Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 37

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  certificate
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
Content available Labels and Certificates for Green Hotels
EN
The last decades brought about the environmental awareness of hotel customers and owners resulting in reflection on the need to introduce pro-ecological changes in practices and services offered by the hospitality sector. The idea of "green hotels" is generally accepted. To structure these positive changes and to help customers to select hotels supporting pro-ecological practices one needs to establish clear and easy to understand system communicating the level of particular hotel involvement in that concept. These is evaluated by certification institutions and organizations. Their activities involve certification and labelling and they are also part of practices related to the implementation of sustainable development in tourism. Wide range of criteria considered by certification organizations include these related to environmental protection, alternation of the negative effects of improper management of natural resources, as well as, the so-called corporate social responsibility. Unfortunately, there is no consistent system of ecological standards. The current paper provides an overview of the most important labels and certificates promoting the pro-ecological and sustainable development of the hotel sector. It also analyses selected, leading eco-certification systems in terms of their applicability in various hotel segments.
PL
Ostatnie dziesięciolecia przyniosły wzrost świadomości ekologicznej zarówno właścicieli hoteli jak i gości hotelowych wskazującą na potrzebę wprowadzenia zmian pro-ekologicznych w sposobie funkcjonowania i usługach oferowanych przez hotele. Powszechnie zaakceptowano koncepcję „zielonych hoteli”. Istnieje potrzeba usystematyzowania działań podejmowanych przez właścicieli hoteli i ułatwienia gościom hotelowym decyzję dotycząca wyboru hoteli zachowujących standardy pro-ekologiczne. Wciąż brak jest spójnego systemu standardów ekologicznych. Problem ten próbują rozwiązać instytucje i organizacje wydające eko-certyfikaty i eko-etykiety. W swych działaniach stosują one szerokie spektrum kryteriów związanych z ochroną środowiska, ograniczeniem negatywnych efektów niewłaściwego zarządzania a także społecznej odpowiedzialności biznesu. W niniejszej pracy dokonano przeglądu najważniejszych certyfikatów i etykiet promujących praktyki pro-ekologiczne i działania zapewniające zrównoważony rozwój w sektorze hotelarskim. Przeprowadzono także analizę wskazującą na potrzebę doboru typu certyfikacji do danego segmentu hotelarstwa.
EN
The uptake of various types of norms on management around the world resulted in the creation of a range of certificates that have been accepted by organizations and are improving their marketing position on the international market. In the area of environmental management, the ISO 14001 norm is the type of certificate that is widely used. This norm is implemented by many industrial and, ever more often, service organizations around the world. This publication presents an analysis of the state of implementation of the ISO 14001 standard in European Union countries. To carry out the analysis, saturation of ISO 14001 indicator was introduced, which is discussed in detail in the later part of the publication. The article aims to examine saturation with the ISO 14001 certificates of European Union countries and determine whether there exists a relation between the saturation of ISO 14001 certificates and the wealth of individual countries measured by GDP per capita.
PL
Powszechne rozpowszechnienie rożnego rodzaju norm dotyczących zarządzania na świecie powoduje, że powstało wiele tego rodzaju certyfikatów, znajdujących uznanie organizacji i poprawiających ich pozycje marketingową na rynku międzynarodowym. W obszarze zarządzania środowiskowego tego rodzaju certyfikatem, powszechnie stosowanym na świecie, jest norma ISO 14001. Jest ona stosowana na całym świecie przez wiele organizacji zarówno przemysłowych jak i coraz częściej usługowych. W niniejszej publikacji przedstawiono analizę stanu implementacji normy ISO 14001 w krajach Unii Europejskiej. Aby wykonać tego rodzaju analizę posłużono się wprowadzonym wskaźnikiem nasycenia certyfikatami ISO 14001, który został szczegółowo omówiony w dalszej części publikacji. Celem artykułu jest zbadanie nasycenia certyfikatami ISO 14001 krajów Unii Europejskiej i określenie czy istnieje związek między nasyceniem certyfikatami ISO 14001 a zamożnością poszczególnych krajów mierzonym PKB per capita.
PL
Sieci wydzielone, w których są używane certyfikaty również potrzebują mechanizmów sprawdzających ich ważność. Zwykle są stosowane mechanizmy CRL oraz OCSP. Obecnie w Internecie dostępna przepustowość łączy jest coraz większa, a pasmo wykorzystywane przez ww. mechanizmy jest procentowo niewielkie. Jednakże, w sieciach o ograniczonych zasobach, jak np. wojskowe sieci radiowe, taki ruch może powodować zdegradowanie innego ruchu w łączach. W artykule zaproponowano lekki protokół OCSP, który generuje mniejszą ilość danych.
EN
Dedicated networks which use certificates also need mechanisms to check their validity. Typically, mechanisms such as CRL and OCSP are used. The bandwidth available today on the Internet is bigger and bigger, and the resources used by the mechanisms are relatively small. However, in the low-bandwidth networks, such as military radio networks, such traffic can degrade some other traffic in the links. The article proposes the OCSPLite protocol, which generates a smaller amount of data.
EN
The financial resources allocated for upgrading the railway infrastructure in Poland over the last decade have brought measurable benefits in the length of railway lines with increased speed. In addition to the upgrade of railway tracks with supporting infrastructure, electrical power equipment and networks or control-command and signalling equipment, further railway lines are equipped with ERTMS/ETCS track-side equipment. All upgraded or retrofitted railway lines are subject to a certification process in accordance with European or national law. Among these lines with the A-Class system and the EC certificate of verification, there are cases where action should be taken to improve the performance of the railway infrastructure. Analysing various investment processes, the article looks at the impact of the tenders for ERTMS/ETCS track-side equipment, which legitimize the validity of the issued EC verification certificates, and whether they have authorisation for placing in service issued by the President of Urząd Transportu Kolejowego (Office for Railway Transport).
PL
W artykule przedstawiono uwarunkowania prawne skłaniające do ograniczania emisji dwutlenku węgla w warunkach naszego kraju. Wykazano, że mimo niestabilnej i niesprzyjającej polityce finansowej inwestowanie w budowę lokalnych instalacji produkujących biogaz i przetwarzających go na energię elektryczną jest uzasadnione. Przedstawiono schemat technologiczny instalacji przystosowanej do przetwarzania gnojowicy, obornika bydlęcego i kukurydzy na biogaz. Wykazano, że pod względem surowcowym stado liczące ok. 1000 krów pozwala uruchomić i podtrzymać pod względem ilości niezbędnego surowca bioelektrownię o mocy 500 kW. W zestawieniach tabelarycznych przedstawiono dane dla takiej instalacji oraz dla instalacji o mocy dwukrotnie większej. Wskazano podstawowe kryteria doboru liczby zespołów prądotwórczych, typu napędu mechanicznego (silnika) dla zespołu prądotwórczego oraz samego generatora tak, aby źródła energii elektrycznej mogły pracować zarówno na sieć jak też w systemie wyspowym (wydzielonym). Wskazano na możliwość kompleksowego zagospodarowania całej wytworzonej w biogazowni energii cieplnej.
EN
The article presents the legal constraints for limiting carbon dioxide emissions in Poland. It has been shown that, despite unstable and unfavorable financial policies, investing in the construction of local biogas plants and converting them into electricity is justified. The technological processes in such installations have been described. The article presents a flowchart of the technological process of processing manure, bovine manure and maize for biogas. It has been shown that a herd of about 1000 cows provides enough waste that this enables the bio-power plant of 500 kW. Tabular data lists data for such installations and for installations with twice the power. The basic criteria for selecting the number of generating sets, the type of mechanical drive (motor) for the generating set and the generator itself, are given, so that the power sources can work both on the grid and in the island system (isolated). It was indicated the possibility of comprehensive development of all heat generated in the biogas plant.
6
Content available remote Ocena oddziaływania obiektów na środowisko na przykładzie certyfikacji BREEAM
PL
Niniejsza praca jest poświęcona systemom oceny oddziaływania obiektów na środowisko, a w szczególności systemowi certyfikacji BREEAM. Przedstawiono istotę certyfikacji, w tym kwestie zrównoważonego budownictwa oraz czynniki, które determinują inwestora do podjęcia decyzji o certyfikacji obiektu. Ponadto, podano statystyki dotyczące certyfikacji obiektów w Polsce, proces certyfikacji, koszty oraz szczegółowo omówiono kryteria, jakie należy spełnić, by uzyskać certyfikat. Efektem końcowym jest przedstawienie oceny obiektu niskoenergetycznego w systemie BREEAM New Construction w wersji 2013, a także omówienie wyniku i analiza istotnych kwestii z punktu widzenia systemu BREEAM oraz zrównoważonego budownictwa.
EN
This thesis is dedicated assessment systems impact of building on the environment, especially system BREEAM. The following section present the issues of certification, sustainable construction, and factors which decide, that the Investor make a decision on certification object. This thesis contain the main information about two certification system BREEAM. In addition, this thesis shows the statistics certification in Poland, the certification process, costs, and criteria which building should achieve to get the certificate. Final effects is present an assessment of low-energy building in the BREEAM New Construction system, version: 2013, discussion of the results, and present relevant issues of BREEAM and sustainable construction.
PL
W artykule przedstawiono analizę niezbędnych do wprowadzenia zmian w zakresie dokumentacji Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS) w przypadku objęcia bocznicy kolejowej certyfikatem bezpieczeństwa. Analiza przeprowadzona została w oparciu o dokumentację modelową, której struktura zbliżona jest do większości systemów wdrożonych u polskich przewoźników kolejowych. W artykule przedstawiono zmiany konieczne do wprowadzenia w poszczególnych dokumentach systemu (zwłaszcza procedurach) oraz opisano konieczność ewentualnego opracowania nowych procedur, odnoszących się bezpośrednio do bocznicy, która nie była uwzględniona w pierwotnej wersji SMS.
EN
In the article is presented the analysis of changes necessary to implement in Safety Management System documentation in case of covering sidetrack by safety certificate. The analysis was conducted basing on model documentation with structure similar to the most of SMS implemented by polish railway undertakings. In the article are shown changes necessary to implement in individual system documents (especially procedures), as well as it describes possible requirements of developing new procedures related directly to sidetrack, which were not taken into account in the original version of Safety Management System documentation.
PL
Materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z żywnością, w tym opakowania do żywności, muszą spełniać wymagania obowiązujących przepisów prawnych w zakresie ich bezpieczeństwa w kontakcie z żywnością. W artykule przedstawiono rodzaje dokumentów potwierdzających zgodność materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, wprowadzanych do obrotu handlowego, które muszą im towarzyszyć. Omówiono obowiązki przedsiębiorców działających na rynku materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością w odniesieniu do wystawienia i dysponowania deklaracją zgodności oraz dokumentami uzupełniającymi. Przedstawiono również wymagania dotyczące znakowania i systemu zapewnienia identyfikowalności materiałom i wyrobom w całym łańcuchu dostaw.
EN
The materials and articles intended for contact with food, including food packaging must meet the requirements of existing legislation in the field of safety in contact with food. The article presents the types of documents confirming the compliance of the marketed materials and articles intended to come into contact with food that must accompany them. It discusses the responsibilities of business operators of materials and articles intended for contact with food in relation to the issuing and disposing of the declaration of compliance and supporting documents. It also presents the requirements for labeling and traceability system for materials and articles throughout the whole supply chain.
PL
Żywność ekologiczna zazwyczaj ma większą wartość odżywczą niż żywność konwencjonalna i jest cennym źródłem składników bioaktywnych, wykazujących pozytywny wpływ na zdrowie konsumenta. Jest ona w mniejszym stopniu przetworzona i zawiera mniej substancji dodatkowych. W produkcji tej żywności zakazane jest stosowanie syntetycznych pestycydów – środków ochrony roślin, a także hormonów, stymulatorów i regulatorów wzrostu. Produkty ekologiczne s również wolne od GMO. Wyższa jakoś żywności ekologicznej jest coraz częściej doceniana przez konsumentów poszukujących zdrowszej alternatywy. Obecnie ekoprodukty można kupić nie tylko w specjalistycznych sklepach, ale również w super- i hipermarketach, na targach i jarmarkach. Znajdują się także w ofertach wielu hoteli, restauracji i firm cateringowych.
EN
Organic food has generally higher nutritional value than conventional food and is more valuable source of bioactive ingredients that have a positive effect on the consumer’s health. It is less processed and contains fewer additives. Use of synthetic pesticides – plant protection products, as well as hormones, stimulants and growth regulators is prohibited in the production of organic food. Organic products are also free from GMO. Higher quality of organic food is increasingly appreciated by consumers seeking a healthier alternative. Nowadays, organic products can be bought not only in the specialist shops but also in super- and hypermarkets, fairs and markets, as well as in hotels, restaurants and catering companies. Agro-ecotourism also gains an interest.
PL
Autor prezentuje różne definicje certyfikatu i odnosi się do pojęcia certyfikacji. Artykuł jest wstępem do serii opisów wybranych systemów certyfikacji, które będą prezentowane na łamach "Logistyki".
PL
Coraz częściej w praktyce spotykamy się z wymaganiami dotyczącymi certyfikowania obiektów stanowiących infrastrukturę logistyczną firmy. Artykuł poniższy jest próbą spojrzenia, na jakie spośród ogromnej ilości wydawanych certyfikatów warto zwrócić uwagę w przypadku obiektów typu centrum logistyczne lub magazyn.
12
Content available remote The role of quality of enterprise management on the logistic services market
EN
The contemporary markets are characterized with features that finally motivate managers and entrepreneurs to take ventures for establishing and developing the internal Systems of Quality Management. The specific group of enterprises are firms in the TSL sector especially concerning logistic operators. The range of activities and their validity from the perspective of client are not only important but also essential for applying the certification in scope of control. The article presents these questions at the background of short review on developing thought in the scientific theory of management referred to quality. The milestones in development of managing quality and through quality are reminded. The essence and function of ISO 9000 standards are briefly characterized. Advantages from possessing a certificate of quality have been discussed. These issues are confronted with conditions in which prominent enterprises of logistic branch used to function as transnational corporations.
PL
W artykule przeanalizowano wpływ działania instalacji fotowoltaicznej zasilającej pompę ciepła na zapotrzebowanie budynku na energię końcową i pierwotną do ogrzewania. W pierwszym kroku na podstawie znanego zapotrzebowania na energię elektryczną w rozpatrywanym budynku zwymiarowano system fotowoltaiczny. Na podstawie danych meteorologicznych zamieszczonych na stronie internetowej Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa oraz danych technicznych modułów fotowoltaicznych wyznaczono zyski energetyczne w kolejnych godzinach roku wynikające z pracy systemu fotowoltaicznego. Określono również czas trwania okresu grzewczego oraz ilość energii jaka musi zostać dostarczona do pompy ciepła w kolejnych dniach roku, aby utrzymać temperaturę wewnętrzną na stałym wymaganym poziomie. Uwzględniając moc pompy ciepła obliczono czas jej działania w kolejnych dniach roku. Porównując zyski energetyczne z instalacji fotowoltaicznej i zapotrzebowanie na energię do ogrzewania wyznaczono jaka część energii zasilającej pompę ciepła pochodzić będzie z systemu fotowoltaicznego, a jaka będzie pobrana z sieci elektroenergetycznej. Wyróżniono dwa przypadki. W pierwszym założono, że cała wyprodukowana przez system fotowoltaiczny energia może zostać wykorzystana do zasilania pompy ciepła. Jest to możliwe gdy w skład instalacji fotowoltaicznej wchodzą akumulatory. W drugim przypadku energia elektryczna wyprodukowana przez generator fotowoltaiczny nie jest magazynowana, a pompa ciepła działa w godzinach pracy systemu fotowoltaicznego. Posiadając wyniki tych obliczeń określono jaki wpływ na wskaźniki EK i EP obliczane w świadectwach charakterystyki energetycznej budynku ma wykorzystanie instalacji fotowoltaicznej.
EN
The article analyzes an impact of the PV installation powering a heat pump during a heating season on indexes of final EK and primary EP energy consumption. Those indexes depend on the way of providing energy for space heating and DHW. Based on demand for electricity of the considered building for summer conditions the size of the photovoltaic system has been determined. On the basis of meteorological data presented at the website of the Ministry of Infrastructure and Construction and technical data of PV modules the energetic gain in the following hours of the year were calculated. The duration of the heating season and the amount of energy that must be supplied to the heat pump in the following days of the year to keep the internal temperature constant have been calculated. After taking into account the heat pump output, the estimation of time of its operation in the following days of the year have been made. The share of PV energy and energy from the grid in total energy supplied to drive a heat pump were determined. Two cases of PV system configurations have been considered. The first assumes that all energy produced by PV system can be used to drive the heat pump. This is possible when the photovoltaic system contains batteries. In the second case, the heat pump works when PV system produces energy only. Last paragraph shows the impact of the working PV installation on the EK and EP indexes.
PL
W referacie przedstawiono podstawowe akty prawne (normy, dyrektywy, regulaminy EKG ONZ), które regulują zasady – warunki badań wyrobów przed wprowadzeniem ich do obrotu towarowego. Omówiono system certyfikacji wyrobów i usług w krajach Unii Europejskiej oraz zasady certyfikacji wyrobów w Polsce. Zamieszczono wyniki badań eksploatacyjnych przewodów zapłonowych (próby napięciowe) na zgodność z wymaganiami regulaminu EKG ONZ nr 97.
EN
In the paper basic legal acts (norms, directives, UNECE regulations) are presented. Legal rules of tests and certifications in so called voluntary and regulated – mandatory areas are discussed. Also procedures of conformity assessment according to “module approach” are characterized. Procedures for the homologation of product groups that work may specially influence on users safety are presented. This group of products is enclosed by “old approach.
PL
W pracy przedstawiono systemy certyfikacji ISCC oraz REDcert, jako przykład prawidłowego zarządzania logistyką przepływu surowca w produkcji biomasy i biopaliw. Opisano w sposób szczegółowy istotę certyfikacji oraz zakres w/w certyfikatów. Przedstawiono ponadto przebieg procesu rejestracji i certyfikacji jako wzór postępowania przy weryfikowaniu procesu produkcji od pozyskania surowca po zbyt gotowego produktu i dostawy do finalnego odbiorcy. Dodatkowo wskazano główne zasady produkcji biomasy, których spełnienie pomaga nie tylko prowadzić działalność w sposób ekologiczny, ale również zachować odpowiednie warunki pracy i chronić zdrowie zatrudnionego personelu.
EN
The paper presents the ISCC and REDcert certification systems, as an example of the proper management of the logistics flow of raw material in the production of biomass and biofuels. Describes in detail the essence of the certification and the scope of the certificates. Further illustrates the process of registration and certification as a model procedure for verifying the production process, from obtaining raw materials to the product and delivery to the final customer. In addition, highlights the main rules of biomass production, the fulfillment of which not only helps to operate in an environmentally friendly manner, but also to maintain good working conditions and protect the health of personnel.
PL
W referacie przedstawiono akty prawne – Regulaminy EKG ONZ oraz dyrektywy Unii Europejskiej, których wymagania musza być spełnione przez elementy elektryczne i elektroniczne montowane w pojazdach samochodowych.
EN
In the paper the legal acts – UNECE regulations and EU directives, requirements of which have to be met by electric and electronic elements mounted in motorcar vehicles.
PL
W niniejszym referacie przedstawiono aktualne problemy procesu certyfikacji urządzeń sterowania ruchem kolejowym. Analizując prawo europejskie, jak i prawo krajowe, przedstawiono podstawowe dokumenty prawne, które są uwzględniane w procesie certyfikacji. Bazując na obowiązujących zapisach prawa, przedstawiono obszary, w których występują określone problemy. Wskazano też obszar przyszłych zmian prawa, które mogą też spowodować powstanie kolejnych problematycznych obszarów.
EN
This paper describes the current problems of control command devices certification process. By analysing the European law and national law are the basic legal documents, which are included in the certification process. Based on the existing law records shows the areas, in which there are certain problems. Also indicated the future changes to the law which may also give rise to more problematic areas.
PL
Ze względu na niewątpliwe zalety, jakimi wyróżnia się wytwarzanie ciepła i energii w kogeneracji (jest to jedna z najefektywniejszych form przetwarzania paliw pierwotnych w energię finalną), w prawodawstwie krajowym, jak i europejskim wprowadzane są różne rodzaje wsparcia tego rodzaju wytwarzania. Przyjęty w ustawie - Prawo energetyczne system wsparcia źródeł ko generacyjnych, to tzw. system kwotowy, czyli obowiązkowego posiadania, przez podmioty zobowiązane, w portfelu zakupu odpowiednich liczb i rodzajów świadectw pochodzenia z kogeneracji. W niniejszym artykule przeprowadzono kompleksową analizę zmian dokonanych nowelizacją z 14 marca 2014 r. funkcjonującego w kraju systemu wsparcia źródeł kogenaracyjnych.
EN
Due to certain advantages of the energy production in cogeneration (this is one of the most effective forms of processing the primary fuels into finał energy), the national and European legislation introduce different types of support for that kind of generation. The Energy Law Cogeneration Source Support System, adopted by the Act, is so called "quota system", i. e. it imposes mandatory possession of appropriate number and type of certificates of origin from cogeneration by the responsible parties in their wallets to purchase. In the article, a comprehensive analysis of legal changes made to the Amendment of 14 March 2014 has been carried out. The changes concern the national legal support system of cogeneration sources.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.