Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 57

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  rozwiązanie techniczne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
1
Content available remote Cyberbezpieczeństwo systemów sterowania ruchem kolejowym
PL
Systemy sterowania ruchem kolejowym (srk) przechodzą obecnie silną metamorfozę związaną ze znacznym zwiększeniem udziału rozwiązań informatycznych do realizacji funkcji krytycznych, tzn. zapewnienia bezpieczeństwa ruchu kolejowego. Potencjalne cyberataki oprócz zagrożeń znanych ze sfery publicznej niosą ze sobą możliwość zakłóceń w funkcjonowaniu procesu ruchowego i mogą doprowadzić do sytuacji zagrożenia życia ludzkiego. W celu ochrony systemów srk potrzebna jest znajomość ich architektury, przedstawiamy więc jej zarys. To punkt wyjściowy do zaproponowania rozwiązań z obszaru cyberochrony.
EN
Railway traffic control systems are undergoing fundamental changes related to a significant increase in the share of IT solutions to carry out critical functions, that is to ensure railway traffic safety. Apart from risks that are well known publicly, potential cyber attacks carry the risk of disrupting essential railway traffic services and may lead to life-threatening situations. In order to protect railway traffic control systems, it is necessary to know their architecture and the article attempts to outline it. This is the starting point to suggest solutions within the area of cyber protection.
2
Content available remote Standardy w technice dachowej
PL
W artykule wskazano nowoczesny sposób utrzymania klimatu wewnątrz krytej hali lodowiska w Bydgoszczy. Zaprezentowano technikę wentylacji, ogrzewania i osuszania, jaką zastosowano w obiekcie wraz z podaniem parametrów obliczeniowych i parametrów technologicznych wytworzenia sztucznego lodu. Wskazano na ważne aspekty, jakie należy spełnić przy projektowaniu klimatu w takich pomieszczeniach oraz opisano rozwiązania dla oszczędności energii w tym obiekcie.
EN
The article describes the modern of maintaining climate inside the covered ice rink hall in Bydgoszcz. The technique of ventilating, heating and dehumidification applied in this building as well as calculating methodes and technological parameters for making artificial ice are presented. Aspects essential in designing climate in such buildings together with applied energy saving methodes are discussed in article as well.
6
Content available remote Zachowanie się drzwi stalowych w warunkach pożaru
PL
Stalowe drzwi przeciwpożarowe pełnią kluczową rolę w spełnieniu przepisów z zakresu bezpieczeństwa pożarowego obiektów budowlanych. W artykule przedstawiono główne aspekty dotyczące zachowania się stalowych drzwi przeciwpożarowych w przypadku wystąpienia pożaru. Ponadto omówiono metodykę badań oraz sposób klasyfikacji odporności ogniowej drzwi, jak również wnioski płynące z wieloletnich badań tego typu elementów.
EN
Steel fire doorsets have a major role in the fulfillment of the rules of buildings fire safety. This paper discusses the main issues related to the behavior of steel doorsets in fire conditions. Moreoverthe test methodology and way of classification of for this type of elements has been presented as well as conclusions being a result of many years of tests on elements of this type.
PL
W artykule przedstawiono stacje elektroenergetyczne średniego napięcia. Przedstawiono charakterystykę ogólną stacji SN oraz charakterystykę rozwiązań krajowych stacji SN/SN i SN/nn. Omówiono wybrane aspekty techniczne rozwiązań konstrukcyjnych stacji SN. Przedstawiono wymagania prawne i normatywne stawiane stacjom SN. Dokonano przeglądu rozwiązań technicznych i konstrukcyjnych stacji SN.
EN
Presented are MV power stations, their general characterisitics and specific solutions applied in domestic MV/MV and MV/LV stations. Discussed are selected technical aspects of design solutions for MV stations and described are legal and regulatory requirements set for them. An overview has been made of MV stations technical and design solutions.
11
Content available remote Wybrane rozwiązanie materiałowe pionowych izolacji wodochronnych
PL
W artykule przedstawiono ocenę techniczną i ekonomiczną parametrów wybranych rozwiązań pionowych izolacji wodochronnych ścian podziemia. Analizie poddano rozwiązania materiałowe eksploatowane w różnych warunkach. Dokonano jej na podstawie wyników badań izolacji wodochronnych wybranych producentów, a także analiz własnych przeprowadzonych w trakcie opracowań projektowych oraz wizji lokalnych dotyczących oceny stanu technicznego części podziemia obiektów budowlanych.
EN
Article presents the evaluation of the technical and economical parameters of selected vertical waterproofing solutions of underground walls. Various materials solutions were analyzed which were used in different conditions. The analyzes were made on the basis of the results of research of selected manufacturers’ waterproofing insulation as well on the basis of analyzes made during the design studies and lacal visions carried out during the assessment of the technical condition of the underground parts of buildings.
12
Content available remote Przykłady stosowania wymagań dotyczących budowy obiektów energetyki jądrowej
PL
W artykule przedstawiono europejskie przykłady zastosowania wymagań dotyczących wykonywania konstrukcji w obiektach energetyki jądrowej. Zawiera on doświadczenia we wdrażaniu zagranicznych lub międzynarodowych szczegółowych wymagań w projektach jądrowych realizowanych w Szwecji, Francji, Finlandii i Wielkiej Brytanii. Z przytoczonych przykładów wynika, że niezależnie od przyjętego scenariusza jest to proces bardzo złożony, kosztowny i długotrwały, wymagający współpracy wielu środowisk. Jest to bardzo istotne z punktu widzenia realizacji Polskiego Programu Energetyki Jądrowej (PPEJ), którego aktualizacja zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Energii zostanie przekazana Radzie Ministrów do końca 2017 r.
EN
The paper presents European examples of the use of requirements for construction of structures in nuclear power facilities. It contains experience in implementing foreign or international detailed requirements in ongoing nuclear projects in Sweden, France, Finland and United Kingdom. The quoted examples show that regardless of the adopted scenario, it is a very complex, expensive and long-term process that requires cooperation of many environments. This is very important from the implementation of the Polish Nuclear Power Program point of view. As announced by the Ministry of Energy its update will be relayed to the Council of Ministers by the end of 2017.
13
Content available remote Przyczyny i skutki zawilgocenia pomieszczeń garaży podziemnych
PL
W artykule przedstawiono sposoby wykonywania izolacji części podziemnych budynków. Omówiono typowe błędy hydroizolacyjne popełniane w procesie projektowania i wykonywania zabezpieczeń wodochronnych, ze szczególnym uwzględnieniem ich skutków w przypadku zagospodarowania pomieszczeń na garaże podziemne.
EN
This paper shows how to make waterproof insulation in underground parts of buildings. Typical waterproofing mistackes in the design and construction of waterproof protection have been discussed, with particular emphasis on the effects of the development of underground garages.
PL
W artykule przedstawiono wyniki obliczeń statycznych płyty posadzkowej, uzyskane metodą różnic skończonych w ujęciu wariacyjnym. Przyjęto schemat statyczny płyty, spoczywającej na sprężystym podłożu typu Winklera. W pierwszej kolejności wykonano obliczenia płyty, bez uwzględnienia jej współpracy z podłożem. Na podstawie normowych badań laboratoryjnych wytrzymałości na ściskanie wyznaczono moduł sztywności płyt warstwowych z rdzeniem z pianki poliuretanowej. Materiały te potraktowano jako podłoże sprężyste pod posadzki i ponownie wykonano obliczenia płyty metodą różnic skończonych, uwzględniając jej współpracę z przyjętym modelem podłoża winklerowskiego.
EN
The article presents the results of the static calculations of a slab, made with the finite difference method in the variation approach. Scheme of plate resting on Winkler’s elastic substrate were adopted. At first, calculations were made without including the cooperation with the substrate. On the basis of code research laboratory compressive strength, modulus of sandwich panels with a core of polyurethane foam plates were determined. These materials are treated as an elastic substrate for floors. Static calculations were made one more time, taking into account its cooperation with the adopted Winkler’s model. An evaluation of the impact of cooperation elastic substrate under the concrete slab.
16
Content available remote Nowe rozwiązania w dziedzinie domieszek do betonu
PL
W artykule przedstawiono kierunki poszukiwań nowych rozwiązań w zakresie domieszek do betonu. Domieszki, tak jak sam beton, powinny spełniać postulat dobrego zdefiniowania użyteczności, co pozwoli na zachowanie racjonalności technicznej i ekonomicznej. Wskazano obszary modyfikacji o szczególnym znaczeniu dla technologii betonu oraz potrzeby i możliwości kształtowania struktury wykorzystywanych związków chemicznych, również na poziomie molekularnym.
EN
The paper presents the directions of searching for new solutions in the range of concrete admixtures. The admixtures, as the concrete itself, should have well defined performance, which is essential for keeping the technical and economical rationality. The areas of modification, which are particularly important for the concrete technology, have been described, as well as the needs and possibilities of shaping the structure of the used chemical compounds, also at the molecular level.
PL
Jednym z ważniejszych zagadnień związanych z realizacją rekonstrukcji XIX-wiecznego, zabytkowego obiektu w Kazaniu było wzmocnienie podłoża gruntowego objętego oddziaływaniem występujących zjawisk krasowo-sufozyjnych, powodujących zapadnięcia i uszkodzenia budynku. Najodpowiedniejsze rozwiązanie wzmocnienia, wykorzystujące iniekcję przemieszczeniową, wybrano po analizie sześciu koncepcji rozwiązań. Omówiono wszystkie proponowane rozwiązania.
EN
One of the major issues related to the implementation of the reconstruction of the XIX – century, historic building in Kazan was the strengthening of the subsoil covered by the influence of karst-suffosion phenomena leading to the subsidence and damage to the building. Six concept solutions of soil strengthening were described and analyzed, and the most appropriate solution, i.e. compensation grouting was chosen.
PL
Przedstawiono zakres zaprojektowanych i wykonanych zabezpieczeń geotechnicznych w ramach rozbudowy infrastruktury służącej do obsługi pasażerów w Międzynarodowym Porcie Lotniczym Kraków-Balice oraz przebudowy linii kolejowej łączącej port lotniczy z centrum Krakowa. Opisano kompleksowe usługi geotechniczne obejmujące projektowanie, wykonawstwo i badania.
EN
The paper presents the designed and executed geotechnical protection systems applied for the extension of the passenger service infrastructure of the International Airport Kraków-Balice and modernization of the railway line connecting the airport with the city centre. Comprehensive geotechnical services are described, including design, execution of works and performed tests.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.