Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 41

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
Praca monotypowa jest powszechna w wielu gałęziach przemysłu. Powtarzające się sekwencje ruchów angażują tylko wybrane grupy mięśniowe, co prowadzi do wzrostu poziomu obciążenia pracą. Natomiast nadmierne przeciążenie mięśni jest istotnym czynnikiem decydującym o rozwoju dolegliwości oraz schorzeń kończyn górnych. Dlatego ważne jest, aby identyfikować czynniki podnoszące poziom obciążenia oraz próbować ograniczać ich wpływ zarówno przez odpowiednio zaprojektowane stanowisko pracy, jak i organizację czasu pracy. W artykule przedstawiono przegląd badań dotyczących rozwiązań organizacyjnych na stanowiskach pracy powtarzalnej, mających na celu poprawę warunków pracy i zminimalizowanie ryzyka pojawiania się dolegliwości bólowych oraz schorzeń mięśniowo-szkieletowych.
EN
Repetitive work is common in many branches of the industry. Repeating the sequence of movements involve only selected group of muscles, which leads to an increase of workload. Muscles overload in an important determinant of the development upper limb disorders. It is therefore important to identify the factors increasing the level of load and try to limit their impact by a well-designed workstation and work time organization. The article presents an overview of research on organization solutions on repetitive workplaces, which aim improvement working conditions and minimizing the risk of development of musculoskeletal disorders.
PL
W artykule zaprezentowano praktyczne zastosowanie metody OCRA, służącej do oceny ryzyka podczas wykonywania czynności powtarzalnych za pomocą kończyn górnych. Dokonano oceny ryzyka pojawienia się dolegliwości mięśniowo-szkieletowych na stanowisku montażowym. Umiejętnie wykonywana ocena obciążenia na stanowiskach pracy powtarzalnej tak, aby możliwe było identyfikowanie i redukowanie ryzyka pojawienia się dolegliwości, będących konsekwencją tej pracy, ma duże znaczenie - istnieje bowiem wiele stanowisk, na których konieczne jest powtarzanie tych samych czynności.
EN
This article discusses using OCRA in practice to assess risk during repetitive work involving upper limbs. Risk was assessed at an assembly line workstation. It is important for risk assessment of load at repetitive workstations to be well done, so that it is possible to identify and reduce the risk of work-related complaints. After all, there are many workstations where it is necessary to repeat tasks.
PL
Wraz z rosnącym wiekiem pracowników coraz większe znaczenie dla wykonywania pracy mają cechy charakterystyczne pracowników, odnoszące się do możliwości sitowych, zakresów ruchu w stawach, umiejętności koordynacji wzrokowo-ruchowej oraz utrzymania równowagi ciała. W artykule scharakteryzowano parametry opisujące psychofizyczne możliwości pracowników oraz sposoby pomiaru tych parametrów. Ze względu na to, że ich wartości ulegają zmianie w miarę upływu lat, mogą one stanowić podstawę do wytycznych odnoszących się do projektowania stanowisk pracy dla starszych pracowników.
EN
With the increasing age of workers, the workforce's psychophysical characteristics like strength, joint angle range, visual-motor coordination, and body balance are increasingly important for the work performance. The article characterizes parameters describing the psychophysical abilities of employees and procedures of measuring these parameters. Due to the fact that their values change over time, they may be the basis for guidelines for designing work places for older workers.
EN
The purpose of this article is to gather results of studies on the relationship between median frequency (MF) and mean power frequency (MPF) and the level of muscle contraction, and to use those results to discuss the differences in the trends according to factors related to measurement technique and subject. Twenty-one studies with 63 cases for upper limb muscles and nine studies with 31 cases for lower limb muscles were analysed. Most results showed an increase in parameters with an increased level of muscle contraction, only some studies showed a decrease. The influence on parameters of the level of muscle contraction and factors such as subjects, type of contraction, muscle length and electrodes was analysed for each muscle. It was concluded that when analysing the influence of different factors on MF and MPF, because those factors interact they should be considered together, not separately.
EN
This study was carried out in order to determine the effect of physical disability (paraplegia) and sensory disability (deafness) on motor skills of the upper limbs. Studies were distinguished by two parameters: the nature of the control curve (sine or random) and the magnitude of the isometric force exerted on the lever (10 N, 20 N, 40 N, 80 N). A comparison of the quality of manual force control in a visual detection task among groups of people with sensory disability (deaf), people with physical disability (paraplegic) and people without disability showed differences among those groups. Values of force above 20 N create conditions of lower quality of control and of direction of force exertion outside the body. At the same time, the study proved that people with some types of disability can perform certain work tasks as effectively as people without disability.
PL
W artykule zaprezentowano zagadnienia związane z rozwojem dolegliwości mięśniowo-szkieletowych (MSDs). Przedstawiono przyczyny rozwoju MSDs, model ich rozwoju uwzględniający ekspozycje, czyi i obciążenie uwarunkowane stanowiskiem pracy; dawkę czyli obciążenia na poziomie struktur wewnętrznych, pojemność odpowiadającą możliwościom fizycznym pracownika oraz odpowiedź, która jest bezpośrednim elementem modelu, od którego zależy rozwój dolegliwości. Przedstawiono wybrane dane prezentujące MSDs u pracowników UE (27) w różnych grupach wiekowych, wartości siły prostowania kolana w populacji osób starszych, a także zmiany w wartościach maksymalnej siły prostowania kolana, jakie objawiają się pod wpływem treningu siłowego. Jako podsumowanie przedstawiono stwierdzenie, iż przeciwdziałanie zmianom funkcjonalnym w układzie mięśniowo-szkieletowym zachodzącym wraz z wiekiem może odbywać się przez dostosowanie stanowisk pracy do możliwości osób starszych, a także za pomocą realizacji programów rehabilitacji osób starszych i z niepełnosprawnościami.
EN
The article presents the issues related to the development of musculoskeletal disorders (MSDs). It presents factors laying behind the MSDs development and the model of its development The model takes into account exposure, i.e the load conditioned on workstand; dose, which is the level of the load on the internal structures; capacity corresponding to the physical capabilities of the employee and the response; which is a direct feature of the model that determines the development of the disease. The paper presents selected data showing MSDs among workers of the EU (27) in different age groups, the knee extension strength in the elderly population and changes in the values of the maximum strength of the knee, which manifest themselves under the influence of physical training. As a summary is presented a statement that counteraction of functional changes in the musculoskeletal system that occurs with age can be done by adjusting the job to the possibility of the elderly, as well as through the implementation of programs of rehabilitation of the elderly and people with disabilities.
EN
The aim of the study was to determine the effect of the muscle load and fatigue on the values of the parameters calculated on the basis of the time, frequency (Fourier transform) and time-frequency (wavelet transform) analysis of the EMG signal, for low levels of load. Fifteen young men took part in the study. The EMG signal was registered from right side biceps brachii (BB) and trapezius (TR) muscles in static conditions, at load 10%, 20% and 30% MVC (maximal voluntary contraction). On the basis of the analysis there were selected parameters sensitive to force (RMS) and parameters sensitive to fatigue but simultaneously insensitive to force (MPF – mean power frequency determined on the basis of Fourier transform, CMPFdb5 – mean power frequency determined on the basis of the wavelet transform). The results indicate that CMPFdb5 can show similar (muscle BB) or greater (muscle TR) sensitivity to fatigue than MPF. It can suggest that, for low levels of load, the wavelet transform parameters can be more effective in assessing muscle fatigue than the parameters based on the Fourier transform. The obtained results can allow for a more precise analysis of muscle fatigue at low levels of load. Further analysis for a greater number of muscles activated at low levels of load, with the usage of the parameters tested is desirable.
EN
The aim of this study was to investigate the relationship between time-frequency, time and frequency measures when considering various upper extremity positions below the level of the shoulder and in trapezius as well as deltoideus muscles. During the experiment, 15 subjects performed a task that involved screwing and unscrewing a screw cap on a board in six different locations, i.e., there were six upper extremity positions. Variables were calculated in the time, frequency and time-frequency domains on a recorded EMG signal. The results showed that parameters analyzed in the time-frequency domain were more sensitive to changes in position than parameters analyzed in the frequency domain.
9
Content available The Influence of Fatigue on Muscle Temperature
EN
The aim of the study was to investigate the possibility of using infrared (IR) thermography for assessing muscle fatigue during low effort. Three tests at constant levels of load 5, 15 and 30% of maximum voluntary contraction (MVC) lasting 5 min each were performed on a group of 10 men. Temperature and electromyographic (EMG) signal were registered from biceps brachii (BB). Analysis focused on the influence of load on the values and changes in time of muscle temperature. Correlations between temperature and EMG parameters (RMS, MPF and MF) were also analysed. Constant load sustained during the tests resulted in an increase in the temperature of BB. There were statistically significant correlations between temperature and EMG parameters for most subjects. Results of the study suggest that IR thermography can be an alternative or supplementary method for assessing muscle fatigue at low levels of contraction.
EN
The aim of this study was to assess handgrip and 5 other types of force in 52 women and to determine if handgrip force reflected general upper limb force capabilities correlated with age. The women were divided into subgroups according to age: 20–25, 45–50 and 55–65 years. Maximum forces of the right upper limb were measured in 6 types of force activities. In most tests the values of force showed statistically significant differences between the 20–25 group and the groups aged 45–50 and 55–64 years. The results did not show any differences related to age or to force activities that involved the small muscles of the forearms and hands. Thus handgrip force cannot always be considered an indicator of total force capabilities.
PL
W artykule przedstawiono główne czynniki biomechaniczne determinujące obciążenie kończyn górnych podczas wykonywania pracy, ze szczególnym uwzględnieniem prac powtarzalnych. Zarysowano także zasady oceny obciążenia mięśniowo-szkieletowego i ryzyka rozwoju dolegliwości mięśniowo-szkieletowych z zaprezentowaniem głównych metod stosowanych do tego typu oceny.
EN
The article presents the main biomechanical factors determining the load of upper limbs when working, with particular focus on repetitive tasks. The principles for evaluating musculoskeletal load and the risk of developing musculoskeletal disorders are described; the leading methods relevant to this type of evaluation are presented.
PL
W artykule przedstawiono zjawisko starzenia się społeczeństwa oraz związane z tym problemy, a także omówiono wpływ starzenia się na procesy zachodzące w mięśniach. Zaprezentowano także sposób oceny obciążenia i zmęczenia układu mięśniowo-szkieletowego, z zastosowaniem elektromiografii powierzchniowej (EMG), uwzględniającej wiek i płeć pracownika.
EN
This article discusses the phenomenon of the aging society and related problems as well as the impact of aging on processes taking place in human muscles. It also presents a method of evaluating musculoskeletal load and fatigue with the use of surface electromyography (EMG), taking into account the worker's age and gender.
PL
Celem eksperymentu opisanego w artykule była analiza wpływu różnego rodzaju obciążenia psychicznego na sprawność oraz obciążenie mięśniowo-szkieletowe operatora. Stwierdzono różną fizyczną reakcję i sprawność działania operatora w zależności od rodzaju wykonywanych przez niego zadań. Badania eksperymentalne przeprowadzono na grupie 15 mężczyzn. Podczas 32 - minutowego badania rejestrowano sygnał EMG z czterech mięśni kończyny górnej prawej oraz następujące parametry fizjologiczne: krzywą oddychania, amplitudę oddychania, częstość oddechu, amplitudę tętna, częstość skurczów serca. Pomiary wymienionych parametrów wykonywano w trzech różnych sytuacjach obciążenia: obciążenie pozycją ciała i wykonywaniem testu ciągłości uwagi (DAUF), obciążenie pozycją ciała i wykonywaniem testu czujności (VIGIL), obciążenie tylko pozycją ciała (KONTROL). Podczas wykonywania testów psychologicznych rejestrowano takie parametry jak: średni czas reakcji poprawnych odpowiedzi, liczba poprawnych i błędnych odpowiedzi. Przeprowadzono także badania testowe, mające na celu uzyskanie oceny charakterystyki osobowości osób biorących udział w badaniach eksperymentalnych. Dla zarejestrowanych sygnałów EMG oraz wybranych parametrów fizjologicznych określono miary, wyrażające ilościowo wskaźniki fizjologiczne i napięcie mięśni, które analizowano w dziedzinie czasu i w dziedzinie częstotliwości.
EN
The purpose of the experiment summarized in this article was to analyse the influence of various kinds of mental workload on operator’s efficiency and musculoskeletal fatigue of the operator. It has been assumed that the operator’s physical reactions can vary, depending on psychological tension caused by the performed task. The experimental tests have been carried out within a group of 15 males. During the experiment the measurements of electromyography (EMG) from four muscles of right upper limb have been collected as well as the following physiological parameters: breathing curve, breath amplitude, breath frequency, pulse amplitude and pulse frequency. The abovementioned parameters have been collected for three different stress modes: muscular-skeletal pressure and performing of the continuity-of-focus test (DAUF), muscular-skeletal pressure and performing of the continuity-of-alertness test (VIGIL), muscular-skeletal pressure only (KONTROL). During the experiment in all three stress modes the examined individuals remained in the same sitting position. The initial heuristic model (based on artificial neural networks) synthesizing the experiment results will be presented in the article.
EN
The aim of this study was to analyse postural load during tasks related to milking cows of 2 farmers on 2 different farms (one with a manual milk transport system, the other with a fully automated milk transport system) as a case study. The participants were full-time farmers, they were both healthy and experienced in their job. The Ovako Working Posture Analyzing System (OWAS) was used to evaluate postural load and postural risk. Postural load was medium for the farmer on the farm with a manual milk transport system and high for the farmer working on the farm with a fully automated milk transport system. Thus, it can be concluded that a higher level of farm mechanization not always mean that the farmer’s postural load is lower, but limitation of OWAS should be considered.
PL
Przeprowadzono badania jednoczesnego narażenia operatorów rezystancyjnych zgrzewarek podwieszanych, na czynnik elektromagnetyczny i biomechaniczny. Badania wykazały znaczący rozrzut wartości miar wewnętrznych skutków ekspozycji na pola elektromagnetyczne i obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego w zależności od pozycji ciała, jak i od gabarytów i położenia głowicy zgrzewarki względem ciała pracownika. Przedstawiono również opracowane na podstawie analizy uzyskanych wyników: zasady optymalizacji konstrukcji, procedur obsługi i organizacji stanowiska pracy wykorzystujących rezystancyjne zgrzewarki podwieszane. Wykazano, że stosunkowo proste działania organizacyjne dotyczące poszczególnych stanowisk pracy mogą nawet wielokrotnie ograniczyć poziom narażenia operatora rezystancyjnych zgrzewarek podwieszanych na jednocześnie działające czynniki: elektromagnetyczny i biomechaniczny.
EN
Investigations of electromagnetic and biomechanical factors affecting concurrently workers operating suspended resistance welders have been performed. The results showed a high variability of the level of internal measures of electromagnetic exposure effects and musculoskeletal system load depending on both the worker's posture and resistance gun location and size. This paper presents also construction and operating procedure optimization rules and worksite guidelines of workers' exposure by suspended resistance welders done on the basis on investigations results analysis. It was also proven that simple organizational activities referred to particular worksites' can limit hazard level of resistance welding gun operators to concurrent electromagnetic and biomechanical even a few times.
EN
As the lumbar region of the spine is particularly predisposed to musculoskeletal disorders, the aim of this article was to assess lumbar spine load on the basis of an accurate model of this part of the body. The model was developed with the finite element method and the energy criterion for optimising muscle work. Computer calculations confirmed that stresses and compression forces in intervertebral discs increased with an increase in the load force and that they were significantly larger in the bent forwards posture than in the erect posture. This result clearly shows that lifting light objects and the erect posture are important elements in minimising spine load.
PL
W artykule zaprezentowano metodę OWAS służącą do oceny ryzyka rozwoju dolegliwości układu mięśniowo-szkieletowego wraz z dwoma przykładami oceny ryzyka z zastosowaniem tej metody w kontekście zapisów ustawy o emeryturach pomostowych. Przedstawiono stanowisko, które spełnia kryteria określone w ustawie o emeryturach pomostowych oraz takie, które wymagań tych nie spełnia.
EN
This paper presents the OWAS method for assessing the risk of MSD development. It is supplemented with examples of an assessment of two workstands, of which one fulfils requirements for a transition pension, whereas the other one does not.
18
Content available remote The effect of the fatty tissue on EMG signal in young women
EN
The aim of this study was to investigate the influence of fatty tissue layer on EMG signal parameters as a function of force level and type of muscle in young women. On the basis of body mass index (BMI) and the amount of fatty tissue (FT) 30 young women were divided into two equal groups: obese (O) and reference group (R). The EMG signal was measured on 5 levels of load from 2 muscles: palmaris longus (PL) and rectus abdominis (RA). The EMG signal parameters (RMS and MPF) were analysed. The results of the study suggest that the EMG signal is sensitive to fatty tissue layer. However, the influence of fatty tissue layer on the EMG signal is dependent on the muscle examined. The analysis of the dependence of the EMG signal on fatty tissue layer based on more detailed parameters of the power spectrum is desirable.
PL
W artykule opisano metodę REBA służącą wstępnej ocenie ryzyka rozwoju dolegliwości mięśniowo-szkieletowych. Zastosowanie metody REBA pozwala na identyfikację wysiłku fizycznego powiązanego z pozycją ciała podczas pracy, wywieraniem sił i wykonywaniem pracy powodującej obciążenie i zmęczenie, z uwzględnieniem obciążenia o charakterze powtarzalnym bądź statycznym. Metodę opisano na przykładzie pozycji przyjmowanych podczas czynności czyszczenia kanałów.
EN
The paper describes the REBA method, which is used for preliminary assessment of the risk of developing musculoskeletal disorders. REBA makes it possible to identify physical load linked to body postures and exerted forces with consideration for static or repetitive load. Assessment of risk for postures registered during cleaning ducts is an example of the use of REBA.
PL
Przedstawiono problematykę związaną z jednoczesnym narażeniem pracowników obsługujących rezystancyjne zgrzewarki podwieszane na czynniki elektromagnetyczne i biomechaniczne. Omówiono metodykę oceny narażenia na pola elektromagnetyczne z wykorzystaniem symulacji numerycznych do analizy wartości gęstości prądu indukowanego oraz obciążenia biomechanicznego kręgosłupa i kończyn górnych, a także ich łącznej oceny w oparciu o wskaźnik łącznego ryzyka R.
EN
The problems of combined electromagnetic and biomechanical risk factors affecting workers operating suspended gun for resistance welding, are discussed in this paper. Methodology for electromagnetic risk assessment using numerical calculations of induced current density and for evaluation of biomechanical load of spine and upper limbs, is proposed. The special risk index RI was introduced, which defines the risk resulted from both – electromagnetic exposure, as well as biomechanical loading.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.