Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  fair value
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Celem artykułu jest przedstawienie kluczowych rozwiązań w zakresie pomiaru i raportowania wartości dla właścicieli kapitału, której źródłem są aktywa niematerialne wykorzystywane przez przedsiębiorstwo. Na podstawie badań literatury przedmiotu i stanu rozwiązań formalnych wskazano na trzy, najważniejsze koncepcje, a w tym kalkulację ekonomicznej wartości kapitału, zastosowanie wartości godziwej w odniesieniu do niektórych pozycji bilansowych oraz raportowanie w formie pozafinansowych raportów zarządu udostępnianych interesariuszom organizacji. Każda z przywołanych koncepcji charakteryzuje się określonymi atrybutami, brak jest jednak na dzień dzisiejszy powszechnego konsensusu, co do ich hierarchii z perspektywy potrzeb zarządzania wartością i potrzeb interesariuszy.
EN
In this article the key solutions of shareholder measurement and reporting are presented. These solutions have been selected with correspondence to importance of immaterial assets. Three significant concepts are indicated: the economy value added, the fair value of some balance sheet items and the expanded nonfinancial reporting. Each one of mentioned concepts is characterized by specific attributes. At this time, there is no common consensus relative to their hierarchy and value based management requirements.
EN
One of the main parameters of the evaluation of financial position of entity is the level of total comprehensive income reported in financial reports. The study contains an overview of the other comprehensive income as the part of total comprehensive income. The research problem related to the significance of dates about the other comprehensive income ingredients for production entity management. The essence, arise reasons and main principles of the other comprehensive income in relating to the changes in own capital of entity was explained within the scope of law-regulated accounting. The paper concentrated on the producing tangible fixed assets problems.
PL
Jednym z najważniejszych parametrów charakteryzujących sytuację finansowa jednostki gospodarczej jest prezentowany w raportach finansowych poziom całkowitych dochodów. W artykule przedstawiono problematykę innych całkowitych dochodów wykazywanych w sprawozdaniu z całkowitych dochodów. Wyjaśniono istotę, przyczyny powstawania i zasady ustalania składników innych całkowitych dochodów na przykładzie jednostki produkcyjnej. Podkreślono znaczenie wartości godziwej, jako parametru wyceny w powstawaniu składników innych całkowitych dochodach z punktu widzenia przyrostu majątku oraz wyniku finansowego w następnych okresach. W analizowanych przypadkach skoncentrowano się na środkach trwałych produkcyjnych.
3
Content available Historic cost versus fair value
EN
The value of accounting registering based upon historic cost is a sure and checkable value, written in a document that certifies a property right upon a certain good, a debt right or a debt. Historic costs' evaluation consists in registering goods in-comings into the company's patrimony at their buying cost, namely their historic cost, with no further modification although the real value changes. Fair value is the foundation of IFRS referential which displays basic principles, largely inspired by US GAAP, although they are not mentioned by them. Fair value evaluation is opposed to the principle of prudence, one of the main principles of French accounting law (also taken over by Romanian accounting standards) owing to which only possible losses are registered while potential profits are ignored. The issues that occur refer to the impact of the evaluation according to the fair value upon the accounting data of the company, namely upon the balance sheet and the results account drawn out on the basis of the fair value registrations. At the same time, the evaluation according to the fair value has determined a new foundation in displaying a company's performance. This issue determines the following question: "Which is closer to the truth and more credible? A result calculated according to the fair value or one which is founded upon historic cost?".
PL
Wartość ewidencji księgowej oparta o koszt historyczny jest z pewnością wartością sprawdzalną, zapisaną w dokumencie, który poświadcza prawo własności do określonych dóbr, prawo do długu i dług. Ocena kosztu historycznego polega na ewidencji dóbr wchodzących w skład dziedzictwa przedsiębiorstwa po kosztach zakupu, mianowicie ich koszt historyczny bez dalszych modyfikacji, mimo że wartość rzeczywista zmienia się. Realna wartość rynkowa jest podstawą odniesienia IFRS, który przedstawia podstawowe zasady, szeroko proponowane przez US GAAP, chociaż nie są przez nich wspominane. Realna wartość rynkowa jest w opozycji do zasady przezorności, jednej z głównych zasad francuskiego prawa księgowego (przejętego także przez rumuńskie standard księgowe), zgodnie z którą tylko możliwe straty są ewidencjonowane podczas gdy potencjalne zyski są ignorowane. Podjęte zagadnienie odnosi się do wpływu oceny zgodnie z realną wartością rynkową na podstawie danych księgowych przedsiębiorstwa, mianowicie na podstawie bilansu i wyników księgowych otrzymanych na podstawie ewidencji realnej wartości rynkowej. Jednoczśnie, ocena na podstawie realnej wartości rynkowej określiła nowe podstawy w prezentacji wydajności przedsiębiorstwa. Zagadnienie warunkuje następujące pytanie: Które jest bliżej prawdy i bardziej wiarygodne? Wynik obliczony zgodnie z realną wartością rynkową czy ten oparty na koszcie historycznym?.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.