Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono awarię z 24 lipca 2021 r., podczas której nastąpiło oddzielenie się systemów Półwyspu Iberyjskiego od pozostałej części Europy Kontynentalnej. Prezentowane poniżej informacje pochodzą z raportu poawaryjnego, opracowanego przez zespół ekspertów, powołanego na podstawie wymagań kodeksu sieci „Wytyczne dotyczące pracy systemu przesyłowego energii elektrycznej (SO GL). W podsumowaniu zwrócono uwagę na fakt, że awarie prezentowane w obu częściach artykułu mogą stanowić ciekawy i ważny wkład w dziedzinie analizowania zagadnień związanych ze stabilnością połączonych synchronicznie systemów ENTSO-E. Podkreślono także, jak ważną rolę w ograniczeniu zasięgu i skutków awarii odgrywają zabezpieczenia reagujące na utratę synchronizmu oraz środki przewidziane w planach obrony systemów. Wskazano na znaczenie systemów monitorowania obszarowego WAMS, które mogą dostarczać informacji służbom ruchowym Operatorów o warunkach stabilności systemów i pomagać w przeciwdziałaniu pogłębiania się stanów awaryjnych.
EN
In this article is presented the event of 24th July 2021, during which the systems of the Iberian Peninsula separated from the rest of Continental Europe. The information presented in the article below comes from report developed by the Panel of Experts, established according to requirements of the network code "Guidelines for the operation of the electricity transmission system (SO GL). In the summary attention was drawn to the fact that events presented in both part of article poses an interesting and important contribution to the analysis of issues related to the stability of synchronously connected ENTSO-E systems. It was also emphasized how important role plays the protections reacting to the loss of synchronism for limitation of scale of event. There is indicated also the importance of the WAMS area monitoring systems, which can provide information to the operational services of the Operators about the system stability conditions and help prevent the deepening of emergency states.
PL
Artykuł opisuje awarie, jakie miały miejsce w 2021 r. podczas których doszło do podziału systemów połączonych synchronicznie Europy kontynentalnej ENTSO-E. Pierwsza z nich wystąpiła 8 stycznia 2021 r., gdy wydzieliły się dwa podobszary: północno-zachodniej i południowo-wschodniej części Europy. Linia podziału obszarów przecinała sieć Operatorów Systemów Przesyłowych czterech krajów: Chorwacji (HOPS), Bośni i Hercegowiny (NOS BiH), Serbii (EMS) oraz Rumunii (Transelectrica). Druga awaria miała miejsce 24 lipca 2021 r. na połączeniu systemów operatorów Hiszpanii (REE) oraz Francji (RTE), gdzie doszło do rozdzielenia systemów energetycznych Półwyspu Iberyjskiego od pozostałej części Europy kontynentalnej. Informacje przedstawione w artykule pochodzą z raportów poawaryjnych, opracowanych przez zespół ekspertów powoływany na potrzeby przeanalizowania awarii i zbadania przyczyn ich powstania oraz opracowanie stosownych wniosków i zaleceń w celu ograniczenia możliwości powstawania podobnych awarii w przyszłości. Informacje na temat powyższych awarii były prezentowane podczas Konferencji KAE w 2022 r. Informacje o awariach są publikowane w Wiadomościach Elektrotechnicznych w oddzielnych częściach. Poniżej prezentowana jest I część artykułu, w której przedstawiono awarię z 8 stycznia 2021
EN
This article describes the events that took place in 2021, during which had place dividing of the ENTSO-E synchronously connected systems of Continental Europe. The first of them occurred on 8th January 2021, when two sub-areas were separated: north-western and south-eastern Europe. The division line of areas crossed the network of Transmission System Operators of four countries: Croatia (HOPS), Bosnia and Herzegovina (NOS BiH), Serbia (EMS) and Romania (Transelectrica). The second event took place on 24th July 2021 at the connection of the systems of the Operators of Spain (REE) and France (RTE), where went to separation the power systems of the Iberian Peninsula from the rest of Continental Europe. The information presented in the article below comes from reports developed by the Panel of Experts appointed for the purpose of analysing and examining causes of events, as well as developing conclusions and recommendations to reduce the possibility of such events in the future. Information on events published in Wiadomości Elektrotechniczny is divided on two parts. This is the first part of the article in which the event of 8th January 8 2021 is presented.
PL
W artykule poruszono kwestie potencjalnego wpływu generacji odnawialnej wiatrowej i fotowoltaicznej, wykorzystującej układy energoelektroniczne do zasilania sieci, na poprawność funkcjonowania zabezpieczeń linii przesyłowych. Zawarte w artykule wnioski i spostrzeżenia są efektem analizy zebranych doświadczeń dotyczących powyższych zależności, jaką przeprowadził zespół specjalistów Protection Equipment, funkcjonujący w ramach struktur organizacji ENTSO-E zrzeszającej europejskich operatorów systemów przesyłowych. W pierwszej części przedstawiono podstawowe informacje dotyczące zastosowania układów energoelektronicznych w źródłach wytwórczych, których populacja jest największa w systemach europejskich. Następnie omówiono zależności dla funkcji zabezpieczeń linii przesyłowych. Na koniec załączono wnioski z ankiety ENTSO-E związanej z przedmiotowym zagadnieniem.
EN
This article describe issue of potential impact on lines protection transmission of renewables us wind and solar generation, connected to network by energoelectronic components. The conclusions and observations contained in the article are the result of the analysis of collected experience regarding the above relationships, conducted by protection specialists cooperating within the Protection Equipment Group established under ENTSO-E, an organization of European transmission system operators. On the begining article are presented basic information on the use of power electronics systems in generating sources, whose population is the largest in European systems. Next are explained the dependencies for the transmission line security function. Furhter, the conclusions of the ENTSO-E survey related to the issue were attached.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.