Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 54

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ekoprojektowanie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
W swojej książce „Designing Sustainable Packaging” Scott Boylston pisze, że „Produkt lub opakowanie reprezentuje 8% materiałów użytych, by je stworzyć” i ironicznie pyta: „Kto chciałby dostać posiłek zawierający mniej niż 10% jedzenia użytego do przygotowania tego posiłku?”. To obrazowe porównanie prowokuje do bardziej dosadnych pytań: czy wystarczy ekomodulacja, biorąca pod uwagę jedynie te 8%, czyli samo opakowanie? A jeśli nie, czego więcej nam trzeba?
PL
Przemysł opakowaniowy stoi przed wyzwaniem transformacji gospodarczej w kierunku modelu cyrkularnego, który obejmuje aspekty ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju. Powstają przepisy unijne, które nakładają nowe restrykcje, szczególnie w zakresie produkcji jednorazowych opakowań z tworzyw sztucznych. Dyrektywa SUP (Single-Use Plastics) jest konsekwencją tzw. strategii dla tworzyw, przy czym wcześniej prowadzono prace nad pakietem propozycji dotyczących gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ) i rozszerzonej odpowiedzialności producenta (ROP). Redukcja ilości powstających odpadów, często nieprzydatnych do recyklingu, wymaga wdrożenia kompleksowych rozwiązań w ramach długofalowej polityki kraju – edukacji ekologicznej, selektywnej zbiórki odpadów, skutecznego recyklingu i ekoprojektowania. Ważną kwestią jest podejmowanie decyzji, już we wstępnej fazie projektowania, które uwzględnią wymagania ochrony środowiska w całym cyklu życia produktu. Wśród rekomendowanych rozwiązań są m.in.: minimalizacja zużycia materiałów/energii, wydłużenie czasu życia produktu, umożliwienie łatwego demontażu, redukcja złożoności materiałowej czy stosowanie materiałów nadających się do recyklingu bądź odzyskiwanych z odpadów.
EN
The packaging industry is facing the challenge of an economic transformation to a circular model that encompasses environmental protection and sustainable development aspects. There are created the EU regulations, that impose new restrictions, especially in the field of the production of single-use plastic packaging. The SUP Directive (Single-Use Plastics) is a consequence of the so-called strategy for plastics, with previous work on the circular economy (CE) and extended producer responsibility (EPR) in packaging. Reducing the amount of generated waste, often useless for recycling, requires the implementation of comprehensive solutions such as being a part of the country’s long-term policy – environmental education, waste collecting system, effective recycling and eco-design. An important matter is to make decisions, already in the initial design phase, that take into account environmental protection requirements throughout the whole product life cycle. The recommended solutions include, among others, minimizing material/ energy usage, extending product life cycle, easy to disassemble, reducing material complexity or using recyclable/recykled materials.
PL
Dziś, kiedy zrównoważony rozwój i dbałość o ekologię są w centrum uwagi, znaczenie papieru rośnie. Ten naturalny materiał staje się największym bohaterem troski o naszą planetę. Właśnie to było ideą powstania niniejszego artykułu.
PL
W artykule przedstawiono dwa podstawowe wymogi stawiane produktom i ich elementom, takim jak opakowania, w kontekście jakości środowiskowej. Są to projektowanie zgodne z zasadami ochrony środowiska oraz właściwa komunikacja marketingowa w tym zakresie. Wskazano, iż elementy informacji, przekładające się na praktyczną realizację recyklingu są nie mniej istotne niż sama przydatność do ponownego użycia. Podkreślono, że dopasowanie komunikatu do możliwości percepcyjnych nabywcy jest odpowiedzialnością producenta.
EN
The text presents two basic requirements for the product and its components, such as packaging, in the context of environmental quality. These are design compliant with the principles of environmental protection and appropriate marketing communication in this area. It was pointed out that the information elements that affect the practical implementation of recycling are no less important than the re-usability alone. It was emphasized that matching the message to the buyer’s perceptive capabilities is the producer’s responsibility.
PL
Z punktu widzenia ochrony środowiska najlepszym opakowaniem jest takie, którego nie ma. Nieistniejące opakowanie gwarantuje bowiem brak powstania w przyszłości odpadu opakowaniowego, wymagającego zbiórki i dalszego zagospodarowania. To jednostronne spojrzenie nie ma oczywiście zastosowania w życiu codziennym.
EN
The aim of the article is to present the environmental effects of changes in material composition in selected internal combustion engines used in passenger cars using LCA analysis. The levels of energy consumption and emissions of pollutants related to material inputs occurring at the stage of engine production have been determined. The simplified LCA model presented in the paper shows the energy consumption and total CO2 and SO2 emissions on the basis of the mass of materials from which the engine is made. The research results presented in the paper give a picture of a modern passenger car engine on the basis of wear and the degree of recovery of materials used for its construction.
EN
Green Supply chain, Green Packaging, Eco-labels, and Eco-design strategies are concepts that are discussed frequently within scientific and political debates. Eco-design strategies for Lifecycle Design include the Eco-design Strategy wheel which presents eight Eco-design strategies: New concept development, Selection of low-impact materials, Reduction of materials usage, Optimization of production techniques, Optimization of distribution system, Reduction of impact during use, Optimization of initial lifetime, and Optimization of end-of-life system. This research investigates specifically the selection of low impact raw materials phase using the European Union as a benchmark to improve the Egyptian situation and aims to apply the closed loop cycle to the Egyptian Plastics Industry. Its goal is to enlight the way towards Sustainable and Circular economy system in Plastics manufacturing sector in Egypt while emphasizing the financial benefits from the Business and Marketing perspectives rather than the Environmental perspective only.
PL
Gospodarka obiegu zamkniętego rozumiana jest przez wielu wyłącznie jako zwiększanie odpowiedzialności za odpady i zwiększenie poziomów recyklingu. A przecież pierwszą zasadą jest unikanie wytwarzania, czyli zmniejszenie ilości odpadów. Połączenie nowoczesnego designu z ochroną środowiska ważne jest nie tylko dla twórców, projektantów i producentów, ale także dla konsumentów. Ekoprojektowanie zakłada takie wytwarzanie przedmiotów codziennego użytku, aby możliwe było ich późniejsze przetworzenie. Ale jak ekoprojektować skutecznie?
PL
Ekoprojektowanie (ecodesign) coraz częściej jest postrzegane jako niezbędny element działań dotyczących produktów w ramach gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ). Co istotne, koncepcja GOZ-u wymaga, aby projektować tak, żeby z jednej strony oddziaływanie produktu było jak najmniej uciążliwe dla społeczeństwa, gospodarki i środowiska, z drugiej zaś – żeby na wszystkich pozostałych etapach cyklu życia ułatwiać działania projektanta w taki sposób, aby miał zapewniony rynek na swoje produkty oraz surowce do jego stworzenia. Tylko wzajemne oddziaływanie i przenikanie się etapu projektowania z pozostałymi pozwoli na wdrożenie GOZ-u w odniesieniu do jak największej liczby produktów.
PL
Często słychać zasługujące na pełne poparcie głosy, że gospodarka o obiegu zamkniętym to wcale nie temat dotyczący odpadów, a już na pewno nie tylko ich. Zagadnienie to obejmuje bowiem cały cykl życia produktu.
13
PL
Gospodarka okrężna jest przedstawiana, jako praktyczne rozwiązanie kryzysu kurczących się zasobów planety. Rezerwy kluczowych zasobów, takich jak metale ziem rzadkich i minerałów są coraz mniejsze, a koszty poszukiwania i wydobycia surowców stale rosną. Gospodarka okrężna mogłaby pomóc ustabilizować niektóre z tych kwestii poprzez oddzielenie wzrostu gospodarczego od zużycia zasobów. Celem artykułu jest prezentacja podstawowych zasad gospodarki okrężnej.
EN
The circular economy is touted as a practical solution to the planet's emerging resource crunch. Reserves of key resources such as rare earth metals and minerals are diminishing, while exploration and material extraction costs are rising. A circular economy could help stabilise some of these issues by decoupling economic growth from resource consumption. The aim of the article is to present the basic principles of circular economy.
PL
W artykule przedstawiono automatyczną, wirową zaprawiarkę porcjową, która przeznaczona jest do zaprawiania ziarna siewnego zbóż zaprawami nasiennymi proszkowymi, zawiesinowymi i płynnymi, przy czym możliwe jest sekwencyjne stosowanie kilku rodzajów zapraw nasiennych, w tym biologicznych, dzięki zastosowaniu (opcjonalnie) kilku niezależnych układów dozujących i aplikujących zaprawę w postaci płynnej lub proszkowej. W niniejszej pracy szczególny nacisk położono na system odpylania w nowej generacji zaprawiarce porcjowej przeznaczonej do ziaren zbóż. Zakłada się, że do odpylania zaprawiarki nowej generacji zastosowane będą dwa niezależne systemy. Pierwszy system odpylania zasadniczego dotyczy odpylania komory wagi i pracuje w układzie otwartym. Drugi, autonomiczny system dotyczy odpylania komory zaprawiania i pracuje w układzie zamkniętym. W pracy zamieszczono schematy, podstawy teoretyczne oraz obliczenia. Ze względu na dużą wydajność zaprawiarki 3-8 [t · h-1] jest ona przeznaczona dla średnich i dużych gospodarstw rolnych oraz zakładów nasiennych (przedsiębiorstw przygotowujących materiał siewny).
EN
This paper presents automatic, innovative, whirl pickling machine of batch, which is designed for dressing of the seed grain by dressing: seed powder, water slurry and liquid, whereby it is possible to sequential use of several kinds of seed treatment, including biological, which is possible by use of application (optional) of few independent dosing systems and applying picling in liquid or powder form. The aim of the article is to present innovative design and operating parameters of new generation seed pickling machine. In this paper, the main emphasis is on dust collection system in dressing chamber and weighing chamber. The dust collection in dressing chamber in a closed system, hoverer the dust collection chamber weights in an open system. This schemas, theoretical basis, equation and calculations were shown in this paper. Due to the high performance of the pickling machine 3-8 [t · h-1] is designed for medium and large farms and seed plants (companies preparing seed).
PL
Tworzywa sztuczne w pojazdach samochodowych mają coraz większy udział w ogólnej masie auta. Szacuje się, że każde zmniejszenie o 10% masy auta powoduje obniżenie zużycia paliwa o 5-7%.
PL
Produkcja i użytkowanie pojazdów osobowych ma obecnie znaczący wpływ na środowisko. Wybór bardziej przyjaznych dla środowiska materiałów konstrukcyjnych, z których wytwarzany jest pojazd może w znaczący sposób ograniczyć jego wpływ na środowisko. Celem artykułu jest porównanie oddziaływania na środowisko zmian w projektowaniu samochodów osobowych za pomocą analizy cyklu życia (LCA). W artykule przedstawiono uproszczoną metodę LCA samochodu, która w ściśle określonych przypadkach, może być wykorzystana do analizy oddziaływań środowiskowych związanych z procesem wytwarzania w celu oceny wydajności ekologicznej nowych samochodów osobowych.
EN
The production and use of cars currently has a significant impact on the environment. The choice of more environmentally friendly materials to used in car production can significantly reduce its impact on the environment. The aim of the paper is to compare the environmental impact of changes in the design of cars based on the life cycle analysis (LCA). The paper presents a simplified LCA which in specific cases can be used to analyze the environmental impacts associated with the manufacturing process in order to evaluate the environmental performance of new cars.
PL
Artykuł dotyczy analizy roli aspektów ekologicznych w rozwoju i projektowaniu opakowań jednostkowych oraz ich wpływu na podejmowanie decyzji konsumenckich. W kolejnych rozdziałach podkreślono ekonomiczne i społeczne znaczenie ekologicznych trendów rynkowych oraz omówiono uwarunkowania rozwoju proekologicznych opakowań jednostkowych. Dokonano również charakterystyki aspektów ekologicznych w logistycznym łańcuchu opakowań jednostkowych ze szczególnym uwzględnieniem ekoprojektowania. Wskazano metody wspomagające proces projektowania opakowań ekologicznych oraz przedstawiono zasady oceny przydatności opakowań do recyklingu. Bazując na wynikach prowadzonych w Europie badań naukowych omówiono również wpływ opakowań ekologicznych na wybór produktu przez klienta. W związku z tym, zwrócono także uwagę na znaczenie ekomarketingu, jako czynnika podnoszącego konkurencyjność produktów.
EN
The paper concerns the analysis of the role of environmental aspects in the development and design of unitary packages and their impact on consumers' decision making. In the following chapters, the economic and social importance of eco-innovation have been highlighted and the development conditions of pro-ecological unitary packages have been discussed. Ecological aspects in the logistic chain of unitary packages with special emphasis on eco-design have also been characterised. Methods supporting the ecological packaging design process have been indicated and the rules of assessment of the suitability of the packaging for recycling have also been presented. Basing on the results of ongoing European based research, the impact of the ecological packaging on the customers' product choice have also been discussed. Therefore, the importance of the eco-marketing as a factor of the product's competitiveness increase have also been highlighted.
18
Content available Estimating recycling cost at product design stage
EN
The paper describes the current legal context of product recovery and recycling, and presents a method for estimating recycling cost at product design stage. Design assumptions are given for household appliances, taking into account end-of-life recycling. The authors describe also the selection of materials and joints which facilitate product disassembly for recycling purposes, as well as product disassembly methods, which are divided into destructive, partially destructive and non-destructive.
PL
W artykule opisano metodę szacowania kosztów recyklingu wyrobu na etapie jego projektowania. Przedstawiono założenia projektowe artykułów gospodarstwa domowego uwzględniające recykling po wycofaniu ich z eksploatacji. Opisano dobór materiałów i połączeń oraz demontaż wyrobów na potrzeby recyklingu. Przedstawiono sposoby demontażu wyrobów z podziałem na nieniszczący, częściowo niszczący oraz nieniszczący.
19
Content available Designing innovative products in terms of LCA
EN
The present work discusses the problem of creating products innovative in terms of ecology, so that they should have little impact on the environment. The paper presents the concept of eco-design development with the application of the LCA analysis, using a division into stages corresponding to the two parts of the product life cycle. The proposition involves solving the inverse problem of LCA as an element that allows us to perform a certain kind of optimization within the eco-design process.
PL
Metodę ekoprojektu można stosować zarówno w istniejących, jak i w nowych produktach. Aby zmniejszyć wpływ wyrobu na otoczenie w całym cyklu jego życia (od kolebki aż po grób – od wydobycia surowców do końca życia produktu), należy wypracować innowacyjne podejście do zintegrowanych kryteriów środowiskowych – usługi, towaru lub produktu. Ekoprojektowanie może zredukować wykorzystanie surowców, wyeliminować materiały niebezpieczne, ograniczyć zużycie wody oraz energii, zmniejszyć ilość zanieczyszczeń i odpadów, zwiększyć żywotność oraz wydajność produktu, jak również zapewnić zwiększenie potencjału ponownego wykorzystania i recyklingu. Projektowanie zgodnie z zasadami ekologii przyczynia się do lepszego wyboru materiałów i surowców (z uwzględnieniem ich odzysku oraz recyklingu), doboru optymalnego procesu produkcyjnego oraz środków transportu, odpowiedniego użytkowania i zamknięcia pętli cyklu życia produktu. Powstanie produktu musi być poprzedzone dokładną analizą w celu zmniejszenia jego wpływu na środowisko. Takie podejście sprawia, że ekoprojektowanie może przyczynić się do zmniejszenia kosztów transportu oraz zużycia surowców przez lepsze wykorzystanie materiałów uzyskanych z recyklingu, jak również do ograniczenia zużycia wody lub energii. Poszczególne fazy ekologicznego projektowania mogą doprowadzać do istotnych zmian na kolejnych etapach powstawania produktu. Pierwszy krok to wybór surowca – należy wziąć pod uwagę materiały, które łatwo ponownie wykorzystać. W fazie produkcji można zdecydować się na czystsze technologie. Z kolei na etapie zastosowania warto zaplanować większą trwałość produktu. Na koniec cyklu życia produktu trzeba zaprojektować proces odzyskiwania materiału do ponownego użycia.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.