Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 29

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
In this paper, the whole process of pile construction and performance during loading is modelled via large deformation finite element methods such as Coupled Eulerian Lagrangian (CEL) and Updated Lagrangian (UL). Numerical study consists of installation process, consolidation phase and following pile static load test (SLT). The Poznań site is chosen as the reference location for the numerical analysis, where series of pile SLTs have been performed in highly overconsolidated clay (OCR ≈ 12). The results of numerical analysis are compared with corresponding field tests and with so-called “wish-in-place” numerical model of pile, where no installation effects are taken into account. The advantages of using large deformation numerical analysis are presented and its application to the pile designing is shown.
EN
The physical modelling of subsoil behaviour and soil-structure interaction is essential for the proper design of offshore structures and port infrastructure. A brief introduction to such modelling of geoengineering problems is presented and some methods and experimental devices are described. The relationships between modelling scales are given. Some examples of penetration testing results in centrifuge and calibration chamber are presented. Prospects for physical modelling in geotechnics are also described.
EN
In this paper, a numerical undrained analysis of pile jacking into the subsoil using Abaqus software suit has been presented. Two different approaches, including traditional Finite Element Method (FEM) and Arbitrary Lagrangian–Eulerian (ALE) formulation, were tested. In the first method, the soil was modelled as a two-phase medium and effective stress analysis was performed. In the second one (ALE), a single-phase medium was assumed and total stress analysis was carried out. The fitting between effective stress parameters and total stress parameters has been presented and both solutions have been compared. The results, discussion and verification of numerical analyzes have been introduced. Possible applications and limitations of large deformation modelling techniques have been explained.
EN
Bearing capacity of the working platform for heavy tracks was analysed using Distinct Layout Optimization (DLO) method. The platform layer constructed from cohesionless soils is resting on weak cohesive subgrade. Different thickness of the platform, its effective angle of internal friction and undrained shear strength of the soft soil were taken into consideration. Kinematic method permits different failure mechanisms to be analyzed. Margin of safety for a given load and subsoil conditions was determined using two approaches: increasing the load or decreasing the shear strength up to failure. The results were compared with solution proposed in BRE recommendations.
5
Content available remote Kryteria kontroli jakości zagęszczania wgłębnego gruntów niespoistych
PL
Etapy kontroli jakości procesu zagęszczania wgłębnego gruntów niespoistych. Ocena przydatności danego gruntu do zagęszczania, wstępny dobór parametrów zagęszczania oraz ich weryfikacja na poletkach doświadczalnych, obserwacja osiadań i badania sprawdzające w postaci sondowań statycznych metodą CPTU, badań dylatometrycznych DMT, badań presjometrycznych PMT oraz sondowań dynamicznych DPT. Dyskusja kryteriów kontroli jakości zagęszczania wgłębnego w postaci minimalnej wartości stopnia zagęszczenia ID, oporu stożka qc, nośności podłoża czy modułu odkształcenia.
EN
Stages of quality control of deep compaction of non-cohesive soils. Assessment of soil suitability, preliminary choice of compaction parameters and their verification at trial fields, observation of settlements and control tests using cone penetration test CPTU, dilatometer test DMT, pressuremeter tets PMT and dynamic penetration test DPT. Discussion of the quality control of deep compaction as a minimum value of the density index ID, the cone resistance qc, the bearing capacity or the deformation modulus of the soil.
6
Content available remote Interpretacja sondowania statycznego w pełnym zakresie głębokości
PL
Interpretacja sondowania statycznego w trzech fazach penetracji, z uwzględnieniem małych, pośrednich i dużych głębokości. Dyskusja głębokości krytycznej. Analiza i porównanie sondowań statycznych w komorze kalibracyjnej i wirówce geotechnicznej.
EN
Interpretation of static soundings in three phases of penetration process including small, intermediate and high depths. Discussion of critical depth. Analysis and comparison of static soundings in calibration chamber and geotechnical centrifuge.
7
Content available remote Analiza nośności granicznej platformy roboczej na podłożu słabonośnym
PL
Analiza numeryczna nośności platformy roboczej z gruntu niespoistego na podłożu z gruntu spoistego o niskiej wytrzymałości. Analiza parametryczna uwzględniająca wpływ miąższości platformy oraz kąta tarcia wewnętrznego materiału platformy i wytrzymałości na ścinanie bez odpływu warstwy słabonośnej. Uwzględnienie różnych schematów zniszczenia podłoża metodą kinematyczną z zastosowaniem optymalizacji (Distinct Layout Optimisation). Wykorzystanie wyników badania dylatometrycznego (DMT) do wyznaczenia parametrów geotechnicznych materiału platformy i podłoża spoistego.
EN
Numerical analysis of bearing capacity of working platform made of uncohesive soil based on cohesive soil subgrade with low bearing capacity. Parametric analysis taking into account influence of working platform thickness and angle of internal friction material of working platform and undrained shear strength of the soft layer. Various schemes of the subgrade failure by kinematic method with the use of the optimisation method (Distinct Layout Optimisation). The use of the results of dilatometer investigation (DMT) to estimate the geotechnical parameters of working platform material and cohesive subgrade.
8
Content available Deep compaction control of sandy soils
EN
Vibroflotation, vibratory compaction, micro-blasting or heavy tamping are typical improvement methods for the cohesionless deposits of high thickness. The complex mechanism of deep soil compaction is related to void ratio decrease with grain rear-rangements, lateral stress increase, prestressing effect of certain number of load cycles, water pressure dissipation, aging and other effects. Calibration chamber based interpretation of CPTU/DMT can be used to take into account vertical and horizontal stress and void ratio effects. Some examples of interpretation of soundings in pre-treated and compacted sands are given. Some acceptance criteria for compaction control are discussed. The improvement factors are analysed including the normalised approach based on the soil behaviour type index.
9
Content available remote Badania modelowe w komorze kalibracyjnej
PL
Przegląd istniejących komór kalibracyjnych i przeprowadzanych badań modelowych. Opis badań własnych realizowanych w komorze kalibracyjnej skonstruowanej na Politechnice Gdańskiej. Wpływ warunków brzegowych na wyniki badań penetracyjnych. Propozycja interpretacji oporu stożka i opis modelowania kolumn sztywnych i podatnych w komorze kalibracyjnej.
EN
Brief overview of the existing calibration chambers and the model tests performed. Description of physical modelling and model used in the calibration chamber in GUT. Discussion of boundary effects in penetration testing in model sand. Free-field value of cone resistance in Lubiatowo sand was estimated. Description of physical modelling of supple and rigid inclusions in calibration chamber.
EN
Bottom ash from EC Gdańsk and dredged material taken from the mouth of The Vistula were mixed to form an engineering material used for dike construction. Mixtures with different bottom ash content were tested in laboratory to determine its basic physical and mechanical properties. The optimum bottom ash–dredged material mixture, built in the corps of the test dike, contains 70% of ash. The optimum bottom ash content in the mixture was chosen taking into account high internal friction angle, good compaction and reduced filtration coefficient. The maximum dry density of the mixtures was measured in Proctor test for the mixtures formed in laboratory and on samples taken from the test dike. Minimum and maximum void ratio were also determined.
11
Content available remote Pale rurowe otwarte – formowanie się korka gruntowego
PL
Omówiono podstawowe czynniki wpływające na formowanie się korka gruntowego w palach rurowych otwartych wprowadzanych w grunty piaszczyste. Tarcie na wewnętrznej powierzchni rury w części aktywnej korka decyduje o jego nośności. Przedstawiono metodę wyznaczania nośności korka gruntowego pod obciążeniem statycznym.
EN
Basic factors which influence the plugging in open ended piles installed in sands are described. Friction on the internal side of the pipe along the active part of the plug is essential for its bearing capacity. Method for the bearing capacity of the plug under static loading was given.
PL
Zastosowanie lekkich materiałów do budowy lub poszerzania nasypów jest ciekawym rozwiązaniem inżynierskim, zwłaszcza gdy w podłożu występują grunty o dużej odkształcalności. Zagospodarowanie zużytych opon w postaci kompozytu grunt - guma oraz zmniejszenie zapotrzebowania na tradycyjne kruszywa stanowią dodatkową korzyść. Określenie parametrów wytrzymałościowych i modułów odkształcenia mieszanek piasku i krążków opon stanowi przedmiot niniejszej pracy.
EN
End of life tyres are used in geotechnical applications as a backfill or lightweight fill material in substitution or combination with natural soils. The tyre chips-sand mixtures were studied in a series of triaxial tests. The study was focused on random distribution of tire chips within the mixture. The composit conserves a high shear resistance at large strains. Strenght parameteres and modulus of deformation of the mixture were evaluated as a function of tyre content and stress level.
13
Content available remote Use of CPTU and DMT in rehabilitation of flood embankments
EN
The shear strength in the soft soil under the central part of the embankment was found to be higher than that the subsoil at the downstream and upstream sides of the embankment. Subsoil overconsolidation near the embankment body was determined with the data from cone resistance and dilatometer test and confirmed by dilatory pore pressure response in CPTU dissipation tests. The subsoil under the central part of the embankment can be considered to be normally consolidated according to CPTU and DMT tests and monotonic pore pressure dissipation curve.
14
Content available remote Influence of boundary conditions in calibration chamber
EN
The calibration chamber tests are made in order to develop some correlations between cone penetration resistance, vertical (or horizontal) stress and relative density of the sand to be used in soil investigation. They are performed in the chamber of limited dimensions with the possibility to control both the vertical and horizontal stress and strain applied to the cylindrical soil sample. The results of penetration tests in calibration chamber are influenced by the applied boundary conditions and size effect defined as a function of the diameter of the chamber to the diameter of the probe. The effect of boundary conditions (BC) and chamber size depends on the material tested: sand granulometry, mineralogy and the form of grains. The tests were made on a quartz uniform fine sand from the Baltic beach in Lubiatowo. To estimate the influence of boundary conditions the cones of different diameter from 13.4 mm to 36 mm and dilatometer test were used. The mini-probe 13.4 mm in diameter permits to make tests with a small influence of boundary conditions, especially for loose sand. All tests were carried out for boundary conditions BC1 which give lower estimation of the cone resistance. The tests were made for two densities DR = 0.5 and DR = 0.8 to study the influence of density and stress level on the cone resistance. The analysis permitted to propose the correction coefficients which take into consideration the influence of boundary conditions and size effect on the cone resistance measured in Lubiatowo sand in the calibration chamber in GUT.
PL
Badania w komorze kalibracyjnej przeprowadza się w celu wyznaczenia zależności pomiędzy oporem stożka, składową pionową (poziomą) naprężenia a stopniem zagęszczenia, które wykorzystuje się przy interpretacji wyników badań polowych. Badania w komorze kalibracyjnej wykonywane są na próbkach walcowych o ograniczonych wymiarach, do których w kontrolowany sposób przykłada się składowe pionowe i poziome naprężenia. Wyniki uzyskane z badań w komorze obarczone są wpływami warunków brzegowych oraz wymiarów komory (stosunek średnicy komory do średnicy sondy). Wpływy te zależą od własności badanego gruntu: granulometrii, mineralogii oraz kształtu ziaren. Badania przeprowadzono na drobnym, równoziarnistym piasku kwarcowym z plaży w Lubiatowie. W celu oszacowania wpływu warunków brzegowych użyto stożków o średnicy od 13.4 mm do 36 mm oraz dylatometru. Mini-sonda (o średnicy 13.4 mm) pozwoliła zminimalizować wpływ warunków brzegowych na opór stożka. Wszystkie testy wykonano dla warunków brzegowych typu BC1, który daje dolne oszacowanie oporu stożka. Badania wykonano na piaskach o dwóch stopniach zagęszczenia DR = 0.5 i DR = 0.8. Wykonane analizy pozwoliły zaproponować współczynniki poprawkowe, uwzględniające wpływ stosunku średnicy komory do średnicy sondy oraz składowej pionowej naprężenia na mierzoną wartość oporu stożka dla piasku Lubiatowo.
15
Content available Size Effect in Centrifuge Cone Penetration Tests
EN
In-flight penetration tests with 12 mm mini-cone, were performed in the centrifuge of L.C.P.C. in Nantes, in two uniform quartz sands of different grain size. Stress level effect and particle size effect on the cone resistance were analyzed. Geometry and particle size effects were found for cone penetration in coarse sand especially at a penetration less than the critical depth. The irregularities on the profile of mini-cone penetration in coarse sand can be attributed to particle size effect. The evidence of geometry size effect was not very marked for the relatively narrow range of acceleration applied.
EN
Civil engineering and mainly geotechnics and pavement engineering are the possible domains of application for the end of life tyres. They are used in geotechnical applications as backfill or lightweight fill material in substitution or in combination with natural soils. The mechanical behaviour of tyre chip-sand mixtures was studied in a series of CD triaxial tests. The study was focused on random distribution of tyre chips within the mixture. Initial modulus of deformation, angle of internal friction and cohesion were evaluated for each series of test. A composite conserves a good shear resistance at large strains. The mode of failure depends on the tyre content. The internal shear mechanism and the reinforcement mechanism of the composite are discussed as a function of tyre content, chips orientation and stress level.
17
Content available remote Numerical modelling of DMT test in calibration chamber
EN
Dilatometric test performed in calibration chamber at Gdańsk UT was modelled with finite element code using Mohr-Coulomb and Hardening Soil Models. The tests were carried out in loose and dense model sands at a given stress level and under boundary conditions. Data from triaxial tests was used to define the model parameters. In parametric studies conducted, among the other things, the angle of internal friction, soil modulus and dilatancy angle were investigated. The values A and B measured in dilatometric tests were compared to the calculated mean normal stress acting on the dila-tometer membrane after the blade insertion and after the inflation of the membrane, respectively.
PL
Analizę numeryczną badania dylatometrycznego przeprowadzono w komorze kalibracyjnej na Politechnice Gdańskiej z zastosowaniem metody elementów skończonych i modelu Culomba-Mohra oraz modelu ze wzmocnieniem. Doświadczenia wykonano w piaskach luźnych i zagęszczonych przy zadanym poziomie naprężenia oraz przyjętych warunkach brzegowych. Parametry modelu obliczeniowego określono na podstawie przeprowadzonych badań w aparacie trójosiowego ściskania. W analizie parametrycznej uwzględniono wpływ wartości kąta tarcia wewnętrznego, modułu odkształcenia oraz kąta dylatancji. Wartości A i B mierzone podczas badania dylatometrycznego porównano z obliczonymi średnimi naprężeniami normalnymi działającymi na membranę dylatome-tru po wciśnięciu ostrza oraz po przemieszczeniu środka membrany o 1,1 mm.
18
Content available remote Komory kalibracyjne - przegląd rozwiązań konstrukcyjnych
PL
Przegląd, charakterystyka i rozwiązania konstrukcyjne komór kalibracyjnych o podwójnym i pojedynczym płaszczu bocznym. Ogólne zasady badań w gruntach niespoistych. Zakres badań w komorze kalibracyjnej Laboratorium Geotechniki Politechniki Gdańskiej.
EN
Review, description and technical solutions of calibration chambers with single and double lateral coating. General principles of the investigations on non-cohesive soils. Scope of investigations in calibration chamber in Geotechnical Laboratory at Gdańsk University of Technology.
19
PL
Analiza ciśnienia wody w porach generowanego podczas wciskania penetrometru. Typowy kształt krzywej dysypacji i jej normalizacja. Wyznaczanie współczynników filtracji i konsolidacji. Przykład obliczeniowy testu dysypacji w glinach pylastych z domieszką humusu.
EN
The analysis of pore water pressure developed during sounding. Typical shape of dissipation curve and its normalization. Determination of permeability and consilidation coefficients. Calculation example of dissipation test in silty clays with admixture of humus.
20
EN
Stress state and stress history of subsoil under the flood embankment was evaluated with CPTU and DMT tests. The CPTU dissipation tests in soft soils under the central part of the embankment and on the upstream and downstream sides were performed. The shape of pore water dissipation curve reflects stress state and stress history. Monotonic decay of water pore pressure was found for normally consolidated soils. Dilatory pore pressure response is typical for overconsolidated soils. Methods for the flow characteristics determination (coefficient of consolidation and hydraulic conductivity) were presented.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.