Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 12

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  spent mushroom substrate
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Spent mushroom substrate (SMS) is a byproduct from mushroom production. On average, it shows low content of organic matter but contains relatively high quantity of nitrogen (2.4%). SMS could be recycled as a soil amendment or could be an alternative for peat. Some studies indicate that SMS could be used as a supplementary material in composting of various biodegradable waste and municipal sewage sludge (SS). In composting, spent mushroom substrate could function as a bulking agent and provide structure in composting piles. The overall goal of this study was to determine whether SMS can be used as a supplementary material for preparation of composting mixtures of sewage sludge and could allow the achievement of the recommended values of moisture content (50÷60%), C/N ratio (25-35:1) and air-filled porosity (at least 75%) in the final composting mixtures. Due to high moisture content, low C/N ratio and lack of structure municipal sewage sludge cannot be composted alone. The addition of a supplementary material to municipal sewage sludge should provide adequate structure (for maintaining optimal air-filled porosity in a composting pile), moisture content and C/N ratio in the composting mixtures. The investigated SMS showed lower moisture content, organic matter, C/N ratio and mechanical strength in comparison to typical supplementary materials used in composting of sewage sludge (e.g. wheat straw or woodchips). The addition of SMS to SS (up to the ratio of SS:SMS 1:6) did not allow the achievement of the recommended values of moisture content, C/N ratio and air-filled porosity within a 2 m composting pile. Therefore, the investigated spent mushroom substrate cannot be considered a suitable bulking agent for preparation of municipal sewage sludge composting mixtures. However, SMS could be used for composting of other biodegradable waste which shows lower moisture content, higher C/N and better structure or for composting of sewage sludge together with lower quantities of other supplementary materials such as wheat straw.
PL
Zużyte podłoże popieczarkowe (ZPP) to odpad powstający po produkcji pieczarki. Charakteryzuje się niską zawartością materii organicznej, ale zawiera relatywnie znaczne ilości azotu (2,4%). Zużyte podłoże popieczarkowe może być wykorzystane w rolnictwie jako polepszacz do gleby lub alternatywa dla torfu. Doniesienia literaturowe wskazują, że zużyte podłoże popieczarkowe może być również wykorzystane jako materiał pomocniczy w kompostowaniu różnych odpadów biodegradowalnych czy też komunalnych osadów ściekowych (OŚ). W procesie kompostowania zużyte podłoże może pełnić funkcję materiału strukturotwórczego i zapewniać odpowiednią strukturę pryzm kompostowych. Głównym celem badań była ocena możliwości wykorzystania zużytego podłoża popieczarkowego jako materiału pomocniczego do przygotowania mieszanek kompostowych z osadów ściekowych tak, aby zapewnić w tych mieszankach wymaganą zawartość wody (50÷60%), odpowiedni stosunek C/N (25÷35:1) oraz zalecaną porowatość powietrzną w pryzmie (powyżej 75%). Z uwagi na wysoką zawartość wody, niski stosunek C/N i brak odpowiedniej struktury osady ściekowe nie mogą być samodzielnie poddawane kompostowaniu. Materiał pomocniczy dodany do osadów ściekowych powinien zapewnić odpowiednią strukturę (pozwalającą na utrzymanie optymalnej porowatości powietrznej w pryzmie), zawartość wody oraz stosunek C/N w otrzymanej mieszance kompostowej. Badane zużyte podłoże popieczarkowe charakteryzowało się niższą zawartością wody oraz materii organicznej, niższym stosunkiem C/N oraz niższą wytrzymałością mechaniczną w porównaniu do innych materiałów pomocniczych stosowanych w kompostowaniu komunalnych osadów ściekowych (takich jak słoma zbożowa czy ścinki drzewne). Dodatek zużytego podłoża popieczarkowego do osadów ściekowych (udział w mieszance OŚ:ZPP wynosił do 1:6) nie pozwolił na uzyskanie zalecanych wartości zawartości wody, stosunku C/N i porowatości powietrznej w pryzmie o wysokości 2 m. Z tego względu badane zużyte podłoże popieczarkowe okazało się nieprzydatne jako materiał strukturotwórczy wykorzystywany do przygotowania mieszanek kompostowych z osadów ściekowych. Jednakże zużyte podłoże popieczarkowe może być wykorzystane jako materiał pomocniczy w kompostowaniu innych odpadów biodegradowalnych, które charakteryzują się niższą zawartością wody, wyższym stosunkiem C/N i korzystniejszą strukturą, lub też w kompostowaniu osadów ściekowych wspólnie z innymi materiałami pomocniczymi (np. słomą) użytymi w mniejszej ilości.
EN
The rate of release of macronutrients from new granulated organic-mineral fertilizers formed from spent mushroom substrate was investigated in the conditions of a microplot experiment in the laboratory. Nitrate(V) and ammonium were estimated using a colorimetric method using a flow auto-analyzer after extraction in 1% solution K2SO4 and in 0.01 mol · dm - 3 CaCl2, pH-value – by potentiometric method after extraction with 1 mol·dm - 3 KCl, available P and K by the Egner-Riehm method. New granulated organic-mineral fertilizers formed from spent mushroom substrate had an impact on the pH-value seven days after application. This tendency was intensified in the following weeks. New granulated organic-mineral fertilizers were a source of available form of nitrogen (nitrate(V), ammonium), potassium and phosphorus.
3
EN
Use of spent mushroom substrate (SMC) for energy production appears as a response to the problem with the utilization of this waste throughout the whole year. In the Polish national energy supply system, which is based mainly on hard coal and lignite, use of biomass may contribute to limiting CO2 emissions. The work presents a comparative analysis of the unit emission of CO2, CO, SO2, NOx and particle matter referred to the unit of energy produced from the referenced hard coal, spent mushroom substrate and their mixture prepared for the process of co-combustion. The results from the performed tests proved that the SMC used for the cultivation of mushroom can be called “an ecologic energy carrier” as the CO and CO2 emission indexes are lower than the same indexes for the referenced coal.
PL
Energetyczny kierunek wykorzystania okrywy po uprawie pieczarek pojawił się w odpowiedzi na problem całorocznego zagospodarowania powstającego odpadu. W systemach energetycznych opartych głównie na węglu kamiennym, zastosowanie biomasy może przyczynić się do osiągnięcia niższych emisji CO2. W pracy przedstawiono analizę porównawczą emisji CO2, CO, SO2, NOx oraz pyłu w przeliczeniu na jednostkę energii wytworzonej z referencyjnego węgla kamiennego, okrywy i mieszanki przygotowanej do procesu współspalania. Wyniki z przeprowadzonych badań wykazały, że okrywę po uprawie pieczarek można nazwać „ekologicznym nośnikiem energii”, ponieważ wskaźniki emisji CO i CO2 są niższe niż dla węgla referencyjnego.
PL
Badano następcze działanie granulowanych nawozów organiczno-mineralnych wytworzonych z podłoża popieczarkowego na plon owsa. Dodatkowo oceniono wpływ nawożenia nawozami organiczno-mineralnymi na zawartość miedzi w ziarnie i słomie owsa. Nawozy oraz przekompostowane podłoża popieczarkowe zastosowano w dwóch dawkach 100 i 200 kg N/ha w przeliczeniu na zawartość azotu. W doświadczeniu zastosowano 3 powtórzenia. Po zbiorze roślin oznaczono świeżą masę i suchą masę plonu oraz zawartość Cu w roślinie. Do statystycznego opracowania wyników wykorzystano program Statgraphics 4.0. Sucha masa plonu zależała zarówno od zastosowanego w doświadczeniu rodzaju nawozu, jak i od dawki nawozowej. Zawartość miedzi nie zależała ani od rodzaju, ani od dawki nawozów.
EN
Org.-mineral fertilizers were prepd. by mixing the optionally composted mushroom substrate with urea, single superphosphate, a K salt, NH4NO3, (NH4)2SO4, and/or sewage sludge and used on a test microfield (N doses 100 or 200 kg/ha) for growing oat. The straw crop (dry matter) and Cu content in the oat grain and straw were detd. The highest oat straw crop yield was found on the mushroom substrate, NH4NO3, single superphosphate and K salt-fertilized field. The Cu content did not depend on the fertilizers used.
PL
Polska jest liderem w europejskiej produkcji pieczarek i jako jedyny kraj w Europie odnotowuje systematyczną tendencję wzrostową w ich uprawie. Z naszego kraju w 2014 roku pochodziło 335 tys. Mg pieczarek, czyli około 25% całkowitej produkcji Unii Europejskiej. Wzrostowa tendencja w uprawie pieczarek prowadzi do wytworzenia dużej ilości zużytego podłoża, które po zakończonym cyklu produkcyjnym stanowi odpad do zagospodarowania. Energetyczny kierunek wykorzystania podłoża po uprawie pieczarek pojawił się jako odpowiedź na całoroczną produkcję i problem z zagospodarowaniem pozostałości po jej zakończeniu w okresie jesienno-zimowym. W artykule scharakteryzowano właściwości energetyczne referencyjnego węgla kamiennego i podłoża. Na podstawie uzyskanych danych przeprowadzono obliczenia emisji gazowo-pyłowych z procesu spalania i współspalania podłoża oraz węgla kamiennego z zastosowaniem Chemical Equilibrium Program (GASEQ), a także metody wskaźników emisji EMEP.
EN
Poland is a leader in the European production of champignon mushroom and is the only country in Europe, which notes a systematic increase in the mushroom cultivation. In 2014 335 kt champignon mushroom came from our country. This constitutes approximately 25% of total production in the European Union. An increase in the production of champignon mushrooms causes generation of large amount of used substrate, which after termination of the production cycle becomes a waste which needs to be managed. An issue of the use of the substrate for the production of champignon mushrooms as an energy carrier in the energetic area was raised as a response to the whole year production and a problem with the management of the residues after termination of production in the autumn-winter period. The article determines energy properties of the base and hard coal as a reference. On the basis of the obtained data it was possible to calculate emissions of gas and particular matter resulting from the combustion process and co-combustion of substrate and hard coal according to the Chemical Equilibrium Program (GASEQ) and methods of pollutant emissions evaluation of EMEP guidebook.
6
Content available Biologiczne suszenie podłoża po uprawie pieczarki
PL
Głównym celem tej pracy było zbadanie możliwości wykorzystania podłoża po uprawie pieczarek w procesie biologicznego suszenia z organiczną frakcją stałych odpadów komunalnych, w celu uzyskania stałego paliwa o wysokiej zawartości energii. Podczas procesu biosuszenia temperatura biomasy osiągnęła wartości powyżej 57°C. Początkowa wilgotność odpadów organicznych wynosiła około 0,55 kg/kg wilgotnego materiału. Biosuszenie spowodowało zmniejszenie o 76% wilgotności biomasy. Ciepło spalania i wartość opałowa wysuszonej mieszaniny odpadów organicznych wynosiły odpowiednio około 14 kj/g i 13 kJ/g.
EN
The main purpose of this work was to investigate the possibility of management of spent mushroom substrate mixed with an organic fraction of municipal solid waste in the process of biodrying to obtain a solid fuel of high energy content. During biodrying the temperature of biomass reached a value of above 55°C. The initial humidity of organic waste was about 0.55 kg/kg wet weight. Biological drying process resulted in the 76% reduction of biomass moisture. The heat of combustion of dried mixed organic waste and its calorific value were about 14 kJ/g and 13 kJ/g, respectively.
EN
Nowadays, Poland is a leader in the production of champignon mushrooms in Europe and the only country that notes systematic increase in the growth of edible mushrooms. In 2012 262000Mg of champignon mushroom came from Poland, i.e. approximately 25% of total production in European Union. Constant increase of champignon mushroom farming results in creation of large amounts of used base which forms a waste to handle. It is estimated that 1 kg of champignon mushrooms generate 5 kg of used base. Managing of the used base from farming of champignon mushrooms creates problems for manufacturers, as they usually do not have their own agricultural lands and they do not have any possibility to use the base on their own. Presented situation forces a search of methods how to reasonably use the potential of the base from champignon mushroom farming without any harm for the natural environment. The purpose of this work was to determine basic fertilizing properties of the base from the production of champignon mushrooms in the light of its use in organic recycling.
PL
Polska jest obecnie liderem w produkcji pieczarek w Europie ijako jedyny kraj europejski notuje systematyczną tendencję wzrostową w uprawie grzybów jadalnych. Z naszego kraju w roku 2012 pochodziło 262 tys. Mg pieczarek, czyli około 25% całkowitej produkcji Unii Europejskiej. Wzrostowa tendencja w uprawie pieczarek prowadzi do wytworzenia dużej ilości zużytego podłoża, które stanowi odpad do zagospodarowania. Szacuje się, że z 1 kg pieczarek otrzymuje się średnio 5 kg zużytego podłoża. Zagospodarowanie zużytego podłoża po uprawie pieczarek stwarza problemy producentom, którzy z reguły nie posiadają własnych gruntów rolnych i tym samym nie mają warunków, aby wykorzystać go we własnym zakresie. Przedstawiona sytuacja zmusza do poszukiwania metod racjonalnego wykorzystania potencjału zawartego w podłożu po produkcji pieczarek, bez szkody dla środowiska przyrodniczego. Celem pracy było określenie podstawowych właściwości nawozowych podłoża po produkcji pieczarek pod kątem wykorzystania w recyklingu organicznym.
PL
Pieczarkarstwo jest gałęzią rolnictwa intensywnie rozwijającą się na świecie i Polsce, która wprowadza do środowiska przyrodniczego duże ilości zużytego podłoża stanowiącego odpad wymagający zagospodarowania. Rolniczy, a także pozarolniczy sposób utylizacji podłoża popieczarkowego, jest możliwy wówczas, gdy jest ono w odpowiedni sposób zabezpieczone; zminimalizowane jest ryzyko przeniesienia szkodników, grzybów chorobotwórczych, bakterii, wirusów i nasion chwastów. Po wprowadzeniu do gleby poprawia jej właściwości fizyczne oraz wpływa na zwiększenie zawartości makro- i mikroelementów.
EN
Production of mushroom is a branch of agriculture intensively growing in the world and Poland. This production introduces into natural environment a large spent mushroom substrate waste that requires utilization. Agricultural and nonagricultural disposal of the spent mushroom substrate, is possible when it is secured in a suitable manner, minimizes the risk of transmission of pests, fungi, bacteria, viruses, and weed seeds. After application into the soil SMS improves its physical properties and increases the content of macro- and microelements.
EN
Passive weathering in a field is a popular method of Spent Mushroom Substrate disposal. During this process rain and snowmelt water percolates through SMS piles and a large amount of solutes is leached out. Leachate contains substantially high concentrations of inorganic salts, that contribute to soil and groundwater salinity. In order to examine to what extent salts are leached from SMS piles, laboratory-scale lysimeter study was carried out. It was performed on two SMS substrates stored in the field for 3 years (substrate “A”) and 1 year (substrate “B”) respectively. Leaching experiment was conducted for 21 days, simulating annual rainfall cycles in Poland. Effluents were controlled for changes in chemical composition. Analysis included: moisture, pH, conductivity (EC), ions concentrations: Cl−, NO3−, SO2-4 , K+, Na+, Ca2+, Mg2+, Fe3+, Mn2+, Zn2+, total carbon (TC) and total nitrogen (TN) measurements. Leachate composition was dominated by Na+, K+, Ca2+, Mg2+, Cl− and SO2-4 concentrations. To describe the leaching dynamics seven mathematical models were fitted to the data. For the majority of components the function that best illustrated weathering process was a quadratic function, although Ca2+ leaching was best illustrated by a power function and Cl− release by a logarithmic one. After three weeks the quantity of inorganic salts eluted from 1 kgdw of SMS reached 16.8 g for substrate “A” and 43.9 g for substrate “B”. Obtained results indicate that improper management of SMS may result in excessive soil salinity.
PL
Leżakowanie na polu jest popularną metodą zagospodarowania zużytego odpadu popieczarkowego (Spent Mushroom Substrate). W trakcie tego procesu wody opadowe oraz roztopowe przenikają przez pryzmy SMS i przyczyniają się do powstawania odcieków zawierających wysokie stężenia soli nieorganicznych, powodujących zasolenie środowiska wodno-gruntowego. W celu zbadania, w jakim stopniu składniki mineralne są wymywane ze zużytego odpadu popieczarkowego, przeprowadzono lizymetryczne badania laboratoryjne. Do badań użyto dwóch odpadów SMS, substratu „A” leżakującego przez 3 lata oraz substratu „B” składowanego w warunkach polowych przez rok. Eksperyment prowadzono przez 21 dni, symulując warunki wymywania, typowe dla opadów na terenie Polski. Zakres analiz obejmował następujące oznaczenia: wilgotność, pH, przewodnictwo właściwe (EC) oraz stężenia: Cl−, NO3−, SO2-4, K+, Na+, Ca2+, Mg2+, Fe3+, Mn2+, Zn2+, węgla całkowitego (TC) i azotu całkowitego (TN). Skład odcieku był zdominowany przez jony: Na+, K+, Ca2+, Mg2+, Cl− i SO2-4. Do opisu dynamiki wymywania tych składników użyto siedmiu modeli matematycznych. Dla większości składników przebieg wymywania najlepiej ilustrował model funkcji kwadratowej, w przypadku potasu funkcja potęgowa, a w przypadku chlorków funkcja logarytmiczna. Na podstawie krzywych wymywania stwierdzono, że po trzech tygodniach prowadzenia procesu ilość soli nieorganicznych wypłukana z 1 kg zużytego podłoża wynosiła w przypadku substratu „A” 16,8 g, a w przypadku substratu „B” 43,9 g. Uzyskane wyniki wskazują, że niewłaściwy sposób zagospodarowania zużytego podłoża z produkcji pieczarek może być przyczyną nadmiernego zasolenia gleby.
PL
Podłoże po uprawie pieczarek (świeże, ang. spent mushroom substrate – SMS; kompostowane, ang. spent mushroom compost – SMC) stanowi odpadowy materiał organiczny z pieczarkarni. Zaliczono je do grupy odpadów z rolnictwa i innych jako „inny niewymieniony odpad”. Przy produkcji podłoża do uprawy tego grzyba wykorzystuje się, a jednocześnie utylizuje, odpady organiczne pochodzące z produkcji rolnej (dobrej jakości, o dużej zawartości węgla twardą słomę żytnią, pszenną, pszenżytnią, pomiot drobiowy – od brojlerów, kur niosek i indyków) oraz odpady mineralne z przemysłu (gips odpadowy z elektrofiltrów, fosfogips, CaCO3).
EN
The chemical composition of spent mushroom substrate after cultivation of Agaricus bisporus from a modern, high performance mushroom hall in Siedlce region were determined. The substrate for cultivated mushrooms (ground + cover) came from different manufacturers. The dry matter content of the analysed spent mushroom substrate was average 36,5%, the reaction was mostly slightly acid or neutral (pH ranged 6,13-6,70), and content of the mineral nitrogen forms (N-NH4 i N-NOx) accounted for 1,24% of the total nitrogen, but it was several times more the ammonium nitrogen form. The total content of macroelements (N, Ca, P, Mg, Na) and same microelements (Co, B, Cu, Zn) was more then in the manure, with the most varied of the calcium content. The values of C:N ratio (average 12,3) was similar to the optimum levels in humus horizons of arable soils. The values of N:P:K ratio (2,6:1:1,8) indicated on deficiency of phosphorus and potassium. The content of heavy metals included in range allowing this waste material to fertilizer.
EN
The aim the research is to estimate the influence of granulated organic-mineral fertilizers formed from spent mushroom substrate (SMS) on the common cabbage crop. Fertilizers and composted spent mushroom substrate are using on two doses on account of applicationed nitrogen content, these doses are 100 and 200 kg N ha-1. 10 fertilizers combinations on four replications are used in experiment. The test plant was common cabbage. After harvest were estimated yield of green matter and dry matter yield. Statgraphics 4.0. program was using to statistic data processing of the results. Dry matter yield of cabbage depends on the kind and dose of fertilizers applied in the experiment. The greatest yields are obtained from object manured by fertilizer formed from spent mushroom substrate with supplement urea and powdery superphosphate and potassium salt, also fertilizer formed from spent mushroom substrate with supplement ammonium salpeter. Other granuled organic-mineral fertilizers have a positive influence on increasing cabbage yield in comparison to the control object, however, their yield effect is similar.
PL
Celem pracy było zbadanie zawartości azotu w formach mineralnych oraz azotu i węgla we frakcjach, uzyskanych w wyniku sekwencyjnej, dwuetapowej hydrolizy kwaśnej (przy różnym stężeniu jonów wodorowych w roztworach ekstrakcyjnych) w podłożu po uprawie pieczarki, w perspektywie jego wykorzystania do nawożeniu gleb. Przeprowadzono sekwencyjne wydzielenie związków azotu i węgla, stosując roztwory 0,25 mol KCl dm-3 (do wyekstrahowania mineralnych form azotu oraz najbardziej labilnych organicznych form azotu i węgla) oraz 0,25 mol H2SO4 dm-3 i 2,5 mol H2SO4 dm-3 (hydroliza na gorąco ? do wydzielenia organicznych połączeń azotu i węgla, łatwo i trudno ulegających hydrolizie). W uzyskanych roztworach oznaczono ogólną zawartość azotu metodą Kjeldahla, a węgla metodą oksydacyjno-miareczkową. Badane podłoże po uprawie pieczarki, pochodzące z jednej nowoczesnej pieczarkarni, charakteryzowało się jednorodnością całkowitej zawartości węgla i azotu, a także ilością i udziałem badanych pierwiastków w wydzielonych frakcjach. Stwierdzono duży potencjał podłoża popieczarkowego wzbogacania nawożonych gleb w związki organiczne azotu i węgla, w znacznym stopniu potencjalnie podatnych na procesy rozkładu. W sumie, przy zastosowaniu procedury ekstrakcyjnej, z badanych podłoży po uprawie pieczarki, wydzielono 52,7% całkowitej zawartości azotu oraz 39,0% węgla organicznego. We frakcji rozpuszczalnej, łatwo i trudno hydrolizującej stwierdzono niskie i zbliżone wartości stosunku C/N. Najszerszą wartość tego ilorazu stwierdzono we frakcji nie hydrolizującej, potencjalnie najbardziej odpornej na procesy rozkładu w glebie.
EN
The aim of the work was the investigation of the mineral nitrogen and the organic nitrogen and carbon in extracts of two steps acidic hydrolysis in spent mushroom substrate with the aim of use of this organic material for soil fertilization. A sequence extraction of nitrogen and carbon applying solutions of 0.25 M KCl (to extract of mineral nitrogen and the most soluble organic forms of nitrogen and carbon) and 0.25 M H2SO4 and 2.5 M H2SO4 (the boiling temperature hydrolysis to separate organic compounds of the nitrogen and carbon readily and hard hydrolyzing) has been carried. In the solutions the total content of the nitrogen has been determined by Kjeldahl method and organic carbonby oxidation-titration method. The investigated spent mushroom substrate coming from the cultivation hall showed homogeneity of the total content of carbon and nitrogen and their share in separated fractions. It has been definitively determined that spent mushroom substrate gives great possibility of enriching soils with organic nitrogen and carbon which are considerably susceptible to decomposition. From investigated material using extraction solutions about 53% of the total content of nitrogen and 39% of organic carbon has been separated. Low and similar values of the ratios C/N has been obtained. The highest quotient has been found in the non-hydrolyzing fraction, thus suggesting that the compounds of this fraction are the most resistant to decompositions in soil.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.