Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 79

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zagospodarowanie terenu
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
EN
This paper proposes an assessment of the links between freight trip generation (FTG) rates and accessibility. First, the paper overviews the background, sets the context and motivates the research. Second, it presents the proposed methodology, which combines an FTG model, two accessibility indicators and a linear regression analysis to assess the relationships between freight trip demand and a set of socio-demographic variables including accessibility. The FTG modelling framework, adapted from previous works, allows estimating the number of freight trips with a small amount of standard data, even when no surveyed data is available. The two gravity accessibility indexes, one potential and one exponential, are defined in the continuity of recent freight accessibility works. To those indicators, a set of socio-demographic variables, including population, area or a zone (or density), are introduced. The relationships between FTG and all those variables are assessed via standard linear regression methods completed by the verification of the corresponding linear relationship hypotheses. Third, the framework is applied to the urban area of Lyon (France), where no urban goods survey data is available. Results show that potential accessibility seems to have a better correlation to FTG and could be a good decision support indicator when combined with the population as an explanatory variable. The population can be added to accessibility as an explanatory variable, the resulting models with two variables have a slightly lower accuracy but remains close to that of models with only accessibility as an explanatory variable. This work remains exploratory and finishes by proposing practical implications and further development lines.
EN
Using multiple classification approach to examine plant traits response to grazing and fencing (as without access to grazing) is rare. Here we used multiple classification approach to examine plant diversity, productivity and species traits response to grazing and fencing over a three-year period on the eastern part of the Qing-Hai Tibetan Plateau. The results showed that most common species response to the fence was poorly noticeable. The fencing meadows compared to those under long-term free grazing are characterized by significantly higher total species richness, but species richness declined with sampling years gradually, regardless of grazing or fencing. The correlation showed that species richness was negatively associated with mean annual temperature significantly, suggesting that abiotic factors (e.g. annual temperature) could also play important roles in driving species richness in this subalpine meadow. Total aboveground biomass was not associated with mean annual temperature and rainfall. The fencing meadow demonstrated higher community aboveground biomass relative to the grazing ones, especially the abundance of legume and graminoids increased, while the proportions of sedge decreased, suggested that grazing disturbance favours the increase of reproductive success of sedge (e.g. Kobresia humilis) in this subalpine meadow. Growth form-based analyses combined with canopy height categories should be recommended to reveal general rules and mechanisms relating to grazing.
3
Content available remote Znaczenie mikrotunelingu w zagospodarowaniu terenów miast
EN
The article presents results of an analysis of changes to the landscape in zones directly bordering with Central European cities of medium size. Authors have designated and analysed 57 zones as buffers contained within a radius of 30 km from the administrative city boundaries. Transformations of the landscape were determined on the basis of three indicators showing the fragmentation of the land use forms, distortions of area patches with different land uses, and an increase in the diversification of functions. The data adopted for the study originated from CORINE Land Cover, determined for two points of time i.e. the years 2006 and 2012. The obtained results indicate that the changes to the landscape, identified on the basis of the selected indicators, are strongly linked to the increase in the size of urban areas. The analysis also showed a clear differentiation between cities situated in Central European countries.
5
Content available remote Determinants of land developers’ activity in Poland
EN
The proper use of space, particularly in urban areas, has become very important. Land developers are focused on activities which increase the value of land by preparing it for investment (the purchase of land, transforming it into the building area, merging or division of land into smaller parcels, utilities, and the final sale to other developers). In this article, land development activity is also considered as part of the development process. The aim of this study is to identify the factors that determine the manner of activities related to the procurement and preparation of land for construction by developers. The research is an important step towards the creation of the concept of land developers’ activity in Poland.
PL
Obserwując zmiany zachodzące w zagospodarowaniu terenów w Polsce, można stwierdzić, że duży udział tych przemian wynika z działalności deweloperskiej. W długim okresie działania deweloperów wymuszają istotne przeobrażenia gruntów. Z kolei grunty jako kapitał stanowią zasadniczy element gospodarki rynkowej I, co najważniejsze, są zasobem ograniczonym. W Polsce aktywność deweloperów obserwowana jest głównie na rynku nieruchomości mieszkaniowych. To powoduje, że często przez pryzmat tej działalności definiuje się dewelopera, traktując go jako przedsiębiorstwo budujące mieszkania na sprzedaż. Rozwinięte rynki nieruchomości wyróżniają deweloperów działających zarówno w segmencie nieruchomości mieszkaniowych, jak i komercyjnych (biurowe, handlowe, magazynowe itp.), ale także zajmujących się tylko przygotowaniem gruntów pod przyszłą zabudowę. W Polsce dotychczasowe czynniki rynkowe nie wymusiły aż tak daleko idącej specjalizacji działalności deweloperskiej. Dlatego wachlarz usług świadczonych przez deweloperów jest dość szeroki. Celem artykułu jest identyfikacja czynników mających wpływ na przeobrażanie i przygotowanie gruntów przez deweloperów. Przeprowadzone badania są częścią tworzenia koncepcji działalności land deweloperskiej.
EN
In the context of climate change, issues on more rational use of water resources and hydrological extreme events, such as floods, causing numerous negative effects every year, are becoming more acute. In small hydrographical basins, like the hydrographical basin of the Sebeş River (Romania), floods and their destructive effects have been and are amplified by the massive deforestation and the improper exploitation of surfaces. The analysis of the physical and geographical features of Sebeș hydrographical basin enables us to establish the runoff regime, including for the periods with high waters and floods. The maximum runoff occurring in this representative and experimental hydrographical basin was calculated based on the input data processed in GIS. The calculation equation to determine the maximum runoff of this small hydrographical basin used the physical and geographical features of the basin, namely: the relief altitude, the slope, the land use cover, the soil types, the rain intensity and their features. From the analysis of the runoff spatial distribution within Sebeş hydrological basin, we may notice that various geomorphometric components have a higher or lower share in determining the runoff coefficient.
PL
W kontekście zmian klimatycznych coraz poważniejsze stają się kwestie bardziej racjonalnego wykorzystywania zasobów wodnych i ekstremalnych zdarzeń hydrologicznych, takich jak powodzie, powodujące liczne negatywne skutki każdego roku. W małych dorzeczach hydrograficznych, takich jak dorzecze rzeki Sebeş (Rumunia), powodzie i ich destrukcyjne skutki zostały wzmocnione przez masowe wylesianie i niewłaściwe zagospodarowanie terenu. Analiza fizycznych i geograficznych cech dorzecza Sebeş pozwala ustalić reżim odpływu, także dla okresów o wysokim stanie wody i powodzi. Maksymalny odpływ występujący w tym reprezentatywnym i eksperymentalnym dorzeczu hydrograficznym został obliczony na podstawie danych wejściowych przetworzonych w GIS. Równanie obliczeniowe maksymalnego odpływu z badanego małego dorzecza wykorzystuje fizyczne i geograficzne cechy dorzecza, a mianowicie: wysokość wypiętrzenia, nachylenie, pokrycie terenu, typ gleby, intensywność opadów i ich cechy. Na podstawie analizy rozkładu przestrzennego odpływu w obrębie dorzecza Sebeş można zauważyć, że różne składniki geomorfometryczne mają większy lub mniejszy udział w określaniu współczynnika spływu.
PL
W województwie lubuskim znajduje się duża ilość zabytkowych obiektów fortyfikacyjnych oraz związanych z przemysłem zbrojeniowym. Zbudowane w pierwszej połowie XX w., w konstrukcji betonowej, utraciły swoje pierwotne funkcje i charakter. Niezagospodarowane ulegają powolnemu niszczeniu. Jednym z nich jest tzw. „Fabryka Dynamitu”, zespół ok. 300 budowli rozrzuconych na porośniętym lasem terenie o powierzchni 35 km², niedaleko Nowogrodu Bobrzańskiego, ok. 20 km na południe od Zielonej Góry. Część z nich po II wojnie światowej została wysadzona w powietrze. Jednak wiele z nich do dzisiaj zachowało się w dobrym stanie technicznym. Nie powstały dotychczas poważniejsze, kompleksowe opracowania dotyczące „Fabryki Dynamitu” w Krzystkowicach, zarówno historyczne jak i architektoniczne czy urbanistyczne. Nie ma również pomysłu dotyczącego możliwości i sposobu adaptacji reliktów fabryki dla współczesnych celów. W artykule podjęto próbę opisu tego wielkiego kompleksu fabrycznego. Wskazano również na wyjątkowość tego zespołu budowli nie tylko w skali województwa ale w skali regionu. Powinien powstać kompleksowy program adaptacji, modernizacji i nowego, racjonalnego zagospodarowania reliktów fabryki. Wokół takiego programu można skupić, zarówno krajowe jak i europejskie, jednostki naukowe, pracownie architektoniczno-urbanistyczne, uczelnie, jednostki samorządowe i wiele innych. Fabryka zbrojeniowa Dynamit Aktien Gesellschaft w Krzystkowicach (Christianstadt) czeka na ponowne, tym razem pokojowe wykorzystanie.
EN
In the Lubusz Voivodship there are a large number of historical fortifications and buildings related to the arms industry. These objects, built in the first half of the 20th century as concrete structures, have lost their original function and character. They are disused and their condition is slowly deteriorating. One of them is the so-called „Dynamite Factory”, a group of about 300 buildings scattered over a forest area of 35 km², near Nowogród Bobrzański, about 20 km south of Zielona Góra. Some of them were blown up after World War II. However, many of them have been preserved in good condition to this day. No serious, comprehensive studies regarding the „Dynamite Factory” in Krzystkowice have been conducted so far in terms of history, architecture or urban planning. There are not any ideas about the possibility and method of adapting the factory relics for modern purposes. The article attempts to describe this huge factory complex. It also emphasizes that this building complex is unique not only in the voivodship but also in the whole region. A comprehensive programme for adaption, modernization and new, rational management of the factory relics should be prepared. This kind of programme can involve both national and European, scientific units, architectural and urban studios, universities, local government units and many others. The Dynamit Aktien Gesellschaft arms factory in Krzystkowice (Christianstadt) is waiting for re-use, this time for peaceful purposes.
PL
Przed przedsiębiorcą decydującym się na prowadzenie stacji demontażu pojazdów stoi szereg wymagań prawnych, związanych z jej organizacją oraz funkcjonowaniem. Na etapie planowania, jak i realizacji inwestycji, inwestor zobligowany jest do respektowania zasad ochrony środowiska i gospodarki odpadami, co może stanowić duży problem już na wstępnym etapie przedsięwzięcia. W pracy przedstawiono i omówiono wymagane pozwolenia oraz zezwolenia, które przedsiębiorca powinien uzyskać, aby móc legalnie prowadzić stację demontażu pojazdów. Dodatkowo, zaproponowano, w sposób schematyczny, możliwość zagospodarowania przestrzennego terenu takiego zakładu z podziałem na odpowiednie sektory oraz obszary biologicznie czynne. Wszystkie omawiane w niniejszym artykule rozwiązania maja na celu zmniejszenie ewentualnego, negatywnego oddziaływania stacji na środowisko naturalne, ze szczególnym uwzględnieniem środowiska glebowego.
EN
The entrepreneur who decides to run a dismantling station is facing a number of legal requirements related to its organization and proper functioning. At the stage of planning and implementation of the investment, the investor is obliged to respect the principles of environmental protection and waste management, which can be a big problem at the initial stage of the project. The work presents and discusses the required permits that the trader is obliged to obtain, in order for the vehicle dismantling station be carried out legally. In addition, it has been proposed, in a schematic manner, the possibility of spatial development of the site of such a plant with the division into relevant sectors and biologically active areas. All the solutions discussed in this article are aimed at reducing the possible negative impact of the station on the natural environment, with particular emphasis on the soil environment.
EN
Soil erosion and its impact on the land and surface water resources are posing both ecological and socioeconomic threats around the world. In South India, tank systems are quite ancient, supporting rural livelihood including their agricultural needs. But, in recent decades they have lost their significance. The aggravated catchment erosion and resultant siltation have significantly reduced their storage capacity and thereby their functionality. Ambuliyar sub-basin, encompassing 809 irrigation tanks, has once satisfied multifunctional needs of people but now becomes degraded due to siltation. Though desilting of tanks and feeder channels is practiced, the tanks often get silted owing to aggravate soil erosion. Hence, to sustain their life span, it is essential to minimize the erosion in the catchment. Thus, the present study intends to estimate the rate of erosion, analyze their spatial variation through a time series analysis, and ascertain the causative factor. Accordingly, the annual soil loss estimated using Revised Universal Soil Loss Equation method has shown an increase in the rate of erosion from 4084.40 (1996) to 4922.47 t ha−1 y−1 (2016). However, spatially, a non-uniform pattern is inferred, and hence based on the variations, the sub-basin is divided into five zones. In zones I, II, and V, there is an increase in erosion, and in zones III and IV, a decrease is witnessed. Variations studied in conjunction with RUSLE parameters reveal that the improper land use practice has modified the erosion rate and pattern. Further, it is presumed that the silted watercourses might have increased the overland flow, which in turn increased the erosion. Remedial measures such as afforestation, promotion of coconut plantation, and reduction in overland flow by desilting tanks are suggested; thereby, the surface and groundwater resources will be enhanced and in turn the agricultural productivity.
PL
Przedmiotem rozważań jest ryzyko wynikające z oddziaływania podziemnej eksploatacji górniczej na powierzchnię terenu, które można nazwać ryzykiem szkód górniczych. Przedsiębiorcy, którzy prowadzą taką działalność muszą w planie finansowym ująć koszty naprawy szkód. Na etapie planowania eksploatacji górniczej te koszty można określić tylko w wyniku prognozy. Prognoza musi obejmować liczbę i rozmiary szkód oraz koszty ich naprawy. Przedsiębiorca podejmuje ryzyko spowodowane niedoszacowaniem tych wielkości. W artykule podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, na czym polega to ryzyko. W tym celu scharakteryzowano naturę ryzyka, mechanizmy jego rozwoju oraz stosowane miary. Dla wprowadzenia pojęcia ryzyka do problematyki szkód górniczych przedstawiono skutki eksploatacji w elementach zagospodarowania powierzchni, takich jak: budynki zabudowy mieszkalnej, obiekty przemysłowe, sieci infrastruktury technicznej, uprawy rolne i leśne oraz środowisko przyrodnicze. Wyszczególniono czynniki decydujące o powstawaniu i rozmiarach szkód oraz o kosztach ich naprawy. Do tych czynników zaliczono, oprócz uwarunkowań technicznych, także uwarunkowania prawne, społeczne i ekonomiczne. Zwrócono również uwagę na to, że kopalnie nie prognozują kosztów naprawy szkód górniczych, tylko je planują. Wskazano przyczyny rozbieżności pomiędzy planowanymi a ponoszonymi kosztami napraw szkód górniczych.
EN
The subject of discussion is the risk arising from the impact of underground mining exploitation on the surface of the terrain, which can be called a risk of mining damage. Entrepreneurs who conduct such mining activities must include the costs of repair of the damage in their financial plan. At the stage of planning the mining exploatation these costs can only be described as a result of the forecast. The forecast must include the number and size of damages as well as costs of their repair. An entrepreneur takes a risk related to underestimation of those figures. This paper attempts to answer the question what is the substance of this risk. To this end, the nature of this risk, its development mechanisms and measures used have been characterized. In order to introduce the concept of risk into the probematics of mining damage, effects of mining exploitation in the elements of the land surface, such as: buildings, industrial facilities, technical infrastructure networks, crops, forests and natural environment, have been presented. Factors determining formation and size of the mining damage as well as costs of repair have been specified. In addition to technical conditions, these factors include legal, social and economic conditions. Attention was also paid to the fact that mines do not forecast the costs of repair of mining damage, but plan them. Reasons for discrepancies between the planned and incurred costs of repair of mining damage have been pointed out.
EN
On a global basis, cash cropping is usually identified as an important enterprise undertaken by farmers to increase incomes. However, the responses of farmers to these new enterprises vary greatly. Through a case study of a Dai village in Xishuangbanna, China, this paper examines how farmers make decisions about adopting new cash crops by focusing on the farm economy and land conditions. The results show that farmers did not adopt watermelons due to poor irrigation and accessibility conditions, and then they did not adopt bananas due to a transient collapse of banana market, induced by a rumor suggesting that eating bananas causes cancer. Consequently, although these non-adopters benefited from commercial exchanges with external businessmen in terms of ecological experiments and management diversification, and leasing lowlands to external businessmen is a livelihood choice that is based on the outcome of the farmer’s trade-off between profitability and risk, they missed opportunities to substantially increase incomes through cash cropping, as evidenced by the success of the farmers who adopted the cash crops. These findings suggest that the government ought to design tailored extension programs for villages, implement efficient refutation strategies to prevent rumor-induced market collapse and promote extension services as early as possible in the initial stages of transition to cash cropping.
XX
Patrząc z perspektywy globalnej za uprawy komercyjne uznaje się istotne działania podejmowane przez rolników w celu zwiększenia swoich dochodów. Jednakże zainteresowanie rolników nowymi rozwiązaniami jest bardzo zróżnicowane. Niniejszy artykuł na przykładzie doliny Dai w należącym do Chin rejonie Xishuangbanna pokazuje jakie czynniki finansowe i środowiskowe wpływają na podjęcie przez rolników decyzji odnoszących się do nowych upraw komercyjnych. Otrzymane wyniki pokazują, że za odrzuceniem arbuzów stały ograniczone możliwości nawadniania i ograniczony dostęp, a za odrzuceniem bananów chwilowe załamanie rynku zbytu tych owoców, związane z szerzącą się pogłoską, jakoby konsumpcja bananów mogło być przyczyną nowotworów.Konsekwentnie, chociaż rolnicy odrzucający nowe uprawy korzystali z wymiany handlowej z zewnętrznymi przedsiębiorcami pod kątem eksperymentów ekologicznych i dywersyfikacji zarządzania, a ponadto biorąc pod uwagę, że przeznaczanie pól dla zewnętrznych przedsiębiorców jest decyzją opartą na ocenie możliwych zysków i strat, ci rolnicy stracili szansę na znaczące zwiększenie przychodów z upraw komercyjnych. Pokazuje to przykład rolników, którzy jednak zdecydowali się na nowe uprawy. Uzyskane rezultatu wskazują, że rząd powinien przygotować dostosowane do potrzeb rolników programy i strategie odnoszące się do tych zagadnień.
PL
Przedsiębiorcy prowadzący wydobycie kruszyw i surowców do ich produkcji prędzej czy później muszą się zmierzyć z zagadnieniem odpowiedniego zagospodarowania terenu po tej działalności, potocznie nazywanym rekultywacją.
EN
Entrepreneurs that mine aggregates and raw materials for their production sooner or later will have to face the issue of the proper land use following these operations, the so called land rehabilitation.
PL
Koncentracja uwagi na najważniejszych inwestycjach drogowych, tj. na budowie autostrad i dróg ekspresowych powoduje, że procesy zachodzące na drogach klasy GP i w ich otoczeniu nie są dostrzegane. Konieczne jest zwrócenie uwagi na zagospodarowanie otoczenia tych dróg, co może być realizowane wspólnym wysiłkiem administracji drogowej oraz samorządowej. Ważna jest racjonalizacja dostępności do tych dróg przy wzięciu pod uwagę opisanych kryteriów dostępności i ochrony przed hałasem.
EN
Concentration of attention on most important projects such as construction of motorways and expressways, causes processes occurring on the roads GP class and within their environment imperceptible. It is necessary to pay attention on land use in this road environment what may be done with join effort of road administration and local administration. Rationalization of accessibility to the roads is important taking into account described accessibility criteria and noise protection.
EN
The article is an introduction to the issue of shaping post-mining areas and the former coal mine sites of Zielona Góra, (Lubuskie voivodeship). One of the characteristic geological processes, shaping the current surface of the mentioned area were glaciotectonic deformations - a set of processes related to icecaps movements, that have brought the deposits of lignite near the surface. This allowed to their partial exploration in the past. In the 19th century, around Zielona Góra, several lignite mines were in use. Some of them have already been completely forgotten and no documents or information as a proof of their previous existence remained. Currently, the most important raw material in the natural surroundings of the city are natural aggregates such as sands and gravels and different kinds of ceramic raw materials (loam, clay). The city of Zielona Góra, seeking new investment areas, develops further areas, including those that have been former mine sites for at least 70 years. The areas have not undergone reclamation, in accordance with the current procedure under the law. Although the reclamation of post-mining areas, both technical and biological, is a responsibility of a mining plant and should be consistent with the law, there have not been institutions covered by the above obligation for over 70 years. The historical value of the city’s post-mining areas, as well as the problems associated with the protection of nature and landscape, resulting inter alia from the act of 16 April 2004 on the protection of nature (Off. J. of 2015 item 1651, as amended), and the act of 24 April 2015 on amending certain acts due to the strengthening of the tools of landscape protection (Off. J. of 2015 items 774, 1688) [13], indicate a need for action, aimed at maintaining documentation and the identity of the place. All sorts of sports and leisure or park use can be provided for such areas [9]. It is necessary, however to determine the directions of development, within the documents shaping urban spatial policy, that would indicate the purpose and way of development of the mentioned areas.
PL
Artykuł jest wprowadzeniem w problematykę kształtowania obszarów pogórniczych i terenów pokopalnianych okolic miasta Zielona Góra (województwo lubuskie). Jednym z charakterystycznych procesów geologicznych, kształtujących obecną powierzchnię ww. obszaru były zaburzenia glacitektoniczne – zespół procesów związanych z działalnością lądolodów, które umożliwiły wyniesienie w pobliże powierzchni terenu pokładów węgla brunatnego. Pozwoliło to w przeszłości na ich częściową eksploatację. W XIX wieku, w okolicy Zielonej Góry, działało wiele kopalni węgla brunatnego. Niektóre z nich zostały już zupełnie zapomniane i nie zachowały się po 130 A. Bazan-Krzywoszańska, M. Mrówczyńska, M. Skiba nich żadne dokumenty lub informacje stanowiące potwierdzenie faktu ich wcześniejszego istnienia. Obecnie najważniejszym surowcem naturalnym okolic miasta są kruszywa naturalne w postaci piasków i żwirów oraz różnego rodzaju surowce ceramiczne (iły, gliny). Miasto Zielona Góra poszukując nowych terenów inwestycyjnych, zagospodarowuje kolejne obszary, w tym również te, które są terenami pokopalnianymi od co najmniej 70 lat. Nie przeprowadzono na nich rekultywacji, zgodnej z obecną procedurą przyjętą na mocy obowiązujących przepisów prawa. Chociaż rekultywacja terenów pogórniczych, zarówno techniczna, jak i biologiczna, jest obowiązkiem zakładu górniczego i powinna być zgodna z przepisami prawa, to od ponad 70 lat nie istnieją instytucje objęte ww. obowiązkiem. Wartość historyczna terenów pogórniczych miasta, jak również problematyka związana z ochroną przyrody i krajobrazu, wynikająca między innymi z zapisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 – t.j. z późn. zm.) [11] oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu (Dz. U. z 2015 r. poz. 774, 1688) [13], wskazują na potrzebę działań, mających na celu zachowanie funkcji dokumentacyjnej i podtrzymującej tożsamość miejsca. Dla takich przestrzeni można przewidzieć różnego rodzaju sportowo-rekreacyjne lub np. parkowe ich wykorzystanie [9]. Przede wszystkim jednak konieczne jest ustalenie kierunków rozwoju, w ramach dokumentów kształtujących miejską politykę przestrzenną, wskazującą na przeznaczenie i sposób zagospodarowania ww. terenów.
PL
Analizując różne zagadnienia związane z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym, można dojść do wniosku, że praktycznie w każdym obszarze można zdiagnozować mniej lub bardziej istotne problemy i dylematy. Odnoszą się one nie tylko do samego sposobu wykładni konkretnych przepisów, ale również do celowości konkretnych rozwiązań.
PL
Żyjemy w chaosie pojęć. W Polsce gospodarujemy fragmentem biosfery i fragmentem ludzkości. Jak wszyscy na kuli ziemskiej podlegamy ich związkom. Jesteśmy w Europie, a nie potrafimy korzystać z doświadczeń Europejczyków w organizacji państwa. Skandynawowie, Anglicy, Niemcy czy Francuzi utrzymują zrównoważenie procesów finansowych, społecznych i przyrodniczych w swoich przestrzeniach w oparciu o tradycje państw demokratycznych. Nasze państwo należy do międzynarodowego systemu finansowego i gospodarczego. Jesteśmy w pełni od niego uzależnieni. Są one od naszych struktur demokratycznego zarządzania praktycznie niezależne. Dominują je i zawłaszczają. Funkcjonują w kategoriach globalnych. Nasze ustawodawstwo i struktury administracyjne w praktyce wspierają ten proces.
EN
We live in a chaos of terms. In Poland, we manage a fragment of biosphere and a fragment of humanity. As everybody on Earth, we act in line with the relationship between those two. We are a part of Europe, but we seem incapable of learning from experiences of the Europeans regarding the state organization. The Scandinavians, the English, the Germans or the French maintain sustainability of financial, social and environmental processes in their spaces, on the basis of tradition of democratic states. Poland is a part of the international financial and economic systems, and its citizens are fully dependent on these systems, since they are virtually independent from the democratic structure of our country, which is dominated and owned by them. They are operating in a global context, while Polish legislation and the administrative structure both support the above-described process.
PL
Pomimo że rejestr wydanych decyzji o pozwoleniu na budowę może być cennym źrodłem informacji przestrzennej, niezbyt często wykorzystywany jest w badaniach geograficznych. W niniejszym artykule autor odpowiada na pytania: jak sklasyfikować dane zawarte w decyzji o pozwoleniu na budowę, aby można było wykorzystać je do oceny oddziaływania autostrad na rozwój zabudowy (cel metodyczny), oraz w jakim stopniu budowa i eksploatacja autostrady wpływają na ruch budowlany w gminie Zgierz (cel poznawczy). Aby osiągnąć ww. cel metodyczny autor: (1) dokonał klasyfikacji danych zawartych w rejestrze ze względu na ich stopień przydatności w badaniach geograficznych oraz (2) ocenił jakość i kompletność zbieranych przez starostwo powiatowe informacji. W rezultacie, opracowana została warstwa umożliwiająca realizację celu badawczego związanego z celem poznawczym pracy. Analiza została wykonana na podstawie wydanych decyzji o pozwoleniu na budowę w gminie Zgierz w latach 2000-2013. Niniejsze badania wykazały, że rejestry decyzji o pozwoleniu na budowę są przydatne do oceny oddziaływania autostrady na rozwój zabudowy, a klasyfikacja opracowana na potrzeby tej pracy wydaje się być optymalna. Analiza korelacji sugeruje, że autostrada może w niewielkim stopniu oddziaływać na rozwój zabudowy w gminie Zgierz. Podczas gdy w latach 2000-2006 istniała istotna statystycznie zależność pomiędzy odległością od osi i węzłów autostrady a liczbą wydawanych decyzji o pozwoleniu na budowę, po oddaniu autostrady do użytku zależność ta nieznacznie się wzmocniła. Zauważone zostało też niewielkie odsunięcie nowej zabudowy od osi pasa autostrady, co może mieć związek z uciążliwością akustyczną drogi tej klasy. Artykuł wpisuje się w problematykę badań z zakresu geografii regionalnej, geografii transportu i gospodarki przestrzennej.
EN
Despite, the construction permit registry may be a very valuable source of geographical information, not very often it is used in geographical research. In this article author answers the question: how to classify permit registry data in order to use them in the assessment of motorway impact on building development. Author also examines how a construction and exploitation of motorway affects the building development in Zgierz county (cognitive objective). To achieve the first goal: (1) a classification of data included in a registry, appropriable for a geographical research was developed and (2) a quality and completeness of data collected by the District Starosty was assessed. As a result, with use of geocoding tool a vector layer was created, that let the author solve research problem raised in this article. This analysis was developed based on building permit issued between 2000 and 2013, acquired from District Starosty of Zgierz. This research shows that building permit registry is a very useful source of information for the assessment of motorway impact on building development and the classification developed in this article seems to be optimal for this purpose. A correlation analysis suggests that a motorway may influence the building development in Zgierz county. Whereas in years 2000-2006 there was observed a statistical dependence between the distance from the motorway path, junctions and the number of building permits, after the motorway was put into use this dependence even slightly strengthened. Also a slight offset of new buildings from the axis of the A-2 motorway was observed, which may be related to the harmless noise, such a road generates. The article corresponds with research in Regional Geography and spatial management.
EN
The paper presents the results of the monitoring of the selected physicochemical properties of the Jasień River waters (in Łódź, the third biggest city of Poland) and their changes under the influence of drainage of a railway station Łódź Fabryczna construction site. Even 25 years ago the Jasień River was a receiver for the sewage from the Łódź textile factories. The drainage of the excavations and disposal of the water into the Jasień River was started on January 2014 and changed stable hydrological, physical and chemical regime of the river once again. In a consequence, average monthly flows exceeded the Jasień River flow in its upper section by six times, and at the beginning by even ten times. Chloride concentration was systematically growing over the study period. This growth and higher water pH were probably associated with increasing level of contaminants in the discharged water and its gradually decreasing uptake. Average annual water temperature increased and a decrease in its amplitude was observed. The annual conductivity and pH patterns became more uniform and the changes in pH followed a clear trend of monthly changes. Water turbidity increased by two times and during summer floods this parameter was often even a few times higher than before the drainage commenced. Chlorides improved water conductance and sodium and potassium increased basicity.
PL
Wody Jasienia od niedawna znajdują się pod wpływem odwodnienia terenu budowy podziemnego dworca Łódź Fabryczna. Rzeka Jasień jeszcze ćwierć wieku temu była odbiornikiem ścieków z łódzkich fabryk włókienniczych. Zrzut z odwodnienia wykopu budowy podziemnego dworca Łódź Fabryczna został skierowany w styczniu 2014 r. do koryta Jasienia i zmienił stabilny reżim hydrologiczny i fizykochemiczny tej niewielkiej rzeki. W jego efekcie średnie miesięczne przepływy w górnym biegu Jasienia zwiększyły się sześciokrotnie, a początkowo nawet 10-krotnie. Stężenie chlorków systematycznie zwiększało się w okresie badań. To zwiększenie, a także zwiększenie zasadowości wody były prawdopodobnie związane ze zwiększeniem zanieczyszczenia wód odpompowywanych z wykopu. Wzrosła także średnia roczna temperatura wody, a jednocześnie zmniejszyła się jej amplituda. Roczne przebiegi przewodności elektrycznej właściwej i odczynu wody uległy wyrównaniu, a zmienność odczynu wynikała z wyraźnego trendu zmian miesięcznych. Mętność wody zwiększała się dwukrotnie w ciągu roku, zaś podczas letnich wezbrań okazywała się często nawet większa niż przed rozpoczęciem odwadniania. Chlorki zwiększyły przewodność elektryczną właściwą wody, a obecność jonów sodu i potasu spowodowała zwiększenie zasadowości wody. Zaobserwowane zmiany rodzą pytania o trwałość reżimu hydrochemicznego Jasienia po zakończeniu budowy dworca.
PL
Sposób korzystania ze środowiska w dużym stopniu oddziałuje na stan ekosystemów i często zmniejsza ich potencjał. Utrata funkcji zapewnianych przez naturalne ekosystemy w perspektywie długoterminowej może mieć negatywny wpływ na dobrobyt człowieka. Celem podjętej analizy była ocena zmian usług ekosystemów, jako narzędzia wspomagającego procesy decyzyjne w gospodarce przestrzennej i ochronie środowiska. Na przykładzie kopalni kamienia wapiennego „Lipówka” w Rudnikach przedstawiono sposób przywracania świadczeń środowiskowych na terenach zdegradowanych. Do analiz wybrano matrycę usług ekosystemowych, w której zidentyfikowano trendy świadczonych usług przy trzech sposobach użytkowania terenu, tj.: kopalni odkrywkowej, po zamknięciu wyrobiska i po rekultywacji. Zmiany świadczonych usług ekosystemowych przy różnym użytkowaniu są przesłanką do uwzględnienia ich w trakcie podejmowania decyzji dotyczących zagospodarowania przestrzennego. Analiza usług ekosystemowych i ich zmian wydaje się być konieczna, aby we właściwy sposób rozwiązywać problemy przestrzenne i środowiskowe oraz podejmować decyzje z uwzględnieniem koncepcji zrównoważonego rozwoju.
EN
The way of using the environment greatly affects the condition of ecosystems and often reduces their potential. Loss of function provided by natural ecosystems in the long term may have a negative impact on human well-being. The objective of the analysis was an assessment of changes in ecosystem services as a tool supporting decision-making process in land management and environmental protection. The case study, limestone mine “Lipówka” in Rudniki shows how to restore the benefits of environmentally degraded areas. For analysis a selected array of ecosystem services was used, which identified trends of the services provided by the three methods of land use, i.e.: open-cast mine, closing the excavation and after restoration. Changes in ecosystem services provided by different use is a premise to taking them into account into making decisions concerning land management. Analysis of ecosystem services and their changes seems to be necessary in order to properly solve problems concerning spatial and environmental decisions with regard to the concept of sustainable development.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.