania 17 zadań. Politechnika Krakowska jest realizatorem 3 zadań oraz jest odpowiedzialna za ocenę efektów wprowadzanych zadań. W artykule zostały przedstawione cele, zadania realizowane przez Kraków oraz sposoby oceny efektów zadań badawczych projektu CARAVEL. Wyjaśniono najważniejsze pojęcia związane z zagadnieniami polioptymalizacji, ukazano zasady oraz możliwości zastosowania polioptymalizacji do oceny efektów wprowadzanych zmian w zakresie obsługi transportowej na przykładzie zadań projektu CARVEL. Na podstawie różnych metod oceny sytuacji pokazano, że można przedstawić idealną sytuację efektów każdego z zadań, w których dążymy do stworzenia zrównoważonej mobilności.
EN
The paper describes methodology of improvements' of the Public Transport situation in Krakow based on research project CARAVEL - "Traveling towards a new mobility". This project is conducted within 6th Framework Programme - Programme CIVITAS - "Cleaner and better transport in cities". A coordinator of whole project is Genua city. There are few CARAVEL project's participants in Krakow: Municipality of Krakow (Urząd Miasta Krakowa - UMK), Public Transport Operator (Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne SA - MPK) Krakow University of Technology - Chair of Transportation System (Politechnika Krakowska - PK - Katedra Systemów Komunikacyjnych). Krakow University of Technology is responsible for the research measures. 17 measures need to be realized within framework of the project. Krakow University of Technology carries out 3 measures and is responsible for evaluation of implemented measures. The article describes aims and measures realized by Krakow and evaluation of implemented measures within CARAVEL project. There are presented explanations of the main issues connected with polioptymization problems, rules and possibly applying of polioptymization for evaluation i transport. On the basis of different methods of assessment, the possibility of optimal results o each measure was described.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.