Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 478

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 24 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  protection
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 24 next fast forward last
PL
Rozwój sieci kablowych spowodował określone zagrożenia w ramach przepływów mocy w sieciach dystrybucyjnych, które z jednostronnie ukierunkowanych do odbiorcy ostatecznego i niewieloma źródłami wytwarzania stały się sieciami dystrybucyjno-generującymi z rozproszoną liczbą źródeł, co powoduje określone problemy eksploatacyjne i projektowe dla osób odpowiedzialnych za rozwój i utrzymanie sieci kablowej. Podstawowe problemy są przedstawione na bazie doświadczeń projektowych, szkoleniowych oraz wspomagania awarii u klientów.
EN
The development of cable networks caused certain threats to the power flows in distribution networks, which from unilaterally directed to the end user and few generation sources became distribution and generation networks with a dispersed number of sources, which causes specific operational and design problems for people responsible for development and maintenance cable network. The basic problems are presented on the basis of design, training and customer failure support experience.
EN
The article addresses the issue of the Portuguese conservation approach to religious buildings in Lisbon that have been damaged by cataclysms. The aim is to show approach to both preserving the original substance and changing the function of the sacral building. After the tragic destruction of Lisbon in the mid-18th century was followed by the use of the ruins of the Carmelite monastery church, Convento do Carmo, for adaptation into the Archaeological Museum. Church of the Nossa Senhora da Conceição Velha, also acts as a remnant of historic events. The Church of St Dominic is also an example of atypical conservation and restoration. Another one is the adaptation the São Julião church on the Museum of the Bank of Portugal. That projects are examples of pioneering conservation activities conceived as a result of the conservation practice of Portuguese architects.
PL
Artykuł porusza problem portugalskiego podejścia konserwatorskiego do obiektów sakralnych w Lizbonie, które uległy zniszczeniu w wyniku kataklizmów. Celem jest ukazanie interesującego podejścia zarówno do zachowania oryginalnej substancji, jak i zmiany funkcji obiektów sakralnych. Po tragicznym zniszczeniu Lizbony w połowie XVIII wieku ruiny kościoła klasztoru karmelitów Convento do Carmo wykorzystano do adaptacji na Muzeum Archeologiczne. Znakiem historycznych wydarzeń jest także kościół Nossa Senhora da Conceição Velha. Przykładem nietypowej konserwacji i restauracji jest także kościół Igreja de São Domingos. Kolejnym przykładem jest adaptacja zniszczonego kościoła São Julião na siedzibę Muzeum Banku Portugalii. Projekty te są przykładami pionierskich działań konserwatorskich powstałych w wyniku praktyki konserwatorskiej portugalskich architektów.
EN
The article discusses the symbolism and richness of the culture of the Polish Tatars living in the villages of Bohoniki and Kruszyniany, located in Podlaskie Province. The centuries-old tradition, as well as the customs cultivated and maintained to this day by the Tatar population, are a treasure trove of the history of times past and undeniable proof of the existence of genius loci. Despite the unique architectural and cultural values presented by both villages and the fact that the mosques and mizars located there are included in the national list of monuments and have been recognized as monuments of history, the cultural landscape of the villages is exposed to changes and distortions as a result of the industrial investments planned here. These activities will undoubtedly negatively affect the image of the village, both spatially, naturally and socially. One of the ways of protecting Tatar culture has become the creation of a cultural park in Bohoniki, the purpose of which is to strengthen the protection of monuments located in its area, as well as to consolidate the village’s tourist potential. In turn in Kruszyniany, the creation of industrial poultry farms is to be prevented by the establishment of a landscape park, whose priority will be both the protection of the surrounding nature of the Knyszyn Forest, as well as the protection of the multicultural heritage of the village. The text also addresses legal issues of protection from the perspective of the regulations on the functioning of the cultural and landscape park, as well as describing the actions taken in this regard by the residents themselves, local authorities and conservation services. The aim of the text is to draw attention to the problem of comprehensive protection of monuments and cultural heritage of the Polish Tatars in the context of modern civilization transformations and related landscape changes.
PL
W artykule omówiono symbolikę i bogactwo kultury Tatarów polskich zamieszkujących położone w województwie podlaskim wsie Bohoniki i Kruszyniany. Wielowiekowa tradycja, a także kultywowane i podtrzymywane po dziś dzień przez ludność tatarską zwyczaje stanowią skarbnicę historii czasów minionych oraz niepodważalny dowód na istnienie genius loci. Pomimo unikatowych wartości architektoniczno-kulturowych, jakie prezentują obydwie miejscowości, oraz faktu, iż znajdujące się tam meczety i mizary wpisane zostały na krajową listę zabytków oraz uznane za pomniki historii, krajobraz kulturowy wsi narażony jest na przemiany i zniekształcenia w wyniku planowanych tam inwestycji przemysłowych. Działania te mogą niewątpliwe negatywnie odbić się na wizerunku wsi, zarówno pod względem przestrzennym, przyrodniczym, jak i społecznym. Jednym ze sposobów ochrony kultury tatarskiej stało się utworzenie w Bohonikach parku kulturowego, którego celem ma być wzmocnienie ochrony zabytków znajdujących się na jego obszarze, jak również ugruntowanie potencjału turystycznego wsi. W Kruszynianiach z kolei zamierzenia powstania ferm przemysłowych drobiu ma powstrzymać powołanie tam parku krajobrazowego, którego priorytetem będzie zarówno ochrona otaczającej przyrody Puszczy Knyszyńskiej, jak i wielokulturowego dziedzictwa. W tekście poruszono też prawne kwestie ochrony z perspektywy przepisów dotyczących funkcjonowania parku kulturowego i krajobrazowego oraz opisano działania, jakie w tym zakresie podjęli sami mieszkańcy, władze samorządowe i służby konserwatorskie. Ma to na celu zwrócenie uwagi na problem kompleksowej ochrony zabytków i dziedzictwa kulturowego Tatarów polskich w kontekście współczesnych przemian cywilizacyjnych i związanych z nimi zmian krajobrazowych.
PL
W artykule opisano rezultaty badań architektonicznych i konserwatorskich wykonanych w związku z organizacją muzeum i biblioteki w klasztorze w Mogile. Odkryto m.in. nieznaną polichromię Stanisława Samostrzelnika. Malowidło przedstawiające Chrystusa jako Salvator Mundi umieszczono na podłuczu gotyckiego okna na parterze przeoratu, w którym umieszczono bibliotekę. Pozostałe elementy wystroju włączono do ekspozycji i udostępniono zwiedzającym. Porównanie odkrytej polichromii z pozostałymi malaturami Samostrzelnika w Mogile pozwoliło na hipotezę dotyczącą ich programu ikonograficznego, który wpisuje się w etos cysterskiego życia zakonnego i może stanowić element tożsamości muzeum. Klasztorna sceneria tworzy tło dla ekspozycji, która w ciszy i skupieniu prowadzi przez historię duchowego i artystycznego rozwoju zakonu cystersów. Muzeum stało się szansą na popularyzację roli cystersów w rozwoju kultury cywilizacyjnej i udział społeczeństwa w ochronie dziedzictwa kulturowego.
EN
This paper presents the results of architectural and conservation research associated with the organization of a museum and library in the monastery in Mogiła. Among others, a previously unknown polychromy by Stanisław Samostrzelnik was discovered. The painting, depicting Christ as Salvator Mundi, was located on the underside of the arch of a Gothic window on the priory’s ground floor, now a library. Other décor elements were included in the exhibition and presented to visitors. The comparison of the polychromy with Samostrzelnik’s other paintings in Mogiła led to a hypothesis on their iconographic program, aligned with the ethos of Cistercian monastic life and can co-form the museum’s identity. The monastic scenery forms the exhibition’s backdrop, leading through the history of the spiritual and artistic development of the Cistercians in silence and concentration. The museum can popularize the role of the Cistercians in the development of civilizational culture and public participation in protecting cultural heritage.
PL
Artykuł przedstawia metodykę weryfikacji zabezpieczeń nadprądowych w mikrosieci niskiego napięcia pod kątem dostosowania jej do pracy w trybie wyspowym. Metodyka umożliwia sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej i selektywności działania zabezpieczeń. Jest ona pokazana na przykładzie mikrosieci o topologii zakładającej przyłączenie lokalnych źródeł energii i magazynu energii do szyn stacji, która zasila odbiorców na wybranym obszarze.
EN
The paper presents the methodology of protection verification in terms of adopting the low-voltage microgrid to island operation. The methodology enables the checking of effectiveness of protection against electric shock and selectivity of protection operation. The whole process of verification is shown relying on case study of the microgrid which topology assumes both local power sources and storage energy equipment interconnection with the substation supplying the customers in particular area.
EN
Tens of millions of printers are sold each year, including copiers and multifunction devices. Each printer needs an ink or toner cartridge, depending on the type of printer. This is where the problems arise that anyone who owns such a device has encountered – the price and availability of cartridges. A set of original cartridges for the printer we bought can sometimes cost more than the printer itself. On the other hand, it is not always possible to buy cheaper replacement consumables. This is often due to the fact that the manufacturer of the printer has implemented a Digital Rights Management (DRM) protection in the chip connected to the cartridge. Bypassing such protection is not trivial, and when a way to do so is learned, it is not disclosed because of the commercial value of such knowledge. The goal of this paper is to determine if it is possible to find out for ourselves how selected DRM protections work by using reverse engineering, and to develop a way to reset these protections so that we are not tied to the price and availability of consumables on the market, as we can remanufacture our cartridges ourselves, which is especially important in the context of the Right to Repair.
EN
The objective of this paper is to provide a view on the problem of insufficient state protection of critical infrastructure throughout the Covid-19 crisis. The paper looks at this problem with regard to the definition of critical infrastructure, its content, and also the limitations of current approaches to critical infrastructure protection. The examples relating to the Covid-19 crisis show the practices adopted and suggest possible steps forward. The research methodology implemented in this research is based on a critical analysis of the existing literature. The themes described in this paper show there is an urgent need to change current critical infrastructure protection approaches to a resilience-based modus operandi. Specifically, this paper highlights the need to shift the understanding of critical infrastructure from an object-oriented approach towards essential services/functions and to highlight its complex, socio- technical nature. It also highlights the deficiencies of current, prevention-based approaches to critical infrastructure protection such as the insufficient focus on identification and management process of vulnerabilities, especially in relation to (inter)dependencies resulting from interconnections with other systems. The gravity of the situation caused by the Covid-19 pandemic, despite its negative connotations, can be used as an opportunity to examine the real condition of protection of critical infrastructure. The pandemic suggests that there is much left to be done and because of the unpredictability of the future, we need to start acting as soon as possible.
EN
Against a background of contemporary security challenges such as terrorism, violent extremism, insurgency, armed banditry, and separatist movements across the country, the study attempts to examine critical infrastructure protection. With the aid of largely secondary data, the study finds that there is an inextricable link between CIP and institutional corruption in Nigeria. Institutional corruption has been a major factor inhibiting effective critical infrastructure protection in Nigeria. This is because funds meant for the strengthening of operational effectiveness of the agencies are often diverted to other expenditure that does not have an effect on the operational strength of the agencies, thereby undermining their capacity to deliver on their mandates and increasing the vulnerability of the infrastructures to vandalism. The study recommends the adoption of a whole-of-society approach to CIP in Nigeria, because of its ability to block leakages and ensure transparency in the business of government as well as encouraging all stakeholders, the state, private, CSOs, the media, traditional institutions and all others involved, to share responsibilities in the protection of infrastructures as part of their concerns.
EN
The Brazilians enthusiastically welcomed the decision to grant them the right to host the 2016 Summer Olympics. The decision to grant Brazil the organization of such a large and spectacular mass sports event to be held in Rio de Janeiro entailed certain risks. This was mainly due to the alarming crime and violence rates in the city, which were largely related to drug trafficking. The decision of the International Olympic Committee sparked a global discussion which questioned Brazil's ability to guarantee the safety of participants in the 2016 Olympics, following the 2014 FIFA World Cup which it also hosted. This article analyzes and assesses the security system of the Olympic Games in Rio de Janeiro organized by the Brazilian authorities, which, according to the organizers' intentions, was to effectively counter the projected internal and external threats. In this context, Brazil's actions for the safety of the Olympic Games deserve recognition and can be a good example for future organizers of this type of mass sporting events. This applies to activities undertaken by the organizers that had the greatest impact on the preparation, organization and functioning of the safety system during the 2016 Olympic and Paralympic Games in Rio de Janeiro. In this regard, a certain specificity of activities undertaken by the organizers should be noted, which not only focused on combating terrorist threats, but were also aimed at countering internal threats, mainly the organized crime.
EN
European Union Global Critical Infrastructure Safety Management System (EUSAFEGLOBE) will develop new modelling and assessment methods and tools to create novel comprehensive and coherent methodology for safety and resilience analysis of critical infrastructure with ageing dependent assets under outside extreme events impact. Project results and tools validated in real case studies will be integrated into sectorial safety management systems and risk reduction and accident consequences mitigation management systems for process industry, energy and transport. On the basis of created sectorial management systems and developed systemic approach to critical infrastructure cybersecurity the Early Warning System (EWS) will be designed. Created sectorial management and warning systems and systemic approach to critical infrastructure cybersecurity and training tools developed in the form of Critical Infrastructure Safety and Resilience Training System (CISRTS) will be integrated into the European Union Global Critical Infrastructure Safety Management System (EUGCISMS). EUGCISMS will be provided with clear for users instructions of its applications in all of any-sector critical infrastructures and will be placed at the developed during project implementation the internet interactive platform, to create its final form the European Union Global Critical Infrastructure Safety Internet Interactive Platform (EUGCISIIP). EUGCISIIP will be tested and approved for common use and placed at created the European Union Global Critical Infrastructure Safety Management Centre (EUGCISMC). EUGCISMC will carry permanent education, dissemination and consultancy services to various industry and administration sectors including seminars, conferences, training courses and fully operational interactive internet service as the main gate to all critical infrastructures safety related resources and knowledge and it is planned to be exploited as a validated methodological approach and integrated component for strategic level decision making though the whole EU.
EN
The article refers to the ongoing discussion around the idea of geological heritage protection. In this context, the genesis, course and results of the activities of the Commission for Nature Conservation of the Polish Geological Institute, operating in 1926–1934, have been recalled. This commission, acting on the initiative of S. Małkowski, contributed to the recognition, implementation and dissemination of the idea of protection of geological features. It also made a significant contribution to the theoretical and practical achievements in this area. Due to many publications, the results of commission's activity were disseminated in the country and abroad. In 1928, the “Zabytki Przyrody Nieożywionej Rzeczpospolitej Polskiej” (Eng. “Monuments of Geological Features of the Republic of Poland”, Fr. “Monuments de la Nature Inanimée de la République Polonaise”) was the only journal in the world that specialized exclusively on the geological features.
EN
Abandoned quarries in the Wieluń Upland at Działoszyn and Wieluń in central Poland are of unique value for the detailed stratigraphical, palaeontological, sedimentological and palaeogeographical studies of the Oxfordian and Kimmeridgian stages (especially the Upper Oxfordian and Lower Kimmeridgian substages) of the Jurassic System in Europe. It is because they yield the successions of deposits containing diverse assemblages of ammonites of a great significance for stratigraphical correlation, including that corresponding to the stratigraphical interval at the newly accepted global stratotype (GSSP) between the Oxfordian and the Kimmeridgian. Moreover, the quarries show the last Late Jurassic deposits placed towards the west in central Poland and preserved against the erosion, thus of high importance for the palaeogeographical reconstructions. The quarries offer also a special opportunity for educational purposes, and might become local geological attractions as they contain abundant fossils. Additionally, due to the fact that the Wieluń Upland, especially the environs of Działoszyn, has been one of the main areas of exploitation of limestones in Poland - the scientific value of the collected material and the history of the limestone mining could be presented in a specially prepared exhibition at the local museum, supported by geo-educational paths marked out in the abandoned quarries. Cooperation between the scientific community, local administration centers, and the owners of the quarries is of fundamental importance for the subject.
14
Content available remote Design and implementation of differential relay based on graphical user interface
EN
This paper demonstrates a differential relay (DR) which can be used to protect a power transformer based on the Graphical User Interface (GUI) Matlab program. The GUI may aid end users in running simulations without changing the input and parameters, allowing them to see the model's performance without having to understand the model's intricacies. This model was used to detect balanced and unbalanced faults, and it was noted that in the case of using GUI, the fault response speed was faster. The model has been put through its paces under a range of operating situations. The results show that the model was successful in recognizing internal faults while avoiding running into external faults. The results indicate that everything was done correctly.
PL
W tym artykule przedstawiono przekaźnik różnicowy (DR), który można wykorzystać do ochrony transformatora mocy w oparciu o program Matlab z graficznym interfejsem użytkownika (GUI). GUI może pomóc użytkownikom końcowym w przeprowadzaniu symulacji bez zmiany danych wejściowych i parametrów, pozwalając im zobaczyć wydajność modelu bez konieczności rozumienia jego zawiłości. Model ten był używany do wykrywania zwarć zrównoważonych i niezrównoważonych i zauważono, że w przypadku korzystania z GUI szybkość reakcji na zwarcie była szybsza. Model został przetestowany w różnych sytuacjach operacyjnych. Wyniki pokazują, że model skutecznie rozpoznawał błędy wewnętrzne, unikając jednocześnie błędów zewnętrznych. Wyniki wskazują, że wszystko zostało zrobione poprawnie.
PL
W artykule opisano stan techniczny ceglanego muru oporowego wybudowanego w nieznanym okresie na ziemiach zachodnich województwa lubuskiego w miejscowości Gubin. Podano sposób naprawy/zabezpieczenia skarpy przed osuwaniem nowo zaprojektowanym murem żelbetowym. Mur oporowy zaprojektowano przy wykorzystaniu oprogramowania komputerowego Autodesk Expert. Projekt został zrealizowany, zastosowano prefabrykowane elementy żelbetowe o zaprojektowanych parametrach.
EN
The article describes the technical condition of a brick retaining wall built in an unknown period in the western territories of the Lubuskie Voivodeship in the town of Gubin. Given is the method of repairing/securing the slope against landslides with a newly designed reinforced concrete wall. The retaining wall was designed using Autodesk Expert computer software. The project was completed, prefabricated reinforced concrete elements with designed parameters were used.
EN
This paper analyses in detail the problems of protecting cultural heritage in rural regions and small towns, in traditional rural landscapes and in the context of the revival of rural settlements. The paper substantiates the necessity and possibility of measures for the preservation of tangible and intangible cultural heritage by measures of both organisational and technical nature. The international experience of safeguarding cultural heritage by organisational measures and digital preservation is considered; the need to correct this experience in accordance with local specifics is substantiated. The existing technical approaches to the digital preservation of cultural heritage are analysed. An original approach is proposed that most fully simulates complex objects such as artistic reliefs with painting – the method of synchronised laser triangulation, combined with the method of laser-induced breakdown spectroscopy.
PL
W artykule przedstawiono zastosowanie nowoczesnych rozwiązań techniczno-materiałowych w modernizacji podziemnych obiektów zabytkowych na przykładzie Smoczej Jamy w Krakowie. Zaprezentowano metodę dokładnego odwzorowania trójwymiarowej geometrii jaskini na podstawie chmury punktów uzyskanej ze skaningu 3D oraz obliczeń numerycznych i określono zakres oraz metodę zabezpieczenia masywu skalnego. W artykule opisano również przeprowadzone dodatkowe prace modernizacyjne, których celem było ulepszenie funkcjonowania Smoczej Jamy oraz zwiększenie bezpieczeństwa jej użytkowników.
EN
The paper presents a case study of the application of modern technical and material solutions in the modernisation of underground historical structures on the example of the Dragon's Den in Krakow. It presents a methodology for accurately reconstructing the three-dimensional geometry of the cave on the basis of a point cloud obtained from 3D scanning and numerical calculations, which are the key to determining the extent and method of securing the rock mass. The paper also describes additional modernisation works performed to improve the functioning of the Dragon's Den and increase the safety of its visitors.
18
Content available remote Ochrona przed hałasem dobiegającym z klatek schodowych
PL
W artykule przedstawiono różnice pomiędzy hałasem spowodowanym dźwiękami powietrznymi a uderzeniowymi. Wskazano przepisy prawne i normy regulujące kwestie ochrony akustycznej w budynkach. Na ilustracjach zaprezentowano prawidłowe przykłady izolacji akustycznej na klatkach schodowych.
EN
The article presents the differences between airborne noise and impact noise. The legal regulations and standards regulating the issues of acoustic protection in buildings were indicated. The pictures show the correct examples of acoustic insulation in staircases.
PL
Coraz częściej w Polsce występują niespotykane wcześniej oddziaływania klimatyczne wynikające z efektu cieplarnianego i nadmiernej emisji dwutlenku węgla do atmosfery. Zjawiska te powodują znaczące straty materialne w gospodarce krajowej, mogą również stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi. W referacie omówiono genezę zmian klimatu; zakres analiz ograniczono do oddziaływań huraganowych wiatrów i trąb powietrznych, wywołujących rozległe uszkodzenia elementów infrastruktury i obiektów budowlanych oraz zniszczenia drzewostanu w obszarach leśnych. Omówiono skutki tych oddziaływań, ilustrując je przykładami praktycznymi. Przedstawiono również kierunki zapobiegania i ograniczania negatywnych skutków niszczycielskich wiatrów, wskazując możliwe działania już na etapie projektowania obiektów budowlanych, np. przez odpowiednie kształtowanie architektoniczne (aerodynamiczne) i konstrukcyjne. Zalecono w szczególności korzystne kształtowanie bryły budynków (w szczególności dachów), wzmocnienia ścian murowanych elementami żelbetowymi oraz skuteczne mocowania do konstrukcji elementów wykończeniowych (termoizolacji, pokrycia dachowego i in.).
EN
Increasingly, in Poland there is an unprecedented climatic impact resulting from the greenhouse effect and excessive carbon dioxide emissions into the atmosphere. These phenomena cause significant material losses in the national economy, and may also pose a threat to human health and life. The paper discusses the genesis of climate change - the scope of the analysis was limited to the impact of hurricane winds and whirlwinds, causing extensive damage to infrastructure and building structures as well as destruction of tree stands in forest areas. The effects of these interactions were discussed, illustrating them with practical examples. The directions of preventing and limiting the negative effects of destructive winds are also presented, indicating possible actions at the stage of designing buildings, for example by appropriate architectural (aerodynamic) and structural shaping. In particular, the commissioned cost-effective shaping of the body of the building (in particular the roofs), reinforcement of brick walls with reinforced concrete elements and effective fixing of finishing elements to the structure (thermal insulation, roofing).
EN
Tourism has become one of the important sectors and plays an important role in overall development of the country. This sector reflects many socio-cultural aspects as well as identity of the country. But tourism industry is directly related to the environment. The qualities of environment depends on natural and man-made factors of tourism. The positive and negative impacts of tourism on environment are the objective of this study. The study has been conducted mainly on the basis of literature survey, primary interviews and secondary data. Various seminars, papers, summary of the discussion, government reports and research journals on environmental impacts of tourism have been surveyed for the purpose of the study. Data depend on tested methods of surveys and interviews of tourists, houses, businessmen and people of the surrounding tourism center. Out of the total houses and people of Ajanta 5 percent sampling was taken to survey in January 2020. However, more rapid development is responsible to the degradation of the place. At Ajanta tourist centre, 28.33 percent of the people agreed in favor of discouraging the growth of tourists. 39.17 percent of the people the growth of tourism which is detrimental to the environment are discouraging tourism. But 18.33 percent of the people disagreed that, rapid growth of tourists degrades the environment. But awareness of tourists and government agencies are about tourism industry positively impact or negative on environment at Ajanta.
PL
Turystyka stała się jednym z ważnych sektorów i odgrywa ważną rolę w ogólnym rozwoju kraju. Sektor ten odzwierciedla wiele aspektów społeczno-kulturowych kraju i jego tożsamość. Ale przemysł turystyczny jest bezpośrednio związany ze środowiskiem. Cechy środowiska zależą od naturalnych i antropogenicznych uwarunkowań turystyki. Przedmiotem badań jest pozytywny i negatywny wpływ turystyki na środowisko. Badania prowadzono głównie na podstawie przeglądu literatury, bezpośrednich wywiadów oraz danych otrzymanych pośrednio. W pracy wykorzystano różnorodne źródła: seminaria, artykuły, wnioski z dyskusji, raporty rządowe i czasopisma naukowe, na temat oddziaływaniu turystyki na środowisko. Dane opierają się na sprawdzonych metodach badań i wywiadów z turystami, właścicielami domów, przedsiębiorcami i ludźmi związanymi z ośrodkiem turystycznym. W styczniu 2020 r., spośród ogólnej liczby domów i mieszkańców Ajanty, do badań włączono 5%. Jednakże bardziej gwałtowny rozwój odpowiada za degradację środowiska. W ośrodku turystycznym Ajanta 28,33% osób zgodziło się z tym, że powinno się zniechęcać do dalszego wzrostu liczby turystów. Aż 39,17% osób uważa wzrost turystyki za szkodliwy dla środowiska i zniechęca do rozwoju turystyki. Ale 18.33% osób nie zgadza się z tym, że gwałtowny rozwój turystyki szkodzi środowisku. Świadomość turystów i agencji rządowych na temat przemysłu turystycznego mogą wpływać pozytywnie lub negatywnie na środowisko Ajanty.
first rewind previous Strona / 24 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.