Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 46

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  process modelling
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
W artykule opisano modelowanie w programie MATLAB procesu z wykorzystaniem wirtualnych modeli odwzorowujących rzeczywiste elementy turbozespołu. Analizie poddano model turbiny składający się z czterech submodeli, które mogą pracować niezależnie od siebie. Są to modele części WP, SP, NP oraz model skraplacza pary. Analizę procesu przeprowadzono symulując pracę bloku energetycznego przy obniżonym minimum (129-90 MW). Za pomocą wirtualnych modeli można określić sprawność danej części turbiny oraz moc jaką generuje. Przedstawiono przykładowe kierunki dalszego rozwoju modelowania w programie MATLAB w tym możliwość integracji z modelami termo-mechanicznymi wykonanymi w programie ANSYS.
EN
The article describes process modeling based on virtual models representing real elements of turbo-generator set. The turbine model analyzed consist of four submodels (HP, IP LP and steam condenser), which can work separately of themselves. Process analyze was performed to simulate power unii operation at reduced technical minimum (129-90 MW). Virtual models can define the efficiency of the given turbine part and the power which it generates. The simulation was performed using MATLAB software. In summary, the exemplary directions for further development of modeling in MATLAB, including the possibility of integration with thermo-mechanical models made in ANSYS software are shown.
PL
W artykule przedstawiono opis cyfrowego środowiska diagnostycznego przygotowanego na potrzeby realizacji Metody Pro Novum, na bloku referencyjnym w ramach Programu „Bloki 200+”. Opisano wykonaną architekturę systemu kontrolno-pomiarowego i sterowania na podstawie danych konstrukcyjnych i procesowych. Przedstawiono zastosowanie Metody Pro Novum wykorzystującej specjalistyczne oprogramowanie i moduły oparte na wirtualnych modelach elementów krytycznych i symulacji procesów.
EN
The article describe a digital infrastructure of diagnostic environment was done to realized Pro Novum Method on reference power unit, which was in "Blocks 200+" competition. The article presents infrastructure of control and measurement system based on technical and process data. Pn Method was applied using a specialized software and modules including virtual models of critical elements and process simulation.
EN
In the era of smart manufacturing and Industry 4.0, the rapid development of modelling in production processes results in the implementation of new techniques, such as additive manufacturing (AM) technologies. However, large investments in the devices in the field of AM technologies require prior analysis to identify the possibilities of improving the production process flow. This paper proposes a new approach to determine and optimize the production process flow with improvements made by the AM technologies through the application of the Petri net theory. The existing production process is specified by a Petri net model and optimized by AM technology. The modified version of the system is verified and validated by the set of analytic methods safeguarding against the formal errors, deadlocks, or unreachable states. The proposed idea is illustrated by an example of a real-life production process.
4
Content available remote Modelowanie procesu adsorpcji terfenadyny na mezoporowatej krzemionce MCF
PL
Przeprowadzono ocenę właściwości adsorpcyjnych krzemionki MCF wobec terfenadyny. Wykazano, że aprotyczne środowisko adsorpcji (acetonitryl) zapewnia najlepszą wydajność adsorpcji. Przeprowadzono matematyczną interpretację procesu adsorpcji, stosując modelowe izotermy: Freundlicha, Langmuira, Jovanovicia, Tiomkina, Dubinina i Raduszkiewicza, Dubinina i Astachowa oraz Redlicha i Petersona. Krzemionka MCF charakteryzowała się pojemnością adsorpcyjną wobec terfenadyny równą 180,8 mg/g (model Dubinina i Astachowa) oraz wydajnością adsorpcji 88,8% w przypadku najniższego stosowanego stężenia początkowego adsorbatu.
EN
Terfenadine was adsorbed from its solns. in MeCN, MeOH, Me₂CHOH or Me(CH₂)₄OH on a MCF SiO₂. The aprotic environment of adsorption (MeCN) provides the best adsorption efficiency. Nonlinear fit anal. was used to estimate the parameters of the Freundlich, Langmuir, Jovanovic, Temkin, Dubinin-Radushkevich, Dubinin-Astakhov and Redlich-Peterson isotherms. The max. adsorption capacity of 180.8 mg/g was obtained in MeCN (Dubinin-Astakhow model). The adsorption efficiency of terfenadine was 88.8% at the lowest initial concn.
PL
Treść artykułu stanowi odpowiedź na rosnące zainteresowanie automatyzacją procesów cieplno-przepływowych w sektorze ogrzewnictwa budynków jednorodzinnych. W pracy przedstawiono pokrótce opis zastosowania regulatorów PID, regulatorów rozmytych, jak również sposoby alternatywne do klasycznych metod doboru nastaw regulatorów (np. metoda Zieglera-Nicholsa). Opisano optymalizację nastaw regulatorów dla systemów wykonawczych układu termodynamicznego. Wykonano ją w oparciu o minimalny czas narastania strumienia ciepła, w układzie skraplania, w zasobniku ciepła. W tym celu wykorzystano algorytm Simplex Neldera-Meada. W pracy przedstawiono również wyniki analizy niestacjonarnej pracy zasobnika ciepła, przeprowadzonej w środowisku Matlab Simulink.
EN
The article content constitutes the answer to a growing interest of a heat-flow processes automatisation applied into detached houses heating sector. The paper contains a brief description of a usage of the PID and fuzzy controllers. The methods of the controller’s setting selections (e.g. Ziegler-Nichols method), which are alternative to the classical ones, have been also presented within the paper. The optimization of the controllers’ settings for the executive systems of a thermodynamic cycle is also available in the paper. It was carried out based on the minimum heat flux increase time in the condenser unit of a heat storage tank. For this purpose the Simplex Neldera-Meada algorithm was used. In the article, the results of the changeable work of the thermal energy storage tank have also been presented. The analysis was carried out in the Matlab Simulink environment.
EN
The article content constitutes the answer to a growing interest of a heat-flow processes automatisation applied into detached houses heating sector. The paper contains a brief description of a usage of the PID and fuzzy controllers. The methods of the controller’s setting selections (e.g. Ziegler-Nichols method), which are alternative to the classical ones, have been also presented within the paper. The optimization of the controllers’ settings for the executive systems of a thermodynamic cycle is also available in the paper. It was carried out based on the minimum heat flux increase time in the condenser unit of a heat storage tank. For this purpose the Simplex Neldera-Meada algorithm was used. In the article, the results of the changeable work of the thermal energy storage tank have also been presented. The analysis was carried out in the Matlab Simulink environment.
PL
Treść artykułu stanowi odpowiedź na rosnące zainteresowanie automatyzacją procesów cieplno-przepływowych w sektorze ogrzewnictwa budynków jednorodzinnych. W pracy przedstawiono pokrótce opis zastosowania regulatorów PID, regulatorów rozmytych, jak również sposoby alternatywne do klasycznych metod doboru nastaw regulatorów (np. metoda Zieglera-Nicholsa). Opisano optymalizację nastaw regulatorów dla systemów wykonawczych układu termodynamicznego. Wykonano ją w oparciu o minimalny czas narastania strumienia ciepła, w układzie skraplania, w zasobniku ciepła. W tym celu wykorzystano algorytm Simplex Neldera-Meada. W pracy przedstawiono również wyniki analizy niestacjonarnej pracy zasobnika ciepła, przeprowadzonej w środowisku Matlab Simulink.
EN
The changes caused by Industry 4.0 determine the decisions taken by manufacturing companies. Their activities are aimed at adapting processes and products to dynamic market requirements. Additive manufacturing technologies (AM) are the answer to the needs of enterprises. The implementation of AM technology brings many benefits, although for most 3D printing techniques it is also relatively expensive. Therefore, the implementation process should be preceded by an appropriate analysis, in order, finally, to assess the solution. This article presents the concept of using the Bayesian network when planning the implementation of AM technology. The use of the presented model allows the level of the success of the implementation of selected AM technology, to be estimated under given environmental conditions.
EN
With the development of microprocessors, actuators and structural micro-components, new concepts of micro-electro-mechanical systems/machines are constantly being introduced. One of the consequences of this tendency is seeking for best techniques to connect metal micro-components. Because of tools simplicity, no additional fastening parts and the undisturbed structure of the material, clinching appears to be a promising method for joining in micro-scale. A procedure for the analysis of micro-clinching process is proposed in the paper, and unique, support flexible tooling system designed. This system allows to easily change key parameters of the process. With the use of flexible micro-tooling, a successful micro-clinching of silver sheets of thickness 0.18 mm has been conducted. An effective numerical method - Rapid Numerical Strength Test - for modelling the process of tearing the joints has been presented. Compliance of key phenomena recognized in modelling with experimental results was obtained.
PL
Wraz z rozwojem mikroprocesorów, siłowników i mikroskładników strukturalnych stale wprowadzane są nowe koncepcje systemów/maszyn mikroelektromechanicznych. Jedną z konsekwencji tej tendencji jest poszukiwanie najlepszych technik łączenia mikrokomponentów metalowych. Biorąc pod uwagę prostotę narzędzi, brak dodatkowych elementów mocujących i niezakłóconą strukturę materiału, klinczowanie wydaje się być obiecującą metodą łączenia w mikroskali. W artykule zaproponowano procedurę analizy procesu mikro-klinczowania oraz zaprojektowano unikalny, wspierający elastyczny system narzędziowy. System ten pozwala na łatwą zmianę kluczowych parametrów procesu. Dzięki zastosowaniu elastycznego mikro-oprzyrządowania przeprowadzono udane mikro-klinczowanie blach srebrnych o grubości 0,18 mm. Przedstawiono skuteczną metodę numeryczną - Rapid Numerical Strength Test - do modelowania procesu rozrywania złączy. Uzyskano zgodność kluczowych zjawisk rozpoznanych w modelowaniu z wynikami eksperymentalnymi.
PL
Celem pracy było opracowanie metodologii formalizacji wiedzy metalurgicznej na potrzeby wykorzystania jej do tworzenia komputerowych reprezentacji wiedzy dla systemów ekspertowych. Osiągniecie celu wymagało rozwiązania problemów: identyfikacji źródeł wiedzy, pozyskiwania wiedzy, integracji wiedzy, doboru formalnej metody reprezentacji wiedzy a także opracowania jej komputerowej reprezentacji. Jako formę reprezentacji wiedzy wykorzystano sztuczne sieci neuronowe i wskazano na możliwość ich wykorzystania do wspomagania dwóch procesów metalurgicznych, tj. procesu wytwarzania materiałów odlewanych z żeliwa sferoidalnego oraz procesu kucia matrycowego, jednego z procesów przeróbki plastycznej metali.
EN
The aim of the study was to develop a methodology to formalize metallurgical expertise for the purpose of using it to create computer representations of knowledge for expert systems. Achieving the goal required solving problems: identifying knowledge sources, acquiring knowledge, integrating knowledge, choosing a formal method of knowledge representation, and developing its computer representation. As a form of knowledge representation, artificial neural networks were used and the possibility of their use was indicated to support two metallurgical processes, i.e. the process of manufacturing ductile iron cast materials and matrix forging process, one of the metal forming processes.
EN
The paper presents the study of the effectiveness of the grinding in an electromagnetic mill for limestone with the feed particle size up to 0.5 mm and 1 mm. The goal was to prepare material for specific particle size fractions of fine and coarse sorbents used for flue gas desulfurization. The work focused on optimizing the duration of the grinding and selecting grinding media properties to obtain the highest relative increase in the 50 μm and 50-100 μm particle size fraction in the grinding product. An important element for grinding control is the knowledge of the impact characteristics for main parameters and factors on the efficiency of the material comminution. The grinding results show its kinetics of grinding product yield. A model was also created that shows the relationship between grinding time and the process efficiency and can be used to optimize the process. The research allowed to determine the impact of changes in the parameters of the mill and the feed, which will allow to determine the controls for the system’s continuous operation. It is crucial to determine the efficiency of the mill. It depends on the degree of material fragmentation and the granularity of the feed subjected to the grinding. Both of these parameters are different for different raw materials. Determination of grinding kinetics models allowed to determine the dependence of function between the growth of the selected particle size fraction in the product and the residence time of material.
11
Content available Wybrane aspekty modelowania procesów magazynowych
PL
Modelowanie obiektów magazynowych, tj. badanie ich właściwości za pomocą uproszczonego odpowiednika – modelu, jest jednym z możliwych sposobów dążenia do poprawy jakości i ceny oferowanych usług. W artykule przedstawiono cele modelowania obiektów magazynowych oraz wymagania stawiane modelom matematycznym je odwzorowującym. Kolejny punkt poświęcono modelowaniu procesów magazynowych. Zaprezentowano procedurę modelowania procesów magazynowych. Przedstawiono także koncepcję modelu optymalizacji procesów magazynowych. Proponowany model matematyczny odzwierciedla strukturę fizyczną, funkcjonalną i potencjał obsługowy magazynu dowolnego typu oraz umożliwia odwzorowanie różnych procesów magazynowych i strategii ich realizacji.
EN
Modelling of storage facilities is one of possible ways to improve the quality and price of offered services. The article presents goals of modelling warehouse objects and the requirements for mathematical models that map them. A procedure for modelling warehouse processes is presented. The concept of storage optimization model was also presented. The proposed mathematical model reflects the physical, functional and service potential of any type of warehouse, and enables mapping of various warehouse processes and strategies for their implementation.
12
Content available Process Modelling Based on Event Logs
EN
Process modelling is a very important stage in a Business Process Management cycle enabling process analysis and its redesign. Many sources of information for process modelling purposes exist. It may be an analysis of documentation related directly or indirectly to the process being analysed, observations or participation in the process. Nowadays, for this purpose, it is increasingly proposed to use the event logs from organization’s IT systems. Event logs could be analysed with process mining techniques to create process models expressed by various notations (i.e. Petri Nets, BPMN, EPC). Process mining enables also conformance checking and enhancement analysis of the processes. In the paper issues related to process modelling and process mining are briefly discussed. A case study, an example of delivery process modelling with process mining technique is presented.
EN
Business process modelling is one of the most important stages of process management in an organisation. A reliable model which correctly reflects reality facilitates process analysis and further improvement based on the Business Process Management (BPM) cycle. Process models, in addition to expressing sequences of activities, possible process flows and task types, can store various types of information on the tangible and intangible aspects (resources) of the enterprise involved in its implementation. At this point, the very important aspect of skills, competences and knowledge of employees, which are essential for the performance of tasks and activities within the process, are often omitted. This article presents the possibilities of extending the process model with information on the intellectual capital used in a given process or generated as a result of process implementation. This information facilitates an in-depth analysis of the process in the context of the existing intangible capital in an organisation, and indicating places in the process which can extend this resource, influencing its more effective management. The article proposes a description of activities in the BPMN process model, taking into account the nature and type of knowledge required to perform a given task as well as knowledge created in the organisation as a result of task implementation. The proposed extension of the process model is illustrated by the example of a process of fixed assets ordering.
PL
Modelowanie procesów biznesowych jest jednym z najważniejszych etapów zarządzania procesami w organizacji. Rzetelny i właściwie odwzorowujący rzeczywistość model umożliwia dokonanie analizy procesu i jego dalsze doskonalenie w oparciu o cykl BPM (Business Process Management cycle). Modele procesu, oprócz wyrażenia sekwencji czynności, możliwych przepływów w procesie, rodzaju zadań mogą przechowywać różnego rodzaju informacje odnośnie do aspektów (zasobów) materialnych i niematerialnych przedsiębiorstwa zaangażowanych w jego realizację. W tym miejscu często pomijany jest bardzo ważny aspekt jakim są umiejętności, kompetencje i wiedza pracowników, które są niezbędne do wykonywania zadań i czynności w procesie. W niniejszym artykule prezentujemy możliwości rozszerzenia modelu procesu o informacje dotyczące kapitału intelektualnego wykorzystywanego w danym procesie lub generowanego na skutek realizacji procesu. Informacje te umożliwiają pogłębioną analizę procesu w kontekście istniejącego kapitału niematerialnego w organizacji oraz wskazanie miejsc w procesie, które mogą powiększać ten zasób organizacji, wpływając na bardziej efektywne nim zarządzanie. W artykule zaproponowano opis czynności w modelu procesu notacji BPMN z uwzględnieniem charakteru i rodzaju wiedzy potrzebnej do wykonania danego zadania oraz powstałej w organizacji w wyniku jego realizacji. Zaproponowane rozszerzenie modelu procesu zaprezentowano na przykładzie procesu składania zamówienia na usługę.
EN
There exist numerous modelling techniques and representation methods for digital control algorithms, aimed to achieve required system or process parameters, e.g. precision of process modelling, control quality, fulfilling the time constrains, optimisation of consumption of system resources, or achieving a trade-off between number of parameters. This work illustrates usage of Finite State Machines (FSM) modelling technique to solve a control problem with parameterized external variables. The structure of this work comprises six elements. The FSM is presented in brief and discrete control algorithm modelling is discussed. The modelled object and control problem is described and variables are identified. The FSM model is presented and control algorithm is described. The parameterization problem is identified and addressed, and the implementation in PLC programming LAD language is presented. Finally, the conclusion is given and future work areas are identified.
PL
Zrozumienie właściwości mechanicznych i ich związku z mikrostrukturą zaczynu cementowego jest kluczowe dla oceny jakości istniejących materiałów cementowych i projektowania nowych materiałów cementowych. W pracy tej zastosowano model pola dyfuzyjnego fazy pękania do symulacji propagacji wielu mikrospękań w materiałach cementowych z losowymi sferycznymi pustkami poddanych naprężeniom bezpośrednim. Właściwości mechaniczne oceniane za pomocą tego modelu porównywano z charakterystyką funkcji ścieżki liniowej, jednej z funkcji prawdopodobieństwa małego rzędu. Stwierdzono, że funkcja ścieżki liniowej może być skuteczna do charakteryzowania ciągłości fazy stałej w odniesieniu do właściwości mechanicznych i anizotropii.
EN
Understanding the mechanical properties and their relation to the microstructure of cement paste is crucial for evaluating the performance of existing cementitious materials and for designing new cementitious materials. In this work, a diffusive crack phase field model is applied to multiple-microcrack propagation simulations of cementitious materials with random spherical voids experiencing direct tension. The mechanical properties evaluated using this model are further compared with the characteristics of the lineal-path function, one of the low-order probability functions. Through the analysis, it is found that the lineal-path function can be effective for characterizing the solid phase connectivity in relation to mechanical properties and anisotropy.
EN
This paper deals with theoretical and experimental analysis of heat transfer in the ground. Calculation results of heat transfer under natural conditions were presented. Temperature profiles in the ground were determined for cyclic steady state. Results of experimental studies conducted in laboratory setup were shown. Experimental studies were related to determination of temperature of the heated granular bed. The calculation and measurement results presented were used to determine a mathematical model of the ground heat exchanger.
PL
Artykuł dotyczy analizy teoretyczno-doświadczalnej przenoszenia ciepła w gruncie. Przedstawiono wyniki obliczeń przenoszenia ciepła w warunkach naturalnych. Wyznaczono profile temperatur w gruncie w zależności od czasu dla cyklicznego stanu ustalonego. W części eksperymentalnej przedstawiono wyniki badań prowadzonych w instalacji laboratoryjnej. Badania dotyczyły wyznaczenia temperatur w ogrzewanym złożu ziarnistym. Przedstawione wyniki badań i obliczeń zostały wykorzystane do opracowania modelu matematycznego gruntowego wymiennika ciepła.
PL
Celem tego artykułu jest dobór metod i narzędzi do modelowania procesów w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi (GOK). Czynnikiem determinującym wybór kompleksowych i szczegółowych metod/notacji jest przede wszystkim złożoność procesów zidentyfikowanych w systemie GOK i duża liczba jego uczestników. Wiarygodna analiza procesów, zrozumienie celu modelowania i zbadania dostępnych na rynku metodologii umożliwia wybranie odpowiednich metod modelowania procesów. Wybór właściwego narzędzia informatycznego wydaje się być raczej podyktowany wygodą użytkownika i jego możliwościami finansowymi. Niniejszy artykuł zawiera syntetyczny opis pojawiających się w literaturze metod modelowania i odpowiednich narzędzi, ale także określa najlepsze podejście, w opinii autora, do modelowania procesów w wybranym obszarze.
EN
The aim of this article was the selection of methods and tools for modeling processes in the area of municipal waste management (MWM). Determining factor in the choice of comprehensive and detailed methods/notation is primarily the complexity of the processes identified in the system MWM and a large number of its participants. Reliable analysis of processes, understanding the purpose of modeling and study of available on the market methodologies allows to select appropriate methods for process modeling. Choosing the right IT tool seems to have rather a matter of convenience of the user and his financial capabilities. This article contains a synthetic description appearing in the literature modeling methods and corresponding tools, but also determines the best approach, in the author's opinion, to modeling the processes in the selected area.
EN
Background: Pharmacotherapy, or treatment using medicinal products is one of the therapies used as a treatment method in hospitals. According to estimates, an average hospital in Poland manages ca. 130 thousand medicinal products and these products make second biggest – after salaries – cost intensive element in operation of a hospital. Taking into consideration the need to ensure an adequate patient service level, especially in the field of patient safety regarding pharmacotherapy, medicinal products inventory management is a key area of hospital processes. The aim of the article is to present assumptions of modelling medicinal products inventory management process in hospitals using a methodology based on the BPMN standard concentrated on process efficiency improvement. Methods: The research was conducted in three hospitals in the Wielkopolska Province between January 2015 and December 2015. As part of the applied methodology, process approach was used exploiting complex identification of business roles, activities and events in the analysed processes. The research was concentrated on medicinal products inventory management processes in hospitals. Results: In the article, modelling medicinal products inventory management process using a methodology based on the BPMN standard has been presented and described. The authors present process approach in the analysis of the problem regarding streamlining of inventory management process, with a special focus on real-time access to data concerning: type, location and level of medicinal products inventory. Conclusions: Medicinal products inventory management in a hospital is a complex and multi-layered process, also due to the large number of legal requirements in the field in question. The conducted research proved usefulness of process approach using a methodology based on the BPMN standard in the field of streamlining of medicinal products inventory management process. The authors recognise the necessity of practical verification of obtained results through implementation of recommended changes by hospitals.
PL
Wstęp: Jedną z terapii wykorzystywanych w procesie leczenia w szpitalu jest farmakoterapia, czyli leczenie za pomocą produktów leczniczych. Według danych szacunkowych przeciętny szpital w Polsce zarządza ok. 130 tys. produktów leczniczych, a leki stanowią drugi – po wynagrodzeniach – element kosztochłonny funkcjonowania szpital. Biorąc również aspekt związany z koniecznością zapewnienia odpowiedniego poziomu obsługi pacjenta, a w głównej mierze jego bezpieczeństwa, zwłaszcza na gruncie farmakoterapii, zarządzanie zapasami produktów leczniczych w szpitalu stanowi niezwykle istotny obszar funkcjonowania szpitala. Celem artykułu jest przedstawienie założeń modelowania procesu zarządzania zapasami produktów leczniczych w szpitalach z wykorzystaniem metodyki poprawy efektywności procesów opartej o standard BPMN. Metody: Badanie zostało przeprowadzone w trzech szpitalach na terenie woj. wielkopolskiego w okresie od stycznia 2015 do grudnia 2015. W ramach zastosowanej metodyki posłużono się podejściem procesowym, zakładającym kompleksową identyfikację ról biznesowych, czynności i zdarzeń w badanych procesach. Przedmiotem badania były procesy związane z zarządzaniem zapasami produktów leczniczych szpitalach. Wyniki: W artykule opisano sposób modelowania procesu zarządzania zapasami produktów leczniczych w szpitalach z wykorzystaniem metodyki opartej o standard BPMN. Autorzy przedstawiają zastosowanie podejścia procesowego w badaniu problemu związanego z racjonalizacją procesu zarządzania zapasami, ze szczególnym zwróceniem uwagi na możliwość uzyskania dostępu w czasie rzeczywistym do danych na temat: rodzaju, lokalizacji i poziomu produktów leczniczych. Wnioski: Zarządzanie zapasami produktów leczniczych w szpitalu jest procesem złożonym i wielowątkowym, również z uwagi na dużą liczbę regulacji prawnym w przedmiotowym obszarze. Przeprowadzone badania wykazały przydatność podejścia procesowego z wykorzystaniem metodyki opartej o standard BPMN w zakresie racjonalizacji zarządzania zapasami produktów leczniczych. Autorzy dostrzegają konieczność praktycznej weryfikacji uzyskanych danych na drodze implementacji proponowanych zmian przez szpitale.
EN
In the paper the concept of Shared Service Center (SSC) for public administration is introduced. Processes and models of SSC are defined, but from the point of view of one of the main purpose of public administration– delivering public services. It is proposed to, while planning and implementing SSC, not only focus on designing services for organizational units participating in the SSC, but also to design solution for e-services for citizens. So the emphasis should be put, not only on modelling supporting processes just like for planning the implementation of commercial SSC, but also on core processes. Specific legal solutions are also pointed out, which are supporting this concept, from the point of view of organization of SSC (new Polish legislation) and from the point of view of funding the development of SSC (European Union operational programs supporting e-services for A2A and A2C).
PL
Przedmiotem artykułu jest analiza zależności wybranych parametrów sprężonych płyt prefabrykowanych na czas ich realizacji oraz budowa modelu pozwalającego szacować czas produkcji. Stwierdzono zależność m.in. stopnia złożoności kształtu elementu, jego objętości, ilości zbrojenia, liczby akcesoriów, cykliczności wykonania elementu jednego rodzaju na czas wykonania płyty. Zaprezentowano próbę wykorzystania możliwości modelu neuronowego, który pozwala na modelowanie zjawisk o różnym stopniu złożoności. Wykorzystano symulator SNN Statistica Statsoft, w ramach którego zastosowano sieci perceptronowe. Sformułowano wnioski dotyczące możliwości wykorzystania sieci neuronowych w budowie systemu wspomagającego planowanie produkcji sprężonych elementów prefabrykowanych.
EN
The article is based on an analysis of selected parameters of components and the duration of the production process of slabs with the construction of model to estimate the time of production of slabs assuming specific design characteristics. A correlation was found between the complexities of the shape of the item, its volume, the amount of reinforcement, the amount of accessories, cyclicality of making a single type of on-time performance element. The article presents an attempt to exploit the neural model, which allows under certain conditions, to model phenomena of varying complexity. SNN Statistica Statsoft simulator was used, under which perceptron network were applied. Conclusions were drawn about usefulness of neural network in building support system in production planning of precast concrete slab.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.