Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 58

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  cementownia
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
EN
This study investigates the recovery of wasted heat in the cement plant industries (Neka Cement Factory) in order to reduce the use of fossil fuels and greenhouse gas emissions. Cement is the most widely used man-made material. The global cement industry produces about 3.3 billion tons of cement annually. A lot of energy is needed to produce cement. About 200 kg of coal is used to produce each ton of cement. The cement industry also produces about five percent of the world's greenhouse gases. The method studied in this research is based on heat recovery from boilers installed at the outlet of a clinker cooler and a preheater in a cement factory. Due to the low temperature of the gases available, three different fluids, i.e. water, R134a and R245fa were considered as the operating fluids. Also, energy and exergy analyses are performed in a Rankin cycle and the selection of optimal parameters is considered by using genetic algorithm. The results of this study showed that water with optimized parameters leads to an increase in the production capacity from 5 to 9 MW. However, fluid R134a with optimized parameters leads to a 4% increase in exergy losses and it also increases the production capacity from 5 to 9 MW.
PL
Przedmiotem artykułu jest problematyka rewitalizacji terenów poprzemysłowych. W artykule, opartym na studium przypadku, poddano analizie dwa przykłady zrewitalizowanych obszarów poprzemysłowych znajdujących się w obrębie miasta Opola, po nieczynnych cementowniach: Bolko oraz Piast. Są to tereny o szczególnej historii, położeniu i znaczeniu w zurbanizowanej przestrzeni miasta. Celem badań jest przedstawienie procesu transformacji funkcjonalno-przestrzennej, jaka dokonała się po zamknięciu cementowni z odniesieniem do historii, wcześniejszych przeobrażeń oraz wiążących uwarunkowań kulturowych.
EN
The subject of the article is the issue of revitalization of post-industrial areas. The article, based on a case study, analyzes two examples of revitalized post-industrial areas located within the city of Opole, after closed cement plants: Bolko and Piast. These are areas with a special history, location and importance in the urbanized space of the city. The aim of the research is to present the process of functional and spatial transformation that took place after the closure of the cement plant with reference to history, previous transformations and binding cultural conditions.
4
Content available Mercury content in refuse-derived fuels
EN
The paper presents the results of testing the mercury content in fuels derived from different types of waste. Legal and technical issues related to preventing mercury from getting into the environment are taken into account with respect to refuse-derived fuels used in cement plants. The mercury content in refuse-derived fuels is usually smaller compared to conventional fossil fuels such as coal. For this reason, the requirement imposed on the fuel suppliers that it must not exceed the limit of 0.3 ppm (in dry matter (DM)) seems over-restrictive and unjustified. The paper presents the sources of mercury contamination of waste with attention drawn to the significance of selective waste collection and the need to educate the public in this area. Presented are results of the testing of the mercury content in waste types characterized by a great variation of the parameter depending on the origin of the waste combustible fractions and their possible contact with waste containing mercury. Depending on the fuel origin (ballast from selective collection of waste, residue from mixed municipal waste sorting, bulky waste, car industry waste, sewage sludge), the average content of mercury in the fuels under analysis is included in the range of 0.1–1.15 ppm (DM).
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań zawartości rtęci w paliwach z odpadów różnego pochodzenia. Uwzględniono zagadnienia prawne i techniczne związane z ograniczaniem przedostawania się rtęci do środowiska w aspekcie paliw z odpadów wykorzystywanych w cementowniach. W pracy przedstawiono źródła zanieczyszczeń rtęcią odpadów zwracając uwagę na znaczenie selektywnej zbiórki i konieczność edukacji społeczeństwa w tym zakresie. Analiza przebiega według własnej procedury badawczej przy pomocy analizatora rtęci MA-2 firmy Nippon Instruments Corperation. Analizator MA-2 jest przeznaczony do mierzenia zawartości rtęci w próbkach ciekłych, stałych i gazowych, bez konieczności uprzedniej mineralizacji próbek. Granica oznaczania wynosi 0,005 ng Hg. Gazem nośnym jest oczyszczone, suche powietrze. Urządzenie składa się z analizatora rtęci oraz komputera osobistego. Średnia zawartość rtęci w badanych paliwach w zależności od ich pochodzenia: balast z selektywnej zbiórki odpadów, pozostałość po sortowaniu odpadów komunalnych zmieszanych, odpady wielkogabarytowe, odpady z przemysłu samochodowego, osady ściekowe była w zakresie 0,1-1,15 ppm (s.m.). Zaprezentowano wyniki badań zawartości rtęci w paliwach z odpadów, które charakteryzowały się dużą zmiennością tego parametru w zależności od pochodzenia frakcji palnej odpadów i ewentualnego kontaktu z nimi odpadów zawierających rtęć. np. w przypadku odpadów komunalnych zmieszanych i wielkogabarytowych można zauważyć dużo większe wahania tego parametru. W skrajnych przypadkach dyskwalifikuje to te odpady do podania do produkcji paliwa bez specjalnych zabiegów przygotowawczych. Wiąże się to z tym, że do tych odpadów trafiają elementy zawierające rtęć takie jak zużyte świetlówki, baterie, termometry rtęciowe itp., które mieszkańcy niesegregujący odpadów umieszczają w pojemnikach na odpady.
5
Content available remote Possibilities of using post-consumer wood waste as a fuel in a cement plant
EN
The energetic use of wood waste in cement plants, as well as in the commercial power industry and district heating can bring measurable economic and environmental benefits. The article presents an analysis of the possibility of using selected postconsumer wood waste as an alternative fuel. For this purpose, a series of tests were carried out to determine the physicochemical properties of the waste. The tests confirm the usefulness of post-consumer wood waste in cement plants as a separate fuel or one of the alternative fuel components.
6
Content available remote Efektywny model jakości logistyki i poprawy ochrony środowiska w cementowni
PL
Przedmiotem badań była poprawa efektywności produkcji i bezpieczeństwa procesowego na poziomie zarządzania przez zastosowanie nowych zasad logistyki. Opracowany system obejmuje cementownię CF, wytwarzającą cement i kooperującą zarówno z hutami, jak i ze spalarniami odpadów komunalnych znajdującymi się w tym samym regionie. Cementownia stosuje efektywny model logistyczny oraz ochronę środowiska.
EN
Industrial prodn. of cement was modeled from logistic point of view to improve the process operability, prodn. stability, supply flexibility and degree of capacity utilization as well as to decrease the storage costs and energy consumption under economic conditions of Slovak Republic.
PL
Do czasów współczesnych w Opolu przetrwało jedynie kilka cementowni. Tylko jedna z nich wykorzystywana jest jako fabryka cementu. Los dwóch najmłodszych cementowni, wybudowanych w niewielkiej odległości od siebie, po II Wojnie Światowej potoczył się podobnie. Niekiedy w literaturze i w źródłach określa się je jako „bliźniacze”, wysnuto ponadto przypuszczenie o wykorzystaniu do ich budowy tego samego projektu konstrukcyjnego. Przypuszczenie to nie jest prawdziwe, ponieważ cementownie różnią się znacząco pod względem zarówno projektu, jak i materiałów użytych do ich budowy. Autorzy niniejszego artykułu porównują strukturę obu fabryk oraz istniejące pomiędzy nimi różnice.
EN
To modern times it has been survived only a few cement plants in Opole. Only one of them still acts as a cement factory. The two youngest cement plants, built in a small distance, met similar happens after World War II. They are sometimes referred to as „twin” in the literature and sources and is put thesis on the use of the same construction project to build them. This thesis is not true, because they differ significantly in both, design and materials used to construction. The authors compare of the structure and identity of the two factories in the article.
PL
Przedstawiono zarys historycznego rozwoju przemysłu cementowego Opola i etapy powojennych przemian. Scharakteryzowano rozwiązania architektoniczno-przestrzenne oraz materiałowe obiektów cementowni od drugiej połowy XIX w. do okresu międzywojennego. Podano przykłady współczesnych adaptacji i rewitalizacji postindustrialnych obiektów i terenów w Opolu.
EN
In the paper the outline of historic development of Opole’s cement industry and phases of its postwar changes are presented. The architectural, spatial and material solutions are characterised from second half of the 19th century to the interwar period. The examples of contemporary adaptations and revitalisations of postindustrial buildings and areas in Opole are indicated.
9
PL
W artykule omówiono historię jednej z największych i swego czasu najnowocześniejszej w Polsce cementowni. Szczakowa powstała pod koniec XIX wieku i przez ponad sto lat wytwarzała wysokiej klasy cement znany na całym świecie. Dawała ludziom pracę, utworzyła osiedle i szkoliła kolejne pokolenia rzemieślników. Niestety w skutek złego zarządzania i nadmiernej eksploatacji maszyn została zamknięta. Mimo braku produkcji teren fabryki żył „własnym życiem”, które zostało przerwane w momencie zniszczenia, a w konsekwencji rozbiórki wartościowych postindustrialnych obiektów.
EN
The article discusses the history of one of the largest and the most modern of its time cement works in Poland. Szczakowa was founded at the end of the nineteenth century and for over a hundred years was producing high-quality cement famous throughout the world. It was giving people jobs, created housing estate and trained successive generations of craftsmen. Unfortunately, due to bad management and excessive use of machines, it has been closed. Despite the lack of production, the factory’s area was living its own life which was interrupted at the moment of destruction, and consequently the demolition of valuable post-industrial objects.
PL
W artykule podjęto temat zagospodarowania odpadów z odpylania, powstających w cementowni podczas produkcji klinkieru w wyniku bocznikowania gazów odlotowych z pieca obrotowego, tzw. pyłów z by-passa (CBPD - Cement By-Pass Dust). Ze względu na właściwości chemiczne - wysoką alkaliczność, duży udział frakcji rozpuszczalnej w wodzie, wysoką koncentrację ołowiu, odpady te są uciążliwe dla środowiska i trudne w zagospodarowaniu, co zostało opisane w części I artykułu poświęconej aspektom środowiskowym. W niniejszej części przedstawiono wyniki wybranych badań fizyko-mechanicznych mieszanin pyłu CBPD z popiołami fluidalnymi: popiołem dennym (10 01 24) oraz popiołem lotnym (10 01 82), które charakteryzują się własnościami zestalającymi. Określono możliwość ich zagospodarowania w podziemnych technikach górniczych w odniesieniu do wymagań normy PN-G 11011:1998.
EN
The article discusses the subject matter of the management of wastes from de-dusting, generated in a cement plant during production of clinker as the result of bypassing of exhaust gases from the rotary kiln, the so-called by-pass dusts (CBPD - Cement By-Pass Dust). Due to the chemical properties - high alkalinity, a large content of water-soluble fraction, a high concentration of lead, these wastes are environmentally burdensome and difficult to be managed, as described in Part I of the article devoted to environmental aspects. This section presents the results of investigations of selected physico-mechanical mixtures of CBPD with the fluidized - bed ashes: bottom ash (10 01 24) and fly ash (10 01 82), which are characterized by consolidating properties. The possibilities of their management in underground mining techniques were determined with regard to the requirements of the standard PN-G 11011: 1998.
PL
W ubiegłym roku po raz pierwszy wizja „Zero wypadków" w CEMEX Polska stała się rzeczywistością. Wypadkowi przy pracy nie uległ żaden pracownik, a tylko jeden podwykonawca. Oczywiście sukces ten nie sprawił, że czujemy się zwolnieni z dalszych działań. Wręcz przeciwnie - to motywacja do tego, by starać się jeszcze bardziej i cały czas doskonalić.
12
Content available remote Technologie spawalnicze podczas remontu pieca obrotowego w cementowni
PL
W referacie przedstawiono przebieg procesu wymiany fragmentu pieca cementowego na podstawie doświadczeń ze zlecenia nadzoru nad pracami spawalniczymi prowadzonymi w zakresie ww. wymiany. Proces wymiany obejmuje dwa etapy. Pierwszy to przygotowanie dwóch zestawów carg w ramach prac przygotowawczych, ich montaż i spawanie. Drugi to wycięcie i usunięcie fragmentu pieca przeznaczonego do wymiany oraz zamontowanie i wspawanie nowych segmentów. Zwrócono również uwagę na trudności technologiczne oraz konieczność posiadania niezbędnego doświadczenia w prowadzeniu tego typu prac.
EN
The paper shows the process of exchanging part of cement kiln, which based on the experiences of supervision orders welding operations carried out in the range of the above exchange. The exchange process consists of two steps. The first is to prepare two sets of girdles during its preparatory work, their instalation and welding. The second is the cutting and removal part of the kiln to be replaced and the fitting and welding a new segment. Brought to the attention to technological difficulties and the need to have the necessary experience in conducting this type of work.
EN
Mining and processing industry represents a potential source of radioisotopes contaminating the nearest environment. In order to estimate conditions of the environment in the vicinity of cement plant moss bag biomonitoring method was used. The aim of the study was to assess the relationship between the extent of air pollution with 40K, 137Cs, 210Pb and the distance from the cement plant. The share of various radiation sources in the total 210Pb activity concentration in mosses after exposure was also analyzed. Sampling sites were located in the forest near Opole (PL), in a line and at different distances from the cement plant. In test two types of moss bags, exposed simultaneously in the same places, were used. In the studies, activity concentrations of gamma-radioactive isotopes were determined in samples of moss before and after the exposure. In investigations the gamma-spectrometer with a germanium detector was used. From the obtained results the Relative Accumulation Factors (RAF) were calculated. In order to assess the extent to which radionuclides activity depends on the distance from the cement plant, correlation coefficients were calculated. It is hard to estimate the trends of radionuclides activity concentration changes with distance from the cement plant due to substantial discrepancies in the results. No significant relationship of radionuclides deposition on the distance from the cement plant was noticed.
PL
Przemysł wydobywczy i przetwórczy stanowi potencjalne źródło izotopów promieniotwórczych zanieczyszczających najbliższe środowisko. W celu oceny stanu środowiska w okolicy cementowni zastosowano metodę woreczkową z mchami. Celem doświadczenia było zbadanie zależności pomiędzy stopniem zanieczyszczenia powietrza 40K, 137Cs i 210Pb a odległością od cementowni. Przeanalizowano również udział różnych źródeł promieniowania w sumarycznej aktywności 210Pb w mchach po ekspozycji. Punkty pomiarowe zlokalizowane były w lesie niedaleko Opola, w jednej linii i w różnych odległościach od cementowni. W badaniu wykorzystano dwa typy woreczków wywieszone jednocześnie w tych samych miejscach. Zmierzono aktywność izotopów gamma-promieniotwórczych w próbkach mchów przed i po ekspozycji, wykorzystując gamma spektrometr z detektorem germanowym. Z uzyskanych wyników wyliczono względne współczynniki akumulacji (RAF). Chcąc ocenić w jakim stopniu aktywność radionuklidów zależy od odległości od cementowni, wyznaczono współczynniki korelacji liniowej. Ze względu na znaczną rozbieżność wyników w wariantach trudno jest ocenić trend wzrostu aktywności radionuklidów wraz ze zmianą odległości od cementowni. Nie zauważono wyraźnych zależności wielkości depozycji radionuklidów od odległości od cementowni.
PL
Uboczne produkty spalania z natury nie są odpadami. Problem stanowi nasza niewiedza o ich właściwościach i możliwościach stosowania, a wykorzystywane mogą być m.in. w przemyśle cementowym, gdzie dodawane są do komponowania namiaru cementowego i jako kluczowy dodatek do produkcji jego różnych gatunków. W rozwijającej się gospodarce naszego kraju dostrzec należy potrzeby rynku spoiw i kruszyw, które są znacznie większe niż wytwarzane UPS w energetyce. Niestety kruszywa wtórne stanowią nadal poniżej 10% kruszyw naturalnych. Realna ochrona ich zasobów jest więc wyzwaniem, które stoi przed nami. Tak więc to nasza niekompetencja skazuje cześć z nich na składowisko i status odpadu. W czasach circular economy, conserving natural resources, zero waste Europe, adekwatne widzenia rzeczywistości jest warunkiem koniecznym skutecznego działania.
PL
Częstym problemem w zakładach przemysłowych jest niewłaściwy przepływ energii cieplnej przenoszonej przez gazy procesowe wykorzystywane do suszenia materiałów. Rozwiązanie takiego problemu przez obliczenia teoretyczne potencjalnego rozkładu przepływu gazów jest często wystarczające, ponieważ rzeczywiste warunki eksploatacyjne mogą być złożone pod względem wahań ciśnienia, złożoności układu, zmian procesu itp. Artykuł opisuje bardziej dokładne podejście do problemu, na przykładzie problemu dotyczącego niewłaściwego rozkładu przepływów gazu w układzie mielenia i suszenie w cementowni. łączącego pomiar procesów na miejscu i dystrybucji przepływu modelowanie. Wykorzystane są badania eksperymentalne procesów przepływowych i modele oraz symulacje numeryczne odwzorowujące te procesy.
EN
Frequent problem in industrial facilities is improper distribution of thermal energy carried by the process gasses for the purposes of drying. Solving this by simple theoretical calculations of potential gasses distribution is not sufficient as real exploitation conditions may be complex in terms of pressure variations, compound ductworks, process variations etc. The article describes reliable approach and a solution of improper gas flow distribution in grinding/drying facility in a cement plant combining process measurement on-site and modeling flow distribution.
PL
Cementownie od dawna wykorzystują energię powstałą w wyniku współspalania odpadów. Rozwiązanie problemu składowania i ponownego wykorzystania „śmieci” wydaje się coraz bardziej realne, również za sprawą sektora energetycznego. Ale czy elektrownie i elektrociepłownie są już przygotowane na przyjmowanie paliw alternatywnych? Czy istnieją odpowiednie przepisy? Jakie wynikają z tego problemy, a jakie korzyści? W jakim kierunku zmierza produkcja i odbiór paliw alternatywnych? Konferencja „Paliwa z odpadów – rynek odpadów jako rynek energii”, zorganizowana w Chorzowie na przełomie maja i czerwca br. przez spółkę Abrys, przyniosła odpowiedzi na nurtujące branżę pytania. Przedsiębiorstwa inwestujące w nowe technologie, produkujące paliwa oraz ich odbiorcy muszą znać jasno określone reguły, aby mogły spokojnie i skutecznie się rozwijać.
EN
This short document describes represents question about maintenance and diagnostic of electric drive system . Preventive working are important element in work of plant. Qualification of technical state of machines lies out the directions of repairs and observation Industrial plant which they work in continuous system they require different way of repairs. Author represents his working for assurance of correct work of devices. The task of maintenance was introduced for on-line and off-line.
PL
Przedmiotem badań były gleba oraz cztery gatunki roślin: bylica pospolita (Artemisia vulgaris L.}, podbiał pospolity, wrotycz pospolity (Tanacetum vulgare L.), krwawnik pospolity (Achillea millefolium L.) wytypowanych, jako bioindykatory wybranych metali. Oznaczenia zawartości wykonano metodą spektrometrii absorpcyjnej. Ustalono także chemiczne formy występowania metali w glebie metodą Rudd'a. Do oceny określenia roli form pośrednio i bezpośrednio biodostępnych w glebie oraz form rozpuszczalnych w pyle osiadłym na liściach wykorzystuje równanie podziału.W sąsiedztwie cementowni proces intoksykacji roślin jest determinowany występowaniem podanych pierwiastków w formie pośrednio biodostępnej około osiem razy większe w porównaniu do form bezpośrednio biodostępnych. Fazy bezpośrednio biodostępne w glebie odgrywają większą rolę w intoksykacji roślin metalami w porównaniu do form rozpuszczalnych zgromadzonych w pyle osiadłym na liściach. Sformułowane równanie podziału dla badanych gatunków roślin pozwala ocenić rolę ilości występowania pierwiastków w formie bezpośrednio biodostępnej w glebie w procesach intoksykacji korzenia roślin, a także rozstrzygnąć udział rozpuszczalnych jonów metali obecnych w pyle osiadłym na liściach w porównaniu do ilości metali obecnych w formie bezpośrednio biodostępnej w glebie. W badaniach prospektywnych dotyczących jakości wybranych elementów środowiska przyrodniczego powinna być wykorzystana informacja z badań specjacyjnych gleby i pyłu osiadłego na roślinie oraz współczynniki podziału określające rolę oddzielenia występowania metali w formie bezpośrednio biodostępnej i pośrednio biodostępnej.
EN
The subject of research were soi land four plant species: artemisia vulgaris, coltsfoot, tansy, yarrow, chosen as the selected metals bioindykatory. Indications of the content was made by spectrometric absorption method. The chemical forms of metals appearance in soil by Rudd's method was also set. In the vicinity of cementing site the intoxication process of plants is determined by the occurrence of specified elements indirectly bioavailable form about eight times higher compared to the forms directly bioavailable. Phase directly bioavailable in the soil play a greater role in metal intoxication of plants compared to soluble forms collected in the dust settled on the leaves. In prospective studies of the quality of selected elements of the natural environment the information should be used from speciation of soil studies, dust settled on the plant and the coefficients division defining the role of the separation of metals in the presence of bioavailable form of direct and indirect bioavailable. Formulated equation for the distribution of plant species tested can assess the role of the occurrence number of elements in the form of directly bioavailable in the soil in the process of intoxication and root crops and also determine the participation of soluble metal ions present in the dust settled on the leaves compared to the amount of metals present in the form of directly bioavailable soil.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.