Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 129

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  cyfryzacja
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
PL
W świecie technologii informatycznych na dobre utarło się, że "dane są nową ropą naftową”. Stwierdzenie to oznacza, że obecnie dane napędzają algorytmy, tak jak podczas drugiej rewolucji przemysłowej ropa napędzała silniki maszyn.
2
Content available remote Urządzenia mobilne w utrzymaniu ruchu - zagrożenia
PL
Cyfryzacja w procesach przemysłowych jest koniecznością, ale wiążą się z nią także zagrożenia – zwłaszcza w obszarze bezpieczeństwa danych. Jakie strategie i systemy wykorzystać, aby zminimalizować ryzyko?
PL
Obecnie równolegle trwa kilka rewolucji, w wyniku których następują szybkie zmiany w przemyśle i usługach. Obejmują one transformację zarówno sposobu produkcji, jak i dostępu do administracji czy usług - prywatnych i publicznych. Zmiany nie ominęły także energetyki oraz usług komunalnych. Pomimo że cyfryzacja w pełnym zakresie wciąż jeszcze jest przyszłością, jej poszczególne elementy stopniowo stają się częścią naszej teraźniejszości.
EN
The spread of COVID-19 contributes to changing economic, environmental and social reality around the world. One of the significant consequences of the current pandemic can already be called the accelerated introduction of digital technologies in various fields. Against this background, the article is devoted to the theoretical and analytical substantiation of the feasibility of reorienting traditional production and management systems in the context of COVID-19 to digital ones. It has been proven that digitalization, sustainable development and COVID-19 are new challenges generated by human activity that require non-standard solutions. A composition of non-standard digital solutions is proposed to overcome the problems associated with COVID-19, ensuring sustainable development, allowing to launch new business models capable of smoothing post-Covid consequences and bringing the world economy onto a trajectory of sustainable economic growth.
PL
Cyfryzacja procesu inspekcji mostów wkrótce stanie się koniecznością. Przyczyni się do tego rozwój oraz coraz powszechniejsze wykorzystanie metodyki BIM (Building Information Modeling) [1], podobnie jak dzieje się to w przypadku oceny stanu nawierzchni drogowych, gdzie coraz częściej wykorzystuje się mobilne platformy sensoryczne. Umożliwiają one automatyczny pomiar i elektroniczną rejestrację wielu różnorodnych parametrów wskazujących na stan techniczny i nośność nawierzchni drogi. Są to często pojazdy wyposażone w czujniki laserowe, georadary, skanery, kamery wideo itd. Wyniki tych pomiarów przekazywane są już tylko w postaci cyfrowej do systemów zarządzania zasobami (Infrastructure Asset Management) i po analizie mogą być w przystępny sposób wizualizowane i wykorzystywane do planowania robót utrzymaniowych.
PL
W trakcie ostatniej dekady w polskiej energetyce dokonała się ogromna transformacja cyfrowa zarówno w skali kraju, jak i lokalnych przedsiębiorstw. Sektor ciepłowniczy nie jest tu wyjątkiem.
PL
Wizja wdrożenia kolejnego etapu zielonej transformacji w postaci negocjowanego pakietu „fit for 55” budzi obawy przedstawicieli branży energetycznej i ciepłowniczej w Polsce. Obawy te związane są przede wszystkim ze skalą wyzwań inwestycyjnych i kosztami już ponoszonymi w ramach systemu handlu uprawnieniami do emisji CO2 czyli EU ETS. Inwazja Rosji na Ukrainę zrewidowała dotychczasowe kierunki polityki prowadzonej w ramach realizowanej transformacji w kierunku zmiany paliw kopalnych na odnawialne źródła energii z priorytetem gazu jako paliwa przejściowego. Najbardziej istotnym czynnikiem transformacji znów stała się efektywność, której istotnym wsparciem jest cyfryzacja zarządzania energią na każdym poziomie. Począwszy od minimalizacji wykorzystania energii pierwotnej na etapie wytwarzania, poprzez przesyłanie i wykorzystanie końcowe. Efektywność dzięki zastosowaniu cyfrowych modeli optymalizacji decyzji procesowych, których celem jest również optymalizacja ekonomiczna, powinna ograniczyć koszty na każdym etapie dostaw ciepła. W artykule przedstawiono przykłady wdrożenia modeli ekonometrycznych do programowania pracy sieci, które uzupełnione o elementy sztucznej inteligencji korzystającej z aktualizowanej bazy danych mogą mieć zastosowanie w rozmaitych sferach podejmowania decyzji procesowych i biznesowych. Cyfrowa analiza i system wczesnego ostrzegania wykorzystujący tę analizę poprawia efektywność pracy i komunikację. Przedsiębiorstwa ciepłownicze w dużej mierze odpowiedzialne za sukces „fit for 55” dysponują dziś dużą liczbą danych mierzonych w procesach wytwarzania i dostaw energii. Przy czym nie zawsze z tych zasobów w pełni korzystają. Tymczasem efektywna cyfryzacja, ukierunkowana na ograniczenie zużycia nośników energii pierwotnej, oznacza nie tylko sam pomiar i archiwizację danych, ale również analizę uzyskanych zbiorów danych ukierunkowaną na potrzeby modelowania procesu dostawy ciepła i sformułowania rekomendacji dla efektywnych decyzji.
EN
The vision of implementing the next stage of green transformation in the form of the negotiated package “fit for 55” raises concerns of representatives of the energy and heating industry in Poland. These concerns are mainly related to the scale of investment challenges and the costs already incurred under the CO2 emission allowance trading system, i.e. the EU ETS. Russia’s invasion of Ukraine has revised the current directions of the policy pursued as part of the transformation that is being carried out to switch from fossil fuels to renewable energy sources, with the priority of gas as a transitional fuel. Efficiency has again become the most important factor of transformation, which is significantly supported by the digitization of energy management at every level. Starting from minimizing the use of primary energy at the generation stage, through transmission and final consumption. Efficiency thanks to the use of digital tools of process decision optimization models, which also aim at economic optimization, should reduce energy costs throughout the entire life chain. The article presents examples of the implementation of econometric models for programming network operation, which, supplemented with elements of artificial intelligence using an updated database, can be used in various spheres of process and business decision-making. Digital analysis and an early warning system using this analysis improves the work efficiency and communication of the systems. Heating companies, largely responsible for the success of “fit for 55”, now have a lot of data measured in the processes of energy production and supply, but they do not always fully use these resources. Meanwhile, effective digitization, aimed at reducing energy consumption, does not mean the measurement and recording itself, but the purposeful analysis of the data set for modeling the process and formulating recommendations for the right decision.
PL
Nawiązując do rozporządzenia Komisji Europejskiej uzupełniającego treść zmienionej dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków, w cz. 1 artykułu przedstawiono fakultatywną metodę i algorytm określenia wskaźnika gotowości budynku do inteligentnego funkcjonowania. Prezentację metody poprzedzono objaśnieniami przybliżającymi koncepcję obiektów klasy smart, które w przyszłości mogą tworzyć środowisko zbudowane na miarę ambicji, oczekiwań i potrzeb społeczeństwa informacyjnego.
EN
Referring to the regulation of the European Commission supplementing the content of the amended directive on the energy performance of buildings, part 1 of the article presents an optional method and algorithm for determining the building’s readiness index for intelligent operation. The presentation of the method was preceded by explanations introducing the concept of smart class objects, which in the future may create an environment built to the ambitions, expectations and needs of the information society.
PL
W części 2 artykułu przedstawiono próbę oceny stopnia przygotowania Unii Europejskiej, a na tym tle również Polski, do realizacji wspólnego programu certyfikacji gotowości budynków do inteligentnego funkcjonowania w sferze prosumenckiej gospodarki energetycznej. Wykazano dość jeszcze niski poziom tego przygotowania. Mimo to wskazano na nieuchronność transformacji zasobów budowlanych w kierunku zgodnym z oczekiwaniami w sukcesywnie ugruntowującej się erze społeczeństwa informacyjnego.
EN
Part 2 of the article presents an attempt to assess the degree of preparation of the European Union, and against this background also of Poland, for the implementation of a joint program of certifying the readiness of buildings to function intelligently in the sphere of the prosumer energy economy. A relatively low level of this preparation has been shown. Nevertheless, the inevitability of transforming the building stock in the direction consistent with expectations in the successively strengthening era of the information society was indicated.
10
PL
Koncepcja cyfrowego bliźniaka aplikacji ETCS została zaprezentowana przez autora w roku 2020 [3][4]. Niniejszy artykuł prezentuje architekturę tego rozwiązania, która ukształtowała się w czasie badań prowadzonych w ramach projektu „Cyfrowa kolej. Cyfrowy bliźniak aplikacji ETCS – wirtualne prototypowanie i symulacja scenariuszy operacyjnych”. System ERTMS/ETCS jako podsystem systemu sterowania ruchem kolejowym posiada wszystkie jego cechy utrudniające badanie go w warunkach rzeczywistych tj. złożoność, rozproszenie geograficzne, intensywne interakcje z otoczeniem itp. Taki stan rzeczy wskazuje na konieczność poszukiwania metod badawczych systemu w warunkach laboratoryjnych, pozwalających na wierne odwzorowanie rzeczywistych warunków działania systemu. Określona w ten sposób potrzeba dała impuls do rozwoju klasycznej koncepcji cyfrowego bliźniaka. Infrastruktura cyfrowego bliźniaka aplikacji ETCS jest nie tylko wiernym odwzorowaniem systemu rzeczywistego ale zawiera również moduł wirtualnego laboratorium. Moduł ten implementuje środowisko symulacyjne wykorzystujące scenariusze operacyjne stosowane w testowaniu rzeczywistych systemów oraz innowacyjną metodykę wirtualnego prototypowania aplikacji ETCS, pozwalającą na szybkie i poprawne projektowanie takich aplikacji.
EN
The concept of digital twin of the ETCS application was presented by the author in 2020 [3]. This paper presents the architecture of this solution, which took shape during the research conducted within the project “Digital Railway. Digital twin of ETCS application - virtual prototyping and simulation of operational scenarios”. The ERTMS/ETCS system, as a subsystem of the railway traffic control system, has all its characteristics that make it difficult to study it In real conditions, i.e. complexity, geographical dispersion, intensive interaction with the environment, etc. This state of affairs indicates the need to search for methods of testing the system in laboratory conditions allowing a faithful representation of the real conditions of operation of the system. Thus identified need gave impetu to the development of the classical concept of the digital twin. The digital twin infrastructure of the ETCS application is not only a faithful replica of the Real system but also includes a virtual laboratory module. This module implements a simulation environment that uses operational scenarios applied in the testing of real systems as well as an innovative methodology for virtual prototyping of ETCS applications that allows rapid and correct design of such applications.
EN
Purpose: The aim of this study is to discuss the impact COVID-19 pandemic on implementation 4.0 technologies in enterprises and supply chains. Design/methodology/approach: The study performs review of literature to identify key aspects of Industry 4.0, the COVID-19 pandemic in the economy. Findings: The paper explained the changes in the functioning of enterprises and supply chains and their transformation towards Industry 4.0. The authors defined the impact of the COVID-19 pandemic in the context of applying technology trends of the Industry 4.0 by enterprises and supply chains. We claim that in the enterprises and supply chains will be the need to invest in new technologies for the long term and implement new infrastructures. The COVID-19 pandemic is likely to help us push the accelerator pedal on Industry 4.0 in the industries, especially manufacturing industry. Originality/value: The study is one of the analysis of the relationships between enterprises and supply chains in the framework of Industry 4.0 and the aspects the COVID-19 pandemic in creating value chain. The study can be addressed to project managers and supply chains managers responded for implementation technologies of Industry 4.0.
13
Content available remote Targi na miarę ery cyfrowej
EN
The article addresses the directions of management development in military libraries of higher education institutions in Poland. These changes are noticeable in such areas as information technology, interpersonal communication, spatial architecture, and library budget. The article also presents two most important and largest libraries in the Polish Armed Forces, namely the Library of the War Studies University and the Library of the Military University of Technology. It provides a brief historical outline of the mother universities of these libraries and the beginnings of their activities. Then, the essential modern solutions implemented there and have directly contributed to their development, are analyzed.
PL
W artykule przedstawiono kierunki rozwoju zarządzania w wojskowych bibliotekach szkół wyższych w Polsce. Zmiany te zauważalne są m.in. w takich obszarach jak: technologia informacyjna, komunikacja międzyludzka, architektura przestrzenna czy budżet biblioteki. W artykule przedstawiono także dwie najważniejsze i największe biblioteki w Siłach Zbrojnych RP, a mianowicie: Bibliotekę Akademii Sztuki Wojennej oraz Bibliotekę Wojskowej Akademii Technicznej. Zaprezentowano krótki rys historyczny macierzystych uczelni tych bibliotek oraz początki ich działalności. Następnie przeanalizowano najważniejsze nowoczesne rozwiązania, które zostały tam zaimplementowane i które bezpośrednio przyczyniają się do rozwoju omawianych bibliotek.
PL
Rozwój techniczny zasobów produkcyjnych stosowanych w branży odlewniczej skierowany jest na automatyzację, robotyzację, silnie związanych z cyfryzacją. Zawansowane technicznie i technologicznie odlewnie wymagają jednak odpowiedniego przygotowania do wdrażania standardów Przemysłu 4.0. Wyposażenie produkcyjne otwarte jest na elastyczne programowanie umożliwiające produkcję różnorodnych odlewów tak pod względem wielkości jak i stopnia skomplikowania. Każde z zasobów produkcyjnych ma zdolność zbierania danych procesowych i ich określonego stopnia archiwizacji, lecz nie umożliwia analizy parametrów procesowych. Rozwój systemów IT może integrować zasoby tworząc z nich systemy cyberfizyczne zdolne do analizy i wymiany danych procesowych, wprowadzając tzw. uczenie maszynowe z udziałem sztucznej inteligencji. Standardy Przemysłu 4.0 przenoszone do odlewnictwa przeobrażają stopniowo firmy produkujące odlewy do Odlewni 4.0. W artykule przedstawiono przegląd tych trendów, wskazując na filary Odlewni 4.0, możliwe strategie wdrażania tego procesu, a także nieliczne przykłady odlewni uczestniczących w tych wieloletnich przeobrażeniach wraz z ich efektami.
EN
The technical development of production resources used in the foundry industry is focused on automation, robotization and is strongly related to digitization. However, technically and technologically advanced foundries require appropriate preparation for the implementation of Industry 4.0 standards. The equipment that is open to flexible programming enables the production of various castings, both in terms of size and complexity. Each of the production resources has the ability to collect process data and specific archiving to a certain degree, but it does not enable the analysis of process parameters. The development of IT systems can integrate resources, creating cyber-physical systems, capable of analyzing and exchanging data by introducing machine learning with the participation of artificial intelligence. Industry 4.0 standards transferred to foundry are gradually transforming companies producing castings into Foundry 4.0 ready plants. The article presents an overview of these trends, pointing to the pillars of Foundry 4.0, possible strategies for implementing this process, as well as a few examples of foundries participating in these longterm transformations along with their effects.
PL
Śledząc media poświęcone przemysłowi widzimy kroczących w awangardzie Przemysłu 4.0 dostawców innowacyjnych technologii i zakłady przemysłowe z sukcesem przechodzące cyfrową transformację. Można odnieść wrażenie, że technologie Industry 4.0 są już powszechnie znane i ogarnęły cały świat przemysłu. Z drugiej strony, w badaniach przeprowadzonym przez Deloitte, czy przez serwis Inżynieria i Utrzymanie Ruchu widać, że znaczna część zakładów przemysłowych w Polsce jeszcze nie rozpoczęła cyfrowej transformacji. Wiele firm dostrzega potencjalne korzyści, planuje przeznaczenie budżetu na wdrożenia i opracowuje strategie. Plany te jednak często spalają na panewce, masa pracy koncepcyjnej trafia do kosza, a dostawcy odchodzą pozostawiając lekką konsternację po przeprowadzonym pilotażu, z którego właściwie nic nie wynikło. Wśród ankietowanych powtarzają się odpowiedzi wskazujące bariery utrudniające rozpoczęcie cyfrowej transformacji.
EN
Following the media devoted to industry, we see suppliers of innovative technologies and industrial plants successfully undergoing digital transformation walking in the vanguard of Industry 4.0. One gets the impression that Industry 4.0 technologies are already widely known and have embraced the entire industrial world. On the other hand, research conducted by Deloitte or the Engineering & Maintenance service shows that a significant part of industrial plants in Poland has not yet started their digital transformation. Many companies see the potential benefits, plan their budget for implementation and development of those strategies. These plans, however, often backfire, the mass of conceptual work goes to the bin, and suppliers leave, leaving a slight consternation after the pilot project, from which virtually nothing was achieved. There are reoccurring responses among the respondents pointing out the barriers which stand on their way of starting the digital transformation.
PL
Cyfryzacja postępuje i nie ma od tego odwrotu. Nawet w najmniejszych urzędach coraz więcej spraw można załatwić online. Pandemia pokazała, jak cenne, a czasem nawet niezbędne jest podejście zorientowane na cyfryzację. Idące za tym wyzwania nie przerażają już tak jak dawniej. Niemniej ostrożność warto zachować, bo zagrożeń nie brakuje.
EN
This study aimed to examine the needs of Generation Z and determine the corresponding strategic vectors for the global market transformation using the tourism sector as an example. The main research methods were represented by market analysis and survey. Besides, the study used statistical data from Millennial and Gen Z Traveler Survey 2019: A Multi-Country Comparison Report. This study examined data from a survey of travellers. The research sample consisted of 4236 individuals from 5 countries. Responses were enrolled through an online survey of travellers who reside in the world’s five major travel markets: the US, the UK, Australia, China and India. As a result, a theoretical model of the global travel market that meets the needs of Generation Z was proposed. Essentially, the model offers to develop the global travel industry through the synthesis of modern digital technologies and social communication. The scientific contribution of this study is the proposed methodological approach to the tourism industry management based on identifying its transformation vectors. The practical application of the proposed model for the transformation of the global travel industry to meet the needs of Generation Z should contribute to the market’s effective adaptation and the development of its competitive advantages.
PL
Celem pracy było zbadanie potrzeb pokolenia Z i określenie odpowiednich wektorów strategicznych dla transformacji globalnego rynku na przykładzie sektora turystycznego. Głównymi metodami badawczymi była analiza i badanie rynku. Poza tym w badaniu wykorzystano dane statystyczne z Millennial and Gen Z Traveler Survey 2019: A Multi-Country Compare Report. W badaniu przeanalizowano dane z ankiety przeprowadzonej wśród podróżnych. Próba badawcza składała się z 4236 osób z 5 krajów. Odpowiedzi uzyskano w ankiecie internetowej przeprowadzonej wśród podróżnych, którzy mieszkają na pięciu głównych światowych rynkach turystycznych: w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Australii, Chinach i Indiach. W efekcie zaproponowano teoretyczny model globalnego rynku turystycznego odpowiadający potrzebom pokolenia Z. Zasadniczo model oferuje rozwój globalnej branży turystycznej poprzez syntezę nowoczesnych technologii cyfrowych i komunikacji społecznej. Naukowym wkładem pracy jest zaproponowane podejście metodologiczne do zarządzania branżą turystyczną w oparciu o identyfikację wektorów jej przemian. Praktyczne zastosowanie proponowanego modelu transformacji globalnej branży turystycznej na potrzeby pokolenia Z powinno przyczynić się do skutecznej adaptacji rynku i rozwoju jego przewag konkurencyjnych.
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.