Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 53

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  elektrownie jądrowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
1
PL
Artykuł przedstawia przegląd dokonań w energetyce jądrowej na świecie w 2020 r. z rozdziałem zawierającym informacje, co wydarzyło się w Polsce. Liczba reaktorów na świecie zmalała do 442 bloków, przy czym włączono 5 nowych bloków i wyłączono 6 starych bloków. Ogólna ich moc zainstalowana nieznacznie wzrosła do 392,5 GWe. Prowadzone są prace przy budowie 50 bloków jądrowych w krajach posiadających energetykę jądrową. W Polsce prace ruszyły do przodu poprzez przyjęcie przez rząd aktualizacji Programu Polskiej Energetyki Jądrowej (PPEJ) i przygotowanie do podpisania porozumienia o współpracy z USA przy budowie pierwszej elektrowni jądrowej. Planowo realizowany jest projekt Gospostrateg-HTR dotyczący wysokotemperaturowego reaktora chłodzonego gazem (HTGR). Zgodne z harmonogramem przebiegała praca reaktora badawczego MARIA w Świerku. Spółka Synthos Green Energy działała na rzecz budowy małego reaktora modułowego BWRX-300 poprzez przygotowanie wspólnie z amerykańskim koncernem Exelon Generation studium wykonalności i rozpoczęciem dialogu regulacyjnego z Państwową Agencją Atomistyki–PAA.
EN
The article presents an overview of achievements in nuclear energy in the world in 2020, with a chapter indicating what happened in Poland. The number of reactors in the world has decreased to 442 units, with 5 new units being added and 6 old units shut down. Their overall installed capacity slightly increased to 392.5 GWe. Work is underway on the construction of 50 nuclear units in countries with nuclear energy. In Poland, work has been moved forward by the government's adoption of the update of the Polish Nuclear Power Program (PPEJ) and preparation for the signing of a cooperation agreement with the US in the construction of the first nuclear power plant in Poland. The Gospostrateg-HTR project for a high-temperature gas-cooled reactor (HTGR) is underway. The work of the MARIA research reactor in Swierk was according to the schedule. The company Synthos Green Energy acted to build a small modular reactor BWRX-300 by preparing a feasibility study together with the American concern Exelon Generation and starting a regulatory dialogue with PAA.
PL
W latach 80. XX w. pojawiły się doniesienia o występowaniu skupisk (ang. clusters) zachorowań na białaczkę u dzieci mieszkających w pobliżu elektrowni atomowych i innych obiektów jądrowych. Niniejszy artykuł dokonuje przeglądu takich skupisk występujących w Niemczech, W. Brytanii, Francji i innych krajach i analizuje potencjalny związek między promieniowaniem emitowanym przez obiekty jądrowe a zachorowaniami na białaczkę. Ponieważ wykazano, że poziom promieniowania jonizującego na terenach wokół elektrowni i innych instalacji jądrowych nie stanowi zagrożenia dla zdrowia i życia mieszkających w pobliżu ludzi, najbardziej prawdopodobną przyczyną okazał się brak wystarczającej odporności u dzieci tych mieszkańców na wirusy i inne patogeny pojawiające na terenach budowy zakładów jądrowych wraz z napływającymi z odległych miejsc nowymi pracownikami tych zakładów.
EN
A few reports of increased numbers of leukaemia cases (clusters) in children living in the vicinity of nuclear power plants (NPPs) and other nuclear installations have triggered a debate over the possible causes of the morbidity. In this review the most important cases of such clusters are described and analyzed with emphasis on the relationship between the environmental exposure to ionizing radiation and the risk of leukaemia. Since, as indicated, a lifetime residency in the proximity of an NPP does not pose any specific health risk to people and the emitted ionizing radiation is too small to cause cancer, a number of hypotheses have been proposed to explain the childhood leukaemia clusters. The most likely explanation is the so called 'population mixing', i.e., the influx of outside workers to rural regions where nuclear installations are being set up and where local people are not immune to viruses and other pathogens brought along with the incomers.
3
Content available remote Mity o energetyce jądrowej
PL
W ostatnich miesiącach, wskutek splotu szeregu okoliczności, w tym intensyfikacji dyskusji na temat zmian klimatu, prezentacji planów polskiego rządu dotyczących budowy elektrowni jądrowych oraz kampanii wyborczej, w której tematyka klimatyczna była obecna w dużo większym stopniu niż w latach poprzednich, a także emisji popularnego serialu dotyczącego katastrofy czarnobylskiej, energetyka jądrowa stała się w Polsce tematem ożywionej debaty publicznej, zarówno w mediach tradycyjnych, jak i społecznościowych. Niestety przy tej okazji w obiegu publicznym pojawił się cały szereg mitów dotyczących tej branży i technologii jądrowych w ogóle. Niniejszy artykuł przedstawia wybrane z nich, które na podstawie doświadczenia autora, pojawiają się w dyskusjach szczególnie często, wraz z informacjami na temat stanu faktycznego.
4
Content available Maintenance related events in nuclear power stations
EN
This paper presents the essential results of a study performed by the European Clearinghouse on Operational Experience Feedback, in cooperation with IRSN and GRS, aiming to analyse events where their direct or root cause was an inappropriate maintenance at nuclear power stations. The databases of IRSN, GRS, U.S. NRC and IAEA IRS were screened to select relevant events related to maintenance that took place in the period 2002-2013. The examination of the selected events resulted in their classification into nine categories or groups with sub-division in families and, if necessary, sub-families. In total 921 events were analysed. One of the event classifications performed was according to the type of maintenance (periodic, predictive, planned and corrective). The operational experience data analysis indicated that 47% of the events reported were related to periodic maintenance. The main affected components were „valves”, followed by „electric power components”. The main root causes observed are „maintenance performed incorrectly” (e.g., improper use of tools, breach of authorization, lapse, etc.), „deficiencies in written procedures or documents” and „deficiencies in management or organization”. Regarding the impact on safety, the dominant family is „potential effects on safety function” (57%), followed by „significant effect on operation” (20%). Based on a detailed analysis of selected events, recommendations were developed and some of them are presented in this paper. This study highlights that the continuous analysis of maintenance related events and the efficient utilization of operational experience provide important insights for improving the quality of maintenance and for preventing the occurrence of unusual events and thus helps to enhance nuclear safety.
PL
W niniejszej pracy przedstawiono najważniejsze wyniki badania dotyczącego informacji zwrotnych na temat doświadczeń z eksploatacji urządzeń przeprowadzonego przez European Clearinghouse we współpracy z IRSN oraz GRS. Badanie miało na celu analizę zdarzeń, których bezpośrednią lub zasadniczą przyczyną była nieodpowiednia eksploatacja urządzeń w elektrowni jądrowej. W badaniu, przeszukiwano bazy danych których operatorami są IRSN, GRS, U.S. NRC oraz IAEA IRS w celu wyłonienia istotnych zdarzeń eksploatacyjnych z lat 2002-2013. Analiza wybranych zdarzeń pozwoliła na sklasyfikowanie ich według dziewięciu kategorii lub grup, które z kolei podzielono na rodziny i, jeśli zachodziła taka potrzeba, także na pod-rodziny. W sumie przeanalizowano 921 zdarzeń. Jedna z klasyfikacji zdarzeń została oparta na kryterium rodzaju utrzymania ruchu (okresowe, predykcyjne, planowe oraz korekcyjne). Analiza danych dotyczących doświadczeń operacyjnych wykazała, że 47% zgłaszanych zdarzeń było związanych z konserwacją okresową. Głównymi elementami, których dotyczyły badane zdarzenia były "zawory", a w drugiej kolejności "części elektryczne" Najważniejszymi zasadniczymi przyczynami zdarzeń były "nieprawidłowo wykonana konserwacja" (np. nieprawidłowe użycie narzędzi, naruszenie autoryzacji, pomyłka, itd), "niedoskonałe procedury pisemne lub niedoskonała dokumentacja" oraz "niedociągnięcia w zarządzaniu lub organizacji". W odniesieniu do wpływu na bezpieczeństwo, dominującą rodzinę zdarzeń stanowiło "potencjalne oddziaływanie na funkcję bezpieczeństwa" (57%), a w drugiej kolejności "znaczący wpływ na pracę" (20%) W oparciu o szczegółową analizę wybranych zdarzeń, opracowano rekomendacje, z których część przedstawiono w niniejszym artykule. Omawiane badanie zwraca uwagę na fakt, iż ciągła analiza zdarzeń eksploatacyjnych oraz skuteczne wykorzystanie doświadczeń z eksploatacji dostarczają istotnej wiedzy na temat możliwości doskonalenia jakości utrzymania ruchu oraz zapobiegania występowaniu zdarzeń, pomagając w ten sposób zwiększyć bezpieczeństwo produkcji energii jądrowej.
5
Content available Pływające elektrownie jądrowe
PL
W artykule przedstawiono elektrownie jądrowe budowane na statkach.
EN
The article discusses floating (floating nuclear power plant installed on the ships).
6
Content available Wprowadzenie do teorii wybuchów jądrowych
PL
W artykule tym omówiono kwestie związanie z wytwarzaniem energii jądrowej podczas wybuchów jądrowych, tj. energii generowanej w wyniku powstawania nowych jąder atomowych, dzięki redystrybucji protonów i neutronów w oddziałującym jądrze, tworząc tym samym po procesie zupełnie nowe pierwiastki. Można osiągnąć to w dwojaki sposób – albo łącząc je w procesie fuzji albo rozdzielając w procesie rozszczepienia. Energia jądrowa początkowo była wykorzystywana w celach wojennych, jednak naukowcy zaczęli się coraz intensywniej zastanawiać nad tym, jak można ją wykorzystać w celach pokojowych z pożytkiem dla ludzi. Opisano tu historię teorii wybuchów jądrowych, a także pierwsze próby ich przeprowadzenia oraz rozwój badań nad ich wykorzystaniem w celu służby społeczeństwu. Wyjaśnione tu zostaną podstawowe zasady rozszczepienia jąder atomów i fuzji oraz mechanizmu reakcji łańcuchowej towarzyszącej wybuchom jądrowym, a także ich zastosowanie w elektrowniach jądrowych. Oprócz tego przedstawiono tu klasyfikację wybuchów jądrowych oraz ich krótką charakterystykę. Następnie opisano projekt Trinity, tzn. pierwszy naziemny test broni jądrowej przeprowadzony przez Stany Zjednoczone w 1945r. oraz zestawiono badania wybuchów jądrowych we Francji w latach 1960-1974.
EN
In article issues related to production of nuclear power during nuclear explosions are discussed (e.g. energy generated during formation of new nuclei due to protons and electrons redistribution). It causes thereby the emergence of new elements. It can be achieved in two ways – connection by fusion and splitting by fission processes. Nuclear energy was used for military purposes initially, but scientists were wondering more and more intensively how to use this energy in a peaceful way, for the people benefits. Furthermore, the history of nuclear explosions is described here, with the first attempts to perform and the development in researches aiming at the use of nuclear power in public service. Basic rules of fission and fusion processes are explained here, and nuclear explosions accompanied by the chain reaction with their applications in nuclear power plants are discussed. Except that, the classification and the characteristic of nuclear explosions are presented. After that, the Trinity test is described, i.e. the first aboveground nuclear weapon test performed by United States in 1945. The article also presents the Nuclear explosion tests in France between 1960-1974.
PL
Cel niemieckiej transformacji sektora energii został ustanowiony już we wczesnych latach pierwszej dekady nowego tysiąclecia, kiedy to partia "zielonych" stała się partnerem koalizji z socjaldemokratami. "Energiewende" została jednak wykładnią polityki energetycznej Niemiec przed trzema laty, a zebrane doświadczenia pozwalają dziś na formułowanie wniosków, ale nie zamyka to problemu niejednoznaczności oceny tej doktryny: od pełnej afirmacji po skrajny sceptycyzm.
PL
Plany rozwoju energetyki jądrowej w Polsce spowodowały kolejną falę zainteresowania występowaniem rud uranu w Polsce. Obecnie uran nie jest traktowany jako surowiec strategiczny i Polska potencjalnie może go pozyskać na zasadach rynkowych. Stąd też niniejsza analiza geologiczno-gospodarcza wystąpień uranu w Polsce nawiązuje ściśle do aktualnych światowych trendów w geologii i gospodarce uranem. Postępujący rozwój technologii odzysku uranu i nacisk na efektywność ekonomiczną przedsięwzięć górniczo-przeróbczych spowodowały, że zainteresowanie budzą przede wszystkim złoża występujące na powierzchni terenu lub na bardzo małych głębokościach (złoża kalkretowe, w granitach/alaskitach i typu metasomatycznego) nadające się do taniej eksploatacji metodą odkrywkową, złoża typu piaskowcowego nadające się do eksploatacji metodą podziemnego ługowania, występujące do głębokości 500 m, oraz bardzo bogate złoża związane z niezgodnościami proterozoicznymi lub polimetaliczne złoża w brekcjach hematytowych. Dotychczas największymi producentami uranu były Kanada i Australia, ale od 2008 r. największym producentem został Kazachstan, dynamicznie rozwijający produkcję żółtego keku ze złóż w piaskowcach metodą ługowania in situ. Także państwa afrykańskie, przede wszystkim Namibia i Niger, oraz Rosja i Uzbekistan należą do poważnych producentów światowych. Natomiast kraje Europy środkowo-zachodniej, będące w przeszłości ważnymi dostawcami uranu (Francja, b. Czechosłowacja, b. NRD) praktycznie zaprzestały wydobycia na swoim terenie, co było spowodowane wyczerpaniem się zasobów złóż z jednej strony i restrykcyjnymi względami środowiskowymi z drugiej. Wystąpienia uranu w Polsce znane są z dolnoordowickich łupków dictyonemowych obniżenia podlaskiego (typ łupków czarnych) i triasowych piaskowców syneklizy perybałtyckiej (złoża typu piaskowcowego). Głębokość występowania, niskie zawartości (łupki ordowiku), bardzo duża zmienność okruszcowania (piaskowce triasu) powodują, że nie mają one złożowego znaczenia i mogą być klasyfikowane co najwyżej jako wystąpienia rud U o niewielkich zasobach o charakterze prognostycznym lub perspektywicznym, występujące w trudnych warunkach geologiczno-górniczych oraz środowiskowo-krajobrazowych.
EN
The latest plans to develop a nuclear energy industry in Poland led to revival of interest in domestic uranium reserves. However, in the meantime uranium lost its status of a strategic raw material which opened possibilities to import that commodity. This makes it necessary to conduct geological-economic analysis of Polish uranium deposits in close reference to current world trends in development and management of uranium resources. The recent developments in technology ot uranium production and market requirements for economic efficiency of mining operations and processing focus on deposits occurring at the surface or shallow depths (calcrete deposits, those related to granites/alaskites or of the metasomatic type) suitable for inexpensive open-pit mining, deposits of the sandstones type at depths not greater than 500 m and suitable for mining by underground leaching, and very rich deposits related to Proterozoic unconformities or hematite breccias. Canada and Australia had been the main uranium producers until 2008 when the first place has been taken over by Kazakhstan thanks to dynamic growth of its production of yellow cake from sandstone uranium deposits mined by in situ leaching. The other leading producers include Namibia, Niger and some other African countries, as well as Russia and Uzbekistan. In turn, several important suppliers from the past (as e.g. France, former Czechoslovakia or former East Germany) have practically ceased out the production due to exhaustion of economic resources and/or environmental restrictions. In Poland uranium mineralization has been found in Lower Ordovician Dictyonema Shale in the Podlasie Depression (deposit of the black shale type) and Triassic Sandstones in the Peribaltic Syneclise (deposit of the sandstone type). The depth of burial combined with low concentrations of uranium (Ordovician Shale) and very high variability in mineralization (Triassic sandstones) make these deposits uneconomic and classifiable as uranium ore occurrences with limited resources and of prognostic or perspective importance, additionally limited by geological-mining conditions and environmental restrictions.
10
Content available remote Co robić z wypalonym paliwem z polskich elektrowni jądrowych?
PL
Przedstawiono podstawowe informacje na temat wypalonego paliwa i jego specyficznych właściwości oraz omówiono możliwe sposoby postępowania z nim po wyładowaniu z reaktora w świetle tego, co w tej kwestii robi się na świecie. Zwrócono uwagę na znaczenie wypalonego paliwa jako źródła materiałów jądrowych, które po jego przerobie będą nadawały się do ponownego wykorzystania w reaktorach lekko wodnych lub w późniejszym okresie - w reaktorach na neutronach prędkich.
EN
Presented are basic informations concerning spent fuel and its specific properties as well as discussed are possible methods of its treatment, after unloading from the reactor, in the light of what is being done in this matter in the world. Attention is paid to the importance of spent fuel as the source of nuclear materials which, after processing, will be suitable for reuse in light water reactors or, at a later time, in fast reactors.
11
Content available remote Hipotezy ochrony radiologicznej
PL
Niemal dwa lata po awarii w elektrowni jądrowej Fukushima Daiichi wszyscy zastanawiają się nad konsekwencjami budowania elektrowni jądrowych. Wśród społeczeństwa popularne jest przekonanie, że każda dawka promieniowania jest szkodliwa dla zdrowia. Dodatkowo opinia ta podsycana jest przez każdy wypadek radiacyjny, m.in.: awarię w elektrowni Three Mile Island w 1979 roku czy Czarnobylu w 1986 roku. Jest to jednak tylko jedna z hipotez. Na pytanie, która z nich jest prawdziwa, nie ma jednoznacznej odpowiedzi, a zdania naukowców są podzielone. Istnieje wiele publikacji naukowych potwierdzających różne hipotezy, co w konsekwencji wprowadza jedynie coraz więcej wątpliwości, szczególnie wśród osób mających kontakt z promieniowaniem jonizującym podczas rutynowych badań diagnostycznych i pracy zawodowej.
PL
Elektrownie nuklearne mają liczne struktury, systemy i komponenty narażone na szkodliwe oddziaływania wyładowań piorunowych. Wyładowania te mogą powodować zaburzenie pracy reaktora, uruchomienie systemów bezpieczeństwa, utratę ochrony przeciwpożarowej, itd. W nowoczesnych systemach bezpieczeństwa i kontroli występują liczne czułe urządzenia elektroniczne, które - ze względu na niski poziom napięć sygnałowych - są bardzo podatne na oddziaływanie pioruna. W zaistniałej sytuacji ocena zagrożenia piorunowego stanowi istotny element w działaniach wpływających na poprawną pracę elektrowni nuklearnych [9]. Obecny stan wiedzy i techniki pozwala kontrolować te procesy, zapewniając w efekcie bezpieczeństwo obiektów naziemnych.
EN
In nuclear power plants there are numerous structures, systems and components exposed to harmful influence of lightning discharges. Such discharges can cause disturbances in operation of a reactor, actuation of safety systems, loss of fire protection etc. In modern safety control systems there are installed sensitive electronic devices which - because of the low level of signal voltages - are very susceptible to influence of a lightning. In such a situation the assessment of the lightning hazard becomes an important element of activities influencing the proper operation of nuclear plants. Current condition of knowledge and technology allows controlling of these processes, resulting in ensuring safety of objects located on the ground.
PL
W artykule omówiono podstawowe czynniki, które mają wpływ na opłacalność elektrowni jądrowej. Jej efektywność ekonomiczną badano za pomocą wskaźników w postaci zaktualizowanej wartości netto inwestycji (NPV) i uśrednionego jednostkowego kosztu energii elektrycznej (LCOE). Obliczono także jednostkowy koszt wytwarzania energii elektrycznej w trakcie spłaty zobowiązań kredytowych (COE1) i po okresie spłaty (COE2). Przeprowadzono analizę zmian NPV w zależności od ceny energii elektrycznej. Obliczenia sporządzono dla trzech różnych wartości wskaźnika jednostkowych nakładów inwestycyjnych, trzech wartości oprocentowania kapitału oraz dwóch wartości stopnia wyzyskania mocy zainstalowanej (capacity factor). Do analizy wybrano elektrownię jądrową z reaktorami wodnymi ciśnieniowymi (PWR) o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej równej 3200 MW. Na potrzeby analizy opracowano metodykę kalkulacji kosztów, przystosowaną do obliczeń dla elektrowni jądrowej, dotychczas stosowanej w gospodarce elektroenergetycznej.
EN
In this paper, major factors having an impact on economic viability of nuclear power plant (NPP) were discussed. Economic viability of NPP is expressed in terms of net present value (NPV), and levelised cost of generated electricity (LCOGE). In addition, the cost of electricity (COE) were calculated for the period of bank loan payment (COE1) and after that period (COE2). NPV was calculated as a function of electricity price. The calculations were performed for the combinations of three values of specific overnight investment cost, three values of discount rate and two values of capacity factor. Nuclear power plant chosen for the purpose of this analysis has 3,200 MWe installed capacity and is based on Pressurized Water Reactor (PWR) technology. The methodology of cost calculations is based on classical economic analysis approach and was adapted to nuclear power needs.
14
Content available remote Wykorzystanie biogazu w energetyce zawodowej w korelacji z energetyką jądrową
PL
Synergia jądrowo – biogazowa jest propozycją działań dla energetyki, z uwzględnieniem specyfiki polskich warunków, gospodarczych, ekonomicznych i technicznych. W artykule podjęta została próba innowacyjnego spojrzenia na możliwości połączenia, dwóch różnych sposobów wytwarzania energii elektrycznej. Z pozoru nie mające cech wspólnych dziedziny, takie jak elektrownie jądrowe oraz systemy przetwarzania biomasy z pozyskiwaniem biogazu, mogą po głębszych i bardziej zaawansowanych analizach, okazać się jednym z atrakcyjnych kierunków rozwoju polskiego systemu elektroenergetycznego. Opisana została krótko specyfika pozyskiwania biogazu, oraz scharakteryzowano pokrótce założenia funkcjonowania elektrowni jądrowych. Następnie pokazane zostały możliwości oraz zalety wynikające z połączenia tych dwóch systemów w jednym miejscu i czasie, zarówno pod kątem efektywności energetycznej, jak i regulacji Unii Europejskiej dotyczących emisji dwutlenku węgla. Jak również, zarysowana została koncepcja funkcjonowania nowatorskiej elektrowni bazującej na połączeniu energii nuklearnej z wykorzystaniem biometanu.
EN
Proposed nuclear – biogas (biomass) synergy is an option, for power industry, which include technical, economical issues in polish energy industry. Considering the innovative view on possibility to combine two different energy systems. Outwardly such unlike two systems, like nuclear power plants, and biogas installation, can be attractive alternative for the development of the Polish power industry. In article was described, the methodology of biogas producing, basis for the functioning of nuclear power plants. Author shows advantages of nuclear – biogas synergy, both for power efficiency and carbon dioxide reduction method. Finally was described a few necessary aspects of functioning this new synergy system.
EN
The paper describes an approach to the numerical analysis of response of nuclear power plant buildings including soil-structure interaction effects. A reinforced concrete structure of an NPP reactor building under operating and seismic loadings is considered. The simulated seismic load corresponds to a maximum designed earthquake of magnitude 7 (the peak ground surface acceleration is 0.12 g). The numerical analysis was performed by the finite element method in a 3D nonlinear statement using the FEM-programs ANSYS and LS-DYNA. Review of the numerical analysis results demonstrated that the presented technique can be successfully applied to seismic design of NPP structures.
PL
W artykule opisano sposób analizy numerycznej reakcji (odpowiedzi) budynków elektrowni jądrowej, łącznie ze zjawiskami interakcji pomiędzy gruntem a konstrukcjami. Rozpatrywana jest żelbetowa konstrukcja budynku reaktora elektrowni jądrowej w warunkach roboczych i obciążeń sejsmicznych. Symulowane obciążenie sejsmiczne odpowiada maksymalnej sile trzęsienia ziemi założonej w projekcie, a mianowicie poziomowi 7 (maksymalne szczytowe wartości przyspieszenia gruntu wynoszą 0,12g). Analiza numeryczna została wykonana przy użyciu metody elementów skończonych dla trójwymiarowego modelu nieliniowego z wykorzystaniem programów ANSYS oraz LS-DYNA służących do analizy MES. Przegląd wyników analiz numerycznych wykazał, że zaprezentowana technika może być z powodzeniem stosowania do projektowania konstrukcji elektrowni jądrowych z uwzględnieniem zagrożeń sejsmicznych.
EN
Presented is the characteristics of electric systems currently used in nuclear power plants. Plant auxiliaries are divided into three categories according to required feeding reliability level. Described are basic subsystems of a nuclear power plant electric system. Presented are the commonly used in nuclear power plants solutions of single- and multi-unit power leading out systems as well as of the auxiliaries feeding systems. Shown are structural solutions of electric systems of the currently built or designed nuclear power plants applying reactors of the so-called III+ generation: EPR, ABWR and AP 1000.
PL
Przedstawiono charakterystykę układów elektrycznych w obecnie budowanych elektrowniach jądrowych. Urządzenia potrzeb własnych elektrowni dzieli się na trzy kategorie zależnie od wymaganej niezawodności zasilania energią elektryczną. Opisano podstawowe podukłady układu elektrycznego elektrowni jądrowej. Przedstawiono powszechnie stosowane rozwiązania monoblokowych i wieloblokowych układów wyprowadzenia mocy elektrowni jądrowych oraz układów zasilania potrzeb własnych. Zaprezentowano także rozwiązania strukturalne układów elektrycznych obecnie budowanych lub projektowanych elektrowni jądrowych z reaktorami tzw. generacji III+: EPR, ABWR, AP 1000.
PL
Budowa elektrowni jądrowej w Polsce jest problemem złożonym, który frapuje społeczeństwo od kilkudziesięciu lat. W postępowaniu administracyjnym niezbędnym w celu realizacji inwestycji w zakresie budowy obiektów energetyki jądrowej można dostrzec wiele odmienności w porównaniu z innymi procesami inwestycyjno- budowlanymi. Pozwala to na wysnucie wniosku, że postępowanie w sprawach z zakresu energetyki jądrowej jest procedurą o specyficznym charakterze.
EN
Building of a nuclear power station in Poland is a complex problem which has been holding the society’s interest for tens of years. In administrative proceeding, necessary for realization of power nuclear industry investments, many differences in comparison with other investment and building processes can be seen. It allows us to draw a conclusion that proceeding in nuclear industry cases is a procedure of a specific character.
PL
Autor poddaje analizie i ocenie opracowywane w ostatnich latach trendy rozwoju krajowej elektroenergetyki.
EN
The author analyses and assesses last years' trends in development of domestic electric power engineering.
PL
Stwierdzono, iż promieniowanie jonizujące pochodzące od działającej elektrowni jądrowej jest tak małe, że nie ma możliwości wpłynięcia w jakikolwiek sposób na zdrowie mieszkających w okolicy ludzi.
EN
Ascertained is that ionizing radiation produced by an operating nuclear power plant is so small that it cannot impact in any way on health of the local population.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.