Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 59

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  maszyny budowlane
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
Związek Polskiego Leasingu, reprezentujący polski sektor leasingowy, podał, że w ciągu trzech pierwszych kwartałów 2020 r. firmy leasingowe udzieliły finansowania o łącznej wartości 48,5 mld zł, przy ujemnej dynamice rynku na poziomie -15,2% r/r. (dane ZPL po trzech kwartałach 2020 r.).
PL
Budownictwo drogowo-mostowe zawsze dostarcza wielu skomplikowanych wyzwań do zrealizowania. Budowa nowych obiektów, ale też remonty i modernizacje już istniejących to okazja dla firm wykonawczych na dostarczenie kompleksowych usług. Potrzebny do zrealizowania zakres prac przedstawiany jest wykonawcy. Ten natomiast przygotowuje rozwiązanie techniczne w oparciu o swoje zasoby.
PL
W artykule poruszono kwestie związane z recyklerami do nawierzchni bitumicznych. Autor przedstawił techniczny podział tych maszyn oraz dokonał przeglądu maszyn do przerobu dostępnych na polskim rynku.
EN
The article discusses issues related to road recyclers for bituminous surfaces. The author has presented the technical classification of these machines and has reviewed processing machines available on the Polish market.
PL
W artykule opisano prace przygotowawcze przed przystąpieniem do wbudowywania mieszanki betonowej oraz metody budowy nawierzchni betonowych, tzw. betonowanie nawierzchni w deskowaniach stałych oraz w deskowaniach ślizgowych.
PL
Związek Polskiego Leasingu przedstawił analizę dotyczącą wpływu COVID-19 na gospodarkę i wyniki branży leasingowej w pierwszej połowie 2020 r. W omawianym czasie firmy leasingowe udzieliły łącznego finansowania na poziomie 29,8 mld zł, przy dynamice rynku -24% r/r. Pozytywna wiadomość płynąca od leasingodawców mówi o dodatnim wyniku całego aktywnego portfela branży na koniec czerwca 2020 r. (+0,6% r/r).
EN
The quality of the roadway has a significant impact on the ability of drivers to drive their vehicles. Violation of the integrity of the coating, its geometrical parameters (shape), and the condition of the surface of the coating adversely affect the behavior of drivers, does not allow for correct driving of the vehicle, and leads to the occurrence of traffic accidents of varying severity. The current problem in the implementation of road construction works is to increase the level of automation of construction equipment and increase the accuracy of profiling. The article considers the main types of leveling systems, the scope of their application, advantages, and disadvantages. Based on the conducted analysis, the recommendations are formulated for the developed automated leveling system, its structure, and principles of functioning. The main components of the leveling system, their functions, and the connections between them are considered. The scientific novelty of this article is to develop an original algorithm for the functioning of an automated leveling system. It includes the main stages of the profiling process: installation by a laser plane, determination of its position, adjustment of the position of the working element of construction equipment, and differs due to the necessary mathematical support for the implementation of the laser plane control process. The algorithm allows one to develop software that implements the basic operations of managing the profiling process.
PL
Kałuża śmierdzącego, żółtawego płynu sięgnęłaby nam do kostek, gdyby cały olej napędowy, który zużywamy w Polsce w ciągu roku, rozlał się na powierzchni kraju nad Wisłą. Spalając dwadzieścia miliardów litrów tej trucizny, uwolnimy z niej olbrzymią pożyteczną energię. Jednocześnie „wzbogacimy" atmosferę Ziemi o pięćdziesiąt milionów ton dwutlenku węgla (CO2), którego negatywny wpływ na klimat jest potwierdzony. Potrzeba naprawdę bardzo dużo drzew, które by trochę tego gazu zmagazynowały w trakcie fotosyntezy (jeden hektar lasu sosnowego może pochłonąć 20-30 ton CO2 rocznie). Do powietrza dostanie się również niezliczona ilość substancji szkodliwych dla wszystkich żywych istot.
PL
Każdy samochód jest wyposażony w licznik kilometrów. Działa on jak kalkulator, który mnoży liczbę obrotów kół przez obwód toczenia standardowych dla tego pojazdu opon. Wynik obliczenia nazywamy przebiegiem. Ta informacja służy do różnych celów, na przykład do określenia zużycia paliwa w litrach na sto kilometrów albo do oceny stanu technicznego głównych zespołów samochodu. W obu przypadkach musimy się liczyć z popełnieniem sporego błędu. Bo czy dwa pojazdy o identycznym przebiegu mają jednakowo zużyte silniki, przekładnie i zawieszenie, jeśli jeden jeździł stale w górzystym terenie maksimum na trzecim biegu, a drugi - po gładkich drogach, najczęściej na biegu szóstym?
PL
W artykule poruszono zagadnienie zużycia paliwa w kontekście wydajności maszyny, a także kwestie analizy czasu pracy według kryterium sprawności technicznej i lokalizacji maszyn. Szczegółowo omówiono również problematykę przeliczania motogodzin na godziny.
EN
The article discusses the issue of fuel consumption in the context of machine performance. The issues of work time analysis were discussed according to the criterion of technical efficiency and machine location. The problem of converting motohours to hours was also discussed in detail.
PL
W artykule omówiono kwestie związane z klasyfikacją, oznakowaniem, uszkodzeniami i naprawami opon stosowanych w maszynach budowlanych. Odpowiednie dopasowanie i eksploatowanie opon dają gwarancję prawidłowego poruszania się maszyn, a co za tym idzie – odpowiedniej wydajności i terminowości wykonywanych zadań.
PL
W artykule opisano maszyny wykorzystywane przy robotach ziemnych na terenach objętych szkodami górniczymi. Opisano: budowę i zasady działania: spycharek, zgarniarek, równiarek, koparek oraz maszyn do zagęszczania gruntu.
EN
In areas affected by mining damage, it is very often necessary to level the ground in order to remove folds and faults caused by the operation of deep mines. For this purpose, a whole range of machines for removing and loosening soil is used. These machines are track-mounted, which provides greater removing force, and tire-mounted, which in turn enables greater mobility. Moreover, the machines described in this article are practically always characterized by relatively high power drive engines. Nowadays it is difficult to imagine earthworks aimed at the removal of mining damage carried out on a large scale without using modern machines for removing soil.
PL
Koncepcja zdalnie sterowanych maszyn znajduje coraz większe zastosowanie w przemyśle, budownictwie, transporcie czy ratownictwie. Autor podjął próbę znalezienia kompromisu między pragmatycznym charakterem robota budowlanego a atrakcyjną formą – wynikającą z potrzeb, ograniczeń i oczekiwań użytkowników
EN
Remote controlled machinery are comprehensive and irreplaceably in industry, construction, transportation or rescue. The Author is trying to find compromise between construction machine character, attractive appearance involves of needs, restriction and users expectations.
PL
Nie budzi żadnych wątpliwości fakt, że jakakolwiek budowa czy wydobywanie kopalin wymaga wykorzystania specjalistycznego sprzętu. Z uwagi na to sporządzenie odpowiedniej umowy może zagwarantować nam brak problemów w trakcie realizacji inwestycji, dlatego warto skupić się na problematyce umów z zakresu dostawy sprzętu.
PL
Kontrola zużycia paliwa przez maszynę ma naprawdę sens tylko w powiązaniu z jej wydajnością. Jest wiele sposobów, aby dowiedzieć się, ile paliwa zużyła konkretna maszyna w określonym czasie. Jak to sprawdzić, aby pomiar był wiarygodny i na jakie aspekty zwrócić uwagę?
PL
Przepisy prawa określają wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn roboczych przeznaczonych do robót ziemnych, a także budowlanych i drogowych.
PL
W artykule opisano zagadnienia związane z problematyką eksploatacji rozkładarek mas mineralno-bitumicznych. Przedstawiono ich zespoły konstrukcyjno-robocze, wady i zalety oraz wybrane parametry.
EN
The article describes issues related to the operation of mineral and bituminous mass spreaders. Their structure and working units, advantages and disadvantages as well as selected parameters have been presented.
PL
W artykule przedstawiono problematykę koparek hydraulicznych, głównie jednonaczyniowych. Autor opisał podstawowe rodzaje i odmiany stosowanych koparek jednonaczyniowych, kładąc nacisk na zagadnienia związane ze sterowaniem i stosowanymi rodzajami napędu w koparkach. W artykule omówiono również normy charakteryzujące parametry koparek. Artykuł zakończony jest podsumowaniem, w którym przedstawiono między innymi rodzaje osprzętu i podwozi, w jakie wyposażone są koparki.
EN
The article presents the issues of hydraulic excavators, mainly one-bucket ones. The author have described the basic types and varieties of single-bucket excavators, placing emphasis on issues related to control and the types of propulsion used in excavators. The article also discusses the standards characterizing the parameters of excavators. The summary presents, among others, the types of accessories and chassis in which excavators are equipped.
PL
W artykule poruszono problematykę walców drogowych wykorzystywanych do prac drogowych. Przedstawiono podział walców oraz opisano ich budowę, własności, a także różnice konstrukcyjne. Na końcu artykułu zamieszczono informacje dotyczące urządzeń wibracyjnych i oscylacyjnych stosowanych w walcach drogowych.
EN
The article discusses the issue of road rollers used for road works. The division of rollers as well as their structure, properties and design differences are presented. The article concludes with the information about vibration and oscillation devices used in road rollers.
PL
W artykule opisano poszczególne podzespoły, z których składa się frezarka drogowa. Ponadto w wielu miejscach autor niniejszego artykułu przytoczył sporo przydatnych informacji związanych z eksploatacją oraz zasadami BHP, niezbędnymi przy obsłudze i użytkowaniu frezarek drogowych, a także podał zasady organizacji pracy frezarek na placu budowy. Artykuł zakończony jest podsumowaniem, w którym zamieszczono informacje związane z procesem frezowania.
EN
The paper describes the individual components that make up a road milling machine. Moreover, the author of this article has repeatedly quoted a lot of useful information related to the operation as well as health and safety rules necessary for maintaining and using road milling machines, and also has presented rules for the organization of milling machines operation at a construction site. The article concludes with a summary, which contains information related to the milling process.
PL
Droga jako konstrukcja techniczna podlega ocenie pod względem jej nośności oraz trwałości. Trwałość drogi jest to spełnienie wymagań technicznych w zadanych warunkach oraz czasie, natomiast nośność drogi jest to zdolność do przenoszenia wymaganego obciążenia bez trwałych zmian jej konstrukcji. Ocenę nośności prowadzi się poprzez pomiar ugięcia nawierzchni drogi pod zadanym obciążeniem. W artykule przybliżono problemy metrologiczne związane z czujnikami drgań stosowanymi w metodzie FWD.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.