Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 13

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  przewozy lotnicze
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Niskokosztowe przewozy lotnicze w ostatnich latach stały się najszybciej rozwijającą się gałęzią pasażerskiego transportu lotniczego. W 2017 roku w Azji Południowej i w Azji Południowo-Wschodniej tani przewoźnicy osiągnęli ponad połowę udziału w rynku - w Europie i w Ameryce - jedną trzecią. Sukces modelu biznesowego wykorzystywanego przez sektor LCC na trasach krótkiego i średniego zasięgu jest niepodważalny. W artykule omówiono obecną sytuację i szanse na rozwój tańszych połączeń transkontynentalnych bazując na danych pochodzących z serwisu OAG Schedule Analyser, pozwalającego analizować m.in. zmiany w rozkładach lotów na przestrzeni lat.
EN
Low-cost carriers in recent years has become the fastest growing branch of passenger air transport. In 2017, in South Asia and Southeast Asia, low-cost carriers achieved more than half of the market share - in Europe and America - one third. The success of the business model used by the LCC sector on short- and medium-haul routes is indisputable. Thanks to the introduction of more and more efficient aircraft, there is also a chance to transfer the business model of low-cost carriers to long-haul routes. The article discusses the current situation and opportunities for cheaper transcontinental flights.
PL
Zaprezentowano analizę wybranych parametrów oceny rynku lotniczego w układzie ogólnoświatowym i rynku polskiego oraz zmiany, jakie zaszły w XXI w. Autor stawia tezę, że w ciągu ostatnich kilkunastu lat rozwój transportu lotniczego był na tyle silny, iż umocniła się jego rola w światowej gospodarce. Teza ta znalazła częściowe potwierdzenie w danych analitycznych. O stymulującej roli transportu lotniczego w rozwoju społeczno-gospodarczym przesądza jednak wpływ czynników jakościowych.
EN
In this part the author presents analysis of selected parameters of aviation market in the worldwide layout and the Polish market and changes which occurred during 21st century. The author advances the thesis that during last dozen or so years the development of air transport was so strong that its role in the world economics strengthened. This thesis found partially confirmation in analytic data but the influence of quality factors determines a stimulating role of air transport in the social and economical development.
PL
W części drugiej zaprezentowana jest analiza wybranych parametrów oceny rynku lotniczego w układzie ogólnoświatowym i rynku polskiego oraz zmiany, jakie zaszły w XXI w. Autor stawia tezę, że w ciągu ostatnich kilkunastu lat rozwój transportu lotniczego był na tyle silny, iż umocniła się jego rola w światowej gospodarce. Teza ta znalazła częściowe potwierdzenie w danych analitycznych. O stymulującej roli transportu lotniczego w rozwoju społeczno-gospodarczym przesądza jednak wpływ czynników jakościowych.
EN
In the second part the author presents analysis of selected parameters of aviation market in the worldwide layout and the Polish market and changes which occurred during 21st century. The author advances the thesis that during last dozen or so years the development of air transport was so strong that its role in the world economics strengthened. This thesis found partially confirmation in analytic data but the influence of quality factors determines a stimulating role of air transport in the social and economical development.
PL
W pierwszej części Autor przedstawia czynniki jakościowe, które można oceniać jako elementy wpływające korzystnie na stan i kierunki zmian społeczno-gospodarczych współczesnego świata, a jakie związane są ściśle z funkcjonowaniem transportu lotniczego. W części drugiej zaprezentowana jest analiza wybranych parametrów oceny rynku lotniczego w układzie ogólnoświatowym i rynku polskiego oraz zmiany, jakie zaszły w XXI wieku. W kolejnej części odwołano się, do niektórych zagadnień związanych z produkcją i użytkowaniem samolotów komunikacyjnych, a także z perspektywami przewozowymi na rynku lotniczym. W końcowym fragmencie dokonane jest porównanie tempa zmian światowej gospodarki ze zmianami wybranych parametrów rynku lotniczego. Autor stawia tezę, że w ciągu ostatnich kilkunastu lat rozwój transportu lotniczego był na tyle silny, iż umocniła się jego rola w światowej gospodarce. Teza ta znalazła częściowe potwierdzenie w danych analitycznych. O stymulującej roli transportu lotniczego w rozwoju społeczno-gospodarczym przesądza jednak wpływ czynników jakościowych.
EN
In the first part the author presents quality factors, which can be evaluated as elements favourably influencing conditions and directions of social and economical changes of contemporary world. They are closely related to air transport. In the second part the author presents analysis of selected parameters of aviation market in the worldwide layout and the Polish market and changes which occurred during 21st century. Next parts refer to some questions connected with production and use of passenger planes as well as to transport perspectives on the aviation market. In the final fragment author performs the comparison of pace of world economic changes and changes of selected aviation market parameters. The author advances the thesis that during last dozen or so years the development of air transport was so strong that its role in the world economics strengthened. This thesis found partially confirmation in analytic data but the influence of quality factors determines a stimulating role of air transport in the social and economical development.
Logistyka
|
2014
|
nr 6
14216--14227, CD 6
PL
Rozwój ekonomiczny świata, jaki dokonał się na przełomie wieku spowodował intensyfikację wielu dziedzin życia gospodarczego i społecznego, które w znacznym stopniu stały się coraz bardziej zależne od lotniczych przewozów i dostaw. Rosnące zapotrzebowanie na ten rodzaj usług wymogło wzrost zapotrzebowania na najwyższej klasy samoloty i modernizację infrastruktury naziemnej. Procesy te były dotychczas hamowane zarówno ograniczeniami finansowymi jak również poziomem technicznych możliwości w konstruowaniu samolotów. Bodźcem do przełamania tej sytuacji w znacznym stopniu stała się rosnąca kongestia w przestrzeni lotniczej. Konieczność wyhamowania jej tempa stworzyła wymóg wprowadzenia do eksploatacji nowej generacji wielkogabarytowych samolotów, takich jak Airbus380 oraz Boeing 787 i 747-8. Wpływ konstrukcji tych modeli samolotów, szczególnie poziom ich efektywności eksploatacyjnoekonomicznej oraz konfiguracja w istotny sposób wpłynęły na realizację nowych koncepcji pasażerskich przewozów lotniczych w warunkach rosnącej kongestii w przestrzeni i portach lotniczych.
EN
The economic development of the world that has been made in the turn of the century caused an increase in many areas of economic and social life, which to a large extent have become increasingly dependent on air transport and supply. The growing demand for this type of service exacted increasing demand for the highest quality aircraft and ground infrastructure modernization. These processes have so far been hampered both financial constraints as well as the level of technical capabilities in the construction of aircraft. The impetus to overcome this situation largely become a growing congestion in the airspace. The need to slow down its pace has created a requirement for entry into service of a new generation of large aircraft such as the Boeing 787 and Airbus380 and 747-8. The impact of these aircraft models, especially the level of their operational and economic efficiency and configuration significantly influenced the implementation of new concepts passenger air transport in conditions of increasing congestion in space and airports.
PL
Niniejszy artykuł zawiera wybrane aspekty prawne i finansowe dotyczące obowiązku użyteczności publicznej w działalności lotniczej. Autor wyjaśnia podstawowe zasady dotyczące obowiązku użyteczności publicznej, które funkcjonują w Polsce - kraju członkowskim Unii Europejskiej. Dlatego też poddane zostały analizie zarówno przepisy prawa polskiego, jak i odpowiednie przepisy prawa Unii Europejskiej. Problematykę obowiązku użyteczności publicznej w Polsce reguluje ustawa z dnia 3 lipca 2002 roku prawo lotnicze wraz z odpowiednimi przepisami wykonawczymi, a także prawo Unii Europejskiej w szczególności omówione w niniejszym referacie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1008/2008 z dnia 24 września 2008 roku w sprawie wspólnych zasad wykonywania przewozów lotniczych na terenie Wspólnoty (wersja przekształcona). Autor dokonał analizy obowiązku użyteczności publicznej jako takiego, który może być nałożony na przewoźnika lotniczego - w stosunku do regularnego przewozu lotniczego oraz na zarządzającego lotniskiem. Taki bowiem podział funkcjonuje w przepisach prawa krajowego, jak i prawa Unii Europejskiej.
EN
This article presents some legal and financial aspects of the public service obligations in the business aviation. The article explains the basic principles of public service obligations, which operate in Poland - member state of the European Union. Therefore, both were subjected to analysis of Polish law and the relevant provisions of European Union law. Issues of public service obligations in Poland is regulated by the Act of 3 July 2002 aviation law with relevant regulations, as well as European Union law, in particular discussed in this article, Regulation of the European Parliament and Council Regulation (EC) No 1008/2008 of 24 September 2008 on common rules for the operation of air services in the Community (recast). The author analyzed the public service obligations as a whole, which may be imposed on an air carrier - in relation to scheduled air service and airport management. The distribution functions for the national law and European Union law.
PL
W niniejszym artykule opisany został potencjał polskiego rynku regionalnych przewozów lotniczych. Wykonano analizy możliwości, jakie ma przed sobą pasażerski krajowy transport lotniczy. Zwrócono uwagę na zmiany, jakie może przynieść pojawienie się nowego przewoźnika, a także reakcje firm konkurencyjnych. Autorzy wykonali analizę obecnie funkcjonujących przewoźników, czyli LOT-u i EuroLOT-u, jak również nieistniejącego już przewoźnika OLT Express. Przedstawiono ryzyko, jakie niesie za sobą wprowadzenie dumpingo-wych cen przewozów, a z drugiej strony szansę generowane przez wzrost liczby pasażerów korzystających z regionalnych podróży lotniczych przy niskich cenach. Zauważono, że potencjał w przewozach krajowych drogą powietrzną jest ogromny. Autorzy zwrócili uwagę na rozwój infrastruktury lotniczej. Porty lotnicze, chcąc sprostać potrzebom pasażerów, a także zwiększyć komfort podróży, kładą nacisk na rozbudowę i modernizację. Nie bez znaczenia pozostaje również systemowe podejście do transportu lotniczego. Dostępność portów jest obecnie stale rozwijana. Z uwagi na czas, koszt podróży, a także komfort pasażerów najkorzystniejsze jest łączenie portów lotniczych z centrami miast za pomocą kolei. Takie rozwiązania zostały już wdrożone w Krakowie i Warszawie, a w planach jest stworzenie takich połączeń również dla kolejnych obiektów, między innymi w budowanym porcie w Lublinie. Zwrócono również uwagę na potrzebę konkurencyjności regionalnego transportu lotniczego z innymi gałęziami transportu. W podróżach na większe odległości, gdzie czas i wygoda podróży są istotne, a przy zwiększającej się cenie paliwa, koszty podobne, lot samolotem staje się konkurencyjny w stosunku dopodróży samochodem lub pociągiem.
EN
This paper describes the capabilities of the Polish market of regional air transport. The stress was put on the changes brought about by a new carrier, and the reactions of competitors. The authors performed an analysis of current operating carriers, as well as now defunct carrier - OLT Express. The paper presents the risk posed by the introduetion of dumping prices, and on the other hand the chances generated by the increase of the number of passengers. It was noted that the potential for domestic air route is enormous. The authors drew attention to the development of aviation infrastructure. Not without significance is also a systematic approach to air transport. Airportss availability is currently being developed. The best in terms of time, cost and comfort is to connect airports and city centers via raił. These solutions have already been implemented in Kraków and Warsaw, and there are plans to create such conneetions also for other facilities. The need for the regional competitiveness of air transport with other modes of transport was noted. For journeys over longer distances, where the travel time and comfort are important, and with the inereasing price of fuel, the cost of flight becomes competitive to travel by car or train.
PL
W artykule przedstawione zostały analizy wielkości przewozów na międzynarodowym i krajowym rynku lotniczym. Główny nacisk położony został na przewoźników lotniczych, oferujących swoje usługi na polskim rynku. Autorzy skupili się na możliwościach, jakie otwiera dla nich rynek krajowy. Omówiona została również struktura przewozów pasażerskich w Polsce. Pokazuje ona, iż w ostatnich latach udział przewoźników tradycyjnych w rynku waha się w okolicach 50%. Przeanalizowana została także struktura przewozów międzynarodowych, zarówno regularnych, jak i czarterowych w naszym kraju. Te drugie są bardzo ciekawe ze względu na bardzo dużą dynamikę zmian wśród firm oferujących swoje usługi. Ostatnia omówiona w artykule analiza dotyczy przewozów regionalnych w Polsce, które, dzięki pojawieniu się nowego taniego przewoźnika, mogą znacznie ożywić regionalny ruch lotniczy, a także przynieść spore zyski. Przedstawione w artykule analizy zostały przeprowadzone na podstawie danych udostępnianych zarówno przez przewoźników, jak i porty lotnicze oraz Urząd Lotnictwa Cywilnego. Z analiz tych wynika, iż pomimo dużych obaw o wielkość przewozów lotniczych w związku z kryzysem w ostatnich latach, rynek lotniczy w Polsce stale się rozwija. Coraz szerzej promowane przewozy lotnicze stały się konkurencyjne dla innych środków transportu, nie tylko na trasach międzynarodowych, ale i krajowych. Jest to bardzo dobra wiadomość zarówno dla pasażerów, jak i dla regionalnych portów lotniczych, które wraz z dynamicznym wzrostem ilości oferowanych usług, również mogą się rozwijać.
EN
In this paper the analysis of the volume of the international and domestic aviation market have been presented. The main emphasis has been put on the air carriers that offer their services on the Polish market. The authors focused on the possibilities offered by this market to the carriers. The structure of passenger transport in Poland has also been discussed. It shows that in recent years the share of traditional and Iow cost operators in the market varies around 50%. The structure of international carriers - scheduled and charter - were also analyzed. The analysis of regional seryices in Poland has been discussed at the end of the article. Analysis performed in the article were based on data provided by the carriers and the airports authorities as well as the Civil Aviation Authority. Analysis shows that despite the strong concerns about the volume of air traffic caused by the crisis in recent years, the aviation market in Poland is constantly evolving. More widely promoted air services become competitive to other modes of transport, not only on the international routes, but on national as well. This is a very good news both for passengers and to regional airports, which together with the dynamic increase in the number of services can also develop.
9
Content available Rynek usług portów lotniczych w Polsce
PL
Dostęp do transportu lotniczego jest jednym z wyznaczników rozwoju gospodarczego i konkurencyjności regionu. Jego rozwój przyczynia się do zwiększenia spójności społecznej, skracając odległość między najbardziej oddalonymi regionami Europy. Problem rozwoju transportu lotniczego podkreślany jest w Białej Księdze "Europejska polityka transportowa 2010, czas na podjęcie decyzji". Odzwierciedla ona założenia strategii lizbońskiej, gdzie zwraca się uwagę na znaczenie utrzymania lotniczej komunikacji pomiędzy portami regionalnymi oraz ośrodkami regionalnymi a dużymi ośrodkami centralnymi [5]. Artykuł stanowi analizę sytuacji na rynku usług portów lotniczych w Polsce.
EN
The access to air transport is one of the main determinant of economy development and competition of the region. Air transport development influences the social unity and shortens the distance between the most remote areas of Europe and the region. The problem of air transport development is underlined in the White Paper "European transport policy 2010, time to decide". The document shows the assumptions of the Lisbon Strategy, where emphasis is put on the importance of maintaining the air transport between the regional airports and regional centres and the big central units [5]. The article is an analysis of the situation on the market of the airport services in Poland.
10
Content available remote Aspekty logistyki w przedsiębiorstwie lotniczym na przykładzie PLL LOT
EN
Logistic management generally consists in forming strategies o f logistic activities, planning, organising, performing, motivating and controlling due to the principle of logistic functioning, i.e. in a way effecting and minimising the global costs of materials' physical flow and storage and appropriate information from the point of acquisition to consumption in order to best satisfy the client's (consumer's) needs. In spite of the fact that the idea of logistic management is mostly associated with production, it may be also attributed to the transport activity of an aviation company that should be characterised by high standard of passengers ’ transport and qualitative guarantees of goods transport. The essential aspects of logistic are discussed in the article on the example of the Polish Airlines LOT.
11
Content available remote Wyznaczenie kierunku rozwoju lotnictwa cywilnego w Polsce
PL
Trzy warianty rozwoju lotnictwa w Polsce do 2035 r. Warianty: w0 - ekstrapolacyjny, w1 - mniejszego wzrostu i w[2] - większego wzrostu. Propozycja - w wyniku zastosowanej oceny wariantów - realizacji wariantu zbliżonego do w1, oznaczającego przewóz 67 mld paskm i ruch na lotniskach 96 mln pas. Oznacza to potrzebę rozwijania narodowego przewoźnika o zasięgu globalnym, realizacji lotniska z dwiema równoległymi drogami startowymi oraz eksploatowania co najmniej 21 lotnisk.
EN
Three alternatives of the civil aviation development in Poland until the year 2035. These alternatives are the following namely: w0- the extrapolation one, w1 - the smaller growth one and w2 - the bigger growth one. The Proposal - as a result of applied evaluation of these alternatives - realization of the alternative approximated to the w1, indicating the transport 67 mld of Passenger-Kilometers and the traffic at the airports 96 mln passengers. The aforementioned signifies the necessity of national carrier development at the worldwide scope, construction of the airport with the 2 parallel airstrips as well as exploitation at least 21 airports.
12
Content available remote Analiza wahań sezonowych liczby pasażerów odprawianych przez Airport Kraków
PL
Metodyka wyodrębniania wahań sezonowych - metoda wskaźników, metoda iteracyjna, metoda średniej ruchomej scentrowanej, analiza harmoniczna. Analiza otrzymanych wyników.
EN
Methodology of seasonal fluctuation selection – coefficient method, iteration method, method of centralized moving average and harmonic analysis. Analysis of obtained results.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.