Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  material-energy inputs
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W pracy oceniono technologię produkcji grochu zielonego w gospodarstwie rolnym pod względem skumulowanych nakładów materiałowo-energetycznych w latach 2004 i 2006. Zakres badań obejmował ocenę energochłonności skumulowanej poszczególnych zabiegów oraz analizę ich struktury. Do obliczeń energochłonności produkcji grochu zielonego na konserwy zastosowano metodę opracowaną w IBMER oraz wykorzystano literaturę i wyniki badań własnych. Nakłady materiałowo-energetyczne przeanalizowano i oceniono z uwzględnieniem czterech strumieni energii: uprzedmiotowionej w ciągnikach, maszynach, częściach zamiennych i materiałach wykorzystywanych do napraw, bezpośrednim nośniku energii, którym jest paliwo, pracy ludzkiej oraz w materiałach i surowcach. Największą energochłonność skumulowaną stwierdzono w materiałach i surowcach do produkcji grochu zielonego: 61,5% w 2004 r. i 62,5% w 2006 r. Przeanalizowano również udział energii skumulowanej, wydatkowanej na poszczególne zabiegi (tj. prace maszynowe, takie jak: uprawa gleby, nawożenie, siew, ochrona, zbiór i transport). Największą energochłonność skumulowaną uzyskano podczas zbioru grochu, gdzie jej średnia wartość wyniosła 4485 MJ·ha-1 i stanowiła 44,1%. Na podstawie uzyskanej wartości energetycznej z plonu grochu i wartości zużytej energii obliczono wskaźnik efektywności energetycznej produkcji grochu zielonego przeznaczonego na konserwy, który wyniósł 1,01 w 2004 r. i 0,97 w 2006 r.
EN
The study evaluated technology of green pea production in the farm, in respect of cumulated material and energy inputs in years 2004 and 2006. The scope of research included evaluation of cumulated energy consumption for particular operations and an analysis of their structure. To calculations of energy consumption in green pea production for the canned food, the method elaborated by IBMER was applied, as well as the literature data and results of own investigations were used. The material-energy inputs were analysed and evaluated, considering four streams of energy: objectified in the tractors, machines, spare parts and materials used to repairs, in direct energy carrier (the fuel), in the human labour, and in the materials and raw materials. The highest cumulated energy consumption was statred in materials and raw materials to green pea production: 61.5% in 2004, and 62.5% in 2006. The share of cumulated energy expended on particular operations (i.e. machinery works, such as soil tillage, fertilization, sowing, plant protection, harvest and transport) was analysed, too. The highest cumulated energy consumption was obtained during harvesting of pea, where its average value reached 4485 MJ·ha-1, making 44.1%. On the basis of determined energetic value for the pea yield and value of consumed energy, an energetic efficiency index was calculated for production of green pea provided for canned food; it amounted to 1.01 and 0.97 in years 2004 and 2006, respectively.
PL
Przedstawiono zaktualizowaną metodykę oceny energochłonności produkcji rolniczej oraz sposób badania intensywności organizacji produkcji. Nakłady materiałowo-energetyczne wyrażono w jednostkach fizycznych, pieniężnych oraz umownych jednostkach zbożowych (JZ) i energetycznych (GJ). Metodykę zaprezentowano na podstawie danych dotyczących gospodarstwa rodzinnego o powierzchni 44 ha UR.
EN
An actualized methodology to evaluating energy consumption in agricultural production as well as the manner of investigating intensity of production organization were presented. Material and energy inputs were expressed in physical and monetary units, conventional cereal units (CU) and energetic units (GJ). Methodology was described on the basis of data referred to a family farm of the area 44 ha agricultural land (AL).
PL
W pracy oceniono produkcję ziemniaków w gospodarstwach rolnych pod względem skumulowanych nakładów materiałowo-energetycznych w latach 2006-2008. Zakres badań obejmował analizę i ocenę technologii produkcji ziemniaków w aspekcie energochłonności poszczególnych zabiegów oraz ich struktury. Oceniono energię skumulowaną w czterech strumieniach: maszynach, paliwie, robociźnie oraz materiałach i surowcach. Największą energochłonność skumulowaną stwierdzono w materiałach i surowcach do produkcji ziemniaków - 60,1% w gospodarstwie I i 59,1% w gospodarstwie II. Przeanalizowano również udział energii skumulowanej, wydatkowanej na poszczególne zabiegi (prace maszynowe), tj.: uprawę gleby, nawożenie, sadzenie, pielęgnację mechaniczną, ochronę, zbiór i transport. Największą energochłonność skumulowaną uzyskano podczas zbioru ziemniaków w gospodarstwie I, gdzie jej średnia wartość wyniosła 3 688 MJ x ha-1, a w II - podczas transportu ziemniaków z plantacji do przechowalni gospodarstwa - 4 559 MJ x ha-1. Na podstawie uzyskanej wartości energetycznej z plonu ziemniaków i wartości zużytej energii obliczono wskaźnik efektywności energetycznej produkcji ziemniaków, który w gospodarstwie I wyniósł 2,15, a w gospodarstwie II - 2,00.
EN
Production of the potatoes was evaluated in respect of cumulated material and energy in-puts. The study, conducted within 2006-2008 on two farms, analysed potato production in aspect of the energy inputs on particular technological treatments as well as their structure. The cumulated energy consumption was considered in four streams: machines, fuel, human labour, material and raw-materials. The highest cumulated energy consumption was stated in the materials and raw-materials used to potato production, amounting to 60.1% in the farm I, and 59.1% in farm II. The share of cumulated energy was also analysed, as expended on particular technological treatments (machine works), i.e. the soil tillage, fertilization, planting, mechanical cultivation, plant protection, harvesting and transport. The highest cumulated energy consumption was observed during potato harvesting in the farm I, where its average value reached 3 688 MJ x ha-1, whereas in the farm II - during transporting potatoes from the field to storage on the farm - 4 559 MJ ha-1. On the basis of energy obtained from the yield of potatoes and the value of energy consumed, an index of energy efficiency at potato produc-tion was calculated; this index amounted to 2.15 and 2.00 for the farms I and II, respectively.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.