Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 124

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  biznes
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
1
Content available Akcelerator – biznes w zasięgu ręki
PL
Sieć Badawcza Łukasiewicz powstała, aby efekty badań naukowców i badaczy były w jak największej liczbie i w sprawny sposób transferowane z ośrodków badawczych do środowiska przemysłowego. Dostarczane rozwiązania pozwalają Klientom rozwijać się, poszerzać asortyment i udoskonalać go, wprowadzając na rynek liczne innowacje. Jednak na co dzień powstaje wiele pomysłów, wynalazków, patentów, które nie zawsze mają czekających na nie odbiorców. Program Akcelerator powstał w Łukasiewiczu, aby potencjał tych odkryć mogli wykorzystać i wdrożyć sami ich twórcy. Zazwyczaj są to pierwsze osoby, które dostrzegają wagę i potencjał rynkowy danego wytworu. Naukowcy i badacze dostają narzędzia, aby przekuć swój pomysł na biznes.
EN
Łukasiewicz Research Network was established so that research results of scientists and researchers could be transferred in great numbers and in an efficient manner from research centres to businesses and industries. Provided solutions allow clients to develop, improve and expand their range by introducing numerous innovations onto the market. Many ideas, inventions, patents are created every day, however they do not always have recipients waiting for them. The Accelerator programme was created in Łukasiewicz so that the potential of these discoveries could be used and implemented by the creators themselves. They are usually the first people to notice the importance and possibilities of a given product. Through the Accelerator programme, scientists and researchers get the necessary tools to turn their idea into a business.
PL
Ponoc doświadczony internista diagnozuje pacjenta po 10 sekundach od wejścia do gabinetu. Jak? Być może sam nie potrafiłby dokładnie odpowiedzieć na to pytanie, może chodzi o pewne subtelne sygnały, nieuświadomioną umiejętność wychwytywania i porównywania. Może temat jest mniej procesowy, a bardziej ma charakter intuicyjny?
EN
The purpose of the paper is to introduce the interdisciplinary research stream called Management geography towards the broadly defined field of management studies. Management geography is targeting the nexus between ‘space and management’ and encompasses the study of spatial factors, spatial dimensions and spatial conditions of management processes in, by and between organizations. Research about space is not well established in management thought. Space is predominantly investigated within the borders of the organization, is imagined only implicitly, and will generally be substituted by strategy, structure, control, hierarchy, or other organizing elements. Management was born as a handson discipline, thus avoiding getting entangled in abstract phenomena or concepts like space or just taking them for granted. By providing a focused overview of the understandings of space in classical management theory and recent approaches, we outline shortcomings, unexploited potentials and new avenues necessary to address current spatial challenges in a globalized and hyperconnected world through the lenses of Management geography. Results highlight that understanding spaces, in particular, also between and outside of the organization can contribute to both explaining managerial and organizational success or failure as a spatial differentiating factor and allowing for a more balance approach towards the multifaceted management coordination of spaces in, by, between and around organizations.
PL
Celem artykułu jest zaprezentowanie interdyscyplinarnego nurtu badawczego określonego jako geografia zarządzania w odniesieniu do szeroko rozumianej dziedziny nauk o zarządzaniu. Geografia zarządzania jest ukierunkowana na badanie wieloaspektowych powiązań między "przestrzenią a zarządzaniem". Nurt obejmuje badania czynników przestrzennych, wymiarów przestrzennych i uwarunkowań przestrzennych procesów zarządzania w organizacjach oraz przestrzennych powiązań międzyorganizacyjnych. Badania nad przestrzenią nie są silnie ugruntowane w teorii zarządzania. Przestrzeń w zarządzaniu bada się głównie jako przestrzeń wewnętrzną, w granicach organizacji, rozumiana jest najczęściej kontekstowo i zazwyczaj utożsamiana ze strategią, strukturą, kontrolą, hierarchią lub innymi elementami struktur organizacji. Warto zaznaczyć, iż zarządzanie narodziło się jako dyscyplina praktyczna, odrzucając tym samym analizę abstrakcyjnych zjawisk i pojęć, takich jak przestrzeń. Przedstawiając w niniejszym artykule przegląd interpretacji przestrzeni w klasycznej oraz współczesnej teorii zarządzania, autorzy prezentują luki badawcze oraz niewykorzystany potencjał badań nad przestrzeniami, które to badania wydają się uzasadnione z punktu widzenia obecnych wyzwań w zglobalizowanym i hiper-połączonym świecie. Badania w ramach nurtu geografia zarządzania pozwalają na interpretacje przestrzeni jako czynnika różnicującego i wyjaśniającego sukces lub porażkę menedżerską czy organizacyjną oraz umożliwiają wypracowanie zrównoważonych podejść do koordynacji wielowymiarowych przestrzeni organizacyjnych i poza organizacyjnych.
PL
Z wielu (niechlubnych) powodów znajdujemy się teraz w ważnym momencie historii, w którym redefiniujemy przyjęte kiedyś cele i towarzyszące im założenia. Jak działaliśmy biznesowo przez ostatnie lata? Czy i co można było zrobić lepiej? Dlaczego niektóre kwestie związane z wpływem branży ecommerce i towarzyszącej jej logistyki, wydają nam się naprawdę ważne dopiero dziś?
EN
Purpose: The development of entrepreneurship is associated with both the activity of entrepreneurs and with the involvement of public authorities. Through its decisions the public administration can influence the building of a business-friendly environment. The aim of this research paper is to present the competences of public authorities in the field of entrepreneurship development and the business environment, as well as to indicate the most important factors related to running a business from the perspective of entrepreneurs. Design/methodology/approach: The main method used in the writing of this article is the analysis of source materials. It covers the achievements of public authorities in the field of entrepreneurship development in Poland since 1989. The criteria related to the appropriate conditions for running a business are also considered. Findings: The research examines reports and rankings run by editorial staff of prestigious business magazines and international organizations in terms of criteria as well as actions of countries for the development of entrepreneurship. The tools and methods of public administration that influence the economy through the development of entrepreneurship were also analysed. Originality/value: The article demonstrates the instruments of public authority in Poland, both at the national and regional level, in terms of their potential to nurture a business-friendly environment. The paper can be valuable both for managers and investors, as well as for managers at various levels of public administration.
EN
Sustainable development is one of the major concerns of present time mainly because of the rapid proliferation of business organizations. In order to develop economically, business organizations excessively use and misuse natural resources that directly causes harm to environment and society. Besides, there are some other causes also responsible for the environmental deterioration these include population explosion, enormous industrialization and lots of anthropogenic activities. The present paper tries to bring in the cognizant how business organization unknowingly leads to environmental problems and juxtaposes economic development and environmental issues. On saying this, it precisely indicates that both economic growth and sustainable environment are equally required for our society but not at the cost of one another. At this point, it is argued that only by contemplating and by engaging ethical leaders the business organisations could be able to maintain the balance between plant, people and profit. In continuation with this, the present research would engage two significant questions: firstly, what does sustainable development mean and why it is predominantly needed for the present society? Secondly, what are the expected roles of ethical leaders in maintaining the sustainable development in an organisation?
PL
Zrównoważony rozwój jest jednym z głównych wyzwań współczesności, w dużej mierze z uwagi na niesłychanie częste powstawanie nowych organizacji biznesowych. Aby rozwijać się ekonomicznie, organizacje biznesowe nadmiernie wykorzystują zasoby naturalne, co bezpośrednio szkodzi tak środowisku, jak i społeczeństwu. Istnieją także inne przyczyny degradacji środowiska, takie jak eksplozja demograficzna, olbrzymia industrializacja i coraz więcej szkodliwych działań antropogenicznych. W niniejszym artykule podjęto próbę określenia, w jaki sposób organizacja biznesu nieświadomie prowadzi do problemów środowiskowych i zestawiono rozwój gospodarczy z kwestiami środowiskowymi. Wskazujemy, że zarówno wzrost gospodarczy, jak i zrównoważone środowisko są w równym stopniu potrzebne naszemu społeczeństwu, ale nie kosztem siebie nawzajem. Argumentuje się wprawdzie, że tylko poprzez rozważanie i angażowanie liderów etycznych organizacje biznesowe mogą być w stanie utrzymać równowagę między przemysłem, ludźmi i zyskiem. Kontynuując to, niniejsze badanie wskazuje na dwa istotne pytania. Po pierwsze, co oznacza zrównoważony rozwój i dlaczego jest on przede wszystkim potrzebny obecnemu społeczeństwu? Po drugie, jakie są oczekiwane role liderów etycznych w utrzymaniu zrównoważonego rozwoju w danej organizacji bzinesowej?
EN
In the context of rapid scientific and technological progress, which is the result of the development of science and technology and the process of accumulation and creation of new knowledge, fundamental and applied scientific research, information and technological changes are taking place. As a result, scientific-technological progress arose new forms and methods of organization of production, introduced a new technology, automated production processes, accelerating rate digitalization of all spheres of society, etc. The information society creates prerequisites for the diversification of the structure of production and consumption, thereby changing the needs of society, encouraging the producer to create more and more new goods and services. However, along with the development of advanced technologies, there is the rapid destruction of nature and environmental pollution caused by the consequences of human industrial activity. The article substantiates the socio-ecological aspects of sustainable development on the basis of cognitive modeling, as well as suggests specific measures that contribute to the implementation of certain goals of the International strategy for sustainable development 2030. It is proved that the functioning of the technogenic system leads to the emergence of technogenic risks, the existence of which confirms the presence of a causal relationship between the technogenic load on the environment and the state of public health. The necessity of diagnostics of ecological and safe development of the population, which is designed to identify the selected parameters of the technogenic danger in the changing socio-economic reality, is justified.
PL
W czasie szybkiego postępu naukowo-technicznego, będącego wynikiem rozwoju nauki i techniki oraz procesu gromadzenia i tworzenia nowej wiedzy, prowadzone są badania naukowe, zachodzą zmiany informacyjne i technologiczne. Postęp naukowo-techniczny zaowocował nowymi formami i metodami organizacji produkcji, wprowadził nową technologię, zautomatyzował procesy produkcyjne, przyspieszył tempo cyfryzacji wszystkich sfer społeczeństwa itp. Społeczeństwo informacyjne stwarza warunki do dywersyfikacji struktury produkcji i konsumpcji, zmieniając tym samym potrzeby społeczeństwa, zachęcając producentów do tworzenia coraz większej ilości nowych dóbr i usług. Jednak wraz z rozwojem zaawansowanych technologii następuje gwałtowne niszczenie przyrody, rośnie także zanieczyszczenie środowiska. Artykuł konretyzuje społeczno-ekologiczne aspekty zrównoważonego rozwoju w oparciu o modelowanie poznawcze, a także sugeruje konkretne działania, które mogą przyczynić się do realizacji określonych celów Międzynarodowej strategii zrównoważonego rozwoju 2030. Udowodniono, że technologie technogeniczne prowadzą do powstania zagrożeń, których istnienie potwierdza istnienie związku przyczynowego między obciążeniem technogenicznym środowiska a stanem zdrowia publicznego. Uzasadniona jest konieczność diagnostyki ekologicznego i bezpiecznego rozwoju populacji, mającej na celu identyfikację wybranych parametrów zagrożenia technogenicznego w zmieniającej się rzeczywistości społeczno-gospodarczej.
PL
O sile i potędze współczesnej gospodarki decyduje nie tylko kreatywność i innowacyjność ale także przedsiębiorczość. Właściwie stanowi ona motor napędzający rozwój różnych sektorów gospodarki. Jest także podstawą do tworzenia i wdrażania innowacyjnych rozwiązań. Nie wszyscy jednak przejawiają przedsiębiorczość. Wynika ona z charakteru człowieka, jego kultury, wiedzy, umiejętności i marzeń. Mając ją jesteśmy osobami otwartymi na kontakty międzyludzkie oraz wyrażamy gotowość ponoszenia ryzyka. Wśród instytucji zajmujących się promocją przedsiębiorczości znajdują się szkoły wyższe. W tym przypadku mówi się o przedsiębiorczości akademickiej.
EN
The strength and power of the modern economy is determined not only by creativity and innovation, but also by entrepreneurship. In fact, it is the engine that drives the development of various sectors of the economy. It is also the basis for creating and implementing innovative solutions. However, not all of them are entrepreneurial. It results from the character of a person, his culture, knowledge, skills and dreams. Having it, we are people open to interpersonal contacts and we express the readiness to take risks. Among the institutions involved in the promotion of entrepreneurship there are universities. In this case, it is called academic entrepreneurship.
EN
The outbreak of the coronavirus pandemic introduced exceptional uncertainty in running a business, which has not been closed in the first quarter of its duration. Industries that focused on digitalizing business naturally benefited because the restrictions that were introduced to limit the spread of the pandemic implied demand for the purchase of products and services using the Internet. The aim of the study was to present the influence of the pandemic on business in Poland. The focus was not only on the economy as a whole but especially on its particular segments. The subject of the study were companies listed on the Warsaw Stock Exchange, and the subject of them was the impact of the pandemic on their financial results. The source of data for analyzes was the database of the Notoria Serwis S.A. The period of the study covered the years 2017-2021, divided into quarters. The results of the study showed that there is significant variation in the sensitivity of particular industries to the crisis caused by the COVID-19 pandemic. Most industries recorded a decline in revenues, but some branches did not show negative changes in this respect and those whose revenues increased. The study’s practical implications include the prospect of applying the findings of the analyses to future state protective measures in respect to industries that are most vulnerable to the crisis’ negative effects.
PL
Wybuch pandemii koronawirusa wprowadził wyjątkową niepewność w prowadzeniu biznesu, który nie został zamknięty w pierwszych kwartałach jej trwania. Branże, które skoncentrowały się na cyfryzacji biznesu, w naturalny sposób odniosły korzyści, ponieważ ograniczenia, które zostały wprowadzone w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się pandemii, pociągały za sobą popyt na zakup produktów i usług za pośrednictwem Internetu. Celem badania było przedstawienie wpływu pandemii na biznes w Polsce. Skupiono się nie tylko na gospodarce jako całości, ale przede wszystkim na jej poszczególnych segmentach. Przedmiotem badania były spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, a przedmiotem ich był wpływ pandemii na ich wyniki finansowe. Źródłem danych do analiz była baza danych Notoria Serwis S.A. Okres badania obejmował lata 2017-2021 z podziałem na kwartały. Wyniki badania wykazały, że istnieje znaczne zróżnicowanie wrażliwości poszczególnych branż na kryzys wywołany pandemią COVID-19. Większość branż odnotowała spadek przychodów, ale były też branże, które nie wykazały negatywnych zmian w tym zakresie oraz takie, których przychody wzrosły. Praktyczne implikacje opracowania obejmują perspektywę zastosowania wyników analiz do przyszłych działań ochronnych państwa w branżach najbardziej narażonych na negatywne skutki kryzysu.
EN
The novel coronavirus, also known as Covid-19, has affected people globally. The reality of reduced working hours set in, and a contraction in consumer demand and business confidence began, leading to a reduction in spending and investment. Travel restrictions were put in place, trade was halted, and most of the way we were used to living changed drastically. To combat economic losses and complete economic shutdown, governments were forced to rollout relief policies to aid businesses and reduce financial losses. These policies include tax and bank payment holidays, underwriting of loans, job retention schemes, value-added tax (VAT) deferments, grants, and mortgage breaks. This study aimed to analyse the support policies that several European countries applied to assist businesses and compare them to South Africa. The study followed a qualitative exploratory research design using secondary data obtained from several open-source documents obtained from various government and non-governmental websites. Thematic analysis using Atlas.ti was used to analyse and report the data. Five themes emanated from the study: Business stability measures, Social support, Post-Covid recovery measures, Liquidity measures for businesses and Transmission prevention. In comparison with South Africa, several similarities were present in the Disaster Management Tax Relief Administration Bill. Yet, despite the commonalities that persist and the fact that South Africa shares in the spirit of the themes applied by the European nations, it is comparatively weaker when the breadth and scale of its interventions are compared.
PL
Nowy koronawirus, znany również jako Covid-19, dotknął ludzi na całym świecie. Nastała rzeczywistość skróconych godzin pracy i zaczęło się zmniejszanie popytu konsumentów i zaufania przedsiębiorców, co doprowadziło do zmniejszenia wydatków i inwestycji. . Wprowadzono ograniczenia w podróżowaniu, wstrzymano handel, a większość sposobu, w jaki przywykliśmy do życia, drastycznie się zmieniła. Aby zwalczyć straty gospodarcze i całkowite zamknięcie gospodarki, rządy zostały zmuszone do wprowadzenia polityki pomocy, aby pomóc przedsiębiorstwom i zmniejszyć straty finansowe. Zasady te obejmują dni wolne od podatków i płatności bankowych, gwarantowanie pożyczek, programy utrzymania pracy, odroczenia podatku od wartości dodanej (VAT), dotacje i przerwy w spłacie kredytu hipotecznego. Badanie to miało na celu przeanalizowanie polityk wsparcia stosowanych przez kilka krajów europejskich w celu pomocy przedsiębiorstwom i porównanie ich z RPA. Badanie przebiegało zgodnie z projektem jakościowych badań eksploracyjnych z wykorzystaniem danych wtórnych uzyskanych z kilku dokumentów o otwartym kodzie źródłowym uzyskanych z różnych rządowych i pozarządowych stron internetowych. . Do analizy i raportowania danych wykorzystano analizę tematyczną za pomocą Atlas.ti. Z badania wyłoniło się pięć tematów: Środki stabilności biznesu, Wsparcie społeczne, Środki naprawcze po Covid, Środki płynności dla przedsiębiorstw oraz Zapobieganie przesyle. W porównaniu z Republiką Południowej Afryki, w ustawie dotyczącej zarządzania ulgami podatkowymi dotyczącymi zarządzania klęskami żywiołowymi było kilka podobieństw. Jednak pomimo utrzymujących się cech wspólnych i faktu, że Republika Południowej Afryki podziela ducha tematów stosowanych przez narody europejskie, jest ona stosunkowo słabsza, gdy porównuje się zakres i skalę jej interwencji.
PL
Polska jest obecnie w punkcie zwrotnym, jeżeli chodzi o kształtowanie nowego cyberładu wewnętrznego oraz zdefiniowanie swojego miejsca na europejskiej i międzynarodowej mapie cyberbezpieczeństwa. Cyberbezpieczeństwo to obszar podlegający obecnie bardzo dynamicznym zmianom, począwszy od nowych organów odpowiedzialnych za politykę cyberbezpieczeństwa, po nowe obowiązki, z którymi przyjdzie się zmierzyć administracji, ale również wielu przedsiębiorstwom działającym na rodzimym rynku. Niniejsza publikacja koncentruje się na zmianach istotnych z perspektywy firm działających na rynku polskim - obecnych i przyszłych uczestników krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.
13
Content available Marketing strategies in mobile app development
EN
Purpose: The article attempts to show that the effective marketing is a key condition for achieving large profits in mobile app development. Design/methodology/approach: Promising IT projects can, very often, end in a disaster if people do not choose the right strategy of sales. There are many promotional activities available as well. This study investigates different types of business models that are currently used in the marketing of mobile applications. Findings: Different types of business models will be compared with their effectiveness and popularity. In addition, the advantages and disadvantages of different strategies will be reviewed. Moreover, aspects, which influence the final revenue from the application, will also be shown. Originality/value: The entire discussion and the selection of the best strategy will be summarized.
EN
Purpose: Innovation strategies and the cooperation between three groups of entities contribute to the development of the institutional environment, e.g. business incubators or science parks. The existing relations within the framework of joint project implementation by science, business and administration environments, including investments in development, technology and research, facilitate the process of knowledge transfer, network connection and innovations. The objective of the present paper is to assess the readiness of foreign investors investing capital in Poland to initiate cooperation with the scientific and administrative environment, as well as formulate recommendations for business representatives in order to improve the efficiency of external cooperation. Design/methodology/approach: This is a research paper and the author utilized survey method and elements of descriptive statistics. Findings: Before writing the paper we put a hypothesis stating that there will be a dynamic inflow of foreign investments to Poland, and investors will participate in the cooperation networks, thus creating a coherent ecosystem of innovation in the economy. Originality/value: The research was carried out in foreign enterprises in provincial capitals (seats of Voivodeships) of Poland.
15
Content available The impact of technology transfer on innovation
EN
The aim of this paper is to examine the two types of relationships - the first one between R&D activities of the firms and innovations and the second relationship between technology transfer and innovation among businesses in Azerbaijan. Data collection were conducted through surveys among 300 small and medium businesses operating in different sectors of economy in Azerbaijan. The novelty of the research lies in 1) surveying the SME sector which have less intensive innovation activities than large, capital intensive firms; 2) SMEs owned entirely by foreign investors are more innovative as compared to firms owned by local investors. Developed and developing economies have attached significant importance to technology transfer as a catalyst of innovation. Transfer of knowledge and technology from generators of such technology including universities and research institutions to industry has shown its result in the example of countries where there is a strong bridge between universities and industry. In other economies where there is not such a strong link between industry and research institutions, innovation can be promoted through adopting ready technology developed by universities and businesses abroad. The results of econometric analysis indicate that while a strong relationship exists between R&D investment and innovation, there is not a strong empirical support that obtaining licenses will increase innovation potential of firms. The partnership between firms and research centers as well as universities, on the other hand lead to increased innovativeness of the businesses under study.
PL
Celem tego artykułu jest zbadanie dwóch rodzajów relacji - pierwszy między działaniami badawczo-rozwojowymi firm a innowacjami oraz drugi związek między transferem technologii i innowacjami między przedsiębiorstwami w Azerbejdżanie. Gromadzenie danych przeprowadzono poprzez ankiety wśród 300 małych i średnich przedsiębiorstw działających w różnych sektorach gospodarki w Azerbejdżanie. Nowość badań polega na: badaniu sektora MŚP, które prowadzą mniej intensywne działania innowacyjne niż duże firmy kapitałochłonne; i MŚP będących w całości własnością inwestorów zagranicznych które są bardziej innowacyjne w porównaniu do firm będących własnością inwestorów lokalnych. Rozwinięte i rozwijające się gospodarki przywiązują dużą wagę do transferu technologii jako katalizatora innowacji. Transfer wiedzy i technologii z generatorów takich technologii, w tym uniwersytetów i instytucji badawczych, do przemysłu pokazał swój wynik na przykładzie krajów, w których istnieje silny pomost między uniwersytetami a przemysłem. W innych gospodarkach, w których nie ma tak silnego powiązania między przemysłem a instytucjami badawczymi, innowacje można promować poprzez przyjęcie gotowej technologii opracowanej przez uniwersytety i przedsiębiorstwa za granicą. Wyniki analizy ekonometrycznej wskazują, że chociaż istnieje silny związek między inwestycjami w badania i rozwój a innowacjami, nie ma silnego empirycznego wsparcia, że uzyskanie licencji zwiększy potencjał innowacyjny firm. Z drugiej strony partnerstwo między firmami i ośrodkami badawczymi oraz uniwersytetami prowadzi do zwiększenia innowacyjności badanych przedsiębiorstw.
EN
In today’s turbulent times, companies need to embrace new business models and paradigms of B2B marketers, learn from the mistakes of others and get inspired by new ways and innovative ideas, as innovations represent a source of a long-term profit, business success and competitive advantage. The aim of this contribution is to propose an effective business and marketing plan of the business and manufacturing holding companies Výstaviště České Budějovice in the Czech Republic with regard to the planned sales volume in quantitative and financial terms of long-term profit potential, business success and competitive advantage in the field of exhibitions in the Czech Republic. Scientific methods for obtaining information, data collection and results from the evaluation were analysis of identifying the phases of innovative marketing - selecting the area of interest of the marketing process, creating a “marketing gap” and suggesting of the way to link new ideas to original ones; method of secondary analysis of professional economic studies and written internal documents of the holding companies Výstaviště České Budějovice in the Czech Republic; formal interview in way of open questions with selected members of the management holdings Výstaviště České Budějovice in the Czech Republic and other. A specific hypothesis was proposed to verify the current change in the marketing concept that has an impact on the expansion of services portfolio, progress of an enterprise, support of production processes, and improvement of output values of economic indicators.
PL
W dzisiejszych niespokojnych czasach firmy muszą stosować nowe modele biznesowe i paradygmaty marketerów B2B, uczyć się na błędach innych i inspirować się nowymi sposobami i innowacyjnymi pomysłami, ponieważ innowacje stanowią źródło długoterminowego zysku, sukces biznesowy i przewaga konkurencyjna. Celem tego artykułu jest zaproponowanie skutecznego planu biznesowego i marketingowego holdingów biznesowych i produkcyjnych Výstaviště České Budějovice w Czechach w odniesieniu do planowanej wielkości sprzedaży pod względem ilościowym i finansowym pod względem długoterminowego potencjału zysku, sukcesu biznesowego i przewaga konkurencyjna w dziedzinie wystaw w Czechach. Naukowe metody uzyskiwania informacji, gromadzenia danych i wyników oceny obejmowały analizę identyfikacji faz marketingu innowacyjnego - wybór obszaru zainteresowania procesu marketingowego, tworzenie „luki marketingowej” i sugerowanie sposobu połączenia nowych pomysłów z oryginalne; metoda wtórnej analizy profesjonalnych badań ekonomicznych i pisemnych dokumentów wewnętrznych spółek holdingowych Výstaviště České Budějovice w Czechach; formalny wywiad w formie pytań otwartych z wybranymi członkami kierownictwa Výstaviště České Budějovice w Czechach i innych. Zaproponowano konkretną hipotezę, aby zweryfikować obecną zmianę koncepcji marketingowej, która ma wpływ na rozszerzenie portfela usług, rozwój przedsiębiorstwa, wsparcie procesów produkcyjnych i poprawę wartości wyjściowych wskaźników ekonomicznych.
17
Content available Nowy wymiar pracy
PL
W ostatnich latach przeprowadzono wiele badań dotyczących pracy zdalnej, punktując jej korzyści zarówno po stronie pracownika, jak i po stronie pracodawcy. Twierdzi się, że pracownicy zdalni biorą mniej zwolnień lekarskich, są lepiej zmotywowani oraz pozostają w pracy dłużej. Podkreśla się oszczędność czasu, który tracimy na dojazdach, szeroko pojętą elastyczność, możliwości ograniczenia przestrzeni biurowej oraz zmniejszenie wydatków związanych z prowadzeniem biznesu.
PL
W logistyce szczególnie potrzebne są wszechstronne, zaawansowane systemy wspomagające zarządzanie łańcuchami dostaw XXI wieku, zapewniające współpracę, przejrzystość, zgodność i szybkość we wszystkich procesach. Jest to kluczowe dla przyszłego rozwoju firmy. Wybierając odpowiednie rozwiązania IT, menedżerowie łańcucha dostaw powinni przygotować swoją działalność na przyszłe wyzwania, aby uzyskać przewagę konkurencyjną. Dziś podstawą do integracji – często zupełnie różnych rozwiązań IT, są właśnie wdrożenia cloudowe.
PL
Według Barometru Różnorodności Konfederacji Lewiatan 23% przedsiębiorstw w Polsce realizuje różne programy na rzecz grup mniej uprzywilejowanych.
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.