Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 35

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
On the paper the influence of modifying micro additives on the refinement of primary silicon crystals in the hypereutectic AlSi21CuNi piston silumin have been examined. As the modifiers there were used micro additives of Phosphorus in the form of AlCu19P1.4 and CuP12 pre-alloys, sulfur in the form of CuS and iron in the powdered form. The modifying micro additives were used separately and together. Micro additions of iron were used together with phosphorus. Sulfur micro addition provided the fragmentation of the primary silicon crystals, but not as effective as the phosphorus micro additive. The best effect of fragmentation of the primary silicon crystals was ensured by the combined addition of phosphorus in the form of AlCu19P1,4 pre alloy with a micro additive of powdered iron which reduced the average size of the primary silicon crystals from 114 μm to 20 μm.
EN
The research on the dispersal of slag from the slurry process was carried out in a laboratory resistance furnace. Before declaring, the slag contained 13.62% copper. In the processes of reduction of slag samples with calcium carbide in the form of carbide with activating additives Na2CO3 and CaF2, the content of copper in the slag was reduced to a level of 0.28–0.63% Cu. The polymetallic melt formed after the decoupling of the slag contained 78.55–84.9% Cu, 10.8–16.48% Pb, and 0.08–0.39% Fe.
PL
Badania nad odmiedziowaniem żużla z procesu zawiesinowego przeprowadzono w oporowym piecu laboratoryjnym. Przed odmiedziowaniem żużel zawierał 13,62% miedzi. W procesach redukcji próbek żużla węglikiem wapnia w postaci karbidu z dodatkami aktywizującymi Na2CO3 i CaF2 osiągnięto obniżenie zawartości miedzi w żużlu do poziomu 0,28–0,63% Cu. Powstający po odmiedziowaniu żużla stop polimetaliczny zawierał 78,55–84,9% Cu, 10,8–16,48% Pb i 0,08–0,39% Fe.
EN
Research on the modification of manganese-iron brass CuZn40Mn3Fe with the use of variable additions of titanium and boron have shown that these additives cause fragmentation (refinement) of the structures (grains and precipitates of phase α) and an increase in the amount of precipitations of phase α in the brass structure. As a result of this modification, growth in the brass impact resistance (from 40 J/cm2 to 46–48 J/cm2) and tensile strength (from 400 MPa to 509 MPa) are achieved.
PL
Badania nad modyfikacją mosiądzu manganowo-żelazowego CuZn40Mn3Fe zmiennymi dodatkami tytanu i boru wykazały, że dodatki te powodują rozdrobnienie struktury (ziarn i wydzieleń fazy α) oraz zwiększenie w strukturze mosiądzu ilości wydzieleń fazy α. W efekcie modyfikacji osiągnięto wzrost udarności mosiądzu z 40 J/cm2 do 46–48 J/cm2 oraz wytrzymałości na rozciąganie z 400 MPa do 509 MPa.
EN
Studies on the effect of time on the modification of AlSi11 silumin with variable strontium micro additives in the form of an AlSr10 master alloy and boron in an AlB4 master alloy were investigated. The results showed that the strontium micro additive resulted in a satisfactory improvement in the α(Al) + β(Si) eutectic and an increase in tensile strength (Rm) and unit elongation (A5); this is also the case two hours after adding the modifier. The simultaneous modification of silumin with AlB4 and AlSr10 causes a strong fragmentation of the alloy grains and significant improvement in Rm and A5 (also two hours after adding the modifiers).
PL
Przeprowadzono badania nad wpływem czasu na modyfikację siluminu AlSi11 zmiennymi mikrododatkami strontu w postaci zaprawy AlSr10 oraz boru w postaci zaprawy AlB4. Wyniki badań wykazały, że mikrododatek strontu powoduje zadowalające uszlachetnienie eutektyki α(Al) + β(Si) i wzrost wytrzymałości na rozciąganie (Rm) oraz wydłużenia względnego (A5), także po upływie dwóch godzin po dodaniu modyfikatora. Równoczesna modyfikacja siluminu zaprawami AlB4 i AlSr10 powoduje silne rozdrobnienie ziarn stopu i istotną poprawę Rm oraz A5, również po upływie dwóch godzin po dodaniu modyfikatorów.
EN
This paper presents the results of X-ray microanalysis oxide inclusions in silicon bronze in terms of selection microadditions deoxidizers-modifying. On the basis of the oxides present in the alloy, it was found that the most appropriate microadditive is zirconium.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań metodą mikroanalizy rentgenowskiej wtrąceń tlenkowych w brązie krzemowym pod względem doboru mikrododatków odtleniająco-modyfikujących. Na podstawie występujących w stopie tlenków stwierdzono, że najodpowiedniejszym mikrododatkiem jest cyrkon.
PL
Drogowa Trasa Średnicowa Katowice – Gliwice łączy 6 miast: Katowice, Chorzów, Świętochłowice, Rudę Śląską, Zabrze i Gliwice. Ostatni jej odcinek (gliwicki) został oddany do użytkowania 20.03.2016 r. Głównym elementem tego odcinka jest dwunawowy, miejscami czteronawowy, tunel wykonany w postaci szczelnej wanny. Opisano przebieg trasy, etapy realizacji oraz rozwiązania jej odcinka gliwickiego.
EN
DTŚ Katowice–Gliwice is connecting 6 cities: Katowice, Chorzów, Świętochłowice, Ruda Śląska, Zabrze and Gliwice. The last part of this highway (segment of Gliwice) was put into service on 20 march 2016. The main element of this segment is two-aiseled (fouraisled in places) tunnel which is made in the form of a sealed tub. The route, stages of implementation and solutions of Gliwice segment was described.
EN
In this paper the results of the modification process of alloy AlSi11 as well as the influence of modification for structure and impact resistance have been presented. The investigation revealed that the modification of the AlSi11 silumin with the addition 0,05 - 0,4% AlSr10 and 0,1 - 0,2% AlB4 simultaneously provided the advantageous refinement of the α-phase as well as the change of the morphology of the eutectic silicon from the lamellar into the fibrous one. The change resulted in a relevant increase in the impact resistance of the alloy and the widening of the plastic area of the fracture of the silumin samples.
PL
Największa oczyszczalnia ścieków w Polsce, warszawska „Czajka”, w latach 2008–2012 przeszła gruntowną przebudowę. Ostatnim, a zarazem jednym z kluczowych elementów jej modernizacji była budowa przejścia kanalizacji pod Wisłą. Podwykonawcą w tym projekcie – realizującym obudowy części podziemnych obu komór układu przesyłowego w technologii ścian szczelinowych – był Bilfinger Infrastructure SA, funkcjonujący wówczas pod nazwą Bilfinger Berger Budownictwo SA.
EN
The largest wastewater treatment plant in Poland, the Warsaw's "Czajka", underwent a thorough reconstruction in the years 2008-2012. The last, and one of the key elements of the refurbishment was the construction of a sewer under the Vistula river bed. Bilfinger Infrastructure SA was a subcontractor in this project, and provided enclosures for underground parts of both chambers of the transmission system by using the technology of slurry walls.
9
Content available remote Wykonanie głębokiej komory cylindrycznej w technologii ścian szczelinowych
PL
Jednym z elementów modernizacji i przebudowy Oczyszczalni Ścieków „Czajka” w Warszawie była budowa układu przesyłowego ścieków z lewobrzeżnej części Warszawy do oczyszczalni. W ramach budowy kanalizacji pod Wisłą, firma Bilfinger Infrastructure S.A. zrealizowała obudowy części podziemnych obu komór w technologii ścian szczelinowych.
EN
The Czajka waste water treatment plant is the largest facility of this type in Poland. Its reconstruction and modernisation took place in 2008–2012. One of the main project elements was the construction of an effluent transfer system from the left-bank Warsaw to the plant. While constructing a sewage line under the Vistula river, the Bilfinger Infrastructure S.A. company delivered partially the housing of both underground chambers with the slurry wall technology.
PL
Badania nad modyfikacją mosiądzu aluminiowego CuZn30Al3 wykazały, że stosowane łącznie dodatki 0,01−0,02% boru i 0,025−0,05% tytanu spowodowały korzystną zmianę struktury badanego stopu. W efekcie tego nastąpił istotny wzrost udarności mosiądzu spowodowany zmianą charakteru przełomu. Zwiększył się udział przełomu plastycznego.
EN
Studies on the modification of aluminum brass CuZn30Al3 have shown that the additives used in combination 0.01−0.02% boron and 0.025−0.05% titanium resulted in a favorable change in the structure of the tested alloy. As a result, there has been a significant increase in impact strength caused by changes in the character brass breakthrough. There has been an increase in the contribution of the ductile fracture.
EN
The investigation revealed that the modification of the AlSi13Mg1CuNi silumin with the additives 0,25% AlSr10 and AlCu19P1,4 simultaneously provided the change of the morphology of eutectic silicon from the lamellar into the fibrous one. The change resulted in a double increase in the impact resistance of the alloy and the widening of the plastic area of the fracture of the silumin samples.
12
Content available remote Influence of grain refinement on the structure of silumin AlSi7
EN
The results of grain refinement of silumin AlSi74 with additives of AlB4 and AlTi6 are shown. It is found that grain refinement has a favorable influence on the structure and mechanical properties of the alloy tested.
13
Content available remote Wpływ modyfikacji na strukturę i morfologię przełomów siluminu AlSi11
PL
Badania modyfikacji siluminu AISill wykazały, że najlepszy efekt modyfikacji zapewnia dodatek 0,2% AlSrlO (0,02% Sr). Spowodował on korzystną zmianę morfologii eutektycznego krzemu oraz wzrost udarności stopu.
EN
Studies of modification of AlSil 1 alloy have shown, that the best results were achieved using 0.2% of AlSrlO additive (0.02% of Sr). The application of this additive caused the advantageous change of eutectic silicon morphology and increase of impact value of alloy.
EN
The results of modification of silumin AlSi6Cu4 with additions of AlTi5B1 and AlSr10 have been showed. It was found that the modification has favorable influence into structure and fracture morphology of tested alloy.
15
Content available remote Badanie fazy żelazowej w brązie aluminiowo-żelazowo-manganowym BA1032
PL
Badania fazy żelazowej w brązie aluminiowo-żelazowo-managanowym BA1032 wykazały złożony skład chemiczny wydzieleń tej fazy. Zawiera ona przeważnie 50-60% Fe, 25-35% Cu, 2-3% A1, 2-4% Mn i 3-6% Si.
EN
Studies of ferric phase on bronze BA1032 revealed complex chemical constitution of compounds in this phase. It usually contains of 50-60% Fe, 25-35% Cu, 2-3% AL, 2-4% Mn and 3-6% Si.
16
Content available remote Modyfikacja mosiądzu manganowo-żelazowego MM55 dodatkiem cyrkonu
PL
Badania wykazały, że dodatek cyrkonu w ilości 0,04-0,06% istotnie podwyższa własności mechaniczne mosiądzu CuZn40Mn3Fe. Badania na mikroskopie skaningowym z energo-dyspersyjnym spektrometrem rentgenowskim wykazały, że cyrkon tworzy z żelazem fazę międzymetaliczną spełniającą role heterogenicznych ośrodków pierwotnej krystalizacji.
EN
The investigation show, that the addition of zirconium in quantity 0,04-0,06% raises the mechanical properties of brass CuZn40Mn3Fe. The research on scanning microscopes with X-ray spectrometer proved, that the zircon creates with iron the intermetallic winding phase the fulfilling part of heterogeneous centers of prime crystallization.
17
Content available remote Wpływ twardych wtrąceń na jakość mosiądzu armaturowego
PL
Badania wykazały, że twarde wtrącenia w mosiądzu ołowiowym CuZn39Pb2 tworzy faza międzymetaliczna żelaza z krzemem, manganem, fosforem i chromem.
EN
The investigation proved that hard spots in brass CuZn39Pb2 are formed by an intermetallic phase of iron, silicon, manganese, phosphor and chromium.
18
Content available remote Wpływ modyfikacji na strukturę i morfologię przełomów siluminu AlSi7
PL
Przedstawiono wyniki badań nad modyfikacją siluminu AlSi7 dodatkami Al-Ti5B1 i AlSr10. Stwierdzono korzystny wpływ modyfikacji na zmianę struktury i morfologii przełomów badanego stopu.
EN
The results of the modification of alloy AlSi7 by the additives of AlTi5B1 and AlSr10 have been presented. It has proved good influence of modification for structure and morphology of alloy.
19
Content available remote Wpływ modyfikacji na strukturę i morfologię przełomów siluminu AK64
PL
Przedstawiono wyniki badań nad modyfikacją siluminu AK64 dodatkami AlTi5B1 i AlSr10. Stwierdzono korzystny wpływ modyfikacji na zmianę struktury i morfologii przełomów badanego stopu.
EN
The results of the modification of alloy AK64 by the additives of AlTi5B1 and AlSr10 have been presented. It has proved good influence of modification for structure and fracture morphology of alloy.
20
Content available remote Wpływ modyfikacji na strukturę i morfologię przełomów siluminu AK132
PL
Przedstawiono wyniki badań nad modyfikacją stopu AK132 dodatkami AICu19P1,4 i AlSr10. Stwierdzono korzystny wpływ modyfikacji na zmianę struktury i morfologii przełomów badanego stopu.
EN
The results of the modification of alloy AISi132 by the additives of AICu19P1,4 and AlSr10 have been presented. It has proved good influence of modification for structure and morphology of alIoy.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.