Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 180

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  accident
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
1
Content available Funkcjonowanie pojazdów uprzywilejowanych na drodze
PL
Artykuł poświęcony jest kwestii pierwszorzędnej z perspektywy ludzkiej i społecznej, a niestety dotychczas drugorzędnej w rozważaniach piśmiennictwa prawniczego - a mianowicie ruchowi pojazdów uprzywilejowanych. Zaprezentowane w nim zostały uwagi autora na temat statusu pojazdów uprzywilejowanych na drodze, zwłaszcza w kontekście znowelizowanego art. 9 p.r.d., a także wyrażone krytyczne uwagi co do niektórych orzeczeń rozstrzygających tego typu sprawy. Ponadto wysunięto wnioski ogólniejszej natury, z odniesieniem się do dotychczasowej literatury.
EN
The issue primary from the human and social perspective, but unfortunately secondary to the considerations of legal literature so far - of the emergency vehicle traffic is discussed. The author's comments on the status of emergency vehicles on the road, especially in the context of the amended art. 9 of Traffic Code are presented together with critical remarks regarding some judgments settling this type of cases.
EN
The purpose of this paper is to present the results of a query aimed at assessing the validity of the topic of crankcase explosions prevention in the main marine engines. The study takes into account the engine type, engine manufacturer, ship’s age, accident severity, ship’s location at the time of the incident, and the share of fatal accidents in the analyzed population of crankcase explosions. One of the primary hazards associated with offshore and deep-sea ship operations – and primarily ship power plants – are fires and explosions that result in accidents and incidents with an average frequency of 60 days. This paper discusses the actuality of crankcase explosion hazards in the main propulsion engines of various types of sea vessels. The assessment was made based on the results of a statistical analysis of historical data from 1972 to 2018. The methodology consisted of three stages: (1) a selection query to obtain the source data, (2) analysis of the obtained results (data separation, extraction of additional information, and statistical analysis), (3) synthesis of the obtained information, and drawing conclusions about the numerical indicators describing the statistical distribution of individual events for the given evaluation criteria. The analysis showed that the risk of crankcase explosions affects ships of all ages – both in crosshead (31%) and trunk piston engines (61%) – and that the number of serious incidents (67%) remained constant over the investigated period. Half of all incidents occurred on vessels younger than 15 years old. 58% of explosions took place in engines of the most popular prime movers manufacturers. The probability that a main engine crankcase explosion will result in injury or death is 17.34%.
3
Content available Skanowanie 3D w badaniach wypadków drogowych
PL
W niniejszym artykule przedstawiono zagadnienia z dziedziny dokumentowania wypadków drogowych z zastosowaniem skanowania 3D oraz praktyczne doświadczenia autorów w wykorzystaniu tej metody skanowania na miejscu wypadku, jak również przy późniejszym przetwarzaniu wyników skanowania. W szczególności opisano różne warunki, w jakich można sporządzać dokumentację dowodową oraz podano rozwiązania niektórych praktycznych problemów związanych z wykorzystaniem skanerów 3D. Na zakończenia przedstawiono zalecenia dotyczące wykorzystania skanerów 3D do efektywnego dokumentowania wypadków drogowych z uwzględnieniem wymagań czasowych oraz wielkości danych w związku z koniecznością ich archiwizacji.
EN
This article presents the issues of documentation of traffic accidents using 3D scanning and the practical experience of the authors of this article in its use at the accident scene and subsequent data processing. In particular, the various conditions under which documentation can be performed and the solution of some practical problems related to the use of 3D scanners are described. Finally, the authors' recommendations for the use of 3D scanners for effective documentation of traffic accidents are suggested, taking into account the time requirements and the size (volume) of the data in relation to the need for archiving.
EN
A retrospective study on accident analysis of the United States mines for 36 years was achieved using statistical analysis on the MSHA's accident databases between 1983 and 2018. A regression model of generalized estimation equation (GEE) was used for unbalanced panel data that provided 95,812 observations for 19,924 mine-ID-year in aggregate, coal, metal, and non-metal mines. The contributions of various parameters, including mine type, injured body part, days lost, age, and experience on the rate of accidents and injuries were investigated across the commodity types. The results showed coal miners in the East region are at a higher risk of accident. The results of regression analysis show that mine-tenured workers have a vital role in accident frequencies. Analysis of the injured body part on the injury rate indicates that the upper body injuries are the most significant among all mine types. Also, the fatality rate is significant in aggregate, and coal mines in comparison with metal and non-metal mines.
EN
Electric shock accident is one of the main causes of fatal construction accidents. In this study, 101 electric shock accidents are analyzed to mine the potential associations of human errors. The modified Human Factors Analysis and Classification System (HFACS) is used to classify human factors of accident causes. Characteristics and potential causes of the accidents are identified by employing frequency analysis. Chi-square test and Apriori algorithm are utilized to explore the associations among the causes. Some significant association between any of two factors are shared. According to association rules using three criteria: support (S), confidence (C) and lift (L), the two key paths are extracted based on the hierarchy of the HFACS. One is: organizational process loopholes → failed to correct problem → perceptual and decision errors (S = 0.11, C = 0.423, L = 1.02), and the other is: organizational process loopholes → poor skill level of workers → routine violation (S = 0.149, C = 0.789, L = 1.945). Managerial implications are proposed to prevent or reduce accidents based on interconnections of factors and key paths.
EN
The general model of oil spill movement forecasting based on a probabilistic approach is proposed. A semi-Markov model of the process of changing hydro-meteorological conditions is constructed. The method of oil spill domain determination for various hydro-meteorological conditions is recommended. Moreover, Monte Carlo simulation procedure for predicting the oil spill domain movement is proposed. The procedure is practically applied for Gdynia and Karlskrona ports' water areas.
7
Content available remote Wody pogaśnicze. Cz. 1, Klasyfikacja wód pod kątem występowania zagrożeń
PL
Omówiono aspekty prawne dotyczące klasyfikacji wód pogaśniczych pod kątem potencjalnych zagrożeń. Ustawodawstwo polskie nie jest w tym aspekcie jednoznaczne i w żadnym akcie prawnym nie wskazuje bezpośredniej definicji tych wód. Analiza wykazała, że takie wody mogą być traktowane jako odpady lub ścieki, a na ich kwalifikację wpływa występująca infrastruktura oraz wdrożone rozwiązania techniczno-organizacyjne dla retencji wód pogaśniczych. Nadrzędną zasadą ochrony środowiska jest przeciwdziałanie zanieczyszczeniu oraz przywracanie do stanu właściwego w przypadku jego zanieczyszczenia lub wystąpienia szkody w środowisku.
EN
A review, with 15 refs., of legal regulations and duties of the chem. companies.
8
Content available remote Ryzyko związane z wyciekiem chemikaliów w trakcie fumigacji
PL
Scenariusze zdarzeń niepożądanych mogą być proste (pojedynczy wypadek), mogą też łączyć dwa lub więcej zdarzeń. Najbardziej niebezpieczna sytuacja występuje w przypadku połączenia wszystkich tych zagrożeń w przypadku wycieku tlenku etylenu (EtO), który powoduje pożar, a następnie inicjuje wybuch. Na podstawie oceny ryzyka uwzględnia się prawdopodobieństwo wystąpienia różnego rodzaju poważnych awarii przemysłowych. Nakładające się strefy zagrożenia są następnie brane pod uwagę przy ocenie rzeczywistego potencjału wzajemnego oddziaływania poszczególnych ocenianych elementów. Od dłuższego czasu renowacje książek, obrazów lub mebli prowadzone są z użyciem środków chemicznych, które mogą być niebezpieczne dla konserwatorów. Powszechnie stosowany EtO jest toksyczny i rakotwórczy. Co więcej, w przeciwieństwie do promieniowania, EtO zawsze pozostaje w książkach i dziełach sztuki w śladowych ilościach, które odparowują i mogą być niebezpieczne. Niemniej jednak EtO jest nadal używany w renowacji dzieł sztuki. Przedstawiono ocenę ryzyka związanego ze zdarzeniami niepożądanymi, takimi jak wyciek materiału niebezpiecznego, wybuch i pożar w komorze fumigacyjnej podczas sterylizacji obiektów.
EN
A review, with 16 refs., of methods for sterilization of documents in libraries and archives by using ethylene oxide.
9
Content available remote Samochody autonomiczne a prawo karne. Zarys stanu badań
PL
Artykuł stanowi kontynuację rozważań nad prawną problematyką samochodów autonomicznych. Tego typu pojazdy należą do nowych technologii komunikacyjnych i w związku z tym budzą duże emocje społeczne, a problematyka pojazdów autonomicznych stanowi przedmiot poszerzającej się literatury krajowej oraz zagranicznej. Tematyka jest nośna zarówno z uwagi na ich potencjał, jak i zagrożenia, których wyrazem są wypadki drogowe. Ten ostatni aspekt stanowi przedmiot zainteresowania zarówno cywilistyki, jak i nauki prawa karnego.
EN
The article is a follow-up to the discussion on the legal issues of autonomous cars. Vehicles of this type belong to new transportation technologies and therefore evoke great social emotions. The issues concerning autonomous vehicles are explored in an ever expanding Polish and foreign literature. This subject matter excites a widespread interest due to both the potential of these vehicles and threats they involve which are demonstrated by road accidents. The latter aspect is of interest to both civil and criminal law sciences.
PL
Artykuł stanowi przyczynek do badań wybranych aktualnych i potencjalnych problemów prawnych, które wiążą się z uprawianiem kolarstwa szosowego. Dotyczą one zarówno sportu rekreacyjnego, jak i wyczynowego i obejmują nie tylko kwestię odpowiedzialności za wypadki, ale szerzej - stosowania przepisów i pozaprawnych zasad ruchu drogowego zarówno podczas zorganizowanych zawodów, jak i poza nimi.
EN
The article is a contribution to the research on selected current and potential legal problems related to the practice of road cycling. They concern both recreational and competitive sports and cover not only to the issue of liability for accidents, but also more broadly - to the application of regulations and non-legal traffic rules, both during and outside organized competitions. The article was written to commemorate Ryszard Szurkowski (1946-2021).
11
Content available remote Jeden wypadek - dwa eksperymenty
PL
Wykorzystując zdarzenie drogowe, w którym doszło do potrącenia osoby pieszej, autor zrelacjonował jego przebieg i proces rekonstrukcji, kładąc szczególny nacisk na kwestie związane z ustaleniem odległości dostrzeżenia przeszkody w warunkach nocnych. Ustalenie tej odległości na drodze oświetlonej latarniami ulicznymi w złych warunkach atmosferycznych wymaga wykonania eksperymentu. Autor zwrócił uwagę na potrzebę dołożenia wszelkich starań, aby uzyskać w czasie eksperymentu warunki drogowe jak najbardziej zbliżone do panujących w czasie wypadku oraz by uczestnicy eksperymentu nie wypatrywali przeszkody w miejscu, w którym znajduje się pozorant.
EN
The author describes an accident in which a pedestrian was hit and the process of its reconstruction with special focus on the issues of establishing the distance of sighting an obstacle at nighttime. To establish this distance on a road illuminated with a lamp post in poor atmospheric conditions it is necessary to perform an experiment. The author emphasizes the need for taking every effort to replicate the road conditions during the experiment closest possible to those during the accident. He also points to the necessity of taking care that the experiment participants do not watch for the obstacle in the place where the helper is located.
12
EN
The article analyses the changes occurring in accidents in the construction industry in Poland. It was analyzed the influence of the season on the number and structure of accidents. Research and analyzes were carried out on the basis of statistical data, made available by the Central Statistical Office, regarding accidents at work in construction that occurred in the period from 2010 to 2018. The total number of accidents at work in the construction sector in in these years shows a significant downward trend. A similar downward trend can also be seen in individual groups of accidents, broken down into light, serious and fatal. Based on the research carried out, the decisive impact of the season on the accident rates in construction sector was noticed. The smallest value of the accident frequency rate in most of the accident types considered can be observed in the winter season. In turn, the highest value of the light and fatal accident frequency rate can be observed in summer season (July - September). Weather conditions, for example, high temperatures and sunshine can lead to dangerous situations which can result in accidents at work. Climate conditions should therefore play an increasingly important role in assessing the risk of accidents.
PL
W artykule przeanalizowano zmiany zachodzące w wypadkowości w budownictwie w Polsce. Oceniono wpływ pory roku na liczbę i strukturę wypadków. Badania i analizy przeprowadzono na podstawie danych statystycznych, udostępnionych przez Główny Urząd Statystyczny, dotyczących wypadków przy pracy w budownictwie, które wystąpiły w latach 2010-2018. Ogólna liczba wypadków przy pracy w budownictwie w tych latach wykazuje znaczącą tendencję spadkową. W 2010 roku uległo wypadkowi 9098 osób, a w 2018 roku 5247 osoby. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono wpływ sezonu na wypadkowość w budownictwie. Wskaźnik częstości wypadków ogółem oraz wypadków lekkich wskazuje, że największa liczba osób poszkodowanych w wypadkach z wyjątkiem roku 2016 występuje w miesiącach letnich, lipiec-wrzesień. Najwyższą wartość zaobserwowano w lecie 2010 roku i wyniosła ona 5.83 osób poszkodowanych na 1000 pracujących przy pracy w budownictwie. Wskaźnik częstości wypadków śmiertelnych pomiędzy 2012 rokiem a 2018 również osiąga największe wartości w poszczególnych latach w porze letniej. W przypadku wskaźnika częstości wypadków ciężkich takiego trendu nie obserwuje się. W Polsce, wg przeprowadzonych przez autorów badań w latach 2010-2018 udział wskaźnika częstości wszystkich wypadków w miesiącach lipiec - wrzesień wyniósł średnio 0,274, natomiast w przypadku wypadku śmiertelnego, tego najgorszego 0,339. Duże znaczenie mają tutaj warunki pogodowe, czyli wysoka temperatura, nasłonecznienie, które przyczyniają się do spotęgowania zmęczenia wywołanego wysiłkiem fizycznym, obniżeniem koncentracji i wydłużeniem czasu reakcji. Czynniki te mogą prowadzić do stworzenia sytuacji niebezpiecznych, których skutkiem mogą być wypadki przy pracy. Zmieniający się klimat z coraz częściej występującymi i dłużej trwającymi falami upałów może dodatkowo powodować wzrost zagrożenia dla osób pracujących na budowach, a w konsekwencji zwiększać liczbę wypadków szczególnie tych najgorszych - śmiertelnych w okresie letnim. Okresem o najmniejszej wypadkowości w większości rozważanych rodzajów wypadków jest zima. Udział wskaźnika częstości wszystkich wypadków w latach 2010-2018 w miesiącach styczeń-marzec wyniósł średnio 0,226. W tym czasie ograniczone są prace na zewnątrz, a tym samym prace na wysokości, stanowiące największą grupę wypadków na budowach. Warunki klimatyczne powinny więc odgrywać coraz większą rolę w ocenie ryzyka wypadków. Można by również rozważyć instalację urządzeń do monitorowania parametrów środowiska zewnętrznego na placach budowy. Mogło by to przyczynić się do zmniejszenia liczby wypadków związanych z oddziaływaniem klimatu.
EN
Being negatively impressed by the data published by the European Commission in CARE (Community database on Accidents on the Roads in Europe), where Poland is presented as the European Country with the highest rate of fatalities in road crashes involving cyclists during 4 years period (2009-2013), the Authors decided to analyse available data. Bikes become a more and more popular means of transport and the way of active recreation. In Warsaw, the share of bicycle trips rises 1 to 3% per year. The aforementioned, together with increasing traffic density, caused 4233 registered injuries among cyclists in 2018 in Poland. In 286 cases the accidents were direct reasons for the cyclists’ death. Considering these facts, it becomes extremely important to point the most influencing factors and conditions contributing to cyclists’ serious accidents. One-dimensional or two-dimensional statistics are not sufficient to find all important associations between the road conditions and the number of cyclists’ accidents. To overcome that the association analysis is applied. The results of the analysis can contribute to increasing the knowledge and safety of transport.
PL
Opublikowane przez Komisję Europejską dane w CARE (Community database on Accidents in the Roads in Europe) wskazują, że Polska jest krajem o najwyższym wskaźniku śmiertelności rowerzystów w efekcie wypadków drogowych w okresie 2009-2013 r. Jednocześnie rower staje się coraz bardziej popularnym środkiem transportu i sposobem rekreacji. W Warszawie ruch rowerowy wzrasta od 1 do 3% rocznie. To zjawisko oraz coraz gęstszy ruch drogowy było w Polsce przyczyną 4233 zarejestrowanych wypadków w 2018 r, w których ucierpieli rowerzyści. W 286 przypadkach wypadek był przyczyną śmierci rowerzysty. W świetle powyższych informacji bardzo istotne staje się wskazanie najważniejszych czynników i warunków drogowych towarzyszących poważnym wypadkom rowerzystów. Statystyki z użyciem jednej czy dwu zmiennych są niewystarczające, gdyż okoliczności towarzyszących wypadkom jest zwykle więcej. Do badania tych okoliczności wykorzystano więc analizę asocjacji zwaną też analizą koszykową. Obserwowanemu wzrostowi ruchu rowerowego (w Warszawie podwoił się w ciągu ostatnich kilku lat) towarzyszy także wzrost długości wybudowanych ścieżek rowerowych (np. w Warszawie od 305 km w 2011 r. do 645 km w 2019 r.). Niestety podobny wzrost dotyczy liczby wypadków w udziałem rowerzystów, wśród których także są wypadki śmiertelne. Całkowitą liczbę wypadków rowerzystów w Polsce wraz z liczbą wypadków śmiertelnych w latach 2011-2019 pokazano na rys. 3. Analiza asocjacji to wyszukiwanie związków pomiędzy zdarzeniem (lub jednoczesnym wystąpieniem kilku zdarzeń) towarzyszących innemu, obserwowanemu zdarzeniu, bądź zjawisku. Inna nazwa takich analiz, to analiza koszykowa, która powstała od pierwotnego zastosowania tj. badań zawartości koszyków klientów w sklepach wielkopowierzchniowych. Wtedy celem było zwiększanie sprzedaży, jednak przydatność tego rodzaju analiz została zauważona przez naukowców i są one wykorzystywane np. w biologii [8], edukacji [9]. Naturalnym zastosowaniem analizy asocjacji jest medycyna (np. w [10]). Symptomy choroby stanowią tam poprzednik reguły, a następnikiem jest wystąpienie choroby. Zastosowania analizy koszykowej można także znaleźć w rozwiązaniach problemów z zakresu inżynierii lądowej np. w zagadnieniach dotyczących zarządzania jakością [12], w ocenie ryzyka [14], w ocenie rzetelności ofert w postępowaniach przetargowych [13]. Reguł asocjacyjnych poszukiwano już także w zagadnieniach związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego [15, 16, 17]. Analiza asocjacji posługuje się trzema podstawowymi wskaźnikami: wsparciem (sup od ang. support) oznaczającym udział zdarzeń z jednoczesnym wystąpieniem poprzednika i następnika w całkowitej liczbie zdarzeń, ufnością (sup od ang. confidence) wyrażającym stosunek liczby zdarzeń z jednoczesnym wystąpieniem poprzednika i następnika do liczby zdarzeń, w których wystąpił dany poprzednik, przyrostem (ang. lift), który zdefiniowany jest jako iloraz ufności i prawdopodobieństwa wystąpienia następnika. Znalezione reguły o przyroście mniejszym niż 1 nie wyjaśniają zjawiska. Przykładowe obliczenia tych trzech parametrów przedstawiono w tab. 1. Analizie poddano bazę danych stworzoną przez Instytut Transportu Samochodowego na podstawie bazy [20]. Zawiera ona informacje o 21470 wypadkach rowerzystów w Polsce jakie miały miejsce w latach 2009-2013. Rodzaje informacji jakie zawiera każdy z rekordów w bazie to: stopień obrażeń rowerzysty (lekkie, ciężkie lub śmiertelne), miejsce zdarzenia (obszar miejski lub poza nim), rodzaj ulicy/drogi (jedno lub dwujezdniowa, jedno lub dwukierunkowa), lokalizacja zdarzenia na skrzyżowaniu lub poza nim, czy skrzyżowanie było wyposażone w sygnalizację świetlną, jaki był stopień oświetlenie naturalnego (dzień, zmierzch, noc). Bazę danych (której fragment przedstawiono na rys. 4) przekształcono do postaci z binarnymi wartościami (patrz tab. 2). Niezależnie od postaci przedstawianych informacji (tabelarycznie lub graficznie) analiza więcej niż dwóch czynników jednocześnie wpływających na stopień obrażeń jest albo trudna, albo informacje są nieczytelne. Podstawowe statystyki dotyczące wypadków rowerowych przedstawiono w rozdziale 3.1. Ze względu na znaczne różnice w strukturze wypadków w obszarze miejskim i poza nim, zdecydowano na poszukiwanie reguł asocjacyjnych odrębnie dla tych dwóch obszarów. Drugim założeniem było połączenie kategorii obrażeń ciężkich i śmiertelnych w jedną kategorię oznaczaną FS (ang. fatal and serious injuries), gdyż poszukiwanie reguł wyłącznie dla wypadków śmiertelnych pozwoliło znaleźć małą liczbę mało znaczących reguł (z przyrostem poniżej 1). Najsilniejsze, istotne reguły znalezione po przyjęciu wyżej opisanych założeń przedstawiono w tab. 6, 7, 8 i 9. Regułą o największej ufności jest następująca reguła (nr 10 w tab. 9): jeśli wypadek miał miejsce poza terenem miejskim na skrzyżowaniu drogi jednojezdniowej, dwukierunkowej, w czasie zmierzchu lub nocą, to w wyniku wypadku rowerzysta zmarł lub doznał ciężkich obrażeń ciała, z ufnością 80,0%. Nie znaleziono natomiast istotnych reguł dotyczących wypadków ze skutkiem FS dla obszarów miejskich. Najbardziej zaskakującym wnioskiem z przeprowadzonych analiz jest mała istotność sygnalizacji świetlnej w obszarze miejskim dla ciężkich wypadków w ruchu rowerowym. Natomiast poza obszarem miejskim, o ile skrzyżowanie posiada sygnalizację świetlną, w wypadku z udziałem rowerzysty można spodziewać się jego lekkich obrażeń z ufnością 65,2% przy wsparciu reguły 41,4%. Należy podkreślić, że przedstawione w artykule analizy były wykonane w oparciu o bazę danych, która nie zawiera wielu informacji istotnych z punktu widzenia przyczyn wypadków drogowych z udziałem rowerzystów takich jak: sztuczne oświetlenie ulicy lub drogi, oświetlenie osobiste rowerzysty, czy wypadek miał miejsce na ścieżce rowerowej, jakie były warunki pogodowe. Uwzględnienie ich w analizie koszykowej mogłoby doprowadzić do znalezienia reguł o większej istotności oraz do wniosków, które jeszcze w większym stopniu mogłyby się przyczynić do zapobiegania wypadkom rowerzystów.
EN
Despite constant efforts to improve safety in the railway environment, various accidents and incidents happen, resulting in material damage and in the worst case, loss of human lives. This article emphasises the need for proper identification of risks, their constant monitoring, and evaluation of all causes that arise at railway crossings. Furthermore, this paper aims to apply the Reason model to the problems of railway crossings within the case study on the railway network in Slovakia. The timeliness of the problem lies in the possibility of preventing such issues in the operation of rail transport using this model. Prevention is an effective way of averting the serious consequences of accidents in the future.
PL
Układ nerwowy człowieka składa się z układu ośrodkowego oraz układu obwodowego. Nadrzędną funkcję nad całością organizmu pełni ośrodkowy układ nerwowy, stanowiący mózg i rdzeń kręgowy.
EN
In contrast to traditional systems for monitoring fault of the running gear of the rolling stock, this paper proposes a technology of noise control at the onset of defects. The authors consider the possibility of creating an intelligent system that can perform noise diagnostics with the indication of the beginning of the latent period of the initiation of typical defects preceding faults. To this end, using the noise technology, sets of reference informative attributes are created in the training process. The reference sets, in turn, are used to determine the condition of the object at the beginning of the development of defects by comparing them with current noise estimates. It also allows controlling the dynamics of the development of defects.
EN
The article presents a general description of the state of road safety in Poland in the years 2010-2019, taking into account the safety of pedestrians, who belong to the most vulnerable road users. The analyses were based on data obtained from the Road Traffic Bureau of the General Police Headquarters and the National Road Safety Council. The second part describes a proposition of methodology for ex post evaluation of the impact of a new road projecton road safety, including the necessary research tools. Both the proposed methodology and the presented research tools were verified in practical application during the works on the report “Impact of projects implemented under the III and IV priority axes of the Operational Program Infrastructure and Environment 2014-2020 on improvement of road accessibility and traffic load in cities” commissioned by the Centre for European Union Transport Projects.
PL
W artykule scharakteryzowano ogólny stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce w latach 2010-2019, uwzględniając bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu, jakimi są piesi. W przeprowadzonych analizach wykorzystano dane Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji i Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. W drugiej części pracy opisana została propozycja metodologii, w tym narzędzia badawcze służące do przeprowadzenia ewaluacji ex post wpływu nowej inwestycji drogowej na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zarówno zaproponowana metodologia, jak i przedstawione w artykule narzędzia badawcze sprawdziły się w praktyce przy realizacji opracowania zleconego przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych pt. „Wpływ działań podejmowanych w ramach III i IV osi Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 na poprawę dostępności drogowej i obciążenie ruchem w miastach”.
EN
The article describes a diver performing a dive at small depths in a dry suit, breathing from a single-stage apparatus placed on his back. As a result of training deficiencies, the diver began breathing from inside the suit, which led to hypoxia and subsequent uncontrolled ascent. Upon returning to the surface, the diver developed neurological symptoms based on which a diagnosis of pulmonary barotrauma was made. The diver was successfully treated with therapeutic recompression-decompression.
PL
W artykule opisano nurka wykonującego nurkowanie na małej głębokości w skafandrze suchym, oddychającego z jednostopniowego automatu umieszczonego na plecach. Na skutek brakow w wyszkoleniu nurek zaczął oddychać z wnętrza skafandra, co doprowadziło do hipoksji a następnie niekontrolowanego wynurzenia. Po powrocie na powierzchnię u nurka wystąpiły objawy neurologiczne na podstawie ktorych rozpoznano uraz ciśnieniowy płuc. Nurek był z powodzeniem leczony rekompresją – dekompresją leczniczą.
19
Content available Diver poisoning with contaminated compresses air
EN
The paper describes the case of a military diver who suffered from a complicated poisoning caused by hydrocarbons contained in his breathing air. The hydrocarbons came from a malfunctioning compressor which was used to fill the diving cylinders; the compressor sucked in the exhaust gases of its own motor. Exhaust gas poisoning was further complicated by hypoxia and hypercapnia as the diver spat out the mouthpiece and started to breathe from inside the suit. This resulted in a loss of consciousness. The diver was extracted to the surface and was given oxygen to breathe. The course of treatment was successful. On the same day, symptoms of exhaust gas poisoning occurred in several divers using cylinders filled with the same compressor.
PL
W pracy opisano przypadek nurka wojskowego u ktorego wystąpiło powikłane zatrucie węglowodorami zawartymi w powietrzu oddechowym. Pochodziły one z nieprawidłowo działającej sprężarki ktorą ładowano butle nurkowe; sprężarka zasysała gazy spalinowe napędzającego ją silnika. Zatrucie spalinami było dodatkowo powikłane hipoksją i hiperkapnią gdyż nurek wypluł ustnik i zaczął oddychać z wnętrza skafandra. Doszło do utraty przytomności. Nurka wydobyto na powierzchnię, podano tlen do oddychania. Przebieg leczenia pomyślny. W tym samym dniu objawy zatrucia gazami spalinowymi wystąpiły u kilku nurkow korzystających z butli napełnianych tym samym kompresorem.
20
Content available remote Samochody autonomiczne. Wybrane problemy prawne
PL
Artykuł stanowi przyczynek do badań wybranych aktualnych i potencjalnych problemów prawnych, które wiążą się z urządzeniami komunikacji i transportu, uznawanymi obecnie za prototypowe. Problemy te dotyczą funkcjonowania pojazdów różnego rodzaju i szczególnie wiążą się z konsekwencjami negatywnych zdarzeń z ich udziałem i problemów odpowiedzialności za szkody. W niniejszym artykule omówione zostaną zasygnalizowane kwestie w odniesieniu do tzw. autonomicznych samochodów.
EN
The article is a contribution to the study of selected current and potential legal problems associated with communication and transport devices currently recognized as prototype. The problems concern the functioning of various types of vehicles - above all land vehicles (passenger and freight, urban and long-distance) and, in particular the liability for damage. The problems are discussed as related to the so-called autonomous (self-driving) cars.
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.