Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 8

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  rzepak jary
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Zarówno nadmiar, jak i niedobór mikroelementów może mieć niekorzystny wpływ na prawidłowy wzrost i rozwój roślin uprawnych. Do zachwiania odpowiedniej ich ilości przyczynia się między innymi chemizacja rolnictwa, dlatego ważnym zagadnieniem jest określenie wpływu zróżnicowanego nawożenia mineralnego na zawartość mikroelementów w roślinach uprawnych. W badaniach modelowych oceniono wpływ nawożenia siarką i magnezem przy różnych stosunkach N : P : K na zawartość miedzi i cynku w roślinach uprawnych. Zawartość wybranych mikroelementów oznaczono metodą atomowej spektrometrii absorpcyjnej zarówno w plonie głównym, jak i ubocznym w jarych formach rzepaku, pszenicy oraz jęczmienia. Uzyskane wyniki upoważniają do stwierdzenia, że aplikacja siarki i magnezu przy różnych stosunkach N : P : K wpływa na zamiany zawartości miedzi i cynku w roślinach testowych.
EN
Both excess and deficiency of micronutrients can adversely affect the normal growth and development of crop plants. To spoil the appropriate amount of micronutrients contributes among others the chemistry of agriculture. It is therefore important to determine the effect of differentiated mineral fertilization on the content of micronutrients in crop plants. In model studies, the effects of sulfur and magnesium fertilization with different ratios of N : P : K on copper and zinc content in crop plants were evaluated. The content of selected micronutrients was determined by atomic absorption spectrometry in both main and secondary crops in spring forms of rape, wheat and barley. The results obtained allow to conclude, that application of sulfur, magnesium with different ratios of N : P : K affects the content of copper and zinc in test plants.
PL
Glukozynolany są ważnymi metabolitami wtórnymi rzepaku. Związki te uczestniczą w funkcji obronnej przed patogenami i szkodnikami, wpływają na wigor i zdolność regeneracyjną roślin oraz są prekursorami auksyn. Brak jest udokumentowanych danych opisujących wpływ wysokiej koncentracji metali ciężkich w glebie na zawartość glukozynolanów w nasionach rzepaku jarego, dlatego też wykonano doświadczenie wazonowe, na podstawie którego określono wpływ wysokich stężeń cynku, miedzi, ołowiu i kadmu w glebie na ich zawartość. Doświadczenie założono w hali wegetacyjnej UTP w Bydgoszczy, w układzie całkowicie losowym, w czterech powtórzeniach na glebie o składzie granulometrycznym gliny lekkiej. Nawożenie NPK i Mg zastosowano przedsiewnie w marcu razem z dawkami metali ciężkich, wynoszące 300 i 600 mg Zn•kg-l gleby, 80 i 160 mg Cu-•kg-1 gleby, 400 i 1600 mg Pb•kg-l gleby oraz 2 i 6 mg Cd•kg-l gleby. Zawartość glukozynolanów w nasionach określono metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC). W przeprowadzonym doświadczeniu wykazano wpływ zastosowanych metali i ich dawek na zawartość glukozynolanów w nasionach rzepaku jarego. Istotnie najwyższą zawartość sumy glukozynolanów stwierdzono w nasionach roślin rosnących w wazonach, do których zaaplikowano 300 mg Zn • kg-1 gleby. Uzyskane wyniki badań wskazują, że rzepak jary, pomimo iż nie jest hiperakumulatorem metali ciężkich, może być wykorzystywany w fitoremediacji gleb terenów zanieczyszczonych pierwiastkami śladowymi. Podwyższona zawartość glukozynolanów w nasionach rzepaku jarego może ograniczać wykorzystanie białka paszowego pochodzącego ze śruty lub makuchów, a uzyskany olej należałoby przeznaczyć do produkcji oleju technicznego lub biopaliwa.
EN
Glucosinolates are important secondary metabolites of rapeseed. The compounds defend from pathogens and pests, affect the vigour and regeneration capacity of the plants and they are auxin precursors. Documented data describing the effect of a high content of heavy metals in soil on the content of glucosinolates in spring rapeseed are missing. With that in mind, there has been performed a pot experiment which facilitated defining the effect of high contents of zinc, copper, lead and cadmium in soil on their content. The experiment was set up in the vegetation hall of the University of Technology and Life Sciences in Bydgoszcz, in completely randomised design, in four reps, in the soil with the texture of sandy loam. The NPK and Mg fertilisation was applied pre-sowing in March together with the rates of heavy metals; 300 and 600 mg Znxkg-1 of soil, 80 and 160 mg Cmxkg-1 of soil, 400 and 1600 mg Pbxkg-1 of soil as well as 2 and 6 mg Cdxkg-1 of soil. The content of glucosinolates in seeds was determined using the High Performance Liquid Chromatography (HPLC) method. The present experiment showed the effect of the metals and their rates on the content of glucosinolates in spring rapeseed since significantly highest content of total glucosinolates was noted in the seeds of the plants growing in pots, to which 300 mg Znxkg-1 of soil was applied. The research results show that the spring rape plant, despite not being a hyperaccumulator of heavy metals, can be used in soil phytoremediation in the areas polluted with trace elements. An elevated content of glucosinolates in seeds is determined by their method of use; as a product for the production of technical oil or biofuel. The present research has been co-financed from the Kujawy and Pomorze Province budget funds as part of the Regional Research and Implementation Fund; agreement no IG.I.3020-UDOT-765/2007.
EN
For decades, energy and chemical industry markets have been dominated by resources acquired from fossil fuels. The resources are steadily shrinking and access to them is becoming increasingly difficult. Therefore, alternative methods of producing fuels or chemicals from renewable sources are being sought. The crambe (Crambe abyssinica) is an oil plant with a high content of erucic acid, regarded as a feedstock for integrated biorefineries. Production of fuels or chemicals from biomass should be conducted in a sustainable way. Therefore, the aim of the study was to use the life cycle assessment method to determine the impact on the environment of the production of crambe compared to spring rape. The results showed that spring rape affected the environment more strongly in 9 out of 10 impact categories by the CML 2000 baseline method, considering the impact per 1ha. The cultivation of crambe with (Crambe II) and without herbicides (Crambe I) had the greatest impact in the category of terrestrial ecotoxicity. When an impact per 1kg of seeds was considered, it was noted that spring rape had a greater effect only in 1 out of 10 effect categories – human toxicity. The differences were associated with a much lower yield of crambe obtained in the experiment compared to spring rape. In conclusion, the environmental impact of the “weak links” in the crambe production, mineral fertilisation and a low yield, should be minimised.
EN
A new problem arising in plant production is the increasing deficit of sulphur in Polish soils. This can lead to low-levels in yield for many crops, along with deterioration in the quality of harvested plant samples. Therefore, the purpose of this study was to evaluate the relationship between soil fertility and sulphur in the Lubelski region, in addition to certain quality characteristics of spring rapeseeds. The research samples consisted of soil and plant samples taken from the Lubelski region. The soil samples were selected taken into consideration their agronomic category and sulphate sulphur content. The spring rape was chosen as a test crop and was harvested at full maturity. The test plants were selected because of their high nutritional requirements for sulphur. The results of this study indicate that the quantity of sulphur in the soils of the Lubelski region was characterised by a large variability, ranging in quantity from the low to very high. This affected the fat content in seeds and the fatty acid composition. The lowest fat content was characterised as rapeseed harvested in the localities of high or very high sulphur content in the soil. In addition, the percentage of oleic acid clearly increased with increasing soil fertility in the S-SO4. This content in terms of its valuable health benefits, essential fatty acids, clearly decreases with increasing sulphur content in the soil in a form directly available to plants. There was no clear relationship between the soils sulphur fertility in the Lubelski region and the share of undesirable erucic acid from the perspective of nutritional point of view.
PL
Celem podjętych badań była próba oceny zależności pomiędzy zasobnością gleb Lubelszczyzny w siarkę a niektórymi cechami jakościowymi nasion rzepaku jarego. Materiał badawczy stanowiły próbki glebowe i roślinne pobrane z terenu województwa lubelskiego. Wybór gleb do badań uwzględniał ich kategorię agronomiczną oraz zawartość siarki siarczanowej. Rośliną testową był rzepak jary zbierany w fazie pełnej dojrzałości. Wybór rośliny do badań podyktowany był jej dużymi wymaganiami pokarmowymi w stosunku do siarki. Wyniki przeprowadzonych badań wskazują, że zasobność gleb Lubelszczyzny w siarkę cechowała duża zmienność, począwszy od zasobności niskiej do bardzo wysokiej. Rzutowało to na ogólną zawartość tłuszczu w nasionach oraz na skład kwasów tłuszczowych. Najmniejszą zawartością tłuszczu charakteryzowały się nasiona rzepaku zbieranego w miejscowościach o podwyższonej lub bardzo wysokiej zawartości siarki w glebie. Również procentowy udział kwasu oleinowego wyraźnie zwiększał się wraz ze wzrostem zasobności gleb w S-SO4. Zawartość, cennych z punktu widzenia walorów zdrowotnych, niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych wyraźnie jednak malała w miarę zwiększania się w glebie zawartości siarki w formie bezpośrednio dostępnej dla roślin. Nie stwierdzono natomiast wyraźnej zależności pomiędzy zasobnością gleb Lubelszczyzny w siarkę a udziałem niepożądanego z punktu widzenia żywieniowego, kwasu erukowego.
EN
The field experiment was carried out over 2003-2005 on the lessive soil (Haplic Luvisols), defective wheat complex, with a randomized block method in four random replications. The soil was characterised with an acid reaction (pHKci - 5.3) and a natural content of trace elements (characteristic for the geochemical background). Licosmos "00" spring variety of rape was used as a test crop. The aim of this study was to determine the effect of feeding urea and foliar nickel chelate EDTA-Ni(II) and Plonvit R on the content of total nitrogen and amino acid composition of spring rape seeds. Nickel chelate influenced an increase in the amount of amino acids in the seeds, but reduced the amount of protein.
PL
Doświadczenie polowe przeprowadzono w latach 2003-2005 na glebie płowej (Haplic Luvisols), kompleks pszenny wadliwy, metodą bloków losowych w 4 powtórzeniach. Gleba miała odczyn kwaśny (pHkcl - 5,3) i naturalną (charakterystyczną dla tła geochemicznego) zawartość pierwiastków śladowych. Rośliną testową był rzepak jary odmiana "00" - Licosmos. Celem badań było określenie wpływu dokarmiania dolistnego mocznikiem oraz chelatem niklu EDTA-Ni(II) i Plonvitem R na zawartość azotu ogółem i skład aminokwasowy nasion rzepaku jarego. Chelat niklu wpływał na zwiększenie sumy aminokwasów w nasionach, ale redukował ilość białka.
EN
In the two-year pot experiment the range and direetion of the changes in content of sulphate sulphur and organic sulphur in wheat and rape in the conditions of sulphur fertilization (Na2S04, elementary S) and liming (CaCO3 + MgCO3) were analyzed. The experiments were performed using the complete randomization method. Three variable factors were used, where dose and form of lime fertilizer and dose of sulphur were applied on 3 levels while sulphur form was applied on 2 levels. In the first year of the research spring wheat was used as a test plant and in the second year - spring rape. The obtained results let us conclude that applied experimental factors significantly affected the content of S-S04 and organic S in spring forms of wheat and rape. Among the test plants the higher contents of analyzed forms of sulphur were found in the ease of rape. Experiments results show, that optimal soil reaction and adequate plants supply with sulphur largely determine sulphur metabolism and in consequence on its quality.
PL
W dwuletnich doświadczeniach wazonowych oceniono zakres i kierunek zmian w zawartości siarki siarczanowej i organicznej w pszenicy i rzepaku w warunkach nawożenia siarką (Na2S04, S elementarna) i wapnowania (CaC03 + MgC03). Doświadczenia założono metodą kompletnej randomizacji. Obejmowały one trzy czynniki zmienne, z których dawkę i formę nawozu odkwaszającego oraz dawkę siarki zastosowano na trzech poziomach, a formę siarki na dwóch. W pierwszym roku badań rośliną testową była pszenica jara, zaś w drugim rzepak jary. Uzyskane wyniki wskazują, że zastosowane czynniki doświadczalne wywarły widoczny wpływ na zawartość S-S04 i Sorgo w jarych formach pszenicy i rzepaku. Rzepak w porównaniu z pszenicą charakteryzował się większymi zawartościami analizowanych form siarki. Wapnowanie wpłynęło na zmniejszenie zawartości siarki siarczanowej i organicznej w roślinach. Lepsze zaopatrzenie roślin w siarkę wiązało się ze wzrostem zawartości analizowanych form siarki.
PL
W dwuletnich doświadczeniach wazonowych oceniono zakres i kierunek zmian w zawartości siarki siarczanowej i organicznej w pszenicy oraz rzepaku w warunkach nawożenia siarką (Na2SO4, S elementarna) i wapnowania (CaCO3, CaCO3+MgCO3). Doświadczenia założono metodą kompletnej randomizacji. Obejmowały one trzy czynniki zmienne, z których dawkę i formę nawozu odkwaszającego oraz dawkę siarki zastosowano na trzech poziomach, a formę siarki na dwóch. W pierwszym roku badań rośliną testową była pszenica jara, zaś w drugim rzepak jary. Uzyskane wyniki wskazują, że zastosowane czynniki doświadczalne wywarły wyraźny wpływ na zawartość S-SO4 i Sorg. w jarych formach pszenicy i rzepaku. Rzepak w porównaniu z pszenicą charakteryzował się większymi zawartościami analizowanych form siarki. Wapnowanie wpłynęło na zmniejszenie zawartości siarki siarczanowej i organicznej w roślinach. Lepsze zaopatrzenie roślin w siarkę wiązało się ze wzrostem zawartości analizowanych form siarki.
EN
In the two-year pot experiment the range and direction of the changes in content of sulphate sulphur and organic sulphur in wheat and rape in the conditions of sulphur fertilization (Na2SO4, elementary S) and liming (CaCO3, CaCO3+MgCO3) were analysed. The experiments were performed using the complete randomization method. Three variable factors were used - dose and form of lime and dose of sulphur were applied on 3 levels while sulphur form on 2 levels. In the first year of the research spring wheat was used as a test plant, in the second year - spring rape. The achieved results let us state that applied experimental factors have significantly influenced the content of S-SO4 and organic S in spring forms of wheat and rape. Among the test plants the higher contents of analysed forms of sulphur were found in the case of rape. Liming influenced the decrease of sulphate sulphur and organic sulphur content in plants. The better plants supply in sulphur was connected with increase in the content of analysed forms of sulphur.
EN
The pot experiment was set up with the split plot method in three repetitions in 2006. The objects of the first factor were the doses of manure and organic fertilizers to the soil in conversion to the brought in nitrogen (85 and 170 kg Nźha^-1). the objects of the second factor were the types of fertilizers: manure, sewage sludge and the composts prepared from sewage sludge. The soil used in an experiment was supplied from The Agricultural Experimental Station in Lipnik. The soil was taken from the arable layer, it has the granulometric composition of the light loamy sand. The content of available phosphorus, potassium and magnesium formed on medium level, the pH(KCl) of the soil amounted to 5.13. The soil was characterized by 0° contamination of trace elements, which means that it contained the natural content of cadmium, copper, nickel, lead and zinc. Spring rape var. l.icosmos was the test plant. The aim of the research was the assessment of the influence of manure, sewage sludge and compost prepared from sewage sludge on yield quantity of seeds and straw and the content of cadmium, nickel, lead and zinc in spring rape. The conducted research shows that fertilizers brought into the soil (manure, sewage sludge and compost prepared from sewage sludge) as well as two levels of fertilizing had a significant influence on the yield of the seeds and straw of spring rape. Manure, sewage sludge and compost prepared from sewage sludge played less significant influence on the decreasing or excessive increasing of heavy metals concentration in the seeds of spring rape. The double dose of fertilizers caused higher accumulation of heavy metals in the test plant. The straw of spring rape should be treated as a source of organic matter and the main nutrients for the soil. The highest concentration of copper, manganese, nickel and zinc in the straw of spring rape was noticed after the application of sewage sludge and of cadmium and lead after the application of compost prepared from sewage sludge.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.