Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Background: In the present competitive business scenario researchers have developed various inventory models for deteriorating items considering various practical situations for better inventory control. Permissible delay in payments with various demands and deteriorations is considerably a new concept introduced in developing various inventory models. These models are very useful for both the consumers and the manufacturer. Methods: In the present work an inventory model has been developed for a three parameter Weibull deteriorating item with ramp type demand and salvage value under trade credit system. Here we have considered a single item for developing the model. Results and conclusion: Optimal order quantity, optimal cycle time and total variable cost during a cycle have been derived for the proposed inventory model. The results obtained in this paper have been illustrated with the help of numerical examples and sensitivity analysis.
PL
Wstęp: Środowisko rynkowe, na którym działają obecnie firmy charakteryzuje się duża konkurencyjnością i właśnie dla takiego rynku zostały opracowane różne modelu zarządzania zapasem dla asortymentów ulegających zniszczeniu. Opcja opóźnionej płatności w takich modelach jest nowo pojawiającym się elementem. Modele tego typu są bardzo praktyczne w zastosowaniu zarówno dla konsumentów jak i dla wytwórcy. Metody: W prezentowanej pracy został przedstawiony opracowany model uwzględniający trójparametrowy system dla asortymentów podlegających niszczeniu Weibulla, charakteryzujący się spadającym popytem oraz uwzględniający oferowany kredyt kupiecki. Metoda została zaprezentowana dla jednego artykułu. Wyniki i wnioski: Optymalna wielkość zamówienia, optymalny czas cyklu zamówienia oraz całkowite koszty zmienne w trakcie trwania cyklu zostały wyliczone dla proponowanego modelu zarządzania zapasem. Otrzymane wyniki zostały dodatkowo zaprezentowane w formie przykładu liczbowego oraz analizy wrażliwości.
2
EN
Background: Business organisations are facing a lot of competition during these days. To withstand the competition and to remain in the front row, an enterprise should have optimum profitable plan for his business. Researchers in recent years have developed various inventory models for deteriorating items considering various practical situations. Partial backlogging is considerably a new concept introduced in developing various models for Weibull deteriorating items. Methodology: In this paper an inventory model has been developed considering three parameter Weibull deterioration of a single item with partial backlogging. Here demand rate is considered to be constant and lead time is zero. During the stock out period the backlogging rate is variable and is dependent on the length of the waiting time for the next replenishment. Results and conclusion: Optimal order quantity and total variable cost during a cycle has been derived for the proposed inventory model considering three parameter Weibull deteriorating item with partial backlogging. The results obtained in this paper are illustrated with the help of a numerical example and sensitivity analysis.
PL
Wstęp: W obecnych czasach przedsiębiorstwa musza sprostać wielu wymaganiom stawianym prze konkurencyjny rynek. Aby pokonować konkurencję pozostać liderem, przedsiębiorstwo powinno opierać się na optymalnym planie zyskowności swojej działalności. W ostatnich latach naukowcy opracowali wiele modeli dla asortymentów podlegających zużyciu praktycznie dla każdej występującej w rzeczywistości sytuacji. Częściowe zaległości są nową koncepcją wprowadzoną w rozwijanych modelach Weibulla. Metody: Model zapasów asortymtentu dla którego występują częściowe zaległości został opracowany dla trzech parametrów utraty wartości Weibulla. Założono, że popyt jest stały oraz czas realizacji równa się zero. W okresie braków współczynnik zaległości jest zmienny i zależy od czasu oczekiwania na uzupełnienie zapasów. Wyniki i wnioski: Optymalna wielkość zamówienia oraz całkowity koszt zmienny w czasie cyklu zostały opracowane dla proponownego modelu zapasów uwzględniającego trzy parametry zużycia Weibulla z częściowymi zaległościami. Wyniki zostały zaprezentowany przy pomocy przykładu liczbowego oraz analizy wrażliwości
EN
Background. The study of control and maintenance of production inventories of deteriorating items with and without shortages has grown in its importance recently. The effect of deterioration is very important in many inventory systems. Deterioration is defined as decay or damage such that the item cannot be used for its original purpose. Methods: In this article order level inventory models have been developed for deteriorating items with linear demand and Weibull deterioration. In developing the model we have assumed that the production rate and the demand rate are time dependent. The unit production cost is inversely proportional to demand. Inventory-production system has two parameters Weibull deterioration. Results and conclusions: Two models have been developed considering without shortage cases and with shortage case where the shortages are completely backlogged. The objective of the model is to develop an optimal policy that minimizes the total average cost. Sensitivity analysis has been carried out to show the effect of changes in the parameter on the optimum total average cost.
PL
Wstęp: W ostatnim czasie coraz większego znaczenia nabierają prace badawcze z zakresu kontroli i utrzymania zapasów towarów łatwo psujących się. Problem psucia się towarów jest bardzo istotnym zagadnieniem w wielu systemach magazynowania. Psucie się definiowane jest jako obniżenie jakości lub uszkodzenia, które powodują, że dany towar nie może być użyty zgodnie z jego pierwotnym przeznaczeniem. Metody: W pracy opracowano model oparty na systemie poziomu zamówienia dla towarów łatwo psujących się, charakteryzujących się popytem liniowym oraz uszkodzeń Weibulla. Przy opracowaniu modelu założono, że wielkość produkcji i popytu jest zależną czasu. Jednostkowy koszt produkcji jest odwrotnie proporcjonalny do popytu. System produkcyjno-magazynowy obejmuje dwa parametry uszkodzeń Weibulla. Wyniki i wnioski: Zostały opracowane dwa modele, jeden przeznaczony dla sytuacji bez braków oraz drugi uwzględniający braki, które przyczyniają się do powstawania zaległości. Celem modelu było opracowanie optymalnego sposobu postępowania minimalizującego średni koszt całkowity. Przedstawiono analizę wrażliwości celem wykazania wpływu zmian parametrów na optymalny średni koszt całkowity.
EN
Background: Deterioration is a natural process for most of the items as such it cannot be ignored in study of inventory control and management. In recent years great deal of study is devoted in developing inventory models for deteriorating items considering various practical situations. Price discount for partially deteriorated items is considerably a new concept introduced in developing various models. Methods: This paper deals with the development of an inventory model for Weibull deteriorating items. Here production and demand rate are considered to be constant and the holding cost per unit is assumed to be constant with respect to time. Completely deteriorated units are discarded and partially deteriorated items are allowed to carry a discount. Shortages are not allowed. Results and conclusions: A Production Inventory model for an item with three parameter Weibull deterioration with price discount for partially deteriorated item have been proposed in this paper. Here the optimal cycle time for the model has been derived and the result is illustrated with the help of numerical example. Sensitivity analysis has been carried out to analyze the changes in the optimal solution with respect to the change in other parameters.
PL
Wstęp: Psucie się jest naturalnym procesem większości produktów i nie może być ignorowane przez zarządzających produkcją. W ostatnich latach opublikowano wiele prac poświęconych różnym modelom zarządzania zapasem i produkcją, uwzględniających psucie się produktów w różnych warunkach praktycznych. Upust cenowy stosowany dla częściowo zepsutych produktów jest stosunkowo nową koncepcją, wprowadzoną w wielu rozwijanych obecnie modelach. Metody: Praca ta porusza zagadnienia związane z opracowaniem modelu dla artykułów podlegających psuciu się według modelu Weibulla. Wielkość produkcji i popytu są wielkościami stałymi, zakłada się, że koszt utrzymania jednostki towaru jest stały w czasie. Całkowicie zepsute artykuły są usuwane z zapasu, natomiast częściowo zepsute mogą być sprzedane z upustem cenowym. Nie dopuszcza się braków towarowych. Wyniki i wnioski: Został zaproponowany model zarządzania produkcją uwzględniający trójparametrowe psucie się towaru oraz możliwość upustów cenowych dla towarów częściowo zepsutych. Ustalono optymalną długość cyklu uzupełniania. Wyniki przedstawiono za pomocą przykładu. Analiza wrażliwości została przeprowadzona w celu stworzenia optymalnego rozwiązania uwzględniającego zmiany w innych parametrach.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.