Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 11

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
This article presents a Train on Railway Track simulation model and program developed by the authors. The model implements the module for multiple-criteria optimization with a set of proposed objective functions allowing reductions in train passing time, total costs, energy consumption, and adverse environmental impacts. The Train on Railway Track simulator has been developed to allow both the simulation itself and the ride optimization. The main achievement is the development of an algorithm that simulates the passage of a train over 500 km, the duration of which did not exceed two minutes. We present an analysis of the impact of model changes on the duration of the simulation and the accuracy of the results obtained. This allows the use of these achievements in simulations carried out for the railway, automotive, or aviation industries as well. Changes in the classical approach to optimization proposed by the authors made it possible to obtain results directly by solving classical systems of equations. The change in the approach to the optimization and system algorithm has reduced the operating time of the optimization system from thousands of simulations to a single simulation with an additional optimization process that takes several minutes to calculate. This article is a continuation of the description of the work performed, and basic information about the developed simulation model and software functionality is included in a separate publication [13].
EN
Scheduling buses in public transport systems consists in assigning trips to vehicle blocks. To minimize the cost of fuel and environmental impact of public transport, the number of vehicle blocks used should be as small as possible, but sufficient to cover all trips in a timetable. However, when solving real life transportation problems, it is difficult to decide whether the number of vehicle blocks obtained from an algorithm is minimal, unless the actual minimal number is already known, which is rare, or the theoretical lower bound on the number of vehicles has been determined. The lower bound on the number of vehicle blocks is even more important and useful since it can be used both as a parameter that controls the optimization process and as the minimum expected value of the respective optimization criterion. Therefore, methods for determining the lower bound in transportation optimization problems have been studied for decades. However, the existing methods for determining the lower bound on the number of vehicle blocks are very limited and do not take multiple depots or heterogeneous fleet of vehicles into account. In this research, we propose a new practical and effective method to assess the lower bound on the number of vehicle blocks in the Multi-Depot Vehicle Scheduling Problem (MDVSP) with a mixed fleet covering electric vehicles (MDVSP-EV). The considered MDVSP-EV reflects a problem of public transport planning encountered in medium-sized cities. The experimental results obtained for a real public transport system show the great potential of the proposed method in determining the fairly strong lower bound on the number of vehicle blocks. The method can generate an estimated distribution of the number of blocks during the day, which may be helpful, for example, in planning duties and crew scheduling. An important advantage of the proposed method is its low calculation time, which is very important when solving real life transportation problems.
EN
This paper presents the problem of public transport planning in terms of the optimal use of the available fleet of vehicles and reductions in operational costs and environmental impact. The research takes into account the large fleet of vehicles of various types that are typically found in large cities, including the increasingly widely used electric buses, many depots, and numerous limitations of urban public transport. The mathematical multi-criteria mathematical model formulated in this work considers many important criteria, including technical, economic, and environmental criteria. The preliminary results of the Mixed Integer Linear Programming solver for the proposed model on both theoretical data and real data from urban public transport show the possibility of the practical application of this solver to the transport problems of medium-sized cities with up to two depots, a heterogeneous fleet of vehicles, and up to about 1500 daily timetable trips. Further research directions have been formulated with regard to larger transport systems and new dedicated heuristic algorithms.
PL
Rosnące znaczenie transportu zbiorowego wymusza zmiany organizacji przewozów. W utrwalonym standardzie podziału kompetencji pomiędzy organizatora i operatorów komunikacji, wraz z intensyfikacją dynamicznych zaburzeń przewozów i wzrostem oczekiwań pasażerów, problemem stał się brak możliwości bieżącej wymiany danych pomiędzy tymi instytucjami. Obecny, asynchroniczny model współpracy opiera się o dwa odrębne systemy informatyczne, osobne bazy danych z niespójnymi pod względem formatu i zakresu danymi. Wymiana jest realizowana przy pomocy wydruków, plików .xml lub baz pośrednich z dużym udziałem ręcznej edycji, co jest to przyczyną opóźnień w pracy, licznych błędów, nieporozumień, a w konsekwencji obniżeniem jakości usług przewozowych i ich wysokim kosztem. Niedostrzeganym dotąd rozwiązaniem jest zmiana modelu na synchroniczną współpracę obu instytucji, poprzez wdrożenie jednolitego oprogramowania i jednej wspólnej bazy danych. Wówczas wszyscy użytkownicy, ze strony organizatora, jak i operatorów komunikacji, zgodnie z przydzielonym uprawnieniami pracują równocześnie, w czasie rzeczywistym, w oparciu o jednolitą topologię i spójne dane o przewozach. W takim systemie nie ma błędów, opóźnień, możliwe jest planowanie wszystkich typów transportu w jednym systemie, a przede wszystkim możliwa jest optymalizacja na każdym etapie planowania, co w efekcie przyczynia się do polepszenia jakości przewozów i znacznego obniżenia kosztów. Jest to wystarczający powód do niezwłocznego wprowadzenia jako standardu, nowego, synchronicznego modelu współpracy organizatora i operatorów transportu publicznego według propozycji zawartej w artykule.
EN
The growing importance of public transport forces changes to the organization of transport. In the established standard of the division of competences between the organizer and transport operators, along with the intensification of dynamic transport disturbances and the increase in passenger expectations, the lack of the possibility of ongoing data exchange between these institutions has become a problem. The current asynchronous cooperation model is based on two separate IT systems, separate databases with inconsistency in terms of format and scope of data. The exchange is carried out using printouts, .xml files or intermediate databases with a large share of manual editing, which causes delays in work, numerous errors, misunderstandings and, consequently, a reduction in the quality of transport services and their high cost. A solution that has not been noticed so far is the change of the model to synchronous cooperation between both institutions, by implementing a uniform software and one common database. Then all users on the part of the organizer and transport operators, in accordance with the allocated rights, work simultaneously, in real time, based on a uniform topology and consistent transport data. In such a system, there are no errors, delays, it is possible to plan all types of transport in one system, and above all, it is possible to optimize at every stage of planning, which in turn contributes to the improvement of the quality of transport and a significant reduction in costs. This is a sufficient reason to immediately introduce a new, synchronous model of cooperation between the organizer and public transport operators as a standard proposed in the article.
5
Content available remote Dwunapięciowy dwubiegowy silnik indukcyjny
PL
Artykuł przedstawia projekt dwunapięciowego dwubiegowego silnika indukcyjnego. Silnik o liczbie biegunów 2p = 2/4, mocy znamionowej Pn = 50/8 kW, jest przystosowany do zasilania napięciem 500 V albo 1000 V. Tablica zaciskowa silnika ma 21 zacisków plus uziemienie. Zmianę prędkości obrotowej silnika uzyskuje się za pomocą standardowego układu składającego się z 3 styczników.
EN
The article deals with project of double-voltage double-speed induction motor. The motor with the number of poles 2p = 2/4, rated power Pn = 50/8 kW, can be supplied by the voltage 500 V or 1000 V. Motor terminal box has 21 terminals plus grounding. Change of the motor speed is realized by the standard supply structure which consists of 3 contactors.
6
PL
W artykule przedstawiono projekt i budowę uniwersalnego hydrogeneratora modułowego. Maszyna ta spełnia oczekiwania rynku co do trendu wzrostowego produkcji energii elektrycznych z odnawialnych źródeł energii, w szczególności z małych elektrowni wodnych. Generator modułowy posiada trzy identyczne segmenty, każdy o mocy 40 kVA. Segmenty te mogą być dokładane lub odejmowane dzięki czemu moc generowana ulega zwiększeniu lub zmniejszeniu. Uzyskano szeroki zakres prędkości obrotowej oraz generowanej mocy poprzez konfigurację połączeń uzwojenia stojana oraz zastosowanie przekształtnika energoelektronicznego. Wykonane testy pomiarowe wykazały słuszność zakładanych założeń.
EN
This article presents the design and construction of an universal modular hydrogenerator. This machine meets the market expectations regarding the upward trend in the production of electricity from renewable energy sources, in particular from small hydropower plants. The modular generator has got three identical segments, each with a power of 40 kVA. These segments can be added or subtracted so that the generated power is increased or decreased. A wide range of rotational speed and generated power are obtained by configuring the connections of the stator winding and the use of a power electronic converter. The performed measurement tests proved that the assumptions were correct.
7
Content available Dwunapięciowy dwubiegowy silnik indukcyjny
PL
Artykuł przedstawia projekt dwunapięciowego dwubiegowego silnika indukcyjnego. Silnik o liczbie biegunów 2p=2/4, mocy znamionowej Pn =50/8 kW, jest przystosowany do zasilania napięciem 500 V albo 1000 V. Tablica zaciskowa silnika ma 21 zacisków plus uziemienie. Zmianę prędkości obrotowej silnika uzyskuje się za pomocą standardowego układu składającego się z 3 styczników.
EN
The article deals with project of double-voltage double-speed induction motor. The motor with the number of poles 2p=2/4, rated power Pn =50/8 kW, can be supplied by the voltage 500 V or 1000 V. Motor terminal box has 21 terminals plus grounding. Change of the motor speed is realized by the standard supply structure which consists of 3 contactors.
PL
W artykule opisano zastosowanie algorytmu mrówkowego w wyznaczaniu przydziału pojazdów do zadań w transporcie zbiorowym. Analizowany problem przydziału jest złożonym zagadnieniem optymalizacyjnym, klasyfikującym go do problemów NP-trudnych. W obszarze dotyczącym zagadnień miejskiego transportu zbiorowego jest podstawowym problemem, który należy rozwiązać w procesie konstruowania rozkładów jazdy oraz planów pracy pojazdów i kierowców. Celem niniejszej publikacji było opracowanie nowego narzędzia optymalizacyjnego adekwatnego do analizowanego zagadnienia przydziału pojazdów do zadań w komunikacji miejskiej. Przedstawiony algorytm mrówkowy jest nowym podejściem zastosowanym do rozwiązywania zagadnień przydziału w transporcie zbiorowym i stanowi podstawę do dalszych badań nad tematyką opracowywania nowych metod optymalizacyjnych w badanym problemie. Opracowany algorytm minimalizuje liczbę pojazdów przy jednoczesnej minimalizacji czasu pracy oraz przebytej drogi przez wykorzystane pojazdy. Opracowano model matematyczny zagadnienia przydziału pojazdów do zadań w transporcie publicznym, tj. zdefiniowano zmienne decyzyjne, ograniczenia oraz funkcje kryterium. Ograniczenia przydziału wynikają z czasu realizacji kursów w danym dniu roboczym, ograniczeń prawnych w zakresie czasu pracy i jazdy kierowcy, a także dostępnej liczy pojazdów. Problem został przedstawiony w aspekcie wielokryterialnym, gdzie decydujące znaczenie w ocenie efektywnego przydziału mają czas i dystans pokonany przez wszystkie pojazdy realizujące zlecone zadania. W artykule przedstawiono ogólną koncepcję algorytmu mrówkowego, która jest w trakcie procesu weryfikacji na danych teoretycznych i rzeczywistych bazach danych przedsiębiorstw komunikacji miejskiej.
EN
The article describes the application of the ant algorithm in the problem of vehicle allocation to tasks in public transport. The analyzed allocation problem is a complex optimization problem that classifies it as NP-difficult. In the area of public transport issues it is a basic problem that should be solved in the process of constructing timetables and work plans for vehicles and drivers. The purpose of this publication was to develop a new optimization tool adequate to the analyzed issue of the allocation of vehicles to tasks in public transport. The presented ant algorithm is a new approach used to solve allocation issues in public transport and is the basis for further research on the development of new optimization methods in the studied problem. The developed algorithm minimizes the number of vehicles while minimizing working time and the distance traveled by the operating vehicles. A mathematical model has been developed on the issue of allocation of vehicles in public transport, i.e. decision variables, constraints and criterion functions were defined. The restrictions on the allocation result from the duration of the courses on a given business day, legal restrictions on the driver’s working time and driving time, as well as the available number of vehicles. The problem was presented in a multi-criteria aspect, where the decisive factor in assessing the effective allocation is the time and distance covered by all vehicles carrying out the assigned tasks. The article presents the general concept of the ant algorithm, which is in the process of verification on theoretical data and real databases of public transport companies.
9
Content available remote Enclosure-less six-phase induction motor
EN
The papers deals with six-phase 2 kW 2-pole induction motor without enclosure. The motor is made of laser-cut construction steel , electrical steel and copper sheets. Shaft, two flange cartridge bearing units are machined by the milling machine. Bearings, stator winding and insulation are standard. The goal of the work is experimental investigation of impact of failures of the supply or stator winding on the motor performances.
PL
Artykuł przedstawia 6-fazowy 2-biegunowy silnik indukcyjny o mocy 2 kW. Model fizyczny silnika wykonano z blach ciętych laserem. Celem pracy jest weryfikacja wpływu uszkodzeń zasilania lub uzwojenia stojana silnika na jego właściwości.
10
Content available Pojazd elektryczny z napędem bezpośrednim
PL
Artykuł przedstawia projekt pojazdu elektrycznego z napędem bezpośrednim. Silniki elektryczne typu BLDC są umieszczone w piastach kół napędowych.
EN
The article deals with project of electric vehicle with direct drive. BLDC motors are mounted in driven wheel hubs.
PL
W pracy zaprezentowano system informatycznego wspomagania logistyki ratownictwa medycznego. Przedstawiono schemat funkcjonalny i podstawowe moduły systemu ze wskazaniem funkcji kluczowych dla logistyki. Omówiono cel implementacji oraz funkcjonalne i technologiczne wymagania jakim podlega system. Wymieniono również możliwe rozwiązania architektury systemu. W pracy zwrócono uwagę na stopień trudności problemów logistycznych które wymagają informatycznego wspomagania z zastosowaniem nowoczesnych technik informatycznych i telematycznych.
EN
In the paper IT system aided logistics of medical emergency services has been presented. The functional chart of the system and its basic modules have been described with the key functions for logistics pointed out. The aim of system implementation, functional and technological requirements of the system have been discussed. In the paper possible solutions of system architecture have also been pointed. In paper the level of complexity of logistics problems which requires IT support with newest information technology and telematics has been considered.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.