Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 8

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
[...]W tym artykule chcę zwrócić uwagę na skutki jednostronnego wprowadzenia w Niemczech minimalnej stawki płacy, zaawansowanych prac legislacyjnych we Francji oraz zapowiedzi podobnych rozwiązań w co najmniej kilku następnych państwach. Przedmiotem niniejszego artykułu jest ocena zgodności z prawem unijnym przepisu § 20 niemieckiej ustawy o płacy minimalnej (Mindestlohngesetz – MiLoG)1, nakładającego na polskich przewoźników obowiązek stosowania wobec pracowników świadczących pracę na terenie Niemiec minimalnej stawki wynagrodzenia w wysokości 8,5 euro brutto za godzinę, określonej w przepisie § 1 ust. 2 MiLoG.[...]
EN
The study on application of new German act on minimum rates of pay ('MiLoG') to drivers employed by undertakings from outside of Germany, who perform international carriage or cabotage on the German territory ('Study') brings conclusions that such territorial application of MiLoG is contrary to certain acts of EU law: - Article 56 of Treaty on the Functioning of the European Union, - Article 8 of Rome I Regulation, - Article 1 of Directive 96/71/EC concerning the posting of workers in the framework of the provision of services, - Article 9 of Regulation (EC) No 1072 on common access to the international road haulage market. The key finding of the Study is that said drivers perform international carriage or cabotage operations on the German territory only on a temporary basis, so they are not workers posted to Germany. These drivers still remain employed by their original employers, and international travels are core feature of the work they conduct for their employers. Thus, Directive 96/71/EC concerning posting of workers does not apply and contracts of employment of these drivers may be examined only on the grounds of Rome I Regulation. This act lays down specific provisions regarding the freedom of choice of law governing the contract of employment but also certain limits of such freedom, applying in particularly where the work is to be conducted in several member states. Court of Justice examined cases of law applicable to employment contracts of lorry drivers (Case C-29/10 Koelzsch v. Luxembourg) and seagoing personnel of merchant navy undertakings (Case C-384/10 Voogsgeerd). Jurisprudence of Court of Justice establishes a sophisticated criteria that has to be examined in each individual case in order to determine the law governing the contract. Therefore, automatic application of MiLoG on territorial basis is contrary to said Regulations and Directive. It is also contrary to the Treaty itself, as it impedes competition on the market and is not proportional. In fact, application of MiLoG on a territorial basis is very likely to have very serious and negative impact on the transport network in EU. Higher costs of labour on the transport corridors running through the German territory may even force out the international carriage from this territory. That would not only raise the overall costs of transport (including raising of CO2 emission) but it would also mean that whole TEN-T network should be reconsidered.
PL
[...] Celem artykułu jest oszacowanie zmiany wskaźnika dostępności transportowej wybranych miast, będącej efektem budowy autostrad w Polsce. Układ autostrad w Polsce wyznaczony jest przebiegiem trzech głównych dróg 6: –– autostrada A1 o łącznej długości 582 km, która łączy Gdańsk z Łodzią i aglomeracją śląską w transeuropejskim korytarzu transportowym nr VI, –– autostrada A2 o łącznej długości 651 km, która łączy Poznań z Łodzią i Warszawą w transeuropejskim korytarzu nr II, –– autostrada A4 o łącznej długości 670 km, która łączy Wrocław z Katowicami, Krakowem i Rzeszowem w transeuropejskim korytarzu nr III. Dodatkowo sieć podstawowych autostrad docelowo uzupełniają: autostrada A6 (29 km), autostrada A8 (27 km) i autostrada A18 (75 km). Autostrady połączą miasta i umożliwią przemieszczanie się znacznie szybsze, niż było to możliwe do tej pory.
EN
One of the main objectives of European transport policy is to increase the accessibility of regions. In particular, this refers to the outermost regions and regions that are not necessarily geographically peripheral, but which accessibility is limited due to the lack of developed transport infrastructure. The modernization of the transport system contributes to the reduction of transaction costs what increases overall competitiveness. The development of European transport network aims at increasing the accessibility of regions. Also, the financing schemes of infrastructure development include the goal of accessibility. This particularly concerns the trans-European transport corridors which are planned to link regions along the European Union territory, but the construction of various sections of these corridors (e.g. motorways in Poland) have a significant impact on the development of the national transport system. Motorways in Poland are part of this policy and in large share have been financed by different EU funds. Motorways will connect the cities what allows to travel much faster than it was possible before. This article presents the impact of the construction of motorways in Poland (A1, A2 and A4) on the transport accessibility of regions when it comes to the change in travel time between major cities in Poland. As the accessibility indicator in the analysis we use the weighted average time of travel and economic potential. These indicators respond to different conceptualizations and offer complementary information on the impact of new infrastructure on accessibility. The study compares the travel times between selected cities and economic potential of regions based on 2004 and 2012 years data. The results indicate that the accessibility increases unevenly, so the interpretation of indicators needs to include some descriptive elements.
4
Content available remote Moja uczelnia i moi nauczyciele
PL
Osobiste wspomnienia i refleksje wychowanka SGH związane ze Szkołą oraz jego dalszą drogą zawodową.
EN
The personal memories and reflections connected with Warsaw School of Economics. Professional path of foster-son.
5
Content available remote Debata o energii w kontekście polityki transportowej UE
PL
Rozmiary i struktura zużycia energii w UE-25. Energochłonność sektora transportu. Dyskutowane w UE kierunki działań i przedsięwzięć energooszczędnych. Dążenie do tzw. równowagi intermodalnej. Eurowiniety. Instrumenty fiskalne. Umowy KE z producentami samochodów. Pojazdy z napędem elektrycznym i hybrydowe. Bio-paliwa. Inteligentne systemy transportowe.
EN
Dimensions and structure of energy consumption in the EU-25. Energy-consumption of transport sector. The discussed in the European Union directions of energy-saving both activities and under-takings. Aspiration to the so called inter-modal equilibrium. Euro-vignettes. Fiscal Instruments. The European Commission contracts with the car producers. Vehicles with the electric drive and hybrid vehicles. Bio-fuels. The Intelligent transport systems.
PL
Znaczenie transportu dla UE-25 i dla Polski. Działalność Parlamentu Europejskiego w nowej kadencji. Krytyczny przegląd rozpatrywanych obecnie projektów rozporządzeń i dyrektyw UE. Zamiary i wysiłki UE a ochrona własnych rynków transportowych i interesów przez państwa członkowskie. Potrzeba zdynamizowania rozwoju transportu, w tym konieczność reformy w kolejnictwie. Brak prorozwojowych decyzji dotyczących deregulacji i liberalizacji w sektorze transportu.
EN
Meaning of transport for EU-25 and for Poland. Activity of European Parliament in the new presidency. Critical review of currently considered decree projects and EU directives. EU intentions and efforts vs. own transport market protection and interests of member states. Need of dynamic development of transport, including the necessity of reform in the railway system. No pro-development decisions in deregulation and liberation in transport sector.
7
Content available remote Europejska polityka transportowa
PL
Przesłanki tworzenia i cele europejskiej polityki transportowej - historyczne i aktualne. Sukcesy i niepowodzenia w realizacji tej polityki. Kierunki postulowanych zmian systemowych w transporcie Wspólnoty. Gałęziowa struktura transportu. Działania na rzecz poprawy konkurencyjności i zracjonalizowania udziału poszczególnych gałęzi transportu w przewozach ładunków i pasażerów.
EN
The premise of creation and aims of European transport policy - historical and current. Successes and failure in realization of this policy. Directions of postulated system changes in Community transport. Branch structure of transport. Working on improvement of competitiveness and rationalization of participation in particular branches of cargo and passengers transport.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.