Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 1097

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 55 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  sterowanie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 55 next fast forward last
PL
W akceleratorach cząstek ma miejsce niezliczona ilość skomplikowanych i nieliniowych zjawisk fizycznych. Dodając do tego nieodłączne złożoności interakcji, które często obejmują wiele oddziałujących na siebie systemów, wykazują długoterminowe cykle procesowe i zmiany parametrów poszczególnych elementów maszyny w czasie. Ponadto, poza dużymi ośrodkami akceleratorowymi, zaangażowanie w nich na co dzień wysoko wykwalifikowanych operatorów i techników jest często ekonomicznie nieuzasadnione. Jednym ze sposobów sprostania tym wyzwaniom jest zastosowanie intensywnie udoskonalanych technik z dziedziny uczenia maszynowego (ML) i sztucznej inteligencji (AI) w projektowaniu systemów sterowania akceleratorami cząstek. W szczególności, dobrze sprawdzają się techniki oparte na sieciach neuronowych (NN) do modelowania, sterowania i analizy diagnostycznej złożonych systemów o zmiennych w czasie parametrach i systemów operujących na wielkiej ilości danych i metadanych. Techniki te mogą być stosowane w połączeniu z rzeczywistym obiegiem danych maszynowych, uwzględniając dodatkowo zakłócenia, zmienne opóźnienia, subtelne korelacje statystyczne i złożone efekty, które mogą nie być łatwo przewidziane z wyprzedzeniem. NN mogą być również przydatne w przypadkach gdzie dokładne dane z symulacji lub innych obliczeń wprawdzie są osiągalne, ale niektóre korelacje muszą być obliczane błyskawicznie w celu efektywnego wdrożenia nastaw w czasie rzeczywistym.
EN
Particle accelerators are host to many nonlinear and complex physical phenomena. They often involve a multitude of interacting systems, are subject to tight performance demands, and should be able to run for extended periods of time with minimal interruptions. Often times, traditional control techniques cannot fully meet these requirements. One promising avenue is to introduce machine learning and sophisticated control techniques inspired by artificial intelligence, particularly in light of recent theoretical and practical advances in these fields. Within machine learning and artificial intelligence, neural networks are particularly well-suited to modeling, control, and diagnostic analysis of complex, nonlinear, and time-varying systems, as well as systems with large parameter spaces. Consequently, the use of neural network-based modeling and control techniques could be of significant benefit to particle accelerators. One path toward meeting these challenges is the incorporation of recently improved techniques from the fields of machine learning (ML) and artificial intelligence (AI) into the design of control systems for particle accelerators. In particular, techniques based on neural networks (NNs) are well-suited to modeling, control, and diagnostic analysis of complex, time varying systems, and systems with large parameter spaces. These techniques can be used in conjunction with actual achine data, thereby accounting for noise, variable delays, subtle statistical correlations, and complex effects that may not be easily addressed a priori. NNs can also be useful in cases where accurate data from simulations or some other computationally intensive procedure is available, but the input-output relationship needs to be computed more rapidly for effective real-time deployment.
PL
Akceleratory cząstek mogą być idealnym poligonem doświadczalnym dla technik opartych na sieciach neuronowych. Wiele wczesnych prób zastosowania sieci neuronowych w akceleratorach cząstek przyniosło mierne wyniki ze względu na względną niedojrzałość technologii do takich zadań. Opisano najnowsze postępy w technikach sieci neuronowych, omówiono niektóre obiecujące możliwości włączenia sieci neuronowych do systemów sterowania akceleratorami cząstek, opisano system sterowania rezonansem inżektora działa elektronowego w kompleksie Fermilab Accelerator Science and Technology (FAST) oraz scharakteryzowane szczegółowo niektóre zagadnienia techniczne istniejącego systemu w celu stworzenia projektu nowego systemu sterowania opartego na sieciach neuronowych.
EN
Particle accelerators can be an ideal test-beds for NN-based techniques. Many early attempts to apply neural networks to particle accelerators yielded mixed results due to the relative immaturity of the technology for such tasks. The recent advances in neural network techniques were described, some promising avenues for incorporating neural networks into particle accelerator control systems was discussed, a control system for resonance control of an RF electron gun at the Fermilab Accelerator Science and Technology (FAST) facility has been described and some detailed technical issues of an existing system characterized for new neural network-based control system design.
PL
W Polsce brakuje danych dotyczących zapotrzebowania na energię niezbędną do utrzymania systemów wentylacyjnych, grzewczych i chłodniczych. Duże wartości strumieni powietrza wentylującego, wysokie wymagania dotyczące jakości oraz parametrów cieplno-wilgotnościowych powietrza w obiektach szpitalnych i służby zdrowia wpływają na wysokie koszty ich utrzymania. W dobie kryzysu politycznego, energetycznego oraz globalnie zmieniającego się klimatu, każda metoda ograniczania energii niezbędnej do transportu i uzdatniania powietrza musi być rozważona i uwzględniona zarówno w procesie projektowym, remontowo-modernizacyjnym jak i w codziennej eksploatacji budynków. Celem artykułu było wykazanie w jakim stopniu można ograniczyć roczne zapotrzebowanie na energię określone dla 1 m3/s powietrza zarówno w aspekcie jego transportu jak i uzdatniania. Takie jednostkowe określenie energii jest niezależnym wskaźnikiem, który można wykorzystać do każdej wartości strumienia powietrza wentylującego. Do wyznaczenia rocznego zapotrzebowania na energię niezbędną do uzdatniania powietrza przygotowano wykresy t-tz obrazujące roczny cykl pracy urządzenia wentylacyjnego z odzyskiem ciepła z wymiennikiem o sprawności 50% i 80%. Przyjęto 10 różnych profili sterowania pracą urządzeń. Do wyznaczenia możliwości ograniczenia energii niezbędnej do transportu powietrza wykonano obliczenia dla wentylatorów o mocy właściwej określonej zgodnie z Warunkami Technicznymi. W artykule wykazano, że zapotrzebowanie na energię do uzdatniania powietrza jest ściśle zależne od właściwie przyjętej metody sterowania pracą urządzenia oraz przyjętych wartości temperatury powietrza nawiewanego i/lub w pomieszczeniu. Przedstawiono tu także możliwe scenariusze ograniczenia strumienia powietrza wentylującego w wypadku pomieszczeń nieużytkowanych, w których należy zachować przepływ powietrza przez pomieszczenie. Wskazano także konieczność dostosowania cech architektoniczno-budowlanych budynku do maksymalnego ograniczenia zysków i strat ciepła pomieszczeń.
EN
Poland has no data concerning the energy demand to maintain ventilation, heating, and cooling systems. High values of mechanical ventilation and air-conditioning air flow and high requirements regarding indoor air quality, temperature, and relative humidity in hospital and healthcare facilities result in high maintenance costs. In the time of political and energy crisis and the globally changing climate, any method of reducing the energy demand for transport and air treatment must be considered and included in the design, renovation, and modernisation process as well as in the daily operation of buildings. The aim of the article is to show how to limit the annual energy demand, specified for 1m3/s of airflow volume, both in terms of its transport and treatment. This unitary determination of energy can be an independent indicator that can be used for each value of the ventilation air flow. To determine the annual energy demand for air treatment, t-tz charts were prepared. They show the annual operation cycle of a ventilation unit with heat recovery, with a 50% and 80% efficiency, exchanger. 10 different ventilation system control profiles have been analysed. In order to determine the possibility of reducing the energy demand for air transport, calculations were made for fans with a specific power determined in accordance with the Technical Conditions. The article shows that the energy demand for air heating and cooling is strictly dependent on the properly adopted method of controlling the operation of the device and the assumed values of supply and indoor air temperature. It also presents possible scenarios of limiting the energy demand for air transport with respect to unused rooms, where air flow through the room should be maintained. It was also indicated the need to adjust the architectural and construction features of the building to minimise the heating and cooling loads for the rooms.
PL
Retencja wód opadowych i roztopowych, coraz częściej zajmująca istotne miejsce w rozwoju miast, powinna stanowić przemyślany system komunalny, a nie być jedynie doraźną odpowiedzią na problemy z lokalnymi podtopieniami czy powodziami miejskimi. Dobrze dobrany do potrzeb konkretnego miasta czy gminy i zaplanowany system retencji umożliwi nie tylko minimalizację skutków zjawisk pogodowych, ale i gospodarowanie wodą pozwalające na poprawę mikroklimatu w mieście i uzyskanie korzyści ekonomicznych związanych z oszczędnością wody pitnej.
EN
Purpose: of this paper is to provide operational tension control of fabric on knitting equipment using ultrasonic contactless transducers to improve the quality characteristics of the finished product. Design/methodology/approach: It has been established that the amplitude of ultrasonic waves passing through different zones of the textile material can be used to determine the tension of the knitted fabric over the entire width of its fabric. Findings: The possibility and expediency of determining the fabric tension on knitting equipment by using the ultrasonic contactless method has been shown. The tension of the knitted fabric in its manufacture is the main technological parameter, the value of which determines the physical, mechanical and consumer properties of the finished fabric, especially basis weight. The use of operational technological control of the tension of knitted fabrics directly during their production will improve the quality of finished products, and, accordingly, the reliability of use in personal protective equipment, in particular in body armour. It has been proposed to determine the tension of knitted fabrics in their production on knitting equipment by changing the amplitude of ultrasonic waves passing through the material under the action of tension, which also changes during the movement of the process equipment. The proposed contactless method is quite promising, since it has a number of significant advantages over the existing contact methods. In the course of the research, experimental measurements of the amplitude of ultrasonic waves have been carried out. These waves passed through samples of fabric of various materials while stretching. The samples of knitted fabrics were irradiated with an ultrasonic pulse signal with a wave frequency of 40 kHz. The samples of knitted fabrics from 58x2 Tex Kevlar threads and high molecular weight 44x3 Tex polyethylene yarns with double weave 1x1 elastic have been taken as a basis for the research. Research limitations/implications: For textile fabrics, the structure of which does not allow stretching through pores under the action of tension, it is necessary to additionally adjust the contactless sensors in frequency and capacity depending on the corresponding sample. Practical implications: The values of the measured amplitudes of ultrasonic vibrations that have passed the controlled material have been obtained. These values were compared with the amplitude of the waves passing through the fabric sample when the initial tension was applied to it. After that, the total current value of the tension of each sample of the knitted fabric in its three zones was determined. The distribution of the total tension in different zones of the sample material was also determined. Originality/value: The dependences of the amplitude of ultrasonic waves, transmitted through the textile material in its different zones, on the value of the total tension, and on the value of the distribution of the tension of the fabric over its entire width were obtained. The deviations δu of the tension display between the determination of this parameter by the standard and ultrasonic methods are shown. The deviations δU between the amplitudes of waves passing through different zones of the controlled fabric are also determined.
EN
The article is concerned with the issues of practical utilization of controllers for automation in various technical fields as example Mitsubishi controllers of MELSEC FX1N and FX3U series. Any task, which requires the utilization of electrical control devices, is easy to solve by means of usage of programmable logic controllers. By using software with controllers programming package GX Developer, user has the possibility to program the controller or input changes into existing program. The Laboratory Stand was developed for effective learning of controller programming in LD language.
PL
Artykuł dotyczy zagadnień praktycznego wykorzystania sterowników do automatyzacji w różnych dziedzinach technicznych, na przykład sterowników Mitsubishi serii MELSEC FX1N i FX3U. Każde zadanie, które wymaga wykorzystania elektrycznych urządzeń sterujących, można łatwo rozwiązać za pomocą programowalnych sterowników logicznych. Korzystając z oprogramowania z pakietem programowania sterowników GX Developer, użytkownik ma możliwość zaprogramowania sterownika lub wprowadzenia zmian do istniejącego programu. Stanowisko laboratoryjne zostało opracowane z myślą o efektywnej nauce programowania sterowników w języku LD.
EN
The paper analyzes the main areas of application of mathematical methods inmedical diagnostics, formulates principles of diagnostics basedon fuzzy logic; developed mathematical models and algorithms that formalize the process of making diagnostic decisions based on fuzzy logic with quantitative and qualitative parameters of thepatient's condition; developed mathematicalmodels of membership function. Mathematical modelsand algorithms have been developed that formalize the process of making diagnostic decisions based on fuzzy logic with quantitative and qualitative parameters of the patient's condition; developed mathematical models of membership functions, formalizing the representation of quantitative and qualitative parameters of the patient's condition in the form of fuzzy sets, used in models and algorithms for diagnosis and finding a diagnosis of assessing the intensity of reactive postoperative edema in patients of all study groups. An expert system was implemented for solving the problems of medical diagnosis based on fuzzy logic when assessing the intensity of reactive swelling of soft tissues, which develops in the postoperative period in patientsof all study groups against the background of diabetes.The paper analyzes the main areas of application of mathematical methods in medical diagnostics, formulates the principles of diagnostics based on fuzzy logic.
PL
W pracy analizowane są główne kierunki zastosowania metod matematycznych w diagnostyce medycznej, formułowane są zasady diagnostyki opartej na logice rozmytej; opracowywane są modele matematyczne i algorytmy formalizujące proces podejmowania decyzji diagnostycznych w oparciuo logikę rozmytą z ilościowymi i jakościowymi parametrami stanu pacjenta; opracowywane są modele matematyczne funkcji przynależności. Opracowano modele matematyczne i algorytmy formalizujące proces podejmowania decyzji diagnostycznych w oparciu o logikę rozmytą z ilościowymi i jakościowymi parametrami stanu pacjenta; opracowano modele matematyczne funkcji przynależności formalizujące reprezentację ilościowych i jakościowych parametrów stanu pacjenta w postaci zbiorów rozmytych wykorzystywanych w modelach i algorytmach diagnozowania i znajdowania rozpoznania nasilenia reaktywnego obrzęku pooperacyjnego u pacjentów wszystkich grup badawczych. Wdrożono system ekspercki do rozwiązywania problemów diagnostyki medycznej oparty na logice rozmytej w ocenie nasilenia reaktywnego obrzęku tkanek miękkich, który rozwija się w okresie pooperacyjnymu pacjentów wszystkich grup badawczych z cukrzycą. W artykule przeanalizowano cechy zastosowania metod matematycznych w diagnostyce medycznej, sformułowano zasady diagnostyki opartej na logice rozmytej.
11
Content available An EEG mobile device as a game controller
EN
In this work the real-time control of computer games was explored by a single elec-trode mobile electroencephalography (EEG) device with a Bluetooth interface. The amplitudevariation in the two frequency bands of 4-12 Hz and 60-200 Hz was selected as the real-timecontrol parameter. The frequency-domain of a raw EEG signal was calculated using the discreteFourier transform. The time-dependent signal samples equal to 512, 1024, and 2048 time pointsin size were used in our research. The well-known classic Pong game was used to try out ourcontroller. The developed software handles communication with the device and real-time gamerendering. The .NET Framework with the C# programming language was used as a develop-ment tool. 50 gameplay trials were made for each controller setup. The obtained results arepromising for the possible use of the device in real-time communication with computer devicesfor people with hand disabilities.
12
Content available remote Steering structure for a single wheeled vehicle
EN
Nowadays, there is a need to reduce emissions in the world and use electricity to drive vehicles. There is an increasing interest in small passenger vehicles suitable for crowded cities. In this paper it was designed a universal control structure for a single-wheeled vehicle with a tilt sensor. In this structure is possible to apply a vehicle with parallel wheel arrangement. The paper describes a current and position loop with PI and PD controllers suitable for a single wheeled vehicle. It was designed a simple complementary filter for data processing. A complementary filter evaluate the data from accelerometer and gyroscope, which includes all signal processing requirements for control. Additionally, a program block diagram was also designed to be used in any microprocessor. The results and recommendations of the adjustment for further work with the proposed structure are evaluated in the end of the paper.
PL
W artykule zaprezentowano system sterowania jednokołowym pojazdem elektrycznym stosowanym do poruszania się w zatłoczonym mieście. Do kontroli prądu i pozycji pojazdu zastosowano sterowniki PI i PD. Do kontroli ruchu zastosowano czujniki przyśpieszenia oraz pochyelnia ora żyroskop.
13
Content available remote Stanowisko pomiarowe do testowania modeli mikroelektrowni wiatrowych
PL
W artykule przedstawiono miniaturowy model stanowiska pomiarowego do badań wstępnych projektów mikroelektrowni wiatrowych. Stanowisko umożliwia przeprowadzenie pomiarów związanych z doborem optymalnej geometrii śmigła, oraz z opracowaniem i testowaniem działania algorytmów optymalnego sterowania pracą mikroelektrowni. Przedstawiono wyniki pomiarów dla wybranej geometrii śmigła, wykorzystaniu prądnicy prądu stałego i odbiornika o charakterystyce liniowej i nieliniowej. Przedstawiono wyniki działania prostego algorytmu sterowania MPPT.
EN
The article presents a miniature model of the stand for preliminary research of micro wind farm projects. The stand allows to carry out measurements related to the selection of the optimal propeller geometry as well as the development and testing of algorithms for optimal control of the micro power plant operation. The results of measurements for selected propeller geometry with the use of a DC generator and loads with linear and non-linear characteristics are presented. The results of the operation of a simple MPPT control algorithm are presented.
PL
Osiągnięcie interoperacyjności europejskiego systemu kolei w każdym państwie członkowskim wymaga przedsięwzięcia wielu środków w celu ujednolicenia rozwiązań technicznych oraz przepisów. Istnieje jednak możliwość wystąpienia pewnych niezgodności pomiędzy poszczególnymi podsystemami, pomimo ich opracowania zgodnie z obowiązującymi zunifikowanymi wymaganiami. Możliwa jest również sytuacja, w której interoperacyjny tabor nie będzie mógł swobodnie poruszać się po interoperacyjnej linii kolejowej z powodu pewnych niezgodności i różnic w wersjach zainstalowanego oprogramowania sprzętowego w urządzeniach systemu ETCS. W artykule przedstawiono zagadnienia badania zgodności prawidłowej integracji podsystemu pokładowego z podsystemem przytorowym, które są wykonywane przez Instytut Kolejnictwa.
EN
Achieving the interoperability of the European rail system in each Member State requires many measures to standardise the adopted technical solutions and relevant regulations. However, it is likely that there may be some incompatibilities between individual subsystems, even if these subsystems are designed in accordance with standardised requirements. Interoperable rolling stock may be unable to move freely over an interoperable railway line due to some incompatibilities and differences in the versions of the installed firmware in the ETCS system devices. The article discusses the compliance tests of the proper integration of the on-board subsystem with the trackside subsystem, carried out by the Railway Research Institute.
PL
W artykule przedstawiono wyniki pomiarów, których celem było zbadanie możliwości zwiększenia efektywności działania modelu mikroelektrowni wiatrowej przez zastosowanie zmiennego kąta ustawienia łopat. Badania przeprowadzono na stanowisku pomiarowym zbudowanym do realizacji prac nad opracowywanymi wstępnie projektami mikroelektrowni wiatrowych. Stanowisko umożliwia przeprowadzenie pomiarów związanych z doborem optymalnej geometrii śmigła oraz opracowaniem i testowaniem działania algorytmów optymalnego sterowania pracą mikroelektrowni. Omówiono podstawy fizyczne działania turbiny wiatrowej i sposoby optymalnego jej sterowania. Zakres przeprowadzonych badań obejmuje wykonanie pomiarów dla przypadku wybranej geometrii łopaty śmigła z możliwością zmiany jej kąta ustawienia. Jako generator zastosowano prądnicę prądu stałego z obciążeniem o charakterystyce nieliniowej w postaci ogniwa akumulatora Li-Po. Przedstawiono wyniki działania prostego algorytmu sterowania MPPT. Brak układów optymalnego sterowania pracą mikroelektrowni podyktowany jest ogólnym przekonaniem, o wysokich kosztach jego wytworzenia w stosunku do możliwej poprawy efektywności mikroelektrowni. Ponadto stosowane w praktyce sposoby sterowania większymi turbinami wiatrowymi o mocach przekraczających wartość kilkuset kilowatów nie są optymalne dla mniejszych turbin o mocach do 1 kW. Przeprowadzone badania koncentrowały się na określeniu możliwości zastosowania w elektrowniach wiatrowych o mocach do 1 kW, turbin o zmiennym kącie ustawienia łopat w zależności od jej prędkości obrotowej. W większych elektrowniach wiatrowych zmianę kąta ustawienia łopat stosuje się głównie do ograniczenia mocy turbiny przy dużej prędkości wiatru. W mikroelektrowniach wiatrowych takie rozwiązania, ze względów ekonomicznych, nie są stosowane. Jednak zastosowanie prostego mechanizmu zmiany kąta ustawienia łopat w zależności od prędkości obrotowej śmigła może zwiększyć efektywność pracy turbiny w szerszym zakresie prędkości wiatru. Niewielkie wymiary modelu badawczego pozwalają na szybkie i tanie opracowywanie wstępnych prototypów łopat turbiny dzięki możliwości wykorzystania technologii druku 3D.
EN
The article presents the results of research into the operation of a model of a wind micropower plant with a variable blade angle. The research was carried out on a miniature model of a measuring stand built for the purpose of carrying out work on pre-developed projects of wind micro power plants. The stand allows to carry out measurements related to the selection of the optimal propeller geometry, as well as the development and testing of algorithms for optimal control of the micropower plant. The physical basics of wind turbine operation and the methods of its optimal control are presented. The results of the performed measurements for the selected propeller blade geometry with the possibility of changing its setting angle are presented. A DC generator with a load with a non-linear characteristic in the form of a Li-Po battery cell was used. The results of operation of a simple MPPT control algorithm are presented. The lack of optimal control systems for the operation of micropower plants is dictated by the general belief that the costs of its production are high in relation to the possible improvement of the efficiency of micropower plants. Moreover, the practical methods of controlling larger wind turbines are not optimal for small and very small turbines. The conducted research focused on determining the possibility of using turbines with variable blade angles depending on its rotational speed. In larger wind farms, changing the blade angle is mainly used to limit the power of the turbine at high wind speeds. In micro wind power plants such solutions are not used for economic reasons. However, the use of a simple mechanism for changing the angle of the blades depending on the rotational speed of the propeller can increase the efficiency of the turbine in a wider range of wind speeds. The small dimensions of the research model allow for quick and cheap development of preliminary prototypes of turbine blades thanks to the possibility of using 3D printing technology.
17
Content available Transformatorowy piec elektryczny
PL
W pracy pokazano konstrukcję i pomiary nowoczesnego pieca elektrycznego przeznaczonego do ogrzewania domu jednorodzinnego. Niewielkie wymiary, wysoka sprawność i brak emisji szkodliwych związków chemicznych to główne zalety tego pieca. Dodatkowym atutem jest cicha praca i niezwykle wysoka trwałość pieca związana z brakiem elementów ruchomych, z niezawodnym elektronicznym sterowaniem oraz wymiennikiem ciepła wykonanym ze stali nierdzewnej. Wyniki przeprowadzonych pomiarów pokazują bardzo wysoką sprawność pieca i współczynnik mocy bliski jedynce.
EN
The work shows the construction and measurements of a modern electric furnace for heating a single-family house. Small dimensions, high efficiency and no emission of harmful chemicals are the main advantages of this furnace. An additional advantage is the quiet operation and extremely high durability of the furnace due to the lack of moving parts, with electronic control and a heat exchanger made of stainless steel. The results of the measurements performed show the high efficiency of the furnace and the power factor close to one.
18
Content available Loop-shaping h∞ control of an aeropendulum model
EN
This work presents a mathematical model of an aeropendulum system with two sets of motors with propellers and the design and simulation of a loop-shaping h∞control for this system. In this plant, the objective is to control the angular position of the pendulum rod through the torque generated by the thrust of the motorized propellers at the end of the rod’s axis. The control design is obtained by first using feedback linearization and then designing the h∞ controller using the resulting linear system. For the control strategy validation, simulations were conducted in the Matlab/Simulink® environment, and the weighting functions for the h∞ controller were adjusted to obtain the desired performance and stability of the closed-loop system. The simulation results show the efficiency of the applied methodology.
EN
The aim of this research is to check which of two devices the keyboard or the controller –has a positive effect on a player's game-play in a platform game. Four parameters are defined: death count, error count, game time, learning time. A custom game is designed and implemented specifically for the research. The conducted experiment is divided into thirty-minute sessions, during which one player participates in the game after getting acquainted with the game’s mechanics. After completing the game, he/she fills out a survey in which he/she can express his/her level of satisfaction while using the assigned device. Each player has only one attempt. 16 players agree to participate. They are divided into two groups of 8 people each. Participants in the first group use the keyboard while those in the second group use the controller.In order to determine final results for the tested devices, the AHP method is used. The importance values for all pairs of measured parameters are determined in order to calculate their priorities. The priorities allow for distinguishing important from less important parameters. For this purpose, a survey of experienced players is conducted. They help to identify parameter importance.After trials and analysis of responses from the game-play satisfaction and parameter importance surveys, it turns out that players using the keyboard achieve better results, and the keyboard is more satisfying to use.
PL
Celem badań było sprawdzenie, które z dwóch urządzeń służących do sterowania postacią w zręcznościowej grze platformowej, klawiatura czy kontroler, wpływa pozytywnie na wyniki rozgrywki gracza. W tym celu zdefiniowane zostały czteryparametry: liczba śmierci, liczba błędów, czas gry, czas nauki. Badania polegały naukończeniu gry zaprojektowanej i zaprogramowanej specjalnie na potrzeby badań. Badaniazostały podzielone na trzydziestominutowe sesje, podczas których jeden gracz brał udziałw rozgrywce po wcześniejszym zapoznaniu się z mechanikami gry. Po ukończeniu grywypełniał ankietę, w której mógł wyrazić swój poziom satysfakcji z korzystaniaz przypisanego mu urządzenia. Na każdego gracza przypadała jedna próba wykorzystującaklawiaturę lub kontroler. Do badań zgłosiło się 16 osób, które zostały podzielone na dwiegrupy badawcze po 8 osób. Uczestnicy z pierwszej grupy korzystali z klawiatury podczasbadań, a osoby z drugiej –z kontrolera.Aby wyznaczyć wyniki końcowe dla badanych urządzeń, dzięki którym możnabyło je ze sobą porównać, zastosowana została metoda AHP. Na potrzeby tej metodynależało określić przewagi pomiędzy wszystkimi mierzonymi parametrami, aby obliczyćich wagi. Wagi te przyczynić się miały do wyróżnienia parametrów ważnych od mniejważnych. W tym celu utworzona została ankieta skierowana do doświadczonych graczy,którzy pomogli w określeniu tych przewag.Po przeprowadzeniu badań i analizie odpowiedzi z ankiet dotyczących satysfakcjiz rozgrywki oraz przewag parametrów, okazało się, że gracze korzystający z klawiaturyotrzymali lepsze wyniki, a klawiatura była bardziej satysfakcjonująca w użyciu.
first rewind previous Strona / 55 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.