Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 201

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  science
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
1
Content available remote Research dilemma of military logistics
PL
Od wielu lata trwają nieustanne prace na płaszczyźnie teorii i praktyki zmierzające do uporządkowania chaosu terminologicznego oraz określenia przejrzystego, powszechnie akceptowalnego zakresu badań logistyki wojskowej. Pomimo wielu prób podejmowanych przez liczne środowiska, prowadzące badania naukowe nad problemami współczesnej logistyki wojskowej, dotychczas nie udało się wypracować niezbędnego konsensusu. Na taki stan rzeczy największy wpływ ma interdyscyplinarny charakter problematyki logistycznej w sektorze militarnym oraz duża dynamika zmian zachodzących w wojskowych systemach logistycznych, a także ich otoczeniu. Obecnie wiele argumentów wskazuje jednak na to, że dla dalszego rozwoju logistyki wojskowej niezbędnym jest podjęcie szeroko zakrojonych badań ukierunkowanych na identyfikację zakresu jej pól oraz perspektyw badawczych. Celem artykułu jest identyfikacja i ocena naukowej ewolucji logistyki wojskowej oraz wskazanie jej dalszych perspektyw badawczych w formule interdyscyplinarnej. Podjęty do rozwiązania problem badawczy został sprecyzowany w następującej postaci: jakie priorytetowe kierunki badań należy przyjąć w rozwoju logistyki wojskowej oraz co i w jakim zakresie wpływa w największym stopniu na doskonalenie jej wymiaru wobec oczekiwań podmiotów tworzących wojskowy system logistyczny? W materiale wykorzystano szereg metod, wśród których wiodące były: analiza i synteza, kwerenda literatury przedmiotu, abstrahowanie oraz wnioskowanie. Jako metodę empiryczną wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego z użyciem techniki wywiadu eksperckiego. Przyjęte podejście umożliwiło uzyskanie przekrojowego charakteru rozważań, dając jednocześnie podstawy do dalszych, poszerzonych badań tego niezwykle istotnego oraz aktualnego problemu.
EN
For many years, continuous work has been carried out at the level of theory and practice aimed at sorting out the terminological chaos and defining a transparent, universally acceptable scope of military logistics research. Despite many attempts made by numerous circles conducting scientific research on the problems of modern military logistics, so far it has not been possible to develop the necessary consensus. This state of affairs is most influenced by the interdisciplinary nature of logistics issues in the military sector and the high dynamics of changes taking place in military logistics systems, as well as their environment. Currently, however, many arguments indicate that for the further development of military logistics, it is necessary to undertake extensive research aimed at identifying the scope of its research fields and indicating further research perspectives of military logistics. The aim of the article is to identify and evaluate the scientific evolution of military logistics and to indicate its further research perspectives in an interdisciplinary formula. The research problem undertaken to be solved has been specified in the following form: what priority research directions should be adopted in the development of military logistics and what affects the improvement of its dimension to the expectations of entities creating the military logistics system? A number of methods were used in the material, among which the leading ones were: analysis and synthesis, querying the literature on the subject, abstraction and inference. As an empirical method, the diagnostic survey method using the expert interview technique was used. The adopted approach made it possible to obtain a cross-cutting nature of the considerations, at the same time providing grounds for further, extended research on this extremely important and current problem.
EN
The article presents theoretical and practical aspects of the operation of a key engineering category, i.e. technical engineering, and its dominant influence on the level of technical and civilisational development in evolving societies. The introduction discusses the concept, role, and place of technical engineering, and the general methodological framework applied in it. It emphasises the strong links between the scientific theoretical foundations of technical engineering and engineering practice, which stem chiefly from societal needs and utilitarian passions of many researchers involved in the creative art of engineering. The following section presents technical and technological assumptions and practical achievements of selected categories of technical engineering, such as: civil, water, military, mechanical, electrical, process, materials, and extreme engineering. The article is a conceptual review and stresses the synergy between science, knowledge, and technology (mainly technical and applied), as well as competences and skills, against the background of utilitarian societal needs.
PL
W pracy przedstawiono teoretyczne i praktyczne aspekty funkcjonowania kluczowej kategorii inżynierii, tj. inżynierii technicznej i jej dominujący wpływ na poziom rozwoju techniczno-cywilizacyjnego ewolucyjnie kształtowanych społeczeństw. We wstępie omówiono pojęcie, rolę i miejsce oraz ogólny schemat metodologiczny stosowany w inżynierii technicznej. Podkreślono silne związki naukowych podstaw teoretycznych inżynierii technicznej ze sferą praktyki inżynierskiej, wynikające głównie z potrzeb społecznych, a także utylitarnych pasji wielu badaczy zajmujących się kreatywną sztuką inżynierską. W dalszej części zaprezentowano założenia techniczno-technologiczne i praktyczne osiągnięcia wybranych kategorii inżynierii technicznej, takie jak: inżynieria lądowa, wodna, wojskowa, mechaniczna, elektryczna, procesowa, materiałowa i inżynieria ekstremalna. Praca ma charakter konceptualno-przeglądowy i akcentuje synergię nauki, wiedzy i technologii (głównie technicznej i stosowanej) oraz kompetencji, umiejętności na tle utylitarnych potrzeb społecznych.
EN
The following paper presents the theoretical foundations and selected practical applications of systems engineering. To begin with, the concept and subject of systems engineering is defined and embedded in the family of systems sciences. It also outlines the systems approach methodology applied in the systems engineering and the strong interdependencies that exist between systems theory and the practice of building systems applications. The matter of presenting selected categories of systems engineering, such as requirements engineering, environmental engineering, safety engineering, medical engineering, genetic engineering, management engineering, financial engineering, software engineering and social engineering was pivotal element of the paper. The paper has a form of a synthesis and an overview and contributes to further discussions within the framework of promoting a universal systems approach in the praxeological disciplines of the different categories of technical and non-technical, tangible and intangible, but always innovative and creative engineering.
PL
W pracy przedstawiono podstawy teoretyczne i wybrane aplikacje praktyczne inżynierii systemowej. Na wstępie zdefiniowano pojęcie i przedmiot inżynierii systemowej, którą osadzono w rodzinie nauk systemowych. Nakreślono też metodologię podejścia systemowego, wykorzystywaną w nurcie inżynierii systemowej i silne współzależności, jakie istnieją między teorią systemową a praktyką budowania aplikacji systemowych. Szczególny wysiłek został skupiony na prezentacji wybranych kategorii inżynierii systemowej, takich jak: inżynieria wymagań, środowiska naturalnego, bezpieczeństwa, medyczna, genetyczna, zarządzania, finansowa, oprogramowania i społeczna. Praca ma charakter syntetyczno-przeglądowy i stanowi przyczynek do dalszych dyskusji w ramach propagowania uniwersalnego podejścia systemowego w nurcie prakseologicznych dyscyplin różnych kategorii inżynierii technicznej i nietechnicznej, materialnej i niematerialnej, ale zawsze innowacyjnej i kreatywnej.
4
Content available remote The „Ognik” room of the state fire rescue training in Lubartów
EN
It is more and more frequent that we hear about children who have saved the lives of adults by calling the emergency services. The promotion of knowledge in the field of safe behaviour was introduced by the Minister of Education to the core curriculum of preschools, and constituted the stimulus for State Fire Service units to prepare special educational rooms, along with lesson plans describing the desired actions in emergency situations. The practical training in the field of fire safety using play and games allows children to become familiarised with the steps which should be taken, for example in the event of fire. The purposes of the educational meetings in the „Ognik” rooms are fostering appropriate behaviour and habits in life- or health-threatening situations, teaching caution in using household electrical devices, memorising emergency numbers, warning and informative signs, expanding the knowledge of first aid, promoting safe games, play and leisure, and familiarising children with the fire fighters’ work and fire equipment. The article aims at presenting the mode of operation of the „Ognik” education rooms created under the “Bezpieczna+” State project and dedicated in particular to pre-school children.
PL
W serwisach prasowych można usłyszeć informacje o tym jak dzieci dzwoniąc na numery alarmowe ratują życie i zdrowie dorosłych. Promocja wiedzy z zakresu bezpiecznych zachowań została wpisana przez Ministra Edukacji Narodowej do podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Był to również impuls dla jednostek Państwowej Straży Pożarnej aby przygotować specjalnie wyposażone sale edukacyjne wraz z konspektem zajęć opisującym zachowania w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia. Prowadzenie praktycznej nauki z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego z wykorzystaniem technik zabawy pozwala dzieciom poznać sposoby postępowania w przypadku np. zaistnienia pożaru. Celem spotkań edukacyjnych w salach „Ognik” jest kształtowanie prawidłowych zachowań i nawyków w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia. Nauka prawidłowych nawyków w zakresie używania domowych urządzeń elektrycznych, utrwalenie znajomości numerów telefonów alarmowych, znaków ostrzegawczych i informacyjnych. Umiejętność udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, promocja bezpiecznej zabawy, wypoczynku. Zapoznanie ze specyfiką pracy strażaka i sprzętem przeciwpożarowym. W artykule podjęto próbę przedstawienia sposobu działania sal edukacyjnych „Ognik” powołanych w ramach rządowego programu „Bezpieczna+”, a które dedykowane są w szczególności dzieciom w wieku przedszkolnym na przykładzie KP PSP w Lubartowie.
EN
Chemistry experiments have been an issue of vivid discussion for more than fifty years now. Though there are many who hold a stand-offish position, there is a general notion chemistry experiments inherently belong to chemistry instruction. In this study, attention was given first to the frequency that Czech teachers at both lower and upper-secondary schools use experiments, demonstrations, laboratory work etc. A random, generalisable sample of 354 teachers filled in a questionnaire. The results showed experiments are used only seldom at lower-secondary schools and lyceums, more frequently at grammar schools, yet just “at least once a month”. Safety showed as one of the barriers. The teachers expressed general knowledge about a norm which covers the topic, however in their further responses they expressed a lack of awareness of the compounds their students are allowed to work with. These findings are a call for measures such as: developing a database of well-described procedures including safety regulation remarks or a simplified, easy to follow list of up-to-date regulations.
6
Content available Educational Challenges in Reference to Management
EN
The changing conditions of the functioning of modern organizations are the basic premise for emphasizing in the article the role of education and science in preparing potential and current entrepreneurs to meet the requirements of competitive struggle resulting from the Industrial Revolution 4.0. The speech emphasized the legitimacy of making and / or perceiving modifications to educational processes, especially in terms of future challenges.
7
Content available Architektura - badania poprzez projektowanie
PL
Obecnie od architektury jako dziedziny zawodowej oczekuje się aktywnego uczestnictwa w rozwiązywaniu aktualnych problemów środowiskowych i społecznych, a od architektury jako kompetentnej i rzetelnej dziedziny naukowej oczekuje się zwiększenia ilości badań i ich zróżnicowania w zakresie wiedzy, osiągnięć i reprezentacji dyscypliny. Analizując wyzwania, przed jakimi stoi architektura, autorzy artykułu uważają, że projektowanie, stanowiąc istotę działań architekta, może być odpowiednim narzędziem, aby odpowiedzialnie kształtować otaczające nas środowisko, a także rozwijać architekturę jako rzetelną i wiarygodną dyscyplinę badań. Projektowanie jest działalnością z natury bogatą w wiedzę. Rozważając potencjał projektowania architektonicznego jako sposobu rozwiązywania problemów charakteryzujących się wysokim stopniem złożoności, w niniejszym artykule podjęto temat dotyczący badań poprzez projektowanie. Na podstawie badań literatury, obserwacji indywidualnych przypadków oraz własnego doświadczenia zawodowego w artykule podjęto próbę określenia niezbędnych warunków do przeprowadzenia badań poprzez projektowanie oraz przedstawiono strukturę procesu projektowego, który mógłby stać się podstawą do przeprowadzenia formalnej procedury badawczej. Autorzy artykułu reprezentują stanowisko, że umocowany w metodologii proces generowania wiedzy podczas projektowania może: pełnić funkcję pomostu łączącego badania teoretyczne z praktycznymi, ograniczyć dystans pomiędzy architektem praktykiem a architektem naukowcem, pozwolić docenić wiedzę praktyczną, a także pomóc architektom świadomie zaangażować się w poprawę jakości otaczającego nas środowiska.
EN
Currently, architecture as a professional field is expected to actively participate in solving current environmental and social problems, and architecture, as a competent and reliable scientific field, is expected to increase the amount of research and its diversification in terms of knowledge, achievements and representation of the discipline. Analyzing the challenges faced by architecture, the authors of the article believe that design, being the essence of an architect's activities, can be an appropriate tool to responsibly shape the surrounding environment, as well as to develop architecture as a reliable and credible research discipline. Designing is an inherently knowledge-rich activity. Considering the potential of architectural design as a way of solving problems characterized by a high degree of complexity, this paper deals with the topic of research by design. On the basis of literature research, observation of individual cases and own professional experience, the article attempts to define the necessary conditions for conducting research through design and presents the structure of the design process that could become the basis for a formal research procedure. The authors of the article believe that the methodology-based process of generating knowledge during design may: act as a bridge connecting theoretical and practical research, reduce the distance between an architect-practitioner and an architect-scientist, will allow to appreciate practical knowledge, and will help architects consciously get involved in improving the quality of the surrounding environment.
8
PL
Artykuł porusza wybrane zagadnienia związane z indukcją i jej stosowaniem w procesach badawczych prowadzonych w ramach nauk o bezpieczeństwie. Z uwagi na społeczny charakter nauk o bezpieczeństwie i klasyfikowaniem ich do nauk empirycznych stosowanie właśnie indukcji jest jednym z kluczowych założeń metodologicznych. W pracy skupiono się na przybliżeniu indukcji oraz możliwościach jej wykorzystywania w prowadzeniu badań naukowych w dyscyplinie nauk o bezpieczeństwie.
EN
The paper examines the role of induction in the research process within security sciences. It is related to social character of security sciences and its classification as a part of empirical sciences. The article is an introduction to wider discussion around the inductive method (empirical approach) and induction within theoretical methods of research.
EN
Purpose: This study focuses on the causal mechanisms by which a series of organizational factors like commitment, communication, experience, dependence and trust collectively affect on the success of science-industry R&D cooperation. The purpose of this paper is to identify multiple paths of complex causal recipes that can lead to success of science-industry R&D cooperation. Design/methodology/approach: The study uses fuzzy-set qualitative comparative analysis (fsQCA), a technique that provides a holistic view of the examined interrelationships, compared to traditional net effect approaches that assume symmetric and linear relationships among variables. Findings: Results indicate that different causal paths, exactly five configurations, explain success R&D contracts. Particularly, the findings reveal that the availability of commitment and communication are important, sufficient conditions because they appear in at least three of the five configurations that result from the analysis. In this way, a series of conclusions and implications have been obtained that can be very useful, both in the academic world and when trying to lead and manage cooperation agreements. Research implications: A comprehensive theoretical model was developed and tested that identifies the organizational factors of the success of science-industry R&D cooperation. The presented model and comprehensive research using fs/QCA allows to overcome the fragmentation of this specialized literature. Practical implications: The results contain a number of practical recommendations that can be useful in the conduct and management of cooperation agreements. During the establishing and developing contract stages, it is recommended to design managerial and organizational mechanisms that ensure a high degree of commitment and communication in combination with experience (configuration number 1) and/or with dependences (configuration number 4). Originality/value: Vital value of this paper is the use of fs/QCA, a technique that is an important novelty, at least in the field of R&D cooperation relationships between companies and research organizations. This method allows testing the configuration of conditions in relation to a specific outcome (e.g. success of science-industry R&D cooperation) in a way that is not possible using a linear additive approach.
EN
Purpose: The article refers to the problems of permanent and sustainable development in the context of understanding the essence of science. The aim of the research is to show the existing relationship between sustainable and permanent development as a specific idea and science in its essence. Design/methodology/approach: The methodological frames of the publication were defined taking into consideration the assumed research goals as well as the research questions. Findings: For the research aim the following research questions were formulated: - what does the essence of science express in and what are its pillars? - what does the essence of sustainable and permanent development consist in? - is there a relationship between the problem of sustainable and permanent development and understanding the essence of science? - what should be expected so that science – in its essence – could really contribute to the realisation of the idea of sustainable and permanent development? Practical and social implications: The research is theoretical but takes into consideration available empirical data considering more important changes in natural, social and economic capital in the world, on the basis of which trends in the progress in the application implementation of the idea of sustainable and permanent development are presented. The publication also discusses the connections between the essence of science and its real contribution to putting the idea of the permanent and sustainable development into practice. Originality/value: The model of sustainable and permanent development’ idea in the aspect of the essence of science – pillars and foundations for the construction of the new world.
EN
Purpose: Innovation strategies and the cooperation between three groups of entities contribute to the development of the institutional environment, e.g. business incubators or science parks. The existing relations within the framework of joint project implementation by science, business and administration environments, including investments in development, technology and research, facilitate the process of knowledge transfer, network connection and innovations. The objective of the present paper is to assess the readiness of foreign investors investing capital in Poland to initiate cooperation with the scientific and administrative environment, as well as formulate recommendations for business representatives in order to improve the efficiency of external cooperation. Design/methodology/approach: This is a research paper and the author utilized survey method and elements of descriptive statistics. Findings: Before writing the paper we put a hypothesis stating that there will be a dynamic inflow of foreign investments to Poland, and investors will participate in the cooperation networks, thus creating a coherent ecosystem of innovation in the economy. Originality/value: The research was carried out in foreign enterprises in provincial capitals (seats of Voivodeships) of Poland.
12
Content available remote Nauka : czy Chiny wyprzedzą Amerykę?
PL
Rozwój technologii i tempo coraz szybciej zmieniającego się świata stanowi wyzwanie dla obecnych i przyszłych pokoleń, zarówno w życiu codziennym, jak i zawodowym. Zmiany w technologii i technice wpływają na rewolucyjne zmiany w przemyśle (Przemysł 4.0), ale również zmienia się profil poszukiwanego pracownika. Oprócz wykształcenia technicznego z zakresu STEM zdecydowanie wzrasta rola kompetencji miękkich. Potrzebna jest przemyślana strategia, aby w miarę możliwości jak najlepiej przygotować społeczeństwo do pracy w ciągu kolejnych kilkudziesięciu lat, żeby nabyte umiejętności po kilku latach nie okazały się przestarzałe czy niepotrzebne. Artykuł porusza problematykę dostosowania modelu kształcenia edukacji technicznej oraz rozwoju zawodowego w sposób jak najlepiej przygotowujący do pracy w zawodach, które jeszcze nie powstały. Poruszono także rolę organizacji inżynierskich w kształceniu zawodowym oraz rozwoju kariery inżyniera w nowych warunkach rynku pracy. Słowa kluczowe: inżynier przyszłości, kształcenie zawodowe, nowe zawody, nauka, gospodarka, organizacje inżynierskie, pracodawcy, model edukacji, kompetencje miękkie, Przemysł 4.0, STEM, CDIO, umiejętności korzystania z technologii cyfrowych.
EN
The development of technology and the pace of a rapidly changing world is a challenge for present and future generations, both in everyday life and in professional career. Changes in technology influence on revolutionary changes in industry (Industry 4.0), but also the profile of the employee is changing. In addition to technical education in the field of STEM, the role of soft skills increases significantly. A thoughtful strategy is needed to prepare the society for work in the next few decades as much as possible, so that the acquired skills after a few years do not prove to be outdated or unnecessary. The article addresses the issue of adapting the model of technical education and professional development in a way that best prepares for work in professions that do not yet exist. The role of engineering organizations in vocational education and development of the engineer’s career in new labor market conditions was also discussed.
14
Content available Rola nauki w państwowej służbie geologicznej
EN
For a century - since the initiative of a group of parliament members to constitute the Polish Geological Institute (PGI) was supported by the Polish Parliament on May 30, 1919 - the PGI has success fully fulfilled all basic responsibilities and commitments that are conventionally assigned to national geological surveys. Like in the past, in modern geological surveys the research is of great importance and it is clear that they cannot exist without science, the same applies to the PGI. The scientific knowledge achieved during the implementation of geological survey tasks is important for the society and the country's development.
EN
The article highlights the sacred component of architecture of theological-humanitarian Christian educational institutions. It researches the architectural and space-planning decisions of temples and chapels of theological-humanitarian educational institutions. The objective of the research is to determine the major principles of architecture development common for the sacred core of theological-humanitarian educational institutions. The research has been conducted by means of analyzing the historical experience of designing and constructing temples and chapels of theological educational institutions in Ukraine, carrying out field observations, systematizing the results of previous scientific researches, as well as analyzing the design decisions and the implemented projects. The methods of typological analysis, experimental design, and questionnaire-based survey have been applied in the course of the research. The results of the conducted research helped to outline the major principles of architecture development common for the sacred core of theological-humanitarian educational institutions, determine the major factors influencing the architecture of temples and chapels of similar institutions, and offer the suggestions for designing temples and chapels of theological-humanitarian educational institutions in Ukraine.
PL
Dyscyplina naukowa geodezji i kartografii znajduje się w okresie głębokich przemian. Rośnie wpływ technologii związanych z informacją przestrzenną. W przyszłości prawie wszystkie techniczne poczynania w zakresie geodezji i kartografii będą podporządkowane systemom informacji przestrzennej. W artykule podjęto próbę przedstawienia wybranych problemów naukowo-badawczych, które realizowano na potrzeby gospodarki i administracji publicznej i przez sylwetki niektórych profesorów, którzy wnieśli znaczący wkład zarówno do rozwoju teorii i technologii, jak i do organizacji badań oraz nauczania w zakresie geodezji i kartografii. Przedstawiono wybrane, ważniejsze osiągnięcia z różnych okresów rozwoju badań i technologii w  zakresie geodezji i kartografii.
EN
The scientific discipline of geodesy and cartography is in a period of profound changes. The impact of technologies related to spatial information is still growing. In the future, almost all technical activities in the field of geodesy and cartography will depend on spatial information systems. The article attempts to present selected scientific and research problems that were implemented for the needs of the economy and public administration and by the profiles of professors who contributed significantly to the development of theory and technology as well as to the organization of research and teaching in the field of geodesy and cartography. Selected, significant achievements from different periods of research and technology development in the field of geodesy and cartography were presented.
EN
Among a big number of forms of relations, which the collaboration of a minimum of two entities may be based on, it is important in the context of the science and business environment to find a reference point connecting these entities. If it is necessary to integrate two sectors, this process is complex. The solution to this problem is to find a common point of reference. On the example of strengthening the ties between business and science sectors, the merging function is adopted by selected smart specializations in the European, national and regional areas. This article uses the example of Zielona Góra, analysing the smart specializations of the Lubuskie voivodship and the research group specifying entrepreneurs and scientists performing their activities in this city the potential of permanent relationship was assessed, which may become the basis for identifying barriers and opportunities in the context of building a lasting relationship.
PL
Spośród wielu form relacji na jakich opierać się może współpraca minimum dwóch podmiotów istotne w kontekście środowisk nauki i biznesu jest znalezienie punktu odniesienia łączącego te podmioty. W przypadku konieczności zintegrowania dwóch sektorów proces ten ma charakter złożony. Rozwiązaniem tego problemu jest znalezienie wspólnego punktu odniesienia Na przykładzie wzmacniania więzi między sektorami biznesu i nauki funkcję scalającą przyjmują wyselekcjonowane inteligentne specjalizacje na gruncie europejskim, krajowym i regionalnym. W niniejszym artykule posłużono się przykładem Zielonej Góry, analizując inteligentne specjalizacje województwa lubuskiego oraz na grupie badawczej wyszczególniającej przedsiębiorców i naukowców wykonujących swą działalność w tym mieście oceniono potencjał trwałej relacji, który to może stać się podstawą do wyłonienia barier i szans w kontekście budowania trwałej relacji.
PL
Przedstawiono rys historyczny wybranych odkryć w dziejach ludzkości. Omówiono obserwowane w ostatnich dziesięcioleciach zmiany gospodarcze, społeczne, przyrodnicze i inne, które dokonują się z coraz większym wykorzystywaniem osiągnięć nauki i techniki. Podano wybrane osiągnięcia techniki w dziedzinie inżynierii lądowej. Podkreślono, że działalność naukowa oraz wspomagające ją badania doświadczalne, a także zastosowania przyczyniają się do rzeczywistego postępu, jeżeli są upowszechnione i wykorzystane możliwie najlepiej dla dobra człowieka i jego przyrodniczego otoczenia. Zaprezentowano pogląd dotyczący perspektyw rozwoju w wybranych obszarach techniki.
EN
In the article, historical outline of selected discoveries in the history of humanity has been presented. The economic, social, natural and other changes observed in recent decades were discussed, which occurs with the increasing use of achievements in science and technology. Selected technical achievements in the field of civil engineering have been considered. It was emphasized that scientific activity and experimental research as well as applications, contribute to real progress if they are disseminated and used for human development and his natural environment. The view on perspectives in selected areas of technology was presented.
PL
No cóż, nadwyrężę porozumienie z redakcją i tym razem niewiele o górnictwie, a będzie o pisaniu. Rośnie rynek wydawniczy. Piszemy coraz więcej – i to nie tylko za sprawą wszechobecnego Internetu. Trawestując słowa słynnej piosenki Jonasza Kofty, która zrobiła prawdziwą furorę w wykonaniu Jerzego Stuhra na Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu w 1977 r.: Pisać każdy może Trochę lepiej lub trochę gorzej, Ale nie o to chodzi, Jak co komu wychodzi, Czasami człowiek musi, Inaczej się udusi.
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.