Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 11

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  kaskada
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Voice in discussion on the Lower Vistula River cascade
EN
The Lower Vistula term concerns the Vistula River at 391 km-long segment from the mouth of the Narew River where a considerable increase of the catchment area and the level of flows takes place. Due to the total amount of the managed water, the Lower Vistula River is a basic resource of hydro energy in Poland in spite of the small gross head in total, amounting to ca. 70 m and a very uneven flow. The utilization of the mentioned energy potential was based upon the plan anticipating a cascade of the possibly high water damming up, and the power plants with the storage work systems. Water navigation was expected to become the equivalent user of the cascade.
PL
Określenie Dolna Wisła dotyczy Wisły o długości 391 km od ujścia Narwi, gdzie następuje znaczący przyrost zlewni i wielkości przepływów. Dolna Wisła ze względu na ogólną ilość prowadzonej wody stanowi w kraju podstawowy zasób energii wodnej, mimo w sumie niewielkiego łącznego spadu brutto, wynoszącego ok. 70 m oraz bardzo nierównomiernego przepływu. Wykorzystanie tego potencjału energetycznego bazowało na planowaniu utworzenia kaskady możliwie wysokich piętrzeń wody, z elektrowniami o szczytowym charakterze pracy. Równorzędnym użytkownikiem kaskady miała być żegluga wodna.
PL
Odcinek dolnej Wisły jest bardzo nieregularny, co sprzyja tworzeniu się różnych rodzajów lodu i zatorów. Po wybudowaniu stopnia Włocławek w 1970 r., będącego pierwszym elementem Kaskady Dolnej Wisły i utworzeniu zbiornika Włocławek nastąpiła zmiana reżimu termicznego dolnej Wisły a w konsekwencji jej reżimu lodowego. W 1982 r. w wyniku zbiegu niekorzystnych sytuacji hydrologicznych i meteorologicznych powstał rozległy zator lodowy i przerwanie zapór bocznych w górnej części zbiornika Włocławek oraz zalanie dużych obszarów na lewym brzegu zbiornika, co spowodowało duże straty społeczne i gospodarcze. Po powodzi wszystkie zniszczenia zostały naprawione a możliwość napływu w przyszłości różnego rodzaju lodu do zbiornika ograniczono pływającym zaporami instalowanymi w górnej części zbiornika. Flotylla lodołamaczy stacjonująca powyżej stopnia, umożliwia kruszenie lodu na zbiorniku i jego spławianie w dół Wisły.
EN
The lower Vistula section is highly irregular, which contributes to creation of different ice types and jams. After the Włocławek barrage, being the first element of the Lower Vistula Cascade, was completed in 1970 and the Włocławek reservoir was created, the lower Vistula thermal regime and, as a consequence, its ice regime changed. In 1982, due to a coincidence of unfavourable hydrological and meteorological conditions, a widespread ice jam formed, leading to a breach of side dams in the upper part of the Włocławek reservoir and flooding of large areas located on the left bank of the reservoir, which caused significant social and economic losses. After the flood, all the damages were repaired and the possibility of future ice jams reduced by floating dams installed in the upper part of the reservoir. The fleet of icebreakers stationed upstream the barrage allows for breaking the ice in the reservoir and its rafting downstream.
EN
This paper the results of the stationary characteristics of CSTR bioreactor cascades with a modifiable structure, obtained by the way of numerical experiments. As a technological example, the biodegradation of phenol was chosen.
PL
W artykule przedstawiono charakterystykę stacjonarną kaskady bioreaktorów z idealnym wymieszaniem o modyfikowalnej strukturze, uzyskaną w wyniku eksperymentów numerycznych. Jako modelowy przypadek przyjęto biodegradację fenolu.
4
Content available remote Kaskadowy dzielnik napięcia z autokalibracją - podstawy teoretyczne
PL
W pojedynczym układzie kondycjonującym z autokalibracją, który obniża mierzone wysokie napięcie do wartości akceptowanych przez współczesne przetworniki A/C, wykorzystywana jest zależność, która dla dużej wartości podziału napięć ma bardzo niekorzystne uwarunkowanie numeryczne. Powoduje to duże błędy identyfikacji tej stałej. Wersja kaskadowa układu eliminuje tę wadę. Metodą indukcji matematycznej wykazano, że najmniejsze błędy identyfikacji uzyskuje się, gdy wszystkie segmenty kaskady mają identyczną stałą podziału napięć.
EN
The one segment voltage conditioning circuit with autocalibration that reduces high voltages to the values accepted by contemporary AD converters is characterized by an unfavorable condition number of an equation used during identification procedure. The cascade version of the divider eliminates this disadvantage and considerably reduces identification error. The lowest identification error occurs for the same voltage ratio of each segment of the cascade.
PL
W artykule przedstawiono problematykę projektowania suchych zbiorników retencyjnych o pojemności około 100 tyś. m,sup>3, na obszarach silnie zurbanizowanych z przekształconymi antropogenicznie ciekami naturalnymi z licznymi wylotami kanalizacji deszczowej i dużymi uszczelnionymi powierzchniami spływu. W szczególności przedstawiono problematykę hydrologicznych podstaw projektowania w oparciu o dane meteorologiczne w zlewniach niekontrolowanych posterunkami wodowskazowymi ze szczególnym uwzględnieniem dostępnych narzędzi komputerowego wspomagania modelowania procesów hydrologicznych (HEC-Hms, HEC-Ras) oraz dostępnych do wykorzystania modeli matematycznych i statystycznych opad-odpływ, tu praktyczne zastosowanie metody SCS-CN oraz modelu liniowego kaskady zbiorników Nasha do transformacji opadu efektywnego w odpływ powierzchniowy.
EN
The paper presents the problem of designing an open reservoirs with a capacity of about 100 000. m3 in heavily urbanized areas of anthropogenically transformed natural watercourses with numerous outlets drainage and large sealed surfaces runoff. In particular the issues of the hydrological basics design based on the meteorological data in the catchment uncontrolled water level checkpoints with particular emphasis on the tools of computer-aided modeling of hydrological processes (HEC-HMS, HEC-RAS) and available for use mathematical models and statistical rainfall-runoff, this practical the method SCS-CN and linear model cascade tanks Nash to transform the effective precipitation in surface runoff.
6
Content available The next dam on the Vistula River below Włocławek
EN
This paper presents reasons for a decision on construction of the dam on the Vistula River below Włocławek. It includes a justification of the overriding public interest for this construction, the benefits that it will bring and a short description of the project. In addition the criteria for choosing the location are given and parameters of the Włocławek and Siarzewo dams are compared.
PL
W artykule przedstawiono powody podjęcia decyzji o budowie stopnia wodnego na Wiśle poniżej Włocławka. Podano uzasadnienie nadrzędnego interesu publicznego dla tej budowy, korzyści, jakie ona przyniesie, oraz krótką charakterystykę stopnia. Omówiono także kryteria wyboru lokalizacji oraz dokonano porównania parametrów stopni Włocławek i Siarzewo.
8
Content available remote Tolo House
PL
Portugalia, małe miasteczko. Alvaro Leite Siza projektuje bryłę, która nie jest ani horyzontalna ani wertykalna. Jest skośna, kaskadowa. Spięta na całej długości zewnętrznymi schodami - ścieżką. Ścieżką, która jest wędrówką po formach architektonicznych, po zalesionym zboczu, po przeszłości, przyszłości...
EN
A small Portuguese town. Alvaro Leite Siza designs a volume, neither horizontal, nor vertical. It is slanting and cascade, linked on its entire length with an external path-stairs. A path which is a passage through architectural forms, woody slopes, through the past and the future.
PL
W pracy przedstawiono kryteria konieczne do wystąpienia samowzbudnych oscylacji temperaturowo-stężeniowych w kaskadzie przepływowych nie-adiabatycznych reaktorów zbiornikowych z idealnym wymieszaniem oraz w nieadiabatycznym dyspersyjnym reaktorze rurowym ze złożem stałym. Warunki te są niezależne od postaci kinetyki reakcji oraz od wartości parametrów z tą kinetyką związanych.
EN
Criteria necessary for the occurrence of self-excited temperature - concentration oscillations in a cascade of flow non-adiabatic tank reactors with ideal mixing and in a disperse non-adiabatic tube reactor with fixed bed are presented in the paper.
10
Content available remote Fontanny i kaskady w założeniach ogrodowych starożytności i średniowiecza
PL
Fontanny i kaskady należą do najpiękniejszych elementów ogrodu i w zależności od epoki przybierały różne formy. Początkowo pełniły funkcje użytkowe i kultowe, a rola dekoracyjna wody wzrastała z każdą epoką. Wszystkie kultury wprowadzały ją do ogrodu. Fontanny stosowano na placach miejskich, w parkach publicznych i w ogrodach prywatnych antycznej Grecji i Rzymu. W średniowieczu fontanny ozdabiały rynki miejskie, wirydarze klasztorne i ogrody zamkowe. Wodotryski stanowiły nieodłączny element rezydencji muzułmańskich. Współczesne urządzenia wodne dowodzą niezmiennej fascynacji płynącą wodą.
EN
Fountains and cascades constitute the most beautiful elements of a garden. Their shapes and forms changed depending on the epoch. They also played a useful function and that of a place of worship. The decorative role of water was increasing with each epoch and all cultures introduced water into a garden. Fountains were used on town squares, in public parks and in private gardens of ancient Greece and Rome. In the Middle Ages fountains were used as decorations of town markets, cloistered patios and castle gardens. Modern water equipment proves that water is still fascinating.
PL
Przedstawiono wielozadaniowe zagospodarowanie zasobów wodnych dorzecza Ro-danu i wynikające stąd efekty dla gospodarki Francji, zwłaszcza w zakresie uzyskania wysokiej klasy drogi wodnej, produkcji "białego węgla" oraz rolnictwa i ogrodnictwa. Naświetlono organizacyjne przygotowanie do realizacji tego wielkiego przedsięwzięcia inwestycyjnego, polegające na utworzeniu spółki akcyjnej z obowiązującymi w niej niektórymi zasadami przedsiębiorstwa państwowego przy jednoczesnym założeniu, że sfinansowanie skaskadowania rzeki nastąpi bez udziału środków budżetu państwa.
EN
The paper presents the multi-role way of management od water resources of the Rodan and effects resulting from that for the economy of France, particularly the obtainment of a high class water-way, production of ,,green power" and effects for the agriculture and horticulture. It discusses the organizational arrangements for realization of that big investment projects which consisted in establishing a joint stock company with some principles obligatory for state enterprisis. It has been assumed that the state budget will not participate in financing that river cascade.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.