Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 165

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  building object
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
PL
Celem artykułu jest analiza i ocena przebiegu zróżnicowanych przedsięwzięć budowlanych w zakresie wypracowanego kosztu oraz wskazanie podstawowych przyczyn odchyleń kosztowych robót rzeczywiście wykonanych na budowie. Z uwagi na utylizację około 75% środków finansowych w fazie wykonawczej dla etapu realizacji robót dokonano analizy zgodnie z metodyką Earned Value Method pozwalającą na ocenę rzeczywiście osiągniętych budżetów różnorodnych zadań inwestycyjnych. Zaobserwowano analogie w ułożeniu krzywych skumulowanych przepływów pieniężnych, zarówno w ramach tych samych grup obiektów budowlanych, jak i pomiędzy nimi.
EN
The aim of the article is to analyse and evaluate the course of diversified construction projects in terms of the generated cost and to indicate the basic reasons for the cost deviations of the works actually performed on the construction site. Due to the utilization of about 75% of funds in the execution phase, for the execution phase of the works, analysis was carried out in accordance with the Earned Value Method allowing the assessment of actually achieved budgets of various investment tasks. Analogies were observed in the alignment of cumulative cash flow curves, both within and between the same groups of construction facilities.
2
Content available remote Obiekt budowlany a ingerencja w złoże kopaliny
PL
Emisje gazów cieplarnianych stanowią wyzwania środowiskowe dla obiektów budowlanych, dlatego podejmowane są działania w celu ich ograniczenia. W pracy opisano akty prawne oraz działania dotyczące zmniejszania emisji gazów cieplarnianych w budownictwie, jak również przedstawiono znaczenie techniki oceny cyklu życia (LCA) w podejściu do oceny środowiskowej budynków. Wykazano, iż ocena cyklu życia jest kluczową metodą kwantyfikacji i oceny wpływu na środowisko obiektów budowlanych, a analizy środowiskowe budynków z wykorzystaniem techniki LCA staną się istotnym elementem strategii zrównoważonego budownictwa.
EN
Greenhouse gas emissions constitute environmental challenges for buildings, which is why actions are taken to reduce them. The paper describes legal acts and activities related to reducing greenhouse gas emissions in construction, as well as the importance of the life cycle assessment (LCA) technique in the approach to the environmental assessment of buildings. It has been shown that life cycle assessment is a key method for quantifying and assessing the environmental impact of buildings, and environmental analyzes of buildings using the LCA technique will become an important element of the sustainable construction strategy.
PL
Poważnym wyzwaniem naszego wieku jest globalne zapewnienie rozwoju zrównoważonego we wszystkich dziedzinach życia. Rozwój zrównoważony (sustainability) jest problemem egzystencjonalnym „być albo nie być” naszej planety, stąd konieczność wykorzystywania odnawialnych źródeł energii, ale przede wszystkim jest to problem finansowy, zarówno w skali makroekonomicznej jak też dotykającym każdego człowieka. Gwałtownie rosnące ceny energii są jednym z kluczowych aspektów budowania obiektów energooszczędnych lub samowystarczalnych energetycznie. Coraz powszechniejsze stają się instalacje fotowoltaiczne oraz pompy ciepła, których celem jest redukcja kosztów użytkowania obiektu oraz czynny udział w tworzeniu samowystarczalnej energetycznie gospodarki. Celem niniejszego artykułu jest analiza kosztów użytkowania wybranego obiektu budowlanego w przypadku zastosowania fotowoltaiki wraz z technologią pompy ciepła oraz porównanie ich z kosztami korzystania z innej formy ogrzewania. Do kalkulacji przyjęto średnie wartości cen w bieżącym roku oraz zasady rozliczeniowe funkcjonujące od stycznia 2022 r. Kalkulację przeprowadzono na konkretnym ośrodku, o powierzchni 620 m2.
EN
The serious challenge of our century is to ensure sustainable development globally in all areas of life. Sustainability is an existential problem „to be or not to be” of our planet, hence the need to use renewable energy sources, but above all it is a financial problem, both on a macroeconomic scale and affecting every human being. Rapidly rising energy prices are one of the key aspects of building energy-saving or energy self-sufficient buildings. Photovoltaic installations and heat pumps are becoming more and more common, the purpose of which is to reduce the costs of using the facility and actively participate in creating an energy self-sufficient economy. The purpose of this article is to analyze the costs of using a selected building in the case of using photovoltaics with heat pump technology and comparing them with the costs of using another form of heating. The average price values in the current year and the settlement rules applicable from January 2022 were used for the calculation. The calculation was carried out for a specific resort with an area of 620 m2.
5
Content available remote Awarie w remontowanych obiektach budowlanych
PL
W artykule podjęto temat awarii i katastrof budowlanych powstałych w trakcie prowadzenia robót remontowych oraz związanych z przebudową obiektów budowlanych. Opisano dwa przypadki awarii i katastrofy budowlanej, z powodu wadliwej technologii i organizacji robót budowlanych. Pierwszy przypadek dotyczy katastrofy podczas robót budowlanych związanych z przebudową budynku typu LIPSK. Drugi przypadek to pożar poszycia dachowego wywołany wadliwą organizacją remontu dachu, użytkowanego wielorodzinnego budynku mieszkalnego. Opisano sytuacje i okoliczności powstania zdarzeń, skrócone wyniki prowadzonych badań oraz zalecone postępowania naprawcze. Celem publikacji jest przedstawienie znaczenia planowania i organizacji robót przy ich późniejszej realizacji oraz wskazanie realnych konsekwencji ignorancji tego, często niedocenianego, aspektu wykonawstwa budowlanego w obszarze robót remontowych.
EN
The article deals with the subject of construction failure and disaster arising during the course of renovation and reconstruction works of construction facilities. Two cases of failure and building catastrophe arising from faulty technology and organisation of construction works are described. The first case concerns a construction disaster occurring during construction works related to the reconstruction of a LIPSK-type building. The second case is a roof sheathing fire caused by faulty organisation of roof repairs, of a multi-family residential building in use. The study of both cases describes the situation and circumstances of the incident, the summary results of the investigations carried out and the remedial procedures recommended. The aim of the publication is to present the importance of planning and organisation of works in their subsequent execution and to point out the real consequences of ignoring this, often underestimated, aspect of construction workmanship in the area of repair works.
6
Content available remote Pojęcie kondygnacji w prawie budowlanym
7
Content available remote Obciążenia podłóg przemysłowych
8
Content available remote Droga jako obiekt budowlany
EN
While constructing and documenting civil structures, large machines, and industrial facilities, one can encounter a situation where relevant control points are hardly accessible. The instruments with appropriate surveying equipment available on the market provide relatively standard measurements. The limitations mentioned above may transfer into an increased working time (or financial effort) that must be considered while performing the prescribed measuring works. One of the possible solutions (assuming financial capabilities) is utilizing a video-total station (a scan station) with additional supporting equipment. Another possibility would be employing a terrestrial laser scanner (TLS) or close-range photogrammetry. However, such technologies demonstrate significant limitations, especially in the industrial environment. Regarding that, the authors propose an original measuring set collaborating with a free electronic total station. The main working principle is a known surveying 3D-polar method that can determine XYZ coordinates. The solution presented in the paper facilitates the performance of inventory works, consisting of dimensioning civil structures and rooms with difficult access. Such situations can often be encountered in industrial plants or while documenting architectural or other engineering structures. The device can also be used for dimensioning ventilation ducts, elevator shafts, and other similar facilities. Depending on the configuration of the measuring equipment and the target shapes, the final accuracy may reach a sub-millimeter or millimeter level. Hence, the solution can successfully be applied in civil engineering, industrial surveying, and industrial metrology.
PL
Podczas prac realizacyjnych, a następnie inwentaryzacji obiektów budowlanych, dużych maszyn i urządzeń napotkać można sytuacje, w których występuje ograniczona dostępność do punktów pomiarowych. Oferowane na rynku instrumenty i oprzyrządowanie umożliwiają zwykle prowadzenie pomiarów standardowych. Uzupełnieniem zasygnalizowanych rozwiązań jest opisany w niniejszej pracy oryginalny zestaw współdziałający z dowolnym tachimetrem elektronicznym. Istotą pomiaru jest znana w geodezji metoda pomiaru biegunowego 3D pozwalająca wyznaczyć współrzędne XYZ punktów kontrolowanych. Przedstawione w artykule rozwiązania usprawniają wykonanie prac inwentaryzacyjnych polegających na wymiarowaniu elementów geometrycznych oraz pomieszczeń, do których dostęp jest utrudniony. Z sytuacją taką można się spotkać najczęściej w zakładach przemysłowych, a także podczas prowadzenia prac inwentaryzacyjnych obiektów architektonicznych lub inżynierskich. Opracowany zestaw można z powodzeniem wykorzystać także do wymiarowania przewodów wentylacyjnych, szybów windowych oraz innych podobnych instalacji. W zależności od konfiguracji wykorzystanego sprzętu pomiarowego oraz długości celowych, osiągnąć można dokładność wyznaczenia punktów pomiarowych na poziomie submilimetrowym lub milimetrowym.
PL
W artykule poruszono problem uszkodzeń popowodziowych budynków i budowli, ich skutecznego diagnozowania oraz przywracania do wymaganego stanu użytkowego. Za przykład posłużyły tu dwa okresy powodziowe, lipiec 1997 r. i czerwiec 2010 r. Wskutek naporu wód powodziowych na sąsiadujące ze sobą obiekty budowlane skala powstałych w nich uszkodzeń nie była jednakowa. Autorzy podjęli próbę udzielenia odpowiedzi na pytanie: od czego zależał zakres uszkodzeń budynków i ich elementów składowych, a także zakres późniejszych napraw lub podejmowane decyzje o rozbiórce i czy przed takimi skutkami oddziaływań będzie można ustrzec się w przyszłości? Na czym polegał (jakie stosowano metody) i jak długo trwał proces oczyszczania oraz wysychania przegród, które wchłonęły spore ilości zanieczyszczonej chemicznie i bakteriologicznie wody? Na wybranych przykładach zostanie również opisany proces rewitalizacji uszkodzonych budynków.
EN
The article deals with the problem of flood damage to buildings and structures, their effective diagnosis and restoration to the required operational condition. Two flood periods, July 1997 and June 2010, served as an example here. Due to the pressure of flood waters on adjacent building structures, the scale of damage to them was not the same. The authors attempted to answer the question: what did the extent of damage to buildings and their components depend on, as well as the scope of subsequent repairs or the decisions made about demolition, and whether it would be possible to avoid such effects in the future? What was it (what methods were used) and how long was the process of cleaning and drying the partitions, which absorbed large amounts of chemically and bacteriologically contaminated water? The process of revitalizing damaged buildings will also be described on selected examples.
PL
Dokumentacja budowy nakłada określone obowiązki na uczestników procesu budowlanego: inwestora, inspektora nadzoru inwestorskiego, projektanta, kierownika budowy (kierownika robót). Czynności i zadania przypisane poszczególnym uczestników procesu wymagają od nich właściwego rozumienia i interpretowania prawa, ponieważ nieznajomość przepisów nie zwalania od odpowiedzialności. W artykule zdefiniowano i scharakteryzowano dokumentację wymaganą podczas realizacji budowy, która jest dowodem na to, że wszelkie prace w trakcie wykonania obiektu budowlanego były prowadzone w sposób bezpieczny i zgodny z wymaganiami.
EN
The construction documentation imposes certain obligations on the participants of the construction process: investor, investor’s supervision inspector, designer, construction manager (works manager). The activities and tasks assigned to individual participants in the process require them to properly understand and interpret the law, because ignorance of the provisions does not exempt them from responsibility.
12
Content available remote Zastosowanie skaningu laserowego do inwentaryzacji obiektów zabytkowych
PL
W artykule przedstawiono informacje dotyczące technologii BIM (Building Information Modelling), korzyści z jej zastosowania w budownictwie, a przede wszystkim skupiono się na przeprowadzaniu inwentaryzacji obiektów zabytkowych - wykonano prace wstępne wg technologii HBIM (Heritage BIM). Pokazano możliwości wykorzystania chmur punktów, otrzymanych ze skanowania laserowego 3D oraz sam proces ich obróbki. Głównym celem było zaprezentowanie kolejnych etapów opracowania danych ze skaningu i efektu końcowego, jakim był model geometryczny obiektu, na przykładzie zabytkowego dworca w Rokicinach. Na podstawie otrzymanych wyników stwierdzono, że dzięki zastosowanej technice można wykonać prace w krótszym czasie niż za pomocą metod tradycyjnych, a dodatkowo w miejscach trudno dostępnych, z wymaganą dokładnością.
EN
The article presents information on BIM technology (Building Information Modelling), its benefits of use in construction, and in particular focuses on conducting an inventory of historic objects - preliminary work was carried out for HBIM technology (Heritage BIM).The possibilities of using point clouds obtained from 3D laser scanning and the process of their processing were shown. The main goal was to present the next stages of processing data from scanning and the final effect, which was the geometric model, on the example of the historic station in Rokiciny. Based on the obtained results, it was found that thanks to the used technique, it is possible to perform work in a shorter time than using traditional methods, and additionally in hard-to-reach places, with the required accuracy.
PL
W artykule zaproponowano wykorzystanie metody transformacji PCA (Principal Component Analysis), realizowanej z wykorzystaniem sieci neuronowej do kompresji wielowymiarowych danych, uzyskanych w wyniku prowadzonych pomiarów geodezyjnych. Jako przykład możliwości zastosowania prezentowanego podejścia wykorzystano wyniki pomiarów przemieszczeń pionowych obiektu budowlanego. Testy oceny skuteczności zaproponowanego podejścia wykonano z wykorzystaniem współczynnika korelacji oraz błędu średniokwadratowego, który nie przekroczył dwukrotności błędu średniego pomiaru. Wyniki analiz numerycznych porównano z wartościami przemieszczeń pionowych punktów sieci pomiarowo-kontrolnej, uzyskanymi z rzeczywistych pomiarów. Wyniki sugerują, że podejście może znaleźć zastosowanie do kompresji, a następnie rekonstrukcji danych z monitoringu geodezyjnego bez zmniejszenia dokładności identyfikacji przemieszczeń.
EN
The article proposes using the PCA (Principal Component Analysis) transformation method carried out using a neural network to compress multidimensional data obtained from geodetic measurements. As an example of the possibility of using the presented approach, the results of measurements of vertical displacements of a construction object were used. Tests to assess the effectiveness of the proposed method were performed using a correlation coefficient and a mean-square error that did not exceed twice the error of the average measurement. The results of numerical analyses were compared with the values of vertical displacements of the measuring and control network points obtained from actual measurements. The results suggest that the approach can be applied to the compression and subsequent reconstruction of geodetic monitoring data without compromising the accuracy of displacement identification.
PL
W artykule udowodniono tezę, że w przypadku kołowego rozkładu prędkości drgań przy urabianiu skał materiałem wybuchowym [MW] występuje kierunkowość składowej poziomej radialnej i stycznej prędkości drgań, czyli że wielkość składowych prędkości drgań w tej samej odległości od źródła drgań zależy od kąta kierunkowego między linią otworów strzałowych i linią łączącą środek powierzchni urabianego MW bloku skalnego a miejscem pomiaru. W przypadku rozkładu kołowego prędkości drgań przeprowadzono analizę teoretyczną zmiany wielkości radialnej Vx prędkości drgań w zależności od zmiany kąta kierunkowego. Przedstawiono pomierzone podczas urabiania skał MW wykresy prędkości drgań w przypadku rozkładu kołowego zgodne z przewidywaniami teoretycznymi, a także zależności uwzględniające kąt kierunkowy przy obliczaniu maksymalnych wartości prędkości drgań, potrzebnych do określania bezpieczeństwa technicznego budynku.
EN
In the article proved the thesis that for the circular distribution of vibration velocity during mining with [BM], there is a directionality of the horizontal radial component and the tangential component of the vibration velocity.The magnitude of the components of the vibration velocity at the same distance from the source of vibration depends on the directional angle between the line of blast holes and the line connecting the centre of the surface of the mined rock block and the place of measurement. For the circular distribution of the vibration velocity, a theoretical analysis of the change in the radial value Vx of the vibration velocity depending on the change in the directional angle was conducted. Graphs of vibration velocity for circular distribution, measured during mining of BM rocks and complying with theoretical predictions were presented. The relationships taking into account the directional angle for calculating the maximum values of vibration velocity needed for determining the technical safety of a building are given.
15
Content available remote Problemy dotyczące modelowania obciążenia wiatrem obiektów budowlanych
PL
Im bardziej skomplikowany kształt obiektu budowlanego, tym trudniej prognozować, jak będą na niego oddziaływały masy powietrza podczas przepływu. Problem jest istotny z uwagi na niezawodność obiektów budowlanych. Analizy numeryczne oraz badania doświadczalne pozwolą w przyszłości zmodyfikować wytyczne normowe, przyczyniając się do poprawy bezpieczeństwa obiektów budowlanych.
EN
The more complex the shape of a building object, the more difficult it is to predict how air masses will affect it during flow. The problem is important for the reliability of buildings. Numerical analyses and experimental studies will allow future modification of the standard guidelines, contributing to the improvement of the safety of buildings.
PL
W sektorze budowlanym obserwowany jest w ostatnich latach duży wzrost zainteresowania techniką naziemnego skaningu laserowego (TLS). Jednym z czynników w tej technice, który ma wpływ na moc odbitej wiązki lasera, jest rodzaj skanowanej powierzchni uzależniony od właściwości fizykochemicznych skanowanych materiałów. W artykule wykazano, że gęstość i nasiąkliwość badanego materiału, rozdzielczość skanowania oraz tło pomiarów wpływają na jakość uzyskanej chmury punktów, a technika TLS ma duży potencjał wspomagania procesów identyfikacji wizualnej materiałów wbudowanych w obiekty budowlane.
EN
In the construction sector, there has been a large increase in interest in the Terrestrial Laser Scanning (TLS) technique in recent years. One of the factors influencing the power of the reflected laser beam in this technique is the type of the scanned surface, determined by the physicochemical properties of the scanned materials. The study showed that the density and water absorption of the tested material, scanning resolution and measurement background affect the quality of the obtained point cloud, and the TLS technique has a great potential to support the processes of visual identification of materials built into the structure.
18
Content available remote BIM w projektowaniu obiektów budowlanych
19
Content available remote Analiza nakładów energetyczno-środowiskowych w cyklu życia budynku
PL
Ciągły wzrost cen nośników energii, a także coraz ostrzejsze wymagania dotyczące emisyjności i energochłonności w budownictwie zmuszają do poszukiwania nowych rozwiązań, począwszy od pozyskiwania surowców, wytwarzania (budowania), użytkowania, a w konsekwencji zagospodarowania zasobów energetyczno-surowcowych zgodnie z założeniami gospodarki o obiegu zamkniętym i zrównoważonego rozwoju. Celem pracy była szczegółowa analiza oceny nakładów energetyczno-środowiskowych w cyklu istnienia wybranego budynku handlowego. To naukowe postępowanie analityczne przeprowadzono z użyciem metody Life Cycle Assessment. Wyniki analizy wskazują na dominujący wpływ etapu eksploatacji na środowisko. Szczególnie w tym obszarze należy prowadzić dalsze działania zmierzające do poprawy efektywności energetycznej, a w konsekwencji emisyjności budynków.
EN
The continuous price increase of energy raw material, as well as the growing requirements regarding the emission and energy consumption of buildings, force us to look for new solutions, starting from obtaining raw materials, producing (constructing), exploitation and consequently managing energy and raw materials in accordance with the assumptions of a circular and sustainable economy development. The goal of the study was a detailed analysis of the energy and environmental loads in the life cycle of an existing commercial building. This scientific analytical procedure was performed using the Life Cycle Assessment (LCA) method. The results of the analysis show the dominant influence of the exploitation phase on the environment. Particularly in this area further measures should be taken to improve the energy efficiency and consequently the emissivity of buildings.
PL
Badania prowadzone w akredytowanych laboratoriach na potrzeby rzeczoznawstwa budowlanego mogą obejmować zarówno badania na próbkach pobranych in situ, jak i badania realizowane in situ oraz badania z wykorzystaniem metod obliczeniowych. Laboratoria akredytowane są zobowiązane do stosowania standardów, które m.in. gwarantują określenie niepewności wyników badań, co umożliwia ocenę ryzyka odnoszącego się do ocen i ekspertyz stanu technicznego obiektów budowlanych.
EN
Tests carried out in accredited laboratories for construction appraisal may include tests on samples taken "in situ", as well as tests carried out "in situ" and tests with the use of computational methods. Accredited laboratories are required to adapt the standards, which also guarantee the determination of the uncertainty of test results, which enables risk assessment relating to the assessment and expertise of the technical condition of facilities.
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.