Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 421

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 22 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  system
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 22 next fast forward last
PL
Przedsiębiorstwa funkcjonujące obecnie w dobie dynamicznie rozwijających się rynków, również w branży włókienniczej, stoją przed ciągłymi wyzwaniami wymagającymi od nich coraz większej świadomości zarządzania. Coraz większego znaczenia nabiera nie tylko trafność podejmowanych decyzji, ale i czas oraz koszt działania. Istnieją narzędzia dostępne dla menedżerów, wśród nich normy międzynarodowe, oparte o podejście procesowe i cykl PDCA, które w znaczącym stopniu pozwalają im na takie zarządzanie organizacją, które ukierunkowane będzie na ciągłe doskonalenie oraz osiąganie założonych wyników finansowych i jakościowych poprzez spełnianie oczekiwań swoich klientów.
EN
Companies currently operating in the era of dynamically developing markets, also in the textile industry, face constant challenges requiring them to be more and more aware of management. Not only the accuracy of the decisions made, but also the time and cost of action are becoming more and more important. There are tools available to managers, including international standards, based on the process approach and the PDCA cycle, which to a large extent allow them to manage the organization in such a way that will be focused on continuous improvement and achieving the assumed financial and quality results by meeting the expectations of their clients.
2
Content available The vehicle driver safety prediction system
EN
The article presents analysis of road crash accidents. It presents the evolution of safety systems, starting from a description of the currently used vehicle-based systems, with particular emphasis on the prediction of the driver falling asleep. The article also proposes a proprietary system of sleep prediction based on the face detection of drivers. The detection of facial landmarks is presented as a two-step process: an algorithm finds faces in general, and then needs to localize key facial structures within the face region of interest.
EN
The asymptotic stability of positive descriptor continuous-time and discrete-time linear systems is considered. New sufficient conditions for stability of positive descriptor linear systems are established. The efficiency of the new stability conditions are demonstrated on numerical examples of continuous-time and discrete-time linear systems.
4
EN
The concepts of full-order and reduced-order observers are extended to the fractional linear continuous-time systems. Necessary and sufficient conditions for the existence of the observers for fractional linear systems are established. Procedures for designing of the observers are given and illustrated by examples.
EN
This paper proposes a method to determine the optimal parameters for the drying of soybean using a kinematic vibration dryer. Among the main parameters of the investigated vibroconveyor are heat and mass transfer, physical and mechanical. The paper presents a mathematical model of the dependence of parameters of the soybean drying process of soybean built based on experimental data obtained by organizing an effective experiment plan with a sufficiently large number of factor levels. To determine the rational parameters for drying soybean, it is important to build the most accurate and adequate mathematical model, which will determine the most accurate values of the required parameters. For this purpose, it is recommended to conduct an experiment with as many levels of factors as possible. The article proposes an experiment established on a dedicated balanced orthogonal plan, which is optimal according to the D-efficiency criterion. Based on the experimental data, an adequate mathematical model of the dependence of the drying characteristics of soybean (moisture of the processed material (%), temperature inside the product layer (°С) on the parameters – vibration amplitude (mm), distance from the conveyor surface (mm), radiation power (Wt), weight (g·min-1). Following the analysis of the constructed mathematical model, optimal parameters of the developed vibroconveyor infrared dryer were substantiated. The main characteristics of the vibroconveryor mechanism of interoperational transportation of bulk products in the working area were also determined, and a technical and economic analysis of the developed oscillatory system was conducted.
PL
W pracy zaproponowano metodę wyznaczania optymalnych parametrów suszenia soi za pomocą suszarki z funkcją kinematycznego wzbudzania drgań. Główne parametry badanego urządzenia to wymiana ciepła i masy oraz właściwości fizyczne i mechaniczne. W celu przeprowadzenia badań zbudowano model matematyczny zależności między wskaźnikami procesu suszenia soi na podstawie danych doświadczalnych uzyskanych poprzez zorganizowanie efektywnego schematu doświadczenia z odpowiednio dużą liczbą poziomów czynników. By określić racjonalne parametry suszenia soi należy zbudować jak najdokładniejszy i adekwatny model matematyczny, który wyznaczy najdokładniejsze wartości wymaganych parametrów. W artykule zaproponowano przeprowadzenie eksperymentu na specjalnie skonstruowanym zrównoważonym planie ortogonalnym, optymalnym według kryterium Defektywności. Na podstawie danych eksperymentalnych opracowano odpowiedni model matematyczny zależności charakterystyki suszenia soi (wilgotność przetwarzanego materiału (%), temperatura wewnątrz warstwy produktu (°С) od parametrów - amplitudy drgań (mm), odległości od powierzchni przenośnika taśmowego (mm), mocy promieniowania (Wt), masy (g·min-1). Analiza zaproponowanego modelu matematycznego pozwoliła uzasadnić optymalne parametry opracowanej wibrosuszarki na podczerwień, główne cechy mechanizmu wibracyjno-falowego do transportu produktów sypkich w obszarze roboczym oraz przeprowadzić analizę techniczno-ekonomiczną opracowanego systemu oscylacyjnego.
PL
Rozważania przedstawione w niniejszym artykule oparto na założeniu, że bezpieczeństwo może być postrzegane przez pryzmat wielu kryteriów, co powoduje wyodrębnienie między innymi bezpieczeństwa publicznego. Praca poświęcona została problemom identyfikacji i eksplanacji systemu bezpieczeństwa publicznego. W rezultacie opracowano artykuł, na który złożyły się treści dotyczące syntetycznego przeglądu definicji systemu i jego cech. Posłużyło to do przedstawienia struktury i reguł funkcjonowania systemu bezpieczeństwa publicznego, natury jego elementów z uwzględnieniem zagadnień relacji między nimi oraz współdziałania. W artykule dokonano przeglądu wartościowej literatury naukowej z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego oraz bezpieczeństwa publicznego państwa. Tak zastosowana procedura posłużyła do wskazania obszarów jednomyślnie określanych oraz tych, które wskazują na wyraźne różnice interpretacyjne problemów poruszanych w środowisku osób zajmujących się problematyką systemu bezpieczeństwa publicznego. Układ artykułu jest rezultatem zastosowania reguł eksplanacji tegoż systemu.
EN
The considerations presented in this article have been based on the assumption that public security can be perceived from the viewpoint of several criteria, which allows the distinction of, inter alia, public security. The study is dedicated to problems underlying identification and explanation of the public security system. As a result the devised article included contents of a synthetic overview of the definition of the above mentioned system and its features. It was used to present the structure and rules of functioning of the public security system, the nature of its elements, including issues of relations between them and cooperation. The article reviews valuable scientific literature in the field of internal security and state public security. The procedure applied in such a way was used to indicate explicitly defined areas and those that indicate clear interpretation differences of problems raised in the community of people dealing with issues of the public security system. The layout of the presented article is the result of applying the explanation rules of this system
7
Content available remote Logistyczna ciągłość działania w aspekcie sprawności informacyjnej
PL
W artykule zamierza się dokonać swego rodzaju retrospekcji związanej z osobistymi, wieloletnimi doświadczeniami autora w projektowaniu i wdrażaniu wielu systemów informatycznych wspomagających procesy logistyczne w SZ RP oraz w gospodarce narodowej. Retrospekcja wzbogacona wieloma nowoczesnymi rozwiązaniami technologicznymi wyznacza kilka strategii informacyjnych, których ramy pozwalają na zapewnianie ciągłości działania systemów logistyki w organizacjach złożonych i w odniesieniu do indywidualnych interesariuszy. Stąd akcentuje się tzw. „info-preformizm” odnoszący się do uniwersalnych atrybutów systemu informacyjnego logistyki oraz oczekiwań odbiorcy końcowego, ale z silną weryfikacją ich trafności w określonym czasie i miejscu poprzez wykorzystanie zasobów informacyjnych własnych i gromadzonych w cyberprzestrzeni oraz stosowanie zaawansowanych modeli ich eksploracji dla generowania wiedzy, zapewniającej bezpieczeństwo i ciągłość działania całego łańcucha dostaw. W artykule podjęto więc problem badawczy związany z możliwością zapewniania ciągłości działania logistyki poprzez szerokie wykorzystanie współczesnych rozwiązań teleinformatycznych usprawniających procesy informacyjne. Przyjęto zatem hipotezę o silnym wpływie tej klasy rozwiązań na sposób funkcjonowania całego systemu logistyki dowolnego podmiotu. Cel badań związany jest bezpośrednio z weryfikacją przyjętej hipotezy, co zostało zilustrowane przez wykorzystanie metody analizy systemowej oraz modelowania uniwersalnych rozwiązań. Zaprezentowane strategie informacyjne stanowią logiczny ciąg rozwojowy systemów informacyjnych i określają etapy tworzenia kompleksowych narzędzi wspierających różne obszary i fazy funkcjonowania logistyki. Prezentowane narzędzia informatyczne stanowią ważny komponent współczesnych systemów logistyki wzmacniający ich efektywność oraz użyteczność, funkcjonalność i niezawodność.
EN
The article intends to make a kind of retrospection related to the author’s personal, longstanding experience in designing and implementing many IT systems supporting logistics processes in the Polish Armed Forces and in the national economy. Retrospection enriched with many modern technological solutions sets out several information strategies, the framework of which allows to ensure the continuity of logistics systems in complex organizations and in relation to individual customers. Therfore, the so-called „info-preformism” referring to the universal attributes of the logistics information system and the expectations of the end user is emphasized, but with a strong verification of their accuracy at a specific time and place through the use of own and collected information resources in cyberspace, as well as the use of advanced models of their exploration to generate knowledge, which ensure the security and continuity of the complete supply chain. Therefore, the article addresses a research problem related to the possibility of ensuring the continuity of logistics through the wide use of modern ICT solutions that improve information processes. Therefore, a hypothesis was adopted about the strong impact of this class of solutions on the functioning of the entire logistics system of any entity. The aim of the research is directly related to the verification of the adopted hypothesis, which was illustrated by the use of the method of system analysis and modeling of universal solutions. The presented information strategies constitute a logical development sequence of information systems and define the stages of creating comprehensive tools supporting various areas and phases of logistics operation. The presented IT tools are an important component of modern logistics systems, strengthening their efficiency as well as usability, functionality and reliability.
EN
In this chapter the author presents a comprehensive model of a multi-component technical system aimed at simulating and optimizing its operation process. Among other things, the model postulates load-related dependencies between the system’s components and delayed repairs or replacements scheduled according to the components’ priorities, where delays result from limited maintenance personnel. During the last several decades researchers in the field of reliability theory constructed various maintenance models, more or less applicable to real systems. Many authors follow purely analytical approach which, due to restrictive assumptions adopted for the purpose of analytical tractability, results in limited applicability of the considered models. These assumptions include: mutually independent components, exponentially distributed time-to-failure and time-to-repair, repairs started immediately after failures or carried out in negligible time, etc. The model proposed here does not impose such limitations, because it is designed to use simulation rather than analytical methods for computing purposes. The following assumptions bring the model closer to reality in comparison with its counterparts from the literature: 1) components are mutually dependent, i.e. a component’s failure rate can depend of the states of some other components 2) after a repair a component can be “as good as new”, “as good as used” or “as good as old” (perfect, imperfect, or minimal repair) 3) if maintenance personnel is busy, newly failed components await repair in a priority queue, 4) the state of a component may be hidden and its failure can only be revealed by inspection. The chapter’s main result is a quite elaborate algorithm simulating the modeled system’s behavior over time. Examples are given how, based on the proposed model and the adopted maintenance policy, selected reliability-related parameters can be optimized by repeated simulation. Although computationally intensive, the simulation approach allows to find performance and reliability characteristics for systems whose complexity or way of functioning rule out the application of analytical methods.
9
Content available remote The concept of the model of air search and rescue system
EN
The article introduces a short outline of the concept of a scientific approach to the subject of search and rescue. Next, the model presents the mapping of selected assets with an indication of the assets essential for the rescue operation's configuration critical to the system. The crucial elements of the rescue operation that must be included in the model are: determining the location of the sought entity, environmental conditions during the rescue operation, survival conditions at the crash site, available assets (e.g. helicopters, described in the system model), the structure of the necessary commands to manage a rescue operation.
PL
W artykule przedstawiono autorską koncepcję modelu poszukiwania i ratownictwa lotniczego. W zaproponowanym modelu przedstawiono odwzorowanie wybranych aktywów ze wskazaniem na istotne dla systemu właściwości tych aktywów niezbędne do konfiguracji akcji ratowniczej. Elementy istotne do realizacji akcji ratowniczej, które muszą być uwzględnione w modelu to: określenie lokalizacji poszukiwanego podmiotu, warunki środowiskowe w czasie akcji ratowniczej, warunki przeżycia w miejscu katastrofy, dostępne aktywa (np. śmigłowce, opisane w modelu), struktura poleceń niezbędnych do kierowania akcją ratowniczą. Słowa kluczowe: model, system, poszukiwanie i ratownictwo lotnicze.
EN
The importance of increasing the level of renewable energy sources is connected with the fact that its share in the total volume of energy consumption is still insufficient. This is why this article focuses on the development of the motivation system aimed at the more active transition to renewable sources consumption in the balanced combination alongside the traditional sources. The research question is whether digital public goods (DPG) may be a mean to support “Affordable and Clean Energy’’ use. The theoretical approach to our research problem is stakeholder’s theory, while the concept applied to the motivation mechanism implementation is the United Nations Organization’s concept of sustainable development goals (SDG). The research design is as follows: study of the actual data of energy structure of the world economy; identification of the current instruments of renewable energy distribution; analysis of the DPG as a perspective form of the sustainable energy behavior introduced [AO1] in the digitalized environment; definition of the energy industry stakeholders; development of the architecture of energy consumption by DPG application to reach SDG “Affordable and Clean Energy”. The main findings of the study are that DPG has been found to be a relevant means for the motivation and support of sustainable energy behavior through the architecture of energy consumption, based on research and development, customer relationship management, corporate social responsibility – sustainable development, technical implementation, and the diversity of traditional and alternative sources of energy.
PL
Znaczenie zwiększania poziomu OZE wiąże się z tym, że ich udział w całkowitym wolumenie zużycia energii jest wciąż niewystarczający. Dlatego w niniejszym artykule skupiono się na rozwoju systemu motywacyjnego ukierunkowanego na bardziej aktywne przejście na zużycie ze źródeł odnawialnych w zrównoważonym połączeniu obok źródeł tradycyjnych. Pytanie badawcze brzmi: czy cyfrowe dobra publiczne mogą być środkiem wspierającym korzystanie z „niedrogiej i czystej energii”? Teoretyczne podejście do naszego problemu badawczego to teoria interesariuszy, natomiast koncepcja stosowana do wdrażania mechanizmu motywacji to koncepcja celów zrównoważonego rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych. Projekt badań jest następujący: badanie rzeczywistych danych dotyczących struktury energetycznej gospodarki światowej; identyfikacja obecnych instrumentów dystrybucji energii odnawialnej; analiza cyfrowych dóbr publicznych jako perspektywicznej formy zachowań związanych ze zrównoważoną energią wprowadzaną w zdigitalizowanym środowisku; definicja interesariuszy z branży energetycznej; opracowanie architektury zużycia energii przez aplikację DPG w celu osiągnięcia celu zrównoważonego rozwoju „niedrogiej i czystej energii”. Główne wnioski z badania są takie, że cyfrowe dobra publiczne zostały uznane za odpowiedni środek motywowania i wspierania zrównoważonych zachowań energetycznych poprzez architekturę zużycia energii, opartą na badaniach i rozwoju, zarządzaniu relacjami z klientami, społecznej odpowiedzialności biznesu – zrównoważony rozwój, realizację techniczną oraz różnorodność tradycyjnych i alternatywnych źródeł energii.
EN
Zero-dimensional two-stage SOFC stacks dynamic model was developed to investigate the effect of operating parameters on stacks performance. The model resolves spatially thermal and thermo-electrochemical behaviour for electrochemical reactions, Catalytic Partial Oxidation and Steam Reforming processes. Design variables and thermo-electrochemical properties were obtained from in-house-fabricated SOFCs carried out by project partners. The completed SOFCs based Combined Heat and Power, CHP, system model was validated by data18 and numerical results obtained at steady-state mode showing its high-fidelity. A parametric study with respect to key operating parameters including changes in fuel utilization, lambda number and current density values was conducted. The global CHP system dynamic response, in term of the current/voltage delivered by two-stage SOFC stacks, under a fi xed fuel utilization, has been determined resulting in greater variations in the voltage of a single cell in the first stack in comparison to the corresponding values in the second stack.
EN
A new method for computation of positive realizations of given transfer matrices of linear discretetime linear systems is proposed. Sufficient conditions for the existence of positive realizations of transfer matrices are given. A procedure for computation of the positive realizations is proposed and illustrated by an example.
PL
Obecnie systemy laminarnego przepływu powietrza (LAF) i systemy wentylacji mieszającej (MV) są dwoma powszechnie stosowanymi rozwiązaniami wentylacyjnymi w salach operacyjnych (OR) w celu zapewnienia wymaganej jakości powietrza wewnętrznego. Ostatnie badania wykazały, że różnica w częstości występowania zakażeń miejsca operowanego (surgical site infection ‒ SSI) pomiędzy systemami LAF i MV jest niewielka. Celem tego badania było porównanie działania systemu LAF i systemu MV w salach operacyjnych szpitala St. Olavs w Norwegii. Wszystkie pomiary eksperymentalne przeprowadzono w rzeczywistych salach operacyjnych szpitala St. Olavs w Trondheim w Norwegii. Wyniki wykazały szeroki zakres rozdziału powietrza w mikrośrodowisku chirurgicznym przy zastosowaniu obu systemów. W warunkach operacyjnych strumień cieplny pochodzący od leżącego pacjenta i personelu chirurgicznego może zmienić rozkład lokalnego przepływu powietrza w mikrośrodowisku chirurgicznym w sali operacyjnej z LAF. Wskazuje to, że MV może być odpornym sposobem zapewnienia przepływu powietrza w warunkach zakłóceń. Niniejsze badanie sugeruje konieczność regularnej oceny działania LAF i MV w warunkach rzeczywistych
EN
At present, laminar airflow (LAF) systems and mixing ventilation (MV) systems are two commonly used ventilation solutions for operating rooms (ORs) to ensure the required indoor air quality. Recent studies have shown that there is little difference in the prevalence of surgical site infection (SSI) between LAF systems and MV systems. The objective of this study was to compare the performance of a LAF system and a MV system in ORs at St. Olavs hospital, Norway. In this study, all experimental measurements were conducted in real ORs at St. Olavs hospital in Trondheim, Norway. The results showed a wide range of air distribution patterns in the surgical microenvironment with both systems. Under operating conditions, the thermal plume from a lying patient and surgical staff may change the local airflow distribution in the surgical microenvironment in the OR with LAF. This indicates that MV may be a robust way to deliver airflow under disturbed conditions. This study suggests that the performance of LAF and MV needs to be evaluated regularly under real surgical procedures in Norwegian hospitals.
EN
The Lagrange-Sylvester formula is applied to the computation of the solutions of state equations of fractional continuous-time and discrete-time linear systems. The solutions are given as finite sums with their numbers of components equal to the degrees of the minimal characteristics polynomials of state matrices of the systems. Procedures for computations of the solutions are given and illustrated by numerical examples of continuous-time and discrete-time fractional linear systems.
PL
Jedną z cech typologicznych architektury współczesnych obiektów przemysłowych jest wielopoziomowa systemowość rozwiązań. Pod tym względem budynki przemysłowe określane są jako zbiór lub system systemów. Systemy współczesnych obiektów przemysłowych można podzielić na hardware systems: systemy fizyczne oraz software systems: systemy logiczne. Wśród systemów fizycznych można wyróżnić: system przegród wewnętrznych, instalacji, obsługi procesów, konstrukcji, wnętrza, elewacji. Wśród systemów logicznych, czyli strategii logicznych złożenia i działania systemów fizycznych: elastyczność, adaptacyjność, modułowość oraz typizację, koordynację i integracyjność, systemy organizacji procesów oraz transportu. Pomiędzy systemami logicznymi współczesnych obiektów przemysłowych charakterystycznie wyróżniają się: adaptacyjność i elastyczność obiektów oraz integracyjność złożonych systemów fizycznych budynków. Silnie obecna jest typizacja i modularność rozwiązań oraz - w różnym stopniu – systemowa prefabrykacja. Budynki przemysłowe charakteryzuje obecność zaawansowanych systemów sterowania, automatyki, łączności sieciowej. Obecne i rozwijane w budynkach przemysłowych rozwiązania systemów fizycznych oraz logicznych – sprzyjające elastyczności i adaptacyjności obiektów, oraz rozwiązania w zakresie koordynacji – integracyjności systemów są wzorem dla obiektów użyteczności publicznej. W zakresie systemów fizycznych budynki użyteczności publicznej czerpią z obiektów przemysłowych rozwiązania systemów konstrukcyjnych, rozwiązania materiałowe, rozwiązania systemów energetycznych, a w przyszłości mogą stać się wzorem zautomatyzowanego budynku połączonego z globalną siecią i internetem rzeczy.
EN
An important feature of the architecture of modern industrial facilities is the characteristic systematic nature. Industrial buildings are referred to as a set or system of systems. Systems of modern industrial facilities can be categorized as: harware systems and software systems. Among hardware systems are: internal partitions, service, utilities, structure, interior, envelope. Software systems are the way the harware systems are combined: flexibility, adaptability, modularity, coordination and integration, process organization systems, transport organization. Among the software systems of modern industrial facilities adaptability and flexibility of objects as well as integration and advanced coordination of complex physical systems of buildings stand out in a characteristic way. Typization and modularity of solutions as well as, to varying degrees, prefabrication are present in a strong way. Industrial buildings are characterized by the presence of control and automation systems. It can be hypothesized that solutions present and developed in industrial buildings favoring the flexibility and adaptability of objects as well as coordination solutions - systems integrity will be a model for other types of facilities, e.g. public use buildings.
EN
Poles and zeros assignment problem by state feedbacks in positive continuous-time and discrete-time systems is analyzed. It is shown that in multi-input multi-output positive linear systems by state feedbacks the poles and zeros of the transfer matrices can be assigned in the desired positions. In the positive continuous-time linear systems the feedback gain matrix can be chosen as a monomial matrix so that the poles and zeros of the transfer matrices have the desired values if the input matrix B is monomial. In the positive discrete-time linear systems to solve the problem the matrix B can be chosen monomial if and only if in every row and every column of the n × n system matrix A the sum of n−1 its entries is less than one.
17
Content available Wybrane problemy działań prewencyjnych Policji
PL
W artykule przedstawiono w sposób syntetyczny kwestie jednego z wymagających obszarów aktywności polskiej Policji, jakim są działania prewencyjne. Omówiono je przez pryzmat istoty i zakresu tychże działań, realizacji zadań służbowych przez dzielnicowych oraz innych funkcjonariuszy Policji pełniących służbę patrolowo-interwencyjną. W pracy wykorzystano powszechnie dostępne dane statystyczne dokumentujące opinie Polaków na temat Policji oraz dynamiki zmian dotyczących opinii Polaków na temat formacji. Odzwierciedlają one dane statystyczne z lat 2012–2017. Przedstawione rozważania odnoszą się do zagadnień bezpieczeństwa publicznego, które przedstawiono w oparciu o postanowienia przepisów prawa oraz stosowane w Policji rozwiązania organizacyjne.
EN
The article provides a synthetic presentation of issues in a demanding area of Polish Police activity, and namely preventive measures. These activities were discussed taking into account: the essence and scope of these activities, the implementation of official tasks by the district and other police officers performing patrol and intervention service. The study uses commonly available statistical data documenting Poles ‘opinions about the Police and the dynamics of changes regarding Poles’ opinions about the Police. These data reflect statistical data from 2012–2017. The presented considerations relate to issues of public security, which were presented on the basis of legal provisions and organizational solutions applied in the Police.
18
Content available State security in the systemic aspect
EN
These considerations have been devoted to fundamental issues directly related to the functioning of the modern state, i.e. security and the inseparable threat concept, as well as the state’s potential in this respect comprised by the security system. Due to the editorial framework, only a general signaling of the problem was possible, although it allowed the intentional signaling of its most important aspects. The complexity of the problems related to the functioning of the modern state in an extremely complicated international security environment still does not allow the possibility to precisely define the conceptual framework of the term state security. It seems that this quality is unlikely to change in the foreseeable future given the increasing complexity of social relations over time, not only in the area of a single country, but also in a global context at an international level. This will undoubtedly affect the increasingly high level of complexity in the formation of the state security system. Among others for these reasons constant analyses are required by the issue of state security and the resources, procedures and instruments assigned to it, in the form of a state security system.
PL
Niniejsze rozważania poświęcone zostały fundamentalnym kwestiom bezpośrednio wiążącym się z funkcjonowaniem wspołczesnego państwa, a więc bezpieczeństwu i nierozłącznemu z nim pojęciu zagrożenia, a także potencjałowi państwa w tym zakresie ujętym w ramach systemu bezpieczeństwa. Z racji ram edytorskich możliwe było jedynie ogolne zasygnalizowanie problemu, choć pozwoliło ono na zamierzone zasygnalizowanie w wyraźny sposób jego najistotniejszych aspektow. Zawiłość problematyki funkcjonowania współczesnego państwa w niezwykle skomplikowanym międzynarodowym środowisku bezpieczeństwa wciąż nie daje możliwości precyzyjnego określenia ram pojęciowych terminu bezpieczeństwo państwa. Wydaje się, że właściwość ta raczej nie ulegnie zmianie w dającej się przewidzieć przyszłości, zważywszy na rosnącą w czasie złożoność relacji społecznych nie tylko w obszarze pojedynczego państwa, ale także w kontekście globalnym na płaszczyźnie międzynarodowej. Bez wątpienia wpływać to będzie na coraz wyższy poziom złożoności konstrukcji systemu bezpieczeństwa państwa. Chociażby z tych powodow problematyka bezpieczeństwa państwa przypisanych mu zasobow, procedur i instrumentow ich realizacji w postaci systemu bezpieczeństwa państwa, wymaga ciągłych analiz.
19
Content available Selected problems of Police preventive actions
EN
The article provides a synthetic presentation of issues in a demanding area of Polish Police activity, and namely preventive measures. These activities were discussed taking into account: the essence and scope of these activities, the implementation of official tasks by the district and other police officers performing patrol and intervention service. The study uses commonly available statistical data documenting Poles ‘opinions about the Police and the dynamics of changes regarding Poles’ opinions about the Police. These data reflect statistical data from 2012–2017. The presented considerations relate to issues of public security, which were presented on the basis of legal provisions and organizational solutions applied in the Police
PL
W artykule przedstawiono w sposób syntetyczny kwestie jednego z wymagających obszarów aktywności polskiej Policji, jakim są działania prewencyjne. Omówiono je przez pryzmat istoty i zakresu tychże działań, realizacji zadań służbowych przez dzielnicowych oraz innych funkcjonariuszy Policji pełniących służbę patrolowo-interwencyjną. W pracy wykorzystano powszechnie dostępne dane statystyczne dokumentujące opinie Polaków na temat Policji oraz dynamiki zmian dotyczących opinii Polaków na temat formacji. Odzwierciedlają one dane statystyczne z lat 2012–2017. Przedstawione rozważania odnoszą się do zagadnień bezpieczeństwa publicznego, które przedstawiono w oparciu o postanowienia przepisów prawa oraz stosowane w Policji rozwiązania organizacyjne.
PL
Od wielu lat demografowie zwracają uwagę na niekorzystny trend, jakim jest depopulacja. Zjawisko to nie dotyczy jedynie Polski, ale i też prawie całej Europy. Należy zdać sobie sprawę, że kryzys demograficzny będzie miał wpływ na wiele dziedzin naszego życia, takich jak na przykład ekonomiczne, społeczne, medyczne, kulturowe i co będzie tematem poniższego artykułu – szeroko pojęte bezpieczeństwo. Niekorzystne wskaźniki demograficzne mogą skutkować wyludnianiem się obszarów mniej zurbanizowanych, migracją ludzi z mniejszych ośrodków do większych, emigracją zarobkową, ograniczonym dostępem do edukacji itp. Każde państwo w ramach stworzonego systemu bezpieczeństwa wykorzystuje zasoby ludzkie, jednak co będzie w przypadku, gdy zacznie brakować ludzi chcących podjąć służbę w Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej? Jakie kroki należy przedsięwziąć już teraz, aby te służby były przygotowane na reakcję, w przypadku gdy diagnoza demografów potwierdzi się? Tego typu zagadnienie powinno zainteresować badaczy zajmujących się bezpieczeństwem.
EN
For years now demographers have been drawing attention to the adverse trend of depopulation. This phenomenon does not only concern Poland but also almost all of Europe. It should be recognised that the demographic crisis will affect many areas of our life, such as, for example, economic, social, medical and cultural aspects along with broadly understood security, which is the subject of this article. Adverse demographic indicators may cause the depopulation of less urbanized areas, migration of people from smaller centres to larger ones, labour emigration, limited access to education etc. Each country makes use of human resources as part of the established security system, yet what would happen if a shortage of people willing to serve in the police, the fire brigade or border guards happens? What activities could possibly be undertaken now so that these services are prepared for appropriate actions should the diagnosis of demographers prove to be right? This type of issue should be of interest to security researchers.
first rewind previous Strona / 22 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.