Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 26

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
This article is a continuation of the Authors’ study on the ways to ensure the quality and safety of aeronautical data and information. This time, however, the legal requirements for aeronautical data and information were briefly described and then the concept of purpose and scope of Shewhart control charts’ implementation, presented in [2], was broadened and it was proposed to refer the calculated upper (GLK) and lower (DLK) control limits to the requirements set out in the legal specification including in particular the accuracy values out of the Harmonised List from the Eurocontrol Specification [13]. In order to illustrate the proposed modification, an example of such a card for the measured aeronautical obstacles was presented, considering two cases: that these obstacles are located in Area 3 and in Area 2. Analysed issues will be the subject of Authors’ further study.
PL
Artykuł stanowi kontynuację prac Autorów nad zagadnieniem zapewnienia jakości i bezpieczeństwa danych i informacji lotniczych w całym procesie ich tworzenia, gromadzenia, przetwarzania i publikacji. Tym razem jednak krótko scharakteryzowano wymagania prawne, dotyczące danych i informacji lotniczych, a następnie rozszerzono koncepcję celu i zakresu wykorzystania kart kontrolnych Shewharta, przedstawioną w [2] na ich praktyczną implementację i zaproponowano odniesienie wyznaczonej górnej (GLK) i dolnej (DLK) granicy kontrolnej do wymagań, określonych prawnie, w tym w szczególności konkretnych wartości dokładności, pochodzących ze Zharmonizowanej Listy Specyfikacji Eurocontrol [13]. W celu zobrazowania zaproponowanej modyfikacji przedstawiono przykład takiej karty dla pomierzonych przeszkód lotniczych, rozpatrując dwa przypadki: iż przeszkody te zlokalizowane są w strefie 3 (lotniska) oraz w strefie 2 (w granicach lotniska). Zagadnienia te będą przedmiotem dalszych prac Autorów.
EN
The article is a continuation of the Author’s study on the ways to ensure the quality and safety of aeronautical data and information in the entire process of those data and information creation, collection, processing and publication. This time, however, the emphasis was placed on the possibility to use the DMAIC methodology for diagnostics of potential incompatibilities in aeronautical data request process. At the beginning the DMAIC methodology was presented and the aeronautical data and information, as well as the aeronautical data chain, were described. The Author paid special attention to the data request process, as it is considered to be the most critical chain’s stage. The proceeding diagram for this process, based on valid legal requirements, was elaborated and described. Then the concept of DMAIC methodology application was presented together with the proposed changes in the mentioned proceeding diagram. Finally, regarding the FMEA analysis, presented in one of the previous articles [19], the new values of FMEA rating scales for: consequence of failure - variable S, likelihood of failure - variable R and the most important one - the ability to the detect the problem - variable W were estimated. At the end, conclusions were drawn. The analysed issues will be subject of Author’s further study.
PL
Artykuł stanowi kontynuację prac Autorki nad zagadnieniem zapewnienia jakości i bezpieczeństwa danych i informacji lotniczych w całym procesie ich tworzenia, gromadzenia, przetwarzania i publikacji. Tym razem jednak skoncentrowano się na możliwości wykorzystania metodyki DMAIC do diagnostyki potencjalnych niezgodności w procesie zamawiania danych lotniczych. Na początku krótko przedstawiono metodykę DMAIC oraz opisano dane i informacje lotnicze, jak również łańcuch danych lotniczych. Główny nacisk położono na proces zamawiania danych, jako iż właśnie ten etap łańcucha jest uważany za najbardziej krytyczny. Na bazie obowiązujących przepisów prawnych opracowano i opisano schemat postępowania dla wspomnianego procesu. Następnie przedstawiono koncepcję wykorzystania metodyki DMAIC wraz z proponowanymi zmianami do wspomnianego schematu postępowania. Na koniec, w odniesieniu do analizy FMEA, opisanej w jednym z poprzednich artykułów [19], wyznaczono nowe wartości ocenianych w FMEA kryteriów: konsekwencji wystąpienia niezgodności - zmienna S, prawdopodobieństwa wystąpienia niezgodności - zmienna R oraz najważniejszego - poziomu wykrywalności niezgodności - zmienna W. Wyciągnięto wnioski. Zagadnienia te będą przedmiotem dalszych prac Autorki.
EN
Aircraft operations performed in aerodrome traffic are characterized by special aerodynamic, navigational and operational conditions. According to statistical analysis of aircraft accidents and incidents, take-off and departure as well as approach and landing operations are particularly dangerous. One of the serious hazards, whose scale of occurrence has recently significantly increased, are the events of dazzling pilots with the laser beam. In this article, the identification of these hazards and the analysis of the safety risk was performed. Then a study of legal regulations concerning the protection of the aerodrome surroundings area against the laser emission was carried out. Based on the obtained results, the necessity to increase the effectiveness of practical laser beam sources identification was stated. For this purpose, utilization of unmanned aerial vehicle (UAV), which, when properly equipped in telematic devices, will be an unmanned aerial system (UAS) for detecting laser beam sources, was proposed. In the following part, analysis and research on practical aspects of the proposed concept’s implementation were carried out, specifying potential chances and threats of their implementation.
4
Content available remote Problematyka bezpieczeństwa informacyjnego w systemach wymiany danych lotniczych
PL
W artykule zaprezentowano zagadnienia związane z analizą otoczenia telekomunikacyjnego transportu lotniczego. Opisano istotę danych i informacji lotniczych oraz scharakteryzowano rozwiązania telekomunikacyjne realizujące ich transmisję. Przedstawiono podstawowe kwestie związane z migracją sieci wykorzystujących protokół X.25 do sieci wykorzystujących w warstwie sieciowej protokół IP. Dokonano analizy zagrożeń w systemach wymiany danych lotniczych. Przeanalizowano wybrane aspekty przeciwdziałania zagrożeniom, które mogą być istotnym czynnikiem wpływającym na bezpieczeństwo funkcjonowania systemu transportu lotniczego. Szczególna uwagę zwrócono na zagrożenia i mechanizmy przeciwdziałające tym zagrożeniom, dla stałej lotniczej sieć telekomunikacyjna pracującej z wykorzystaniem stosu protokołów TCP/IP. Przedstawiono model bezpieczeństwa informacyjnego systemu wymiany danych lotniczych wykorzystując zalecenia budowy systemu zarządzania bezpieczeństwem informatycznym.
EN
The article presents issues related to the analysis of the environment of telecommunications by air transport. The essence of aeronautical data and information has been described and telecommunications solutions for their transmission have been characterized. The basic issues related to network migration using X.25 protocol are presented to the networks using the IP protocol in the network layer. An analysis of threats in aeronautical data exchange systems. Some selected aspects of counter threats, which may be an important factor affecting the safety of the air transport system, have been analyzed. Particular attention has been paid to the treats and mechanisms that counteract these threats, for the aeronautical telecommunications network working on the TCP / IP protocols. The model of information security of the air data exchange system was introduced using the recommendations of building an IT security management system.
PL
Artykuł stanowi kontynuację prac autorów nad sposobem zapewnienia jakości i bezpieczeństwa danych oraz informacji lotniczych w całym procesie ich tworzenia, gromadzenia, przetwarzania i publikacji. W jego treści krótko scharakteryzowano dane geoprzestrzenne i podkreślono potrzebę ich regularnego pomiaru. Przedstawiono ogólną charakterystykę kart kontrolnych (Shewharta) i dokonano wyboru takiej karty dla mierzonych danych geoprzestrzennych, stosowanych w lotnictwie cywilnym. Następnie opracowano koncepcję wykorzystania wybranej karty kontrolnej Shewharta do diagnostyki niezgodności mierzonych danych geoprzestrzennych, załączając algorytm postępowania oraz przykład liczbowy. W podsumowaniu odniesiono się do uzyskanych wyników i zaproponowano dalsze kierunki prac badawczych, obejmujące w szczególności nawiązanie do wyznaczonych granic kontrolnych do wymagań i specyfikacji, zawartych w obowiązujących przepisach prawa lotniczego, z uwagą, że są one adekwatne do wymagań i specyfikacji oraz celu zastosowania w transporcie morskim.
EN
This article is a continuation of the Authors’ study on the ways to ensure the quality and safety of aeronautical data and information in the entire process of those data and information creation, collection, processing and publication. In its content a brief characteristic of geospatial data was placed and the necessity of their regular measurements was stressed. The general description of Shewhart control charts was presented and chart’s selection for the measured geospatial data used in civil aviation was made. Then the concept of selected Shewhart control chart’s utilization for diagnostics of measured geospatial data incompatibilities was developed, and operation algorithm as well as an example were attached. In the summary, references to the obtained results were made and further research directions were proposed, including, in particular, the reference of designated control limits to the requirements and specifications contained in the valid aeronautical law regulations, with a note that they are adequate to requirements and specifications as well as the purpose of use in maritime transport.
EN
This article is a continuation of the Authors’ study on the ways to ensure the quality and safety of aeronautical data and information in the entire process (considered as the supply chain) of those data and information creation, collection, processing and publication. In its content attention was paid to air traffic proactive safety management aa well as the need to manage identified incompatibilities. The risk assessment and tolerability matrices arising from ICAO specifications were presented, and then on their bases, the concept of such matrices determination for aeronautical data and information chain was developed. In addition, the criteria for consequences’/effects’ of incompatibilities appearance assessment related strictly to air transport were elaborated. In the summary directions for further analysis were pointed out, leading to carrying out a full risk assessment analysis of the discussed chain with the use of the FMEA method.
PL
Artykuł stanowi kontynuację prac Autorów nad zagadnieniem sposobu zapewnienia jakości i bezpieczeństwa danych i informacji lotniczych w całym procesie (rozpatrywanym jako łańcuch dostaw) ich tworzenia, gromadzenia, przetwarzania i publikacji. W jego treści zwrócono uwagę na proaktywne zarządzanie bezpieczeństwem w ruchu lotniczym oraz konieczność zarządzania zidentyfikowanymi niezgodnościami. Przedstawiono macierze oceny i tolerancji ryzyka zawarte w specyfikacjach ICAO, a następnie na ich podstawie opracowano koncepcję wyznaczenia takich macierzy dla łańcucha danych i informacji lotniczych. Ponadto opracowano kryteria oceny konsekwencji/skutków wystąpienia niezgodności w odniesieniu bezpośrednio do transportu lotniczego. W podsumowaniu wskazano kierunki dalszych prac, prowadzących do przeprowadzenia pełnej analizy oceny ryzyka omawianego łańcucha metodą FMEA.
7
Content available remote Analysis of aeronautical information potential incompatibility – case study
EN
This article is a continuation of the authors’ study on the ways to ensure the quality and safety of aeronautical data and information. In its content the Integrated Aeronautical Information Package was presented and its fundamental part AIP Poland was described. In addition, the docking guidance system A-VDGS, being an example of implementation of telematics system in air transport, was discussed as well as its requirements and schematic representation were attached. In the following part of the publication an analysis of AIP Poland in terms of the mentioned aircrafts’ docking systems was performed and a discrepancy between the requirements published in ICAO Annex 14 and published information for aerodrome EPWA was noticed. The indicated case of published incompatibility confirms the necessity to develop and implement a complex method of aeronautical data and information quality assurance at all stages of aeronautical data and information chain, which will be the subject of authors’ further study.
PL
Artykuł stanowi kontynuację prac Autorów nad zagadnieniem sposobu zapewnienia jakości i bezpieczeństwa danych i informacji lotniczych. W jego treści przedstawiono Zintegrowany Pakiet Informacji Lotniczych oraz szczegółowo opisano jego podstawową część, czyli AIP Polska. Ponadto omówiono system dokowania A-VDGS, będący przykładem zastosowania systemu telematyki w transporcie lotniczym. Przedstawiono wymagania z nim związane oraz rysunki poglądowe. W dalszej części publikacji dokonano analizy AIP Polska w zakresie wspomnianych systemów dokowania statków powietrznych, stwierdzając rozbieżność między wymaganiami opublikowanymi w Załączniku 14 ICAO i opublikowanymi informacjami dla lotniska EPWA. Wskazany przypadek opublikowanej niezgodności potwierdza konieczność opracowania i wdrożenia kompleksowej metody zapewnienia jakości danych i informacji lotniczych na wszystkich etapach łańcucha danych lotniczych, co będzie przedmiotem dalszych prac Autorów.
EN
The influence of potentially erroneous, incomplete or inaccessible aeronautical data and information on the occurrence of an accident or serious incident in air traffic and transport is enormous. Those data and information quality has a direct impact on flight operations’ safety. Moreover, much of the information provided, is the basis for planning and safe conduct of the flight and is used to achieve safety, regularity and efficiency of Air Traffic Management, so they must always be up to date and ready to use. In this paper the aeronautical data chain, described in one of the Eurocontrol specifications, was analysed. Then a proceeding diagram, compliant with holding true requirements, was elaborated, pointing out its weaknesses in terms of diagnosis of potential non-compliance that may occur during data request, origination, evaluation, preparation, distribution as well as its end use. In order to facilitate the detection of potential errors, diagnostics of potential incompatibilities’ effects and causes the risk analysis using FMEA method was conducted, giving as an output a rating of non-compliance importance based on the risk priority number (RPN).
PL
Wpływ przyczynowy potencjalnie błędnych, niekompletnych lub niedostępnych danych i informacji lotniczych na wystąpienie wypadku lub poważnego incydentu w ruchu lotniczym jest ogromny. Jakość tych danych i informacji ma bezpośrednie znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa wykonywania operacji lotniczych. Ponadto większość dostarczanych informacji stanowi bazę do planowania i bezpiecznego wykonania lotu, jak również jest wykorzystywana do zapewnienia bezpieczeństwa, regularności oraz efektywności zarządzania ruchem lotniczym (ATM), stąd też informacje te muszą zawsze być poprawne, aktualne i gotowe do użycia. W niniejszej publikacji przeanalizowano łańcuch danych lotniczych, przedstawiony w jednej ze specyfikacji Eurocontrol. Następnie opracowano schemat postępowania, zgodny z obowiązującymi wymaganiami, wskazując jego niedoskonałości w aspekcie diagnostyki potencjalnych niezgodności, które mogą wystąpić podczas zamówienia, tworzenia, ewaluacji, przygotowania, publikacji czy też końcowego wykorzystania danych i informacji lotniczych. Aby ułatwić wykrycie ewentualnych błędów oraz diagnostykę skutków i przyczyn potencjalnych niegodności, przeprowadzono analizę ryzyka z wykorzystaniem metody FMEA, uzyskując jako efekt zestawienie wag niezgodności w oparciu o liczbę priorytetu ryzyka (RPN).
9
Content available remote Koncepcja zarządzania jakością danych lotniczych
PL
Artykuł stanowi kontynuację prac autorów nad zagadnieniem sposobu zapewnienia jakości i bezpieczeństwa danych i informacji lotniczych, w całym procesie (rozpatrywanym jako łańcuch dostaw) tworzenia, gromadzenia, przetwarzania i publikacji danych i informacji lotniczych. Zaproponowano rozwiązania organizacyjne i systemowe, oparte na metodzie Six-Sigma i metodyce DMAIC oraz standardach międzynarodowych norm systemów zarządzania. Zgodnie z nimi zaproponowano przypisanie ról systemowych Six-Sigma w projekcie wdrażania i systemie zarządzania jakością danych i informacji lotniczych. Ponadto, odniesiono się do zagadnienia certyfikacji i wykazania obiektywnego dowodu zgodności z wymaganiami.
EN
The article is a continuation of the authors’ study on the ways to ensure the quality and safety of aeronautical data and information in the entire process (considered as the supply chain) of those data and information creation, collection, processing and publication. Organizational and system solutions, based on Six-Sigma method and DMAIC methodology as well as international standards on systems’ management were presented. According to them Six-Sigma system roles in implementation process and aeronautical data and information quality management system were assigned. Moreover, references to certification issues and objective evidence of compliance with requirements were made.
10
Content available remote Koncepcja procesu oceny jakości danych lotniczych
PL
Artykuł stanowi kontynuację prac autorów nad zagadnieniem zapewnienia jakości danych i informacji lotniczych. W jego treści zawarto krótki przegląd specyfikacji, rozporządzeń i norm z przedmiotowej dziedziny, zwracając uwagę na brak opisanych metod zapewnienia jakości, a następnie skoncentrowano się na zagadnieniu ocenyjakości danych i informacji lotniczych. Bazując na normie ISO19157, Informacja Geograficzna - Jakość danych, omówiono klasyfikację metod ewaluacji oraz schematycznie przedstawiono proces oceny jakości. W celu jednoznacznego stwierdzenia czy badane dane należy odrzucić czy uznać za spełniające wymagania jakościowe, zaproponowano rozszerzenie procesu oceny jakości, przedstawionego w normie. Ponadto poddano analizie zagadnienie zapewnienia jakości danych lotniczych, w aspekcie pewnych komponentów systemu zarządzania, adekwatnie do (zmieniających się) wymagań normy ISO 9001.
EN
The article is a continuation of the authors’ study on the ways to ensure the quality and safety of aeronautical data and information. Its contents includes a brief overview of the specifications, regulations and standards concerning examined issue and paying attention to the absence of described quality assurance methods, afterwards focusing on aeronautical data and information quality evaluation problem. Based on ISO19157 standard, Geographic Information - Data Quality, classification of data quality evaluation methods was presented and then quality evaluation process in a sequence of steps was shown. In order to clearly determine whether the audited data should be rejected or considered as meeting the quality requirements an extension to the quality evaluation process, featured in the standard, was presented. In addition, issues of aeronautical data quality assurance, in terms of certain management system’s components, adequately to the (changing) requirements of ISO 9001 standard, were analysed.
11
Content available remote The concept of a method ensuring aeronautical data quality
EN
The paper presents the concept of a method ensuring quality of aeronautical data. European Union (among others UE 73/2010) as well as international (among others ICAO Annex 15) regulations introduce a number of requirements regarding the quality and safety of aeronautical data. Those directives set up a complementary regulations system. However with their objective and scope they determine mainly the specifications and requirements that are to be implemented and compatible. Mentioned regulations also refer to selected international standards (e.g. ISO 19157), focused on quality and safety of geographic data and information. Nevertheless within the scope of considered regulations and norms no algorithms and methods of ensuring required quality in the process of aeronautical data collection and processing were determined. Taking into account the identified needs, authors proposed the application of statistical method for process quality management – six-sigma.
PL
Tematem publikacji jest koncepcja metody zapewnienia jakości danych lotniczych. Wspólnotowe (m.in. UE 73/2010) i międzynarodowe (m.in. Aneks 15 ICAO) przepisy prawne wprowadzają szereg wymagań dotyczących jakości i bezpieczeństwa danych lotniczych. Przepisy te, tworzą wzajemnie komplementarny system regulacji, ale swoim przedmiotem i zakresem określają głównie specyfikacje i wymagania, które podlegają obowiązkom wdrożenia i zapewnienia zgodności. Przepisy te odwołują się również do wybranych norm międzynarodowych (m.in. ISO 19157), których przedmiotem jest jakość i bezpieczeństwo danych i informacji geograficznych. Jednak w zakresie będących przedmiotem rozważań przepisów i norm nie określono algorytmów i metod zapewnienia wymaganej jakości w procesie gromadzenia i przetwarzania danych lotniczych. W odniesieniu do stwierdzonych potrzeb, autorzy zaproponowali zastosowanie statystycznej metody zarządzania jakością procesu – Six-Sigma.
PL
W artykule omówiono zagadnienia bezpieczeństwa i jakości informacji w oparciu o standardy systemów zarządzania przedstawione w normach ISO. Zdefiniowano atrybuty bezpieczeństwa danych, a następnie opisano System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji – SZBI oparty na modelu PDCA. W dalszej części publikacji przeanalizowano problem oceny jakości danych, przedstawiając klasyfikację metod jej ewaluacji oraz schemat procesu oceny. W części końcowej omówiono zagadnienie zarządzania ryzykiem, będące częścią składową kompleksowego podejścia do zarządzania bezpieczeństwem informacji.
EN
This article discusses the issues of information safety and quality, based on ISO standards for management systems. In its contents attributes of data safety were defined and then the Information Safety Management System based on the PDCA model was described. In the following part of the paper the problem of data quality evaluation was analyzed, classification of data quality evaluation methods was presented and then the diagram of quality evaluation process was shown. Finally the issue of risk management, being a part of comprehensive approach to information safety management was discussed.
13
PL
W artykule zaprezentowano i omówiono ogólne podejście do zagadnienia bezpieczeństwa danych i informacji. Ponadto szczególną uwagę zwrócono na atrybuty jakościowe danych i innfurmacji lotniczych, których opis bazuje na standardach zawartych w załącznikach do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, rozporządzeniach Komisji Europejskiej, specyfikacjach Eurocontrol oraz standardach ISO. Następnie opisano System wspólnego podejmowania decyzji w porcie lotniczym (A-CDM), opierający swe działanie na wymianie informacji, a jednocześnie staanowiący jedno ze źródeł danych dla zaawansowanych systemów zarządzania wykonywaniem operacji w ruchu lotniczym takich jak AMAN, DMAN czy A-SMGCS. Zwrócono uwagę na fakt, iż jakość daanych operacyjnych i informacji lotniczych znacząco determinuje bezpieczeństwo i punktualność wyykonywania operacji lotniczych w ruchu lotniskowym, a na jakość danych i informacji lotniczych należy zwrócić uwagę na wszystkich etapach łańcucha danych lotniczych (także ich zamawiania czy tworzenia). W przedmiocie rozważań otwarte pozostaje chociażby pytanie jak szacować wiarygodność wprowadzanych do systemu danych. Zagadnienie to oraz koncepcja zintegrowanego zapewnienia bezpieczeństwa operacyjnych danych lotniczych będą przedmiotem dalszej pracy autorów, łączącej zasady, metody, rozwiązania i algorytmy określone w odpowiednich standardach ICAO, przedmiotoowych specyfikacjach, rozporządzeniach i normach ISO.
EN
The article presents and describes the general approach to data and information safety. Moreover, special attention was paid to the quality attributes of aeronautical data and information, that are described based on the standards contained in the Annexes to the Convention on International Civil A viation, European Commission regulations, Eurocontrol specifications and ISO standards. Afterwards Airport Collaborative Decision Making system (A-CDM) was described, that bases its functioning on information exchange and at the same time constitutes one of the data sources for advanced air traffic operations' management systems such as AMAN, DMAN or A-SMGCS. Attention was drawn to the fact that the quality of operational data and aeronautical information greatly determine the safety and punctuality of flight operations, and that attenntion to aeronautical data and information quality must be paid at all stages of the aeronautical data chain (including their ordering or creation).The discussion remains open on how to evaluate the credibility of the data entered into the system. This issue and the concept of assuring integrated safety of operational aeronauutical data will be the subject of authors' further work, uniting principles, methods, solutions and algorithms described in corresponding ICAO standards, specifications, regulations and ISO standards.
PL
W artykule zaprezentowano i omówiono atrybuty bezpieczeństwa informacji, bazując na standardach zawartych w załącznikach do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym oraz standardach ISO. Następnie opisano System wspólnego podejmowania decyzji w porcie lotniczym (A-CDM), opierający swe działanie na wymianie informacji, a jednocześnie stanowiący jedno ze źródeł danych dla zaawansowanych systemów zarządzania wykonywaniem operacji w ruchu lotniczym. Aby wymiana i przetwarzanie informacji lotniskowych mogły się odbywać w należyty sposób rozważono zagadnienie bezpieczeństwa danych lotniczych i operacyjnych, w aspekcie kryteriów klasyfikacji i wymagań dotyczących poziomów spójności dla poszczególnych klas danych oraz wymaganie stosowania matematycznych algorytmów Cyklicznej Kontroli Nadmiarowej. Na koniec podjęto próbę określenia którą klasę danych przyjąć i który algorytm CRC wybrać jako adekwatne do potrzeb służb operacyjnych portu lotniczego. Uzyskane wyniki wykazały, że do zagadnienia zapewnienia bezpieczeństwa zintegrowanych lotniskowych danych operacyjnych należy podejść odpowiednio szeroko, integrując zasady, metody, rozwiązania i algorytmy określone odpowiednio w standardach ICAO i normach ISO, co będzie przedmiotem dalszej pracy autorów.
EN
The article presents and discusses the attributes of information security, based on standards contained in the Annexes to the Convention on International Civil Aviation and ISO standards. Subsequently it describes Airport Collaborative Decision Making (A-CDM) System, basing on information exchange and being one of the data sources for advanced air traffic operation systems. In order to assure proper airport data processing and exchange, the aspect of data security was considered, and what followed classification criteria and requirements for data consistency levels in particular classes as well as requirement of CRC application were described. At the end an attempt to determine which data class and which CRC algorithm are to be chosen as adequate to the airport’s operational services needs was made. The results showed that the issue of ensuring integrated airport’s data security must be approached in a complex way, integrating principles, methods, solutions and algorithms defined in ICAO and ISO standards, which will be the subject of authors’ future study.
15
Content available remote Functional analysis of a selected airport’s system
EN
In this paper two selected airport’s systems (Flight Information System and Public Address Voice Annunciation) are defined and described. Then they are used to create an integrated unit, with the presentation of its way of functioning and a schematic picture. The author names main purposes of the integration process, serving to counteract negative consequences arising from implementation of the increasing number of systems on transport objects. In the following part of the article functional analysis of the integrated unit is carried out, defining system’s possible states of work and relations between them. Utilization of mathematical apparatus allows to calculate probabilities of system staying in the respective states, as well as system’s time indexes. Presented results are a fundament for the further analysis of this matter.
PL
W artykule zdefiniowano i opisano dwa wybrane systemy portu lotniczego (System Informacji Lotniczej oraz Dźwiękowy System Ostrzegawczy), a następnie stworzono z nich jednostkę zintegrowaną, przedstawiając jej sposób funkcjonowania oraz rysunek poglądowy. Ponadto zaprezentowano główne cele procesu integracji, służącego przeciwdziałaniu negatywnym konsekwencjom instalowania coraz większej liczby systemów w obiektach transportowych. W dalszej części artykułu przeprowadzono analizę funkcjonalną systemu zintegrowanego, nazywając stany w jakich może on przebywać oraz zachodzące między nimi relacje. Wykorzystanie aparatu matematycznego pozwoliło określić prawdopodobieństwa pozostawania systemu w zdefiniowanych stanach oraz wyznaczyć wybrane wskaźniki czasowe. Przeprowadzone rozważania stanowią podstawę do dalszej analizy tego problemu.
16
Content available Airport’s electronical systems integration
EN
The paper pays attention to the increasing number of systems working on transport objects, as well as to the results of their implementation. System integration is proposed as one of the ways to increase functionality and safety of transport telematic systems. The paper defines and describes integration process and names its main purposes. In a similar way it presents two selected airport’s systems, used as an example in order to show the influence of integration and the difference between independent subsystems and the integrated unit. At the same time it pays special attention to benefits arising from integration according to limitation of systems’ inputs and outputs, which results in limitation of unnecessary repetitions of the same information as well as to repetitions of the same algorithms (elaborations of system’s outputs) in different subsystems. Finally effects of subsystems’ integration are presented according to the telematic services they realise.
EN
The paper presents a measurement system developed for determination of frequency characteristics of functional blocks used in precise automated AC impedance bridges. The paper presents the design assumptions, construction and results of investigation of the system detailing a range of tests necessary to assess its metrological properties.
PL
Przedstawiono system pomiarowy przeznaczony do wyznaczania charakterystyk częstotliwościowych bloków funkcjonalnych stosowanych w precyzyjnych automatycznych mostkach impedancji. Przedstawiono założenia, konstrukcję oraz wyniki badań systemu pozwalające ocenić jego podstawowe właściwości metrologiczne.
PL
Dla wielu pomiarów w dziedzinie napięcia elektrycznego i rezystancji wymagana jest spójność pomiarowa do wzorców pierwotnych. Stanowiska pomiarowe, wykorzystujące wzorce najwyższego rzędu, umiejscowione są w Narodowych Instytutach Metrologicznych. Wzorce pierwotne napięcia elektrycznego stałego i rezystancji, bazujące na kwantowym efekcie Josephsona i kwantowym efekcie Halla, pozwalają odtwarzać jednostkę wyłącznie w oparciu o niezmienne stałe fizyczne. Wszystkie kwantowe wzorce pierwotne mają równy i najwyższy status w hierarchii wzorców, nie ma więc potrzeby przeprowadzania porównań w celu zapewnienia spójności pomiarowej, przeprowadza się je jednak dla udowodnienia poprawności przeniesienia jednostki na wzorce niższego rzędu. Artykuł przedstawia wyniki międzynarodowych dwustronnych porównań w dziedzinie napięcia i rezystancji, w których brało udział Laboratorium Wzorców Wielkości Elektrycznych Głównego Urzędu Miar.
EN
Traceability to primary standards is required for many measurements in the field of electrical voltage and resistance. These measurement systems are operated in National Metrology Institutes (NMIs). Primary voltage and resistance standards are based on quantum phenomena. Reproduction of these units is linked with physical constants. Conventional values of constants are worldwide approved. Primary standards have equal, highest status in standards hierarchy, so there is no possibility to calibration of them versus more accurate representations of units. In principle, quantum standards do not need comparisons for traceability. In reality, comparisons are required to demonstrate that calibrations are really correct. This article presents international comparison system on field of voltage and resistance measurement. Key, supplementary and bilateral comparisons are characterized. Results of this particular comparisons, where Laboratory of Electrical Quantities in Central Office of Measures in Poland has participated, are presented.
PL
Obecna definicja jednostki prądu, wiążąca ampera z wielkościami nieelektrycznymi, nie jest możliwa do odtworzenia w warunkach laboratoryjnych. Od wielu lat dąży się do wprowadzenia nowej, opartej na zjawiskach kwantowych definicji, zakładającej przepływ określonej ilości ładunku w czasie. Intensywne prace nad stworzeniem kwantowego wzorca prądu elektrycznego dla proponowanej nowej definicji, skupiają się na budowie układu współpracujących ze sobą tranzystorów jednoelektronowych, które potrafiłyby zapewnić odpowiednio duży prąd z bardzo małą niepewnością. Autorzy przedstawili zasadę działania jednoelektronowego tranzystora SET, wyniki prac związanych ze zwielokrotnieniem obecnie otrzymywanego prądu wyjściowego oraz korzyści, jakie dla światowej metrologii przyniesie przedefiniowanie jednostki prądu elektrycznego.
EN
The definition of the electric current, which binds ampere with non-electrical quantities, can not be reproduced in the laboratory. Because of this, the new, based on quantum phenomena definition is wanted. Electric current should be defined as number of elementary charges transported in a period of time. Intensive work to develop a quantum standard for the proposed new definition focus on building a system of cooperating single-electron transistors with sufficiently large current and very little uncertainty. This paper gives a basic knowledge about quantum metrology triangle, single-electron transistor and primary current standards and also shows the advantages of redefinition the ampere.
20
Content available remote Wybrane problemy mobilności społeczeństwa europejskiego
PL
Społeczeństwo europejskie staje się coraz bardziej mobilne. Ma też wyraźnie określone wymagania dotyczące dostępności. Poziom dostępność powinien zaspokajać potrzeby, umożliwiać osiągnięcie celu, tak więc dostępność to łącznik między potrzebami a ich zaspokojeniem. Mobilność i dostępność są postrzegane w kategoriach pozytywnych, są cechami pożądanymi w życiu codziennym. Współcześnie mobilność społeczeństwa polega na korzystaniu przede wszystkim z samochodów osobowych, które są środkiem transportu spełniającym postulaty dostępności, elastyczności i bezpośredniości. Ruchliwość społeczeństwa ewoluuje wraz ze zmieniającą się strukturą demografi czną. Obecnie najszybciej rosnącym segmentem populacji są ludzie starsi i to oni wyznaczą charakter dostępności usług transportowych. W nowych uwarunkowaniach demografi cznych defi nicje pojęć dostępność i mobilność będą wymagały nowego podejścia. Z pewnością samo przemieszczanie będzie musiało być w równowadze ze środowiskiem naturalnym oraz będzie się mieściło w ramach wyznaczonych przez przestrzeń.
DE
Mobilität ist ein in der gegenwärtigen Verkehrsdebatte häufi g verwendeter, überwiegend positiv besetzter Begriff. Mobilität dient als Mittel zur Befriedigung von Bedürfnissen und ist ein Mediator zwischen Bedürfnissen und deren Befriedigung. Im verkehrlichen Sinne bedeutet es die Fähigkeit oder Freiheit zur Bewegung und die tatsächlich realisierte Bewegung. Im Artikel werden die Begriffe Mobilität und Zugang besprochen, wird auch Mobilität vom europäischen Gesellschaft erwägt. Im Artikel wird auch der Einfl uss von der Alterstruktur des Gesselschafts auf die Mobilität überlegt.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.