Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 187

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  synchronous motor
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
1
Content available Energooszczędny układ napędowy
PL
Moment znamionowy maszyny elektrycznej determinuje jej gabaryt. Maszyny wolnoobrotowe mają większą objętość i masę od maszyn o tej samej mocy znamionowej, lecz wyższej znamionowej prędkości obrotowej. Sprawność energetyczna maszyny obciążonej mocą znacznie mniejszą od mocy znamionowej ma także sprawność mniejszą od znamionowej. Porównano sprawność energetyczną trzech układów napędowych napędzających maszynę roboczą z prędkością obrotową n = 187,5 obr./min. Wykazano, że sprawność silnika synchronicznego o liczbie par biegunów p = 16 w warunkach pracy wynosi η = 77% i jest mniejsza o 16% od sprawności silnika synchronicznego i silnika indukcyjnego o liczbie par biegunów p = 2 plus przekładnie mechaniczne o przełożeniu i = 8. Silniki synchroniczny i indukcyjny, o liczbie par biegunów p = 2 plus przekładnie mechaniczne o przełożeniu i = 8 stanowią napęd alternatywny do silnika synchronicznego wolnoobrotowego o liczbie par biegunów p = 16.
EN
The rated torque of the electric machine determines its dimensions. Slow-running machines have a larger volume and weight than machines with the same rated power but higher rated rotational speed. The energy efficiency of the machine loaded with power significantly lower than the rated power also has the efficiency lower than the rated one. The energy efficiency of three drive systems driving a working machine with a rotational speed of n = 187,5 rpm was compared and it was shown that the efficiency of a synchronous motor with the number of p = 16 poles under operating conditions is η = 77% and is 16% lower than that of a synchronous motor and an induction motor with the number of pole pairs p = 2, plus mechanical gears with the ratio i = 8. Synchronous and induction motors with the number of pole pairs p = 2 plus mechanical gears with the ratio i = 8 constitute an alternative drive to the slow-speed synchronous motor with the number of pole pairs p = 16
PL
Artykuł poświęcony jest prezentacji idei oraz zasadzie działania silnika synchronicznego. Przedstawiono podstawowe cechy oraz analizę pracy maszyn synchronicznych. Dodatkowo omówiono metody minimalizacji strat mocy używanych w silnikach synchronicznych.
EN
The paper focuses on the idea and operation principle of a synchronous motor. The basic features and analysis of the operation of synchronous machines were presented. Additionally, methods of minimizing power losses used in synchronous motors are discussed.
EN
In order to effectively improve the reliability level of the permanent magnet synchronous motor (PMSM) drive system of electric aircraft, a component importance analysis based on the GO method for the repairable systems is proposed. Firstly, the system reliability model GO diagram is established according to the hardware schematic diagram of the PMSM drive system. Secondly, the steady-state availability and failure importance of the components are calculated. In addition, the criteria importance through intercriteria correlation (CRITIC) is adopted to determine the objective weights of steady-state availability and failure importance. The combined weighting is employed to obtain the importance of key components. Meanwhile, a system redundancy design based on the importance of components is proposed to provide data support for the design of the system. Finally, the feasibility and effectiveness of the proposed method are evaluated by an example of an electric aircraft PMSM drive system. This method provides a supporting basis for the optimization design of the entire system.
PL
W artykule przedstawiono koncepcję stanowiska do symulacji układu napędowego z silnikiem synchronicznym o magnesach trwałych dla pojazdów jednośladowych i program badań laboratoryjnych przeprowadzonych w sposób zdalny. W celu przeprowadzenia badań w trybie zdalnym połączono się z komputerem znajdującym się w laboratorium za pomocą programu TightVNC oraz z serwerami Politechniki Śląskiej poprzez EduVPN.
EN
The article presents the concept of a station for the simulation of a permanent magnet synchronous motor drive system for singletrack vehicles and a program of laboratory tests carried out remotely. In order to conduct the study in remote mode, a computer located in the laboratory was connected using the TightVNC program and connecting to the servers of the Silesian University of Technology through EduVPN.
5
Content available remote Start-up of PM synchronous motors
EN
Three variants of starting synchronous motors are presented. In simplest solution, cage winding is placed in rotor, asynchronous start-up is obtained. This method generates large surge currents adversely affecting power grid and motor (impact forces/impact torque are generated). The second solution is to place three-phase ring winding in rotor - asynchronous start-up is obtained, same as in slip-ring induction motors. Start-up is smooth. Asynchronous phase of start-up is terminated by synchronization. The third method is frequency start-up. Drive system must contain additional frequency inverter. Start-up is smooth. This is recommended primarily for set of several motors installed in the plant.
PL
W artykule przedstawiono trzy wariantowe sposoby rozruchu silników synchronicznych. Najprostszym rozwiązaniem jest umieszczenie w wirniku uzwojenia klatkowego i rozruch asynchroniczny. Ten sposób rozruchu wymusza duże prądy udarowe niekorzystnie oddziałujące na sieć elektroenergetyczną i na silnik, gdyż generują siły udarowe i moment udarowy. Drugim rozwiązaniem jest umieszczenie w wirniku uzwojenia trójfazowego pierścieniowego i rozruch asynchroniczny, identycznie jak w silnikach indukcyjnych pierścieniowych. Rozruch przebiega łagodnie. Rozruch asynchroniczny kończy się synchronizacją. Trzecim sposobem rozruch jest rozruch częstotliwościowy. Układ napędowy musi być wyposażony w dodatkowy falownik z regulacją częstotliwości. Rozruch jest łagodny. Taki sposób rozruchu poleca się przede wszystkim dla grupy kilku silników zainstalowanych w firmie.
PL
Artykuł przedstawia wyniki badań pracy optymalnej trójfazowego silnika synchronicznego czyli pracy z minimalnymi stratami w całym zakresie obciążeń. Taką pracę uzyskuje się przez zasilenie badanego silnika optymalną wartością napięcia i optymalną wartością prądu wzbudzenia dla aktualnego obciążenia. Ponieważ wyznaczanie optymalnych parametrów zasilania jest bardzo czasochłonne ze względu na konieczność wykonania dużej liczby pomiarów zaproponowano metodę, która umożliwia w znaczący sposób ich ograniczenie i uproszczenie.
EN
The article presents the results of research on the optimal operation of a three-phase synchronous motor, i.e. operation with minimal losses in the entire load range. Such work is achieved by supplying the tested motor with the optimal voltage value and the optimal value of the excitation current for the current load. Since the determination of optimal power supply parameters is very time-consuming due to the necessity to perform a large number of measurements, a method has been proposed that allows for their significant reduction and simplification.
PL
Dynamiczny rozwój rynku pojazdów elektrycznych spowodowany wprowadzeniem ograniczeń legislacyjnych, związanych z ograniczeniem emisji spalin generowanej przez układy napędowe stosowane w pojazdach, przyczynia się do rozwoju nowych technologii układów napędowych. Przedsięwzięcia podejmowane przez Zakład Automatyki i Urządzeń Pomiarowych AREX Sp. z o.o. wpisują się w założenia tej polityki, dzięki czemu firma opracowała i skonstruowała systemy i urządzenia elektrotechniczne, jakie mogą znaleźć zastosowanie w bezemisyjnych elektrycznych układach napędowych pojazdów. W publikacji przedstawiono elektryczny system napędowy, jaki może być zastosowany w pojazdach osobowych, dostawczych oraz specjalistycznych, który został opracowany na bazie własnych rozwiązań technologicznych firmy AREX Sp. z o.o. Zaprezentowano podstawowe parametry elementów elektrycznego systemu napędowego dedykowanego pojazdom samochodowym, takie jak: magazyny energii elektrycznej wraz z układami nadzorującymi ich pracę i zapewniającymi dopływ energii; falowniki; silniki; a także urządzenia wspomagające pracę systemu sterowania napędem. Przedstawiono analizy uzyskanych wyników badań trakcyjnych i laboratoryjnych opracowanego elektrycznego układu napędowego.
EN
Dynamic development of the electric vehicle market, caused by the introduction of legislative restrictions related to the reduction of exhaust emissions generated by the propulsion systems used in vehicles, contributes to the development of new propulsion system technologies. Projects realized by Zakład Automatyki i Urządzeń Pomiarowych AREX Sp. z o.o., are in line with this policy requirements, and the company has developed and constructed electrotechnical systems and devices that can be used in zero-emission electric vehicle powertrain systems. This publication presents proprietary technological solutions developed by AREX Sp. z o.o., an electric drive system that can be used in passenger, delivery and specialist vehicles. The basic parameters of the major components of the EV are presented, such as energy storage system with advanced power management system supervising its operation and ensuring energy supply; inverters; motors; as well as devices supporting the drive control system. The analysis of obtained results of traction and laboratory tests, developed electric drive system is presented.
PL
W pracy przedstawiono analizę najważniejszych parametrów użytecznych silnika z magnesami trwałymi i z uzwojeniem skupionym, który zaprojektowano do napędu pojazdów elektrycznych i hybrydowych. Dla zaprojektowanej konstrukcji prototypu silnika synchronicznego z magnesami umieszczonymi wewnątrz rdzenia wirnika (IPMSM) przedstawiono jego najważniejsze zalety. Zaprojektowany silnik o znamionowej mocy 80 kW charakteryzuje się niskimi stratami mocy w magnesach i żelazie oraz momentem zaczepowym nie większym niż 0,98 Nm.
EN
The article presents the results of basic parameters of a permanent magnet motor with concentrated winding in the electric /hybrid vehicle application. The potential benefits resulting from the use an interior permanent magnet synchronous motor (IPMSM) are presented. The 80 kW IPMSM is characterized by low magnet losses and iron losses and the cogging torque is not higher than 0,98 Nm.
PL
Dynamiczny rozwój rynku pojazdów elektrycznych, spowodowany wprowadzeniem ograniczeń legislacyjnych, związanych z ograniczeniem emisji spalin generowaną przez układy napędowe stosowane w pojazdach, przyczynia się do rozwoju nowych technologii układów napędowych. Przedsięwzięcia podejmowane przez Zakład Automatyki i Urządzeń Pomiarowych AREX Sp. z o.o., wpisują się w założenia tej polityki, dzięki czemu, firma opracowała i skonstruowała systemy i urządzenia elektrotechniczne, jakie mogą znaleźć zastosowane w bezemisyjnych elektrycznych układach napędowych pojazdów. W publikacji przedstawiono elektryczny system napędowy, jaki może być zastosowany w pojazdach osobowych, dostawczych oraz specjalistycznych, który został opracowany na bazie własnych rozwiązań technologicznych firmy AREX Sp. z o.o. Zaprezentowano podstawowe parametry elementów elektrycznego systemu napędowego dedykowanego pojazdom samochodowym, takie jak: magazyny energii elektrycznej wraz z układami nadzorującymi ich pracę i zapewniającymi dopływ energii; falowniki; silniki; a także urządzenia wspomagające pracę systemu sterowania napędem. Przedstawiono analizy uzyskanych wyników badań trakcyjnych i laboratoryjnych, opracowanego elektrycznego układu napędowego.
EN
Dynamic development of the electric vehicle market, caused by the introduction of legislative restrictions related to the reduction of exhaust emissions generated by the propulsion systems used in vehicles, contributes to the development of new propulsion system technologies. Projects realized by Zakład Automatyki i Urządzeń Pomiarowych AREX Sp. z o.o., are in line with this policy requirements, and the company has developed and constructed electrotechnical systems and devices that can be used in zero emission electric vehicle powertrain systems. The publication presents an electric drive system that can be used in passenger, delivery and specialist vehicles, which were developed on the basis of proprietary technological solutions of AREX Sp. z o.o. The basic parameters of the major components of the electric drive system dedicated to motor vehicles were presented: electricity energy storage systems with power management systems supervising their operation and ensuring energy supply; inverters; engines; as well as devices supporting the operation of the drive control system. The analysis of obtained results of traction and laboratory tests, developed electric drive system is presented.
10
Content available Energooszczędny układ napędowy
PL
Moment znamionowy maszyny elektrycznej determinuje jej gabaryt. Maszyny wolnoobrotowe mają większą objętość i masę od maszyn o tej samej mocy znamionowej lecz wyższej znamionowej prędkości obrotowej. Sprawność energetyczna maszyny obciążonej mocą znacznie mniejszą od mocy znamionowej ma także sprawności mniejszą od znamionowej. Porównano sprawność energetyczną trzech układów napędowych napędzających maszynę roboczą z prędkością obrotową n = 187,5 obr/min i wykazano, że sprawność silnika synchronicznego o liczbie par biegunów p = 16, w warunkach pracy, wynosi η = 77% i jest mniejsza o 16% od sprawności silnika synchronicznego i silnika indukcyjnego, o liczbie par biegunów p = 2, plus przekładnie mechaniczne o przełożeniu i = 8. Silniki synchroniczny i indukcyjny, o liczbie par biegunów p = 2, plus przekładnie mechaniczne o przełożeniu i = 8 stanowią napęd alternatywny do silnika synchronicznego wolnoobrotowego o liczbie par biegunów p = 16.
EN
The rated torque of the electric machine determines its dimensions. Slow-running machines have a larger volume and weight than machines with the same rated power but higher rated rotational speed. The energy efficiency of the machine loaded with power significantly lower than the rated power also has the efficiency lower than the rated one. The energy efficiency of three drive systems driving a working machine with a rotational speed of n = 187.5 rpm was compared and it was shown that the efficiency of a synchronous motor with the number of p = 16 poles under operating conditions is η = 77% and is 16% lower than that of a synchronous motor and an induction motor with the number of pole pairs p = 2, plus mechanical gears with the ratio i = 8. Synchronous and induction motors with the number of pole pairs plus p = 2 mechanical gears with the ratio i = 8 constitute an alternative drive to the slow-speed synchronous motor with the number of pole pairs p = 16.
EN
The article presents the methodology for testing dynamic states of a large-power salient-pole synchronous motor with a periodically variable load using the method of small oscillation stability. The analytical relationship taking into account the periodically variable load, which enables to obtain results without the need for numerical integration, is presented. The possibility of decreasing the motor field current in terms of using the motor in the automatic reactive power compensation system was considered. The effect of voltage dips on the motor's operation was investigated. Selected research results have been presented and discussed. The method errors have been discussed.
PL
W artykule przedstawiono metodykę badań stanów dynamicznych silnika synchronicznego jawnobiegunowego dużej mocy z okresowo zmiennym obciążeniem metodą małych wychyleń wirnika. Przedstawiono zależność analityczną uwzględniającą okresowo zmienny charakter obciążenia umożliwiającą uzyskanie wyników bez konieczności całkowania numerycznego. Rozpatrzono możliwość obniżenia prądu wzbudzenia silnika pod kątem wykorzystania w systemie automatycznej kompensacji mocy biernej. Zbadano wpływ zapadów napięcia na pracę silnika. Zamieszczono i omówiono przykładowe wyniki badań. Omówiono błędy metody.
EN
This paper deals with the finite element analysis of the demagnetization process of the line start permanent magnet synchronous motor. Special attention has been paid to demagnetization risk assessment after resynchronization during a short-term supply power outage. The current and torque waveforms have been determined assuming the difference depending initial rotor position angle. It has been demonstrated that the highest demagnetization risk occurs when resynchronization (motor reclosing) is performed when induced electromotive forces are in anti-phase to the supply voltage waveforms. The effect of cage winding resistance on the risk of demagnetization is examined and discussed.
EN
The paper deals with the approaches to the assessment of the current state and the forecast of the indices of reliability of synchronous motors with a long time between failures in the presence of defects of their basic structural units. We substantiated the structure of the neural network including a set of informative parameters and the specific features of its teaching. We carried out experimental research of the synchronous motor aiming at obtaining the initial data required for teaching the neural network.
PL
W artykule przedstawiono podejścia do oceny stanu bieżącego i prognozy wskaźników niezawodności silników synchronicznych z długim czasem pomiędzy awariami przy istniejących defektach w ich elementach konstrukcyjnych. Wprowadzana jest sieć neuronowa, zawierająca zespół parametrów informatywnych i specyficzne właściwości jej uczenia. Przeprowadzono badania eksperymentalne silika synchronicznego, mające na celu otrzymanie danych początkowych wymaganych w procesie uczenia sieci neuronowej.
14
Content available remote Start-up of large power electric motors with high load torque
EN
This paper deals with issues relating to the start-up of AC motors with high load torque, presenting the results of measurements of current, voltage and power during the start-up of the following three types of motors: an asynchronous motor synchronized with a resistance starter, an asynchronous motor synchronizing with an eddy current starter, and a line start permanent magnet synchronous motor (LSPMSM). The measurement results, show that it is possible to use the direct start-up of a synchronous motor with permanent magnets and thereby eliminate external start-up systems.
PL
W pracy przedstawiono zagadnienia związane z rozruchem silników prądu przemiennego w układach o dużym momencie obciążenia. Pokazano wyniki pomiarów prądu, napięcia i mocy podczas rozruchu trzech typów silników: asynchronicznego synchronizowanego z rozrusznikiem rezystorowym, asynchronicznego synchronizowanego z rozrusznikiem elektromagnetycznym, synchronicznego wzbudzanego magnesami trwałymi. Na podstawie wyników pomiarów stwierdzono, że można zastosować bezpośredni rozruch silnika synchronicznego z magnesami trwałymi i wyeliminować zewnętrzne układy rozruchowe.
EN
The paper presents idea and implementation of the control of synchronous motor-synchronous generator machines set used for supplying the high-voltage test station in the electrical equipment repair and service plant. In the excitation circuits of both machines the microprocessor-controlled excitation units were used. Possibilities of generator output voltage regulation by the field current control in the synchronous state of operation were introduced. Simulation model of Matlab-Simulink and results of simulation research was shown. Exemplary realization was disclosed. Verification measurements of the real machines set in the start-up process and synchronous state of operation were presented and discussed.
PL
W artykule przedstawiono realizację sterowania zespołem napędowym silnik synchroniczny - generator synchroniczny przeznaczonym do zasilania stacji prób wysokonapięciowych. W obwodach wzbudzenia obu maszyn zastosowano mikroprocesorowo sterowane bloki zasilania wzbudzenia. Przedstawiono możliwości sterowania napięciem wyjściowym. Zamieszczono model symulacyjny oraz wyniki badań symulacyjnych. Zaprezentowano przykładowe wdrożenie. Przedstawiono wyniki pomiarów w układzie rzeczywistym.
PL
W artykule udowodniono słuszność wyboru silnika synchronicznego wzbudzanego magnesami trwałymi o rozruchu bezpośrednim (GZM-1612L) zamiennego montażowo za silnik asynchroniczny synchronizowany (SASf-1612LX). Wywodu tego dokonano poprzez porównanie właściwości eksploatacyjnych obu maszyn o tej samej mocy znamionowej na wale, tj. 3200 kW. Porównaniom poddano właściwości rozruchowe, przeciążalność, sprawność oraz obsługowość obu maszyn.
EN
This article presents the pertinence of choosing a line start permanent magnet synchronous motor (GZM-1612L) replacement assembly of synchronized asynchronous motor (SASf-1612LX). This is done by comparing the operating properties of both machines with the same rated power on the shaft, as 3200 kW. The starting current, overloading, efficiency and maintenance of both machines are compared.
PL
W artykule przedstawiono wyniki wstępnej identyfikacji parametrów jednego z pierwszych prototypów wielobiegunowego silnika synchronicznego z magnesami trwałymi (PMSM) budowanego przez INiME KOMEL. Wartości wstępnie oszacowanych parametrów, uzupełniające dane techniczne silnika podawane przez producenta, pozwalają na zbudowanie zastępczego modelu matematycznego trakcyjnego napędu elektrycznego z takim silnikiem. Dzięki temu modelowi na drodze symulacji komputerowej możliwe jest przeanalizowanie pod względem spodziewanej efektywności energetycznej napędu pewnego przykładowego autobusu elektrycznego, rozumianej jako energia zużywana i/lub akumulowana w czasie trwania późniejszego testu drogowego rzeczywistego pojazdu, polegającego na przejeździe zadanego odcinka drogi w sposób zgodny z wymaganiami standardu SORT.
EN
The article presents the results of the preliminary parameter identification in one of the first prototypes of a multipolar synchronous motor with permanent magnets (PMSM), currently constructed by INiME KOMEL. The values of these initially estimated parameters, supplementing the motor’s technical data provided by the manufacturer, allow to build a substitute mathematical model of an electric traction drive with such a motor. Thanks to this model, on the way of computer simulation it is possible earlier to analyze in terms of expected energy efficiency of the electric bus drive with such an engine, understood as energy consumed and/or accumulated during the subsequent road test of a real vehicle, the course of a later road test of such a vehicle, relies on passing a given road section in a manner consistent with the requirements of the SORT standard.
PL
W pracy przedstawiono analizę najważniejszych parametrów użytecznych silnika z magnesami trwałymi i z uzwojeniem skupionym, który zaprojektowano do napędu pojazdów elektrycznych i hybrydowych. Dla zaprojektowanej konstrukcji prototypu silnika synchronicznego z magnesami umieszczonymi wewnątrz rdzenia wirnika (IPMSM) przedstawiono jego najważniejsze zalety. Zaprojektowany silnik o znamionowej mocy 80kW charakteryzuje się niskimi stratami mocy w magnesach i żelazie oraz momentem zaczepowym nie większym niż 0.98Nm.
EN
The article presents the results of basic parameters of a permanent magnet motor with concentrated winding in the electric /hybrid vehicle application. The potential benefits resulting from the use an interior permanent magnet synchronous motor (IPMSM) are presented. The 80kW IPMSM is characterized by low magnet losses and iron losses and the cogging torque is not higher than 0.98Nm.
PL
Zbadano zjawiska towarzyszące zwarciom zwojowym w uzwojeniu stojana silnika LSPMSM. Badania zrealizowano przy użyciu modelu polowo-obwodowego badanego silnika. Wykonano obliczenia dla kilku przypadków zwarć w jednej z faz uzwojenia stojana. Zwarcia różnią się rozległością i wartością rezystancji punktu zwarcia. Zjawiska występujące w silniku na skutek zwarcia zwojowego pokazano porównując wybrane dwa przypadki: zwarcie czterech zwojów i całej cewki dla niemal zerowej wartości rezystancji punktu zwarcia. W obu przypadkach zwarcie następuje podczas pracy obciążonego znamionowo silnika zasilanego symetrycznym i sinusoidalnym układem napięć trójfazowych. Z wyników obliczeń polowo-obwodowych wyznaczono przebiegi czasowe prędkości obrotowej, momentu elektromagnetycznego, prądów fazowych stojana, prądu w zwojach zwartych, prądów w prętach klatki wirnika oraz mocy chwilowej pobieranej przez uszkodzony silnik. Analiza uzyskanych wyników wskazuje na możliwość wykorzystania pomiaru pobieranej mocy chwilowej do wczesnego wykrywania zwarcia zwojowego.
XX
The phenomena accompanying the coils short circuits in the stator winding of the Line Start Permanent Magnet Synchronous Motor (LSPMSM) were investigated. The tests were carried out using a field-circuit mathematical model of the motor. Calculations were performed for several cases of short-circuits in one of the phases of the stator winding. Short circuits differ in the extent and value of the fault point resistance. The phenomena occurring in the motor due to a coil shorting are shown comparing the selected two cases: shorting of four turns and shorting of the entire coil for almost zero resistance of the fault point. In both cases, the short-circuit occurs when the motor is working with nominal load powered by a symmetrical and sinusoidal three-phase voltage system. The time characteristics of rotational speed, electromagnetic torque, stator phase currents, currents in short circuited turns, currents in the rotor cage bars and instantaneous power of damaged motor were determined from the results of the field-circuit calculations. The analysis of the obtained results indicates the possibility of using the measured instantaneous power of the motor for early detection of the coil shorting.
PL
W pracy rozpatrywano zasady interdyscyplinarnego modelowania procesów nieustalonych w zespole elektrycznym. Składa się on z napędów z silnikami synchronicznymi o złożonej transmisji ruchu, które są zasilane z transformatora mocy. Wały napędowe silników przedstawiono jako ciągły układ o rozłożonych parametrach mechanicznych z uwzględnieniem sprężystości układu transmisji ruchu. Równania stanu elektrycznego oraz dyskretyzowane równania stanu mechanicznego przedstawiono w postaci Causze’go, które rozwiązano wykorzystując metody numeryczne. Wyniki symulacji komputerowej przedstawiono w postaci graficznej.
EN
In the paper the principles of interdisciplinary modelling of transient processes in an electrical set are considered. This electrical set consists of synchronous motors with a complex transmission of mechanical power and power transformer which energizes the motors. Transmission shafts of the motors are described as the system with the continuously distributed mechanical parameters taking into account the elasticity of transmission of mechanical power. Equations of electrical state and digitized equations of mechanical state are given in Cauchy’s form and solved using numerical methods. Results of computer simulations are presented in a graphic form.
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.