Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 31

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  railway rail
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
The article presents the results of the last stage of work on the impact of changes in the roll pass design on the state of residual stresses in railway rails. The discussed stage includes the summary of industrial experiments of rolling 60E1 rails with a length of 120 meters using a modified pass design of roll grooves. The rolling technology has been deeply modified, ranging from the finishing stand, through the pre-finishing stand, to the semi-finishing stand. The rails in this experiment were cooled using standard cooling technology and then straightened using innovative vertical straightener shaped rollers. Residual stresses were tested using the strain gauge method and the hole-drilling strain gauge method by drilling a hole in the rail axis and at a distance of 14 millimetres from its axis. The resulting tensile stresses in the rail foot were reduced to an average level of less than 43% in relation to the requirements of the EN13674-1 standard.
EN
The paper presents a summary of research on the possibility of influencing the state of residual stresses in railway rails by changing the pass design of vertical and horizontal straightener rollers and optimising their distribution on the rail perimeter. The presented results are devoted to the influence of profiled rollers on the level of residual stresses. A wide range of theoretical considerations were carried out based on the use of the finite element method using the commercial Forge software package. In order to verify the results of the theoretical considerations most reliably, a series of “in situ” experiments were conducted in industrial conditions on an existing production line. The tests were carried out on 120 meters long 60E1 railway rails. A significant reduction in the level of residual stresses compared to the standard requirements was achieved.
PL
W artykule przedstawiono wyniki pierwszego i drugiego etapu prac nad wpływem zmian kalibrowania walców na stan naprężeń własnych w szynach kolejowych. Etapy te stanowią kontynuację prac prowadzonych w ramach projektu dofinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Badania obejmowały symulacje numeryczne procesu walcowania z wykorzystaniem nowego kalibrowania walców oraz prostowania przy użyciu rolek kształtowych prostownic pionowej i poziomej, wyznaczenie map rozkładu naprężeń w szynie po chłodzeniu i prostowaniu. Przedstawiono również wyniki pomiarów naprężeń własnych w szynach po eksperymentach w warunkach przemysłowych. Badania przemysłowe przeprowadzono na szynach o długości 120 metrów typu 60E1 w gatunku stali R260. Uzyskano znaczące zmniejszenie naprężeń własnych rozciągających w środku osi stopki szyny w stosunku do poziomu określonego w normie EN13674-1.
EN
The article presents the results of the first and second stage of work on the impact of changes in roll pass design on the state of residual stresses in rail rails. These stages are a continuation of the work carried out under the project co-financed by the National Centre for Research and Development. The research included numerical simulations of the rolling process using a new roll pass design and straightening operation using shaped rollers of vertical and horizontal straighteners, determination of maps of stress distribution in the rail after cooling and straightening. Measurements of residual stresses in rails after experiments in industrial conditions were also presented. The industrial tests were carried out on 120 meters long rails 60E1 type rails in the R260 steel grade. A significant reduction in tensile stress in the centre of the rail foot axis was obtained in relation to the level specified in the EN13674-1 standard.
PL
W artykule przedstawiono wyniki pierwszego i drugiego etapu prac nad wpływem zmian kalibrowania walców na stan naprężeń własnych w szynach kolejowych. Etapy te stanowią kontynuację prac prowadzonych w ramach projektu dofinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Badania obejmowały symulacje numeryczne procesu walcowania z wykorzystaniem nowego kalibrowania walców oraz prostowania przy użyciu rolek kształtowych prostownic pionowej i poziomej, wyznaczenie map rozkładu naprężeń w szynie po chłodzeniu i prostowaniu. Przedstawiono również pomiary naprężeń własnych w szynach po eksperymentach w warunkach przemysłowych. Badania przemysłowe przeprowadzono na szynach o długości 120 metrów typu 60E1 w gatunku stali R260. Uzyskano znaczące zmniejszenie naprężeń własnych rozciągających w środku osi stopki szyny w stosunku do poziomu określonego w normie EN13674-1.
EN
The article presents the results of the first and second stage of work on the impact of changes in roli pass design on the state of residual tresses in rail rails. These stages are a continuation of the work carried out under the project co-financed by the National Centre for Research and Development. The research included numerical simulations of the rolling process using a new roli pass design and straightening operation using shaped rollers of vertical and horizontal straighteners, determination of maps of stress distribution in the rail after cooling and straightening. Measurements of residual stresses in rails after experiments in industrial conditions were also presented. The industrial tests were carried out on 120 rneters long rails 60E1 type rails in the R260 steel grade. A significant reduction in tensile stress in the centre of the railfoot axis was obtained in relation to the level specified in the EN13674-1 standard.
PL
W artykule przedstawiono wyniki drugiego etapu prac nad wpływem kształtu rolek prostownic na stan naprężeń własnych w szynach prowadzonych w ramach projektu dofinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Badania obejmowały symulacje numeryczne procesu prostowania szyn z zastosowaniem nowego kalibrowania rolek prostownicy pionowej oraz poziomej, wyznaczenie map rozkładu naprężeń w szynie po prostowaniu w kolejnych rolkach obu prostownic, a także pomiary naprężeń własnych w szynach po operacji prostowania w warunkach przemysłowych. Badania wykonano na szynach typu 60E1 w gatunku R260. Uzyskano zmniejszenie naprężeń własnych rozciągających w środku osi symetrii stopki szyny, aż do średnich wartości 32 MPa tj. o ponad czterokrotnie mniej w stosunku do poziomu osiąganego przy użyciu tradycyjnej technologii.
EN
The paper presents the results of the second stage of work on the influence of the shape of straightening rollers on the state of residual stresses in rails, conducted as part of a project co-financed by the National Centre for Research and Development. The tests included numerical simulations of the rail straightening process using a new roll pass design of vertical and horizontal straightener rollers, determination of stress distribution maps in the rail after straightening in successive rollers of both straightening machines, as well as measurement of residual stresses in the rails after straightening operation in industrial conditions. The tests were carried out on R260 grade 60E1 rails. The reduction of tensile residual stresses in the centre of symmetry axis of the rail foot was obtained up to an average level of 32 MPa, i.e. by more than four times less in relation to the level achieved using traditional technology.
PL
W artykule przedstawiono wyniki trzeciego etapu prac nad wpływem nowego kalibrowania rolek prostownic na stan naprężeń własnych w szynach kolejowych prowadzonych w ramach projektu dofinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Badania obejmowały symulacje numeryczne procesu prostowania szyn z zastosowaniem innowacyjnego kształtu rolek prostownicy pionowej oraz poziomej, wyznaczenie map rozkładu naprężeń w szynie po prostowaniu w kolejnych rolkach obu prostownic, a także pomiary naprężeń własnych w szynach po operacji prostowania w warunkach przemysłowych. Badania przeprowadzono na szynach o długości 120 metrów typu 60E1 w gatunku stali R260. Uzyskano znaczące zmniejszenie naprężeń własnych rozciągających w środku osi symetrii stopki szyny oraz w główce szyny w stosunku do poziomu określonego w normie EN 13674-1.
EN
In this paper the results of the third stage of works on the influence of the shape of straightening rollers on the state of residual stresses in railway rails conducted as part of a project co-financed by the National Centre for Research and Development are presented. The performed tests included numerical simulations of the straightening process of rails using a new roll pass design of vertical and horizontal straightener rollers, determination of stress distribution maps in the rail after straightening in successive rollers of both straightening machines, as well as measurements of residual stresses in rails after straightening operation in industrial conditions. The tests were carried out on 120 meters long rails type 60E1 in the R260 steel grade. Obtained the significant reduction of tensile residual stresses in the centre of symmetry axis of the rail foot as well as of the rail head in relation to the level specified in the standard EN 13674-1.
7
Content available remote Selected issues of energy-efficient induction heating of railway rail
EN
The article presents selected issues related to energy-efficient induction heating of a railway rail. The heater proposed by the authors is powered from the inwerter. In the induction heating system existing railway automation can be used. The article contains the results of simulation and experimental investigations of ferromagnetic properties of the rail in terms of the effectiveness of induction heating, the shape of the heater and its location on the rail during induction heating. The choosen results of the heating efficiency tests.of the induction rail are also presented.
PL
Artykuł przedstawia wybrane zagadnienia związane z ogrzewaniem indukcyjnym szyny kolejowej. Zaproponowany wzbudnik grzejący szynę jest zasilany z falownika. Artykuł zawiera wyniki badań symulacyjnych i eksperymentalnych ferromagnetycznych właściwości szyny w aspekcie oceny skuteczności zastosowania grzania indukcyjnego oraz kształtu wzbudnika i jego lokalizacji na szynie podczas grzania.
PL
W artykule przedstawiono wyniki pierwszego etapu prac nad wpływem kształtu rolek prostownic na stan naprężeń własnych w szynach prowadzonych w ramach projektu dofinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Wykonane badania obejmowały symulacje numeryczne procesu prostowania szyn z zastosowaniem nowego kalibrowania rolek prostownicy pionowej, wyznaczenie map rozkładu naprężeń w szynie po prostowaniu w kolejnych rolkach, pomiary naprężeń własnych w szynach po operacji prostowania w warunkach przemysłowych. Badania przeprowadzono na szynach typu 60E1 w gatunku R260. Uzyskano zmniejszenie naprężeń własnych rozciągających w środku osi symetrii stopki szyny o ponad 52% w stosunku do poziomu osiąganego.
EN
In this paper the results of the first stage of works on the influence of the shape of straightener rollers on the state of residual stresses in rails conducted as part of a project co-financed by the National Center for Research and Development are presented. The performed tests included numerical simulations of the straightening process of rails using a new roll pass design of vertical straightener rollers, determination of stress distribution maps in the rail after straightening in successive rolls, measurements of residual stresses in rails after straightening operation in industrial conditions. The tests were carried out on 60E1 rails in the R260 grade. The reduction of tensile residual stresses in the center of symmetry axis of the rail foot was obtained by over 52% in relation to the level achieved during straightening with the use of traditional rollers.
PL
W pracy dokonano oceny wpływu warunków odkształcenia na gorąco na wartość naprężenia uplastyczniającego stali 09G2S/C (oznaczenie wg GOST) stosowanej do walcowania kształtowników przeznaczonych na rynek rosyjski. Badania zostały wykonane z zastosowaniem plastometru skrętnego w zakresie temperatur walcowania na gorąco. Wykazano istotny wpływ parametrów cieplno - mechanicznych odkształcenia na poziom naprężenia uplastyczniającego badanej stali w zakresie temperatur walcowania na gorąco.
EN
In the paper have been made the analysis of an influence of hot deformation condition on the yield stress value of 09G2S/C (according to GOST) steel. In the research torsion plastometer was used in the range of hot rolling temperature. It was proved that the strain rate has a very significant influence on a level of yield stress values of examined steels in the hot rolling temperature range.
PL
Wielkość naprężeń własnych w szynach kolejowych jest istotna dla bezpiecznego transportu ludzi i towarów w istniejącym systemie infrastruktury. W artykule przedstawiono metodologię pomiaru naprężeń własnych, źródła naprężeń własnych oraz proces prostowania szyn kolejowych. Opisano wpływ różnych technik prostowania szyn w prostownicy poziomej na wielkość naprężeń własnych.
EN
The amount of residual stresses in the railway rails is relevant to safe transport of people and goods in existing infrastructure system. The methodology of residual stresses measurement, sources of residual stresses and straightening process of railway rails have been presented in the article. The influence of different straightening techniques of rails in horizontal straightener on the whole amount of residual stresses has been also described.
PL
W pracy przedstawiono innowacyjny proces walcowania skośnego pręta cylindrycznego, wytwarzanego z główki złomowanej szyny kolejowej. W procesie tym wykorzystywane są walce śrubowe, których konstrukcja umożliwia wykonywanie na półwyrobie walcowanym pierścieniowych zgrubień, które w następnej fazie procesu ulegają redukcji do pożądanego przekroju kołowego. Zalecane jest przy tym poprzedzenie procesu walcowania prasowaniem bocznym, prowadzącym do wstępnego uregulowania kształtu poprzecznego materiału wsadowego. Sprawdzenia poprawności przyjętego rozwiązania dokonano w drodze symulacji numerycznej, wykonanej w środowisku programu Simufact.Forming.
EN
The paper describes an innovative helical rolling process for producing a round bar from a head of a scrap rail. The process involves the use of helical rolls, the design of which enables formation of ring-shaped shoulders on the workpiece. These shoulders are then reduced to the desired circular section. It is recommended that the helical rolling process be preceded by lateral moulding, as this will make the billet more compact. The developed solution was verified numerically with the simulation programme Simufact.Forming.
PL
W artykule przedstawiono charakterystykę techniczną półprzemysłowej instalacji do przyspieszonego chłodzenia stalowych wyrobów kształtowych. Skuteczność funkcjonowania stanowiska sprawdzono w procesie umacniania cieplnego kształtownika górniczego V-29 i szyny kolejowej typu UIC60.
EN
This article presents technical characteristics of semi-industrial installation for accelerated cooling of steel shapes. The efficiency of the workstation was checked during the heat treatment of the mining section V-29 and the railway rail UIC60.
PL
Rosnące obciążenia szyn kolejowych zmuszają producentów szyn do zwiększania właściwości mechanicznych tradycyjnych stali szynowych. Pierwszym sposobem jest obróbka cieplna, mimo wzrostu kosztów produkcji, szyny obrobione cieplnie cechują się dużo lepszymi właściwościami mechanicznymi od szyn w stanie surowym, wykonanych tradycyjnie. Współczesna obróbka cieplna szyn nie jest prowadzona w całej objętości, ograniczając ją do przyśpieszonego chłodzenia samej główki szyny, wykorzystując ciepło po zakończeniu walcowania bądź nagrzewa się powtórnie tylko warstwy zewnętrzne główki szyn metodą indukcyjną. Wykorzystuje się zabieg normalizacji perlitu przez przyspieszone chłodzenie w ośrodku chłodzącym. Przeprowadzenie badań tribologicznych oraz symulacyjnych za pomocą Metody Elementów Skończonych umożliwiło określenie głównych kierunków kształtowania się zużycia i rozkładów naprężeń w modelu 3D badanej mikrostruktury.
EN
The growing loads of the railway rails are forcing manufacturers to increase the mechanical properties of conventional rail steels. The first way is use to heat treatment, despite an increase in production costs, heat treated rails have a much better mechanical properties of the rails than without heat treatment, made traditionally. Modern rail heat treatment is not conducted in the whole volume, limiting it to the same accelerated cooling the rail head after the use of heat or hot rolling only to repeat external layer of the rail by induction method. It uses a normalization procedure perlite by accelerated cooling in the cooling medium. Tribological testing and simulation using Finite Element Method determine the main directions of development of the wear and stress distribution in the 3D model of the microstructure of the test.
PL
W pracy przedstawiono oryginalne wyniki autorskich badań laboratoryjnych obrazów powierzchni tocznej szyny kolejowej metodą skaterometrii laserowej. Uzyskane wyniki dotyczyły zarówno obrazów lustrzanych powstałych z odbić światła od powierzchni bez uszkodzeń jak i obrazów światła rozproszonego na wzorcach i wadach rzeczywistych head checking. Dokonano wstępnej analizy tych obrazów wyznaczająć ich deskryptory obszarowe oraz miary podobieństwa. Wykazano istotny wpływ zmiany tekstury powierzchni szyny na wyniki badań.
EN
The paper presents unique image analysis for surface of the railway rails detected by laser scatterometry method. Obtained results comprised both images of area without head checking flaws and areas with head checking flaws. The analysis consists in the determination of both the area descriptors and similarity gauges for images under analysis. It shows that the texture of surface of the railway rail has a significant impact on the analysis.
PL
W pracy przedstawiono zagadnienie optymalizacji lepko-sprężystego wielowarstwowego podłoża belki Tomoszenki, którą można potraktować jako model szyny kolejowej. Zamodelowano obciążenie rozłożone, w kształcie funkcji Gausa, przemieszczające się wzdłuż belki (szyny) z określoną prędkością liniową. Odkształcenie wywołane tym obciążeniem zależy od parametrów podłoża, min. takich jak grubość warstwy, rodzaj materiału warstwy oraz parametrów obciążenia min. takich jak prędkość przemieszczania i cechy jego rozkładu. Przeprowadzono proces optymalizacji, w którym minimalizowano sumaryczne odkształcenie belki ze względu na wybrane parametry podłoża oraz obciążenia. Model obciążonej belki na podłożu zaimplementowano do aplikacji Comsol Multiphysics, wykorzystującej do rozwiązania problemu metodę elementów skończonych. Minimum funkcji celu poszukiwano przy wykorzystaniu algorytmów genetycznych.
EN
Paper presents the optimization of linear elastic multilayer foundation of the Timoshenko beam, which can be considered as a rail model. The moving load traveling along a beam with particular velocity, which distribution is characterized by Gauss function, is implemented in the model. The displacement caused by the load is dependent on multilayer foundation parameters such as layer thickness, a type of material and load parameters such as moving velocity as well its distribution on a beam. The optimization, i.e. minimization of the total displacement sum, as the result of objective function determined regarding chosen parameters of a foundation and load, as a design variables was carried out. The Comsol Multiphysics is applied in order to solve the beam and moving load problem by using the finite element method. Using genetic algorithm searches the minimum of objective function.
PL
W obecnych czasach, jakość produkowanych wyrobów odgrywa kluczową rolę w utrzymaniu przez firmy swoich klientów. Celem pracy jest identyfikacja i analiza niezgodności szyn kolejowych. W wyniku przeprowadzonych badań zidentyfikowanych zostało 10 podstawowych niezgodności. W wyniku przeprowadzenia analizy stwierdzono, że niezgodnościami o największym udziale procentowym są skręcenia (33,06%) i wtrącenia niemetaliczne (23,42%), a największą wartość LPR uzyskały takie niezgodności jak Wtrącenia niemetaliczne (LPR=288) i uszkodzenia mechaniczne (LPR=180).
EN
Nowadays, the quality of produced goods is playing the mayor role in the keeping by companies their customers. A purpose of this work there is an identification and analysis of the discrepancies of the rails. As a result of conducted investigation 10 essential discrepancies were identified. As a result of conducted analysis it was affirmed that the most important discrepancies are: containments (33.06 %) and non-metallic inclusions (23.42 %), and the highest value of LPR obtained non-metallic inclusions (RPN=288) and mechanical damages (RPN=180).
PL
W pracy opracowano kalibrowanie walców, które umożliwia wykorzystanie środnika złomowanej szyny kolejowej S60 do dalszego przerobu na półwyroby lub wyroby gotowe. Celem prowadzonych badań teoretycznych był dobór kształtów i wymiarów wykrojów oraz wartości odkształceń w kolejnych przepustach podczas walcowania prętów płaskich o wymiarze 70×14 mm. Wsadem do walcowania był środnik szyny kolejowej S60. Badania teoretyczne wykonano za pomocą programu komputerowego Forge2008®.
EN
In this work roll pass design, which allows using of the scrapped railway rail S60 for the further processing into semi-finished or finished products, was developed. The aim of the study was development of shape and dimensions the grooves and selection of strains in the various passes to the flat bars of dimension 70×14 mm. As a feedstock for the rolling process was the web of scrapped railway rail S60. Theoretical analysis was carried out by using computer program Forge2008®.
EN
On the basis of automated flaw detection of rails, the basic dependencies describing localisation and dimensions of object's inner defects traced with ultrasonic pulse-echo method have been given in the paper. The formulas for systematic errors and limiting errors estimating measurement accuracy have been determined. The investigation has been illustrated with results obtained by numerical simulation and with experimental test results acquired from flaw detection vehicle track testing. Słowa kluczowe: błędy pomiarowe, defektoskopia ultradźwiękowa, szyna kolejowa.
PL
Podano podstawowe zależności opisujące położenie i wymiary wewnętrznych wad obiektu badanych ultradźwiękową metodą echa na przykładzie zautomatyzowanej defektoskopii szyn kolejowych. Wyznaczono wzory dla błędów systematycznych i błędów granicznych jako miar dokładności tych pomiarów. Rozważania poparto wynikami otrzymanymi z symulacji komputerowej oraz z badań toru kolejowego wagonem pomiarowym
19
Content available remote Zużycie powierzchniowe szyn
PL
W pracy przedstawiono formy zużywania szyn kolejowych ze szczególnym uwzględnieniem łuszczenia. Badano typowe zużywanie się eksploatacyjne typu spalling szyn zwykłych i obrobionych cieplnie na stanowisku Amslera w układzie rolka-rolka. Zamieszczono wyniki badań zużycia wagowego, intensywności zużycia, wyniki badań produktów zużycia oraz wyniki obliczeń zużycia szyn z wykorzystaniem mechaniki pękania. Stwierdzono, że dominującym procesem zużywania się stali szynowej jest proces powierzchniowego łuszczenia się (spalling) wskutek dużych odkształceń i powstałych zawalcowań prowadzących do lokalnego odrywania się cząstek.
EN
Types of rails wear have been discussed with the special considering of the spalling type. Service rails wear of the spalling type of rails heat treatment and without teat treatment on the Amsler stand in the roller-roller system has been tested. Result of the weight wear test, the intensity of wear, the wear products test and the rail wear calculation based on the fracture mechanics have been presented. It has been found the dominant type of the rail steel wear is the spalling type as a result of large strains on the surface, leading to the local tearing off of particles.
20
Content available remote Ocena zużycia szyn kolejowych przy tarciu toczno-ślizgowym
PL
W pracy przeprowadzono badania zużycia próbek ze stali szynowej w gatunku 900A obrabianej cieplnie na stanowisku badawczym Amslera. Analizowano zmiany struktury warstwy wierzchniej w zależności od drogi toczenia.
EN
This work presents results of wear tests of heat trated rail steel grade 900A. These tests have been carried out on Amsler machine. Microstructural changes depending on rolling distance have been analysed.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.